SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1232421
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65980
USSR: 37576
NSČR: 126777
NSSČR: 69125
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428811
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
03.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky NSSR


Približný počet výsledkov: 169 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky NSSR
  • rozsudok nájdené 2566766 krát v 310105 dokumentoch
  • nssr nájdené 4091 krát v 2077 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 20 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Režim utajovaných skutočností upravuje zákon o ochrane utajovaných skutočností, ktorý vymedzuje utajované skutočnosti a tiež oprávnené osoby, teda právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú určené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorých oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona (§ 2 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Oprávnenou osobou s osobitným postavením v rozsahu svojej funkcie je aj sudca (§ 34 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred š ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . § 78 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov, že ide o bezpečnostný záujem SR. Žalovaný poukázal v tejto súvislosti na rozsudok NSSR č.k. 1Sža 39/2010 zo dňa 13.7.2010, podľa ktorého postačí, ak správny orgán v dôvodoch rozhodnutia uvedie .
Právna veta: Súdna prax ako aj právna teória sú zajedno v tom, že absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege), v dôsledku čoho sa hľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako keby nebol nikdy urobený. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. ( rozhodnutie NS SR v rozhodnutí sp. zn. 1 Cdo 96/1995). Ak je určitý úkon absolútne neplatný, nastáva jeho neplatnosť priamo zo zákona už v čase jeho urobenia a súd nemá možnosť dodatoč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úkonu nemôže dôjsť k platnému prevodu vlastníckeho práva; nemožno preto ani uvažovať o ochrane vlastníckeho práva, hoc i dobromyseľného nadobúdateľa (rozsudok NSSR sp.zn. 3Cdo 144/2010 z 30.3.2011). Pri ochrane vlastníckeho práva platí zásada, že nikto nemôže previesť na .
Právna veta: Ustanovenie § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. nepredstavuje taxatívny výpočet skutočnosti, na ktoré musí žalovaný pri posudzovaní otázky zrejmej bezúspešnosti sporu prihliadať, avšak na konkrétne skutočnosti, ktoré sú v citovanom ustanovení výslovne uvedené, podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, má odporca prihliadať vždy. Rozsah posúdenia zrejmej bezúspešnosti sporu je v kompetencii odporcu a závisí od okolnosti konkrétneho prípadu (rozsudok NSSR sp. zn. 8Sžo/59/2012). 32. Jednou zo skutočností v zmysle § 8 zákona č. 327/2005 Z. z, a teda jednou zo zákonných možností (obligatór ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... republiky, má odporca prihliadať vždy. Rozsah posúdenia zrejmej bezúspešnosti sporu je v kompetencii odporcu a závisí od okolnosti konkrétneho prípadu (rozsudok NSSR sp. zn. 8Sžo/59/2012). 32. Jednou zo skutočností v zmysle § 8 zákona č. 327/2005 Z. z, a .
Právna veta: Vo vzťahu k námietke žalobcu o nedostatočne zistenom skutkovom stave, správny súd poukazuje, že protokol by mal tvoriť základný podklad pre rozhodnutie a mal by obsahovať všetky skutkové zistenia. Inšpektorát práce pri začatí správneho konania prioritne vychádzal z Protokolu o výsledku inšpekcie práce, avšak v kontexte s § 34 ods. 5 Správneho poriadku bolo jeho povinnosťou hodnotiť všetky dôkazy mu známe, a to nielen jednotlivo, ale aj v ich vzájomnej súvislosti, čo aj vykonal. Protokol o výsledku inšpekcie práce nebol jediným podkladom pre správne konanie a vydanie rozhodnutia. Správny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je pojmovým znakom správneho deliktu právnickej osoby. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo alebo nie (napr. rozsudok NSSR sp. zn. 10Sžo/230/2015 zo dňa 25.01.2017.) Subjektom deliktu je právnická osoba spôsobilá na protiprávne konanie (tzv .
Právna veta: Nemožno preto prijať premisu žalobcu, že rozdelením jeho právneho predchodcu bez likvidácie, ktorý v rozhodnom čase (odo dňa registrácie po zánik) nevykonával ekonomickú činnosť, prešlo na neho v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH právo registrácie na DPH jeho právneho predchodcu a stal sa platiteľom DPH. Správny súd sa stotožnil s argumentáciou žalovaného, že pre DPH možno registrovať iba zdaniteľnú osobu. Pri posudzovaní žiadosti o registráciu DPH v prípade, ak žiadateľ nedosahuje zákonom stanovený obrat, je nevyhnutné od daňového subjektu žiadať dôkazy o vykonávaní ekonomickej činnosti alebo d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobca podporil rozsudkami Najvyššieho súdu SR 5Cbo/109/03 zo dňa 26.11.2013 (publikovaným pod č. R 47/2005), rozsudok NSSR sp. zn. 8Sža/7/2009 zo dňa 02.04.2009. III. Vyjadrenie žalovaného 9. Žalovaný sa k žalobe vyjadril písomným .
... .2008 je vzťahom občianskoprávnym a je potrebné naň aplikovať ustanovenia tohto zákona. Pri posudzovaní tohto prípadu súd vychádzal aj z rozsudku NSSR sp.zn. 1Sžo 106/2007 zo dňa 26.02.2008, podľa ktorého, zmluva o prenájme s následnou kúpou veci (leasingové .
... odporkyni (č.l. 24). Súd pritom síce nemal k dispozícii zmluvu o postúpení pohľadávky, ale v tejto súvislosti poukazuje na Rozsudok NSSR sp.zn. 4 Obo/210/01, podľa ktorého, relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu .
... (včítane posúdenia ním predloženej ID karty): Podľa názoru súdu táto námietka nie je dôvodná. Odporca v rozhodnutí citoval časť rozsudku NSSR sp. zn. 1Sža 15/2008 z 19.8.2008, podľa ktorého: „Posudzovanie dôveryhodnosti žiadateľa o udelenie azylu je ... e/ zákona o azyle pri vydaní rozhodnutia posudzoval celkovú dôveryhodnosť navrhovateľa a to aj v zmysle vyššie citovanej vetu rozsudku NSSR. Jeho záver teda nevyplýva iba zo zistení odborných štátnych inštitúcií či ich zložiek, ktoré sa k otázke pravosti ID .
... azylu je primárnym predpokladom pre zistenie a objasnenie dôvodov, pre ktoré navrhovateľ žiada udelenie azylu (tento právny názor vyplýva z rozsudku NSSR č. 4 Sžo KS 57/2006 zo dňa 27.2.2007). Vyhodnotenie takto získaných dôkazov musí byť následne v rozhodnutí .
... podmienka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.. Súčasne žalovaný v odôvodnení napadnutého rozhodnutia poukázal na rozsudok NSSR 2Sžo 82/2010 zo dňa 23.6.2010, podľa ktorého pre zriadenie záhradkovej osady bolo potrebné vydanie rozhodnutia o využití .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.