Nájdené rozsudky pre výraz: procesné rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3424

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1230 dokumentov
1177 dokumentov
9 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa názoru súdu o oznámení žalobcu 1/ bolo potrebné vydať rozhodnutie, avšak vzhľadom na okolnosti daného prípadu nie rozhodnutie vecné, t.j. či sa žalobcovi 1/ priznáva alebo nepriznáva postavenie účastníka konania, ale rozhodnutie o zastavení konania o účastníctve, vzhľadom na dôvody vyššie uvedené. Keďže sa nejedná o prípad, kedy by mohlo dôjsť k neformálnemu zastaveniu konania, ktoré sa vyznačuje iba v spise (§ 30 ods. 1 písm. b/ a c/ Správneho poriadku), v dôsledku zániku licencie, o odňatí ktorej začal ex offo správny orgán konanie, mal správny orgán v prvom rade zastaviť predmet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 1Scud/4/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6013200726 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6013200726.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v Správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie skončené skôr, než sa dospeje k meritórnemu rozhodnutiu vo veci samej. Keďže dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť. Voľná úvaha je v podstate vylúčená. Súčasná platná právna úprava zastavenia konania je koncepčne novým riešením a pokrýva všetky p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/74/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5012200568 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5012200568.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Dôvod, pre ktorý vzhľadom na predmet konania nepovažuje správny súd za použiteľné ustanovenie § 30 ods. 1 písm. i) Správneho poriadku je ten, že pre totožnosť veci sa vyžaduje aj rovnaký skutkový základ, čo nie je naplnené, ak sa v konaní vychádzalo z nových lekárskych správ, vyhodnocoval sa nový skutkový stav. Tento na základe lekárskej posudkovej činnosti mohol byť rovnaký ako pri posudzovaní žalobcu na základe prvotnej žiadosti, t. j. rovnako nezodpovedajúci priznaniu nároku, čo však nemožno zamieňať s identickým skutkovým stavom. Preto bolo potrebné o žiadosti viesť riadne konanie s vydaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 24Sa/12/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6020200354 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6020200354.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v konaní pred s
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Vzhľadom na všeobecný príklon k stále sa zužujúcemu výkladu § 248 O.s.p. je nutné tento názor prehodnotiť a prihliadnuť na hybridnú povahu daňovej exekučnej výzvy. Daňová exekučná výzva opúšťa charakter procesného rozhodnutia, a to vzhľadom na jej následky v hmotnoprávnej rovine. Teda, nielenže zakladá určitý vzťah medzi povinným a správcom dane, ale fakticky mení aj rozsah práv povinného k určitým zložkám jeho majetku, jeho vlastníctva. Daňovou exekučnou výzvou sa totiž, bez ohľadu na reakciu povinného subjektu ukladá tiež zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/132/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200602 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7012200602.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Kon
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa za daných procesných predpokladov vec nesprávne právne posúdil, keď odvolateľku zaviazal povinnosťou zaplatiť súdny poplatok podľa vyššie citovanej položky 18a písm. c) sadzobníka súdnych poplatkov, hoci na to neboli splnené podmienky stanovené zákonom o súdnych poplatkoch. Zo znenia predmetnej položky sadzobníka, na ktorú súčasne poukázal i súd prvého stupňa v napadnutom uznesení, totiž nepochybne vyplýva, že povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vzniká účastníkovi dedičského konania výlučne pri využití práva podať riadny opravný pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoD/5/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3812218613 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3812218613.2 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v dedičskej veci po poručiteľovi I. N., rod. N., narodenom dňa XX.XX.XXXX, zomrelom dňa X
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: K samotnému výkonu daňovej exekúcie dôjde až vydaním daňového exekučného príkazu, ktorý správca dane vydá podľa § 77 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., t.j. po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzvy, alebo keď správca dane vyhovie odvolaniu čiastočne, alebo keď sa správcovi dane doručí rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým sa odvolanie zamietlo. Uvedený postup v daňovom exekučnom konaní jednoznačne potvrdzuje, že pred začatím daňového exekučného konania správca dane nemá zákonné oprávnenie na exekvovanie dlžnej sumy. Preúčtovanie preplatku na daňový nedoplatok po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1S/91/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8011200478 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna Želinská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8011200478.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Ž
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojím rozhodnutím nevytvára právny stav (non vicit ius inter partes), ale jej rozhodnutie smeruje k ochrane naposledy existujúceho pokojného - faktického stavu. Úlohou obce je urýchlené poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do posledného faktického stavu a zabezpečiť poriadok a kľud. Ochrana poskytova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sp/33/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014200639 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5014200639.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v pr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zisťovanie okruhu účastníkov konania a následné rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa o vylúčení účastníka z konania po vydaní rozhodnutia vo veci samej, resp. vylúčenie účastníka konania (ktorý bol v čase rozhodovania považovaný za účastníka konania) potom, ako podal odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, nemá oporu v platnej právnej úprave. V tejto súvislosti súd poukazuje na ust. § 56 a § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú postup správneho orgánu prvého stupňa po podaní odvolania. V dôsledku procesného postupu, ktorý zvolil správ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/242/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4018200768 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šišková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4018200768.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a č
Právna oblasť: Únijné právo

Právna veta: Pod právomocou rozumieme sumár oprávnení a povinností rozhodovacieho charakteru orgánov ochrany práva uplatňovaných pri ochrane porušených alebo ohrozených subjektívnych práv jednotlivcov, fyzických alebo právnických osôb. Ak určitá vec nespadá do právomoci súdu, ide o neodstrániteľnú vadu konania nevyhnutne vedúcu k uzneseniu o zastavení konania. Právomoc justičných orgánov v sporoch s cudzím medzinárodným prvkom môžeme definovať ako oprávnenie (a zároveň povinnosť) prejednať a rozhodnúť spor s cudzím medzinárodným prvkom pod svojou jurisdikciou, teda podľa vlastných procesných predpisov. Mus ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/259/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2112205814 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2112205814.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky: G. M., nar. XX.XX.XXXX, R. XX, F., proti odporkyni: C. R.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 5 Občianskeho zákonníka ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojim rozhodnutím nevytvára právny stav (non dicit ius int ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sp/27/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5015200206 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5015200206.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v pr
MENU