Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie správcu dane

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5266

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1649 dokumentov
214 dokumentov
4 dokumenty
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 67 Daňového poriadku upravuje postup pri registrácii daňových subjektov, ktorým táto povinnosť vyplýva z hmotnoprávnych predpisov (zák. č. 222/2004 Z.z.). Z ust. § 67 ods. 4 Daňového poriadku vyplýva pre správcu dane (žalovaného) oprávnenie preveriť údaje uvedené v žiadosti o registráciu a jej prílohách. Ustanovenie § 67 ods. 6 Daňového poriadku umožňuje (resp. ukladá žalovanému) vydať rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu len v prípade, ak má žalovaný pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/39/2013 6013200271 27.09.2013 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2013:6013200271.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: CARTHAMUS, s.r.o. so sídlom Vajanského námestie 13, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 823 204, zast. Advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 867 519
Právna veta: Žalobca namietal znenie výroku prvostupňového rozhodnutia z dôvodu absencie rozhodnutia o náhrade nákladov správy daní podľa § 12 daňového poriadku. Ustanovenie § 63 ods. 3 písm. d) daňového poriadku priamo odkazuje na ustanovenie § 12 daňového poriadku vo vzťahu k rozhodnutiu o náhrade nákladov správy. Rozhodnutiu o náhrade nákladov správy daní vo výroku rozhodnutia musí predchádzať rozhodnutie správcu dane o uplatňovanom nároku podľa § 12 ods. 3 daňového poriadku. V zmysle § 12 ods. 1 daňového poriadku náklady, ktoré vzniknú pri správe daní, uhrádza príslušný správca dane. Uvedené ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/52/2020 3020200107 09. 12. 2020 JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI:SK:KSTN:2020:3020200107.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Milana Straku a JUDr. Zuzany Slušnej, v právnej veci žalobcu: Ing Jozef Záhumenský, nar. XX.XX.XXXX, bytom Tuchyňa 35, podnik
Právna veta: Žalovaným vykonaná zmena rozhodnutia správcu dane, ktorá spočívala v podstate v odstránení chyby v písaní, resp. počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti výrokovej časti rozhodnutia správcu dane (čo žalovaný takto i zdôvodnil), je v zmysle ustálenej súdnej praxe v oblasti správneho súdnictva v rozpore so zákonom. Je právom a povinnosťou žalovaného ako odvolacieho daňového orgánu zmeniť rozhodnutie správcu dane, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, pričom zmena musí byť vykonaná zákonom stanoveným spôsobom a musí byť náležite a v súlade so zákonom i zdôvodnená. Treba mať na zreteli, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/211/2014 4014201189 18. 11. 2015 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2015:4014201189.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: AG STAVBET s.r.o., Odbojárov 461, Tovarníky, IČO 36 358 2
Kľúčové slová: sankčný úrokrozhodnutie správcu danedaňový preplatok
Právna veta: Zo záverov vyplývajúcich z Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 305/08-37 z 25.11.2008, na obsah ktorých upozornil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v odôvodnení rozsudku z 3.12.2009 (3 Sžf 64/07) jednoznačne vyplýva ústavnoprávne konformný výklad ustanovenia § 35b ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. konštatujúci, neoprávnenosť zadržiavania peňažných prostriedkov aj v prípade existencie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia daňového orgánu, na základe ktorého boli daň alebo vyrubený rozdiel dane zaplatené a z neskoršieho vydania nového rozhodnutia, ktorým boli (hoci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/48/2011 7011200362 23.02.2012 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2012:7011200362.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Valérie Mihalčinovej v právnej veci žalobcu G., P..D..G.., P. Č.. X, B., IČO: 31 715 486, právne zastúpeného JUDr. Eugenom
Právna veta: Najvyšší súd uviedol, že daňové exekučné konanie je vykonávacím konaním, v ktorom sa vymáha daňový nedoplatok, resp. iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím v daňovom konaní. Rozhodnutiami preskúmateľnými podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. sú rozhodnutia vydané v daňovom konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Jednotlivé úkony správcu dane v štádiu daňového exekučného konania v zásade nie je možné kvalifikovať ako rozhodnutia v zmysle § 244 ods. 3 O.s.p., pretože tieto úkony smerujú k vykonaniu právoplatného exekučného titulu, ktorý zakladá povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/68/2012 7012200385 13.06.2013 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2013:7012200385.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobcu VEMADO s.r.o., Hlavná 600, Streda nad Bodrogom, IČO: 36604267, právne
Právna veta: Ak bolo rozhodnutie, proti ktorému daňový subjekt môže podať odvolanie (do 15 dní odo dňa doručenia), riadne a včas doručené, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia orgánu, ktorý o odvolaní rozhodol. Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať riadne opravné prostriedky alebo ak ich podanie nemá odkladný účinok a ak zároveň uplynula lehota plnenia. Ak podanie odvolania nemá odkladný účinok, rozhodnutie sa stáva vykonateľným aj napriek tomu, že bol riadne a včas podaný opravný prostriedok. V takomto prípade vykonateľnosť nastáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoE/93/2013 3213200857 19.09.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3213200857.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Mesto Prievidza - mestský úrad, IČO : 318 442, so sídlom Námestie slobody 14, Prievidza, proti povinnému: H. G., bytom Dr. Y. XXXX, Z., O. republika, o vymoženie XX.XXX,XX Eur s príslušenstvom, na odvolanie
Právna veta: V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, môže sám odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Pokiaľ to považuje za potrebné, môže i sám v rámci odvolacieho konania vykonávať dokazovanie. V zásade odvolací orgán môže odvolaniu vyhovieť a odvolaním napadnuté rozhodnutie správcu dane zrušiť a vec vrátiť správcovi dane na ďalšie konanie, môže toto rozhodnutie vo vlastnom mene zmeniť (v prípade, ak vo veci malo byť rozhodnuté inak) a pokiaľ nie sú splnené podmienky na zrušenie r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/166/2014 4014200856 10.06.2015 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2015:4014200856.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A. G. P., A. X, D., zastúpeného advokátkou JUDr. Máriou Kon
Právna veta: Daňové orgány správne vychádzali z § 2 písm. b) Daňového poriadku, podľa ktorého sa daňou pre účely tohto zákona rozumie daň, vrátane úroku z omeškania podľa tohto zákona. Podľa § 2 písm. e) a f) Daňového poriadku, daňovou pohľadávkou je pohľadávka správcu dane na dani (teda i úroku z omeškania) do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak a daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane, teda i úroku z omeškania po lehote splatnosti dane. Bolo potrebné vychádzať z § 63 ods. 1 Daňového poriadku, z ktorého vyplýva, že ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/104/2018 5018200423 29. 01. 2020 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2020:5018200423.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veronika Poláčkovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Martiny Brniakovej, v právnej veci žalobcu: RUFIN, a.s., so sídlom A. Bernoláka 14
Právna veta: Hoci ustanovenie § 79 ods. 3 daňového poriadku určuje správcovi dane povinnosť do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, resp. ustanovenie § 79a ods. 3 zákona o DPH obdobne správcovi dane prikazuje do 15 dní od vrátenia nadmerného odpočtu rozhodnúť o priznaní úroku z nadmerného odpočtu podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, nemožno toto vymedzenie povinnosti vydať rozhodnutia vykladať tak, že formou rozhodnutia správca dane rozhoduje len ex offo v prípade pozitívneho rozhodnutia o priznaní úroku za oneskorené vrátenie daňového preplatk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/171/2019 2019200321 11. 11. 2020 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2020:2019200321.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Moniky Kadlicovej, v právnej veci žalobcu: VV-AGRO, s.r.o., so sídlom Krajná 37, 917 01 Trnava, IČO : 36 250 678,
Právna veta: Vzhľadom na zistené skutočnosti krajský súd vyhodnotil námietku žalobcu, že správca dane rozhodnutie o zriadení záložného práva v štádiu kedy ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o odvolaní žalobcu proti dodatočným platobným výmerom, ktorými bola vyrubená daň, na zabezpečenie ktorej bolo zriadené záložné právo, a že daň z príjmu vyrubená na základe dodatočných platobných výmerov nie je istou nesplatnou daňovou pohľadávkou ako dôvodnú. Sankčný úrok ako „istá budúca pohľadávka“ v zmysle § 71 ods. 4 zák. č. 511/1992 Zb. môže vzniknúť až okamihom právoplatnosti platobného výmeru ukladajúceho d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/32/2008 5008200218 08.02.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5008200218.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. a JUDr. Vladimíra Sučika, v právnej veci žalobcu: Róbert Florek, bytom SNP č. 1198/32, 026 01 Doln
MENU