SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157320
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: súkromné vlastníctvo


Približný počet výsledkov: 101 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súkromné vlastníctvo
  • sukromny nájdené 37945 krát v 17846 dokumentoch
  • vlastnictvo nájdené 65287 krát v 21442 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 30 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 25 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 14 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Kľúčové slová: dobromyseľnosť držby, záložné právo, záložná zmluva

Právna veta: Žalobca nekonal pri uzatváraní predmetnej zmluvy a prijatí zálohu dobromyseľne, nakoľko pri zachovaní minimálnej odbornej starostlivosti mu muselo byť už pri uzatváraní predmetnej záložnej zmluvy bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že žalovaný v I. rade nie je vlastníkom zakladaných nehnuteľností - pozemkov. Na tomto závere odvolacieho súdu nič nemení ani skutočnosť tvrdená žalobcom o presvedčení samotného žalovaného v I. rade o svojom vlastníckom práve. Skutočnosť, že štatutárny zástupca žalovaného v I. rade mal za to, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností nemá vplyv na prípadnú d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pracovníka tohto štátneho orgánu. 100. Pozemky až do 31.12.1991 nemohli byť v súkromnom vlastníctve záložcu ako právnickej osoby nakoľko to vylučovala právna úprava zo socialistického vlastníctva pozemkov, súkromné vlastníctvo pozemkov mohlo nastať až po novelizácii Obč. zák. účinnosťou od 1.1.1992 .
Právna veta: Podľa § 135 c) ods. l až 3 Občianskeho zákonníka, ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil ( ďalej len "vlastník stavby"). Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí. Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe. Citované záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona alebo úradným výrokom alebo zmluvou. Pokiaľ takúto stavbu zriadila na pozemku, ktorej vlastník bol známy, ktorý pozemok bol v súkromnom vlastníctve, ako je to v tomto prípade, realizáciu stavby nehnuteľnosti bez súhlasu vlastníka je vždy treba považovať za neoprávnenú a stavbu .
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR zo dňa 15. 11. 2000 sp. zn. 22Cdo/1868/2000, ak zriadi vlastník pozemku účelovú komunikáciu alebo ak súhlasí čo aj konkludentne s jej zriadením, stáva sa táto komunikácia verejne prístupnou a vzťahuje sa na ňu všeobecné užívanie pozemnej komunikácie. Vlastník pozemku potom už následne nemôže jednostranným vyhlásením zamedziť jej všeobecnému užívaniu. Vlastník pozemku, na ktorom je zriadená pozemná komunikácia nie je oprávnený obmedziť užívanie tejto komunikácie na určitú skupinu subjektov a vylúčiť tak jej všeobecné užívanie. Ak je pozemná komunikácia v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pozemnej komunikácie nebolo vydané správne rozhodnutie. Verejnou cestou miestnou alebo účelovou komunikáciou - sa pozemok v súkromnom vlastníctve stáva venovaním. Ak je cesta venovaná všeobecnému užívaniu, nemôže byť odňatá súkromno-právnou vlastníkovou dispozíciou. ... z naliehavej komunikačnej potreby, ide o účelovú komunikáciu. Účelová komunikácia môže viesť cez pozemok v súkromnom vlastníctve; ak nejde o pozemnú komunikáciu v uzavretom priestore, ktorý slúži potrebe vlastníka, je účelová komunikácia .
Právna veta: Ustanovenie § 40a OZ upravuje tzv. relatívnu neplatnosť právnych úkonov, to znamená, že právny úkon sa považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je právnym úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Dovolávať sa neplatnosti voči účastníkom právneho úkonu možno buď bezprostredne oznámením účastníkom právneho úkonu, alebo námietkou v občianskom súdnom konaní alebo návrhom na začatie občianskeho súdneho konania. Pokiaľ ide o dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu - darovacej zmluvy, o vklade ktorej rozhodla správa katastra, musí sa tak stať návrhom podaným na súde oprávnenou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na plynofikáciu jeho bytu v dome na ulici U. Č.. X. Ďalej je v žiadosti uvedené, že dom je v súkromnom vlastníctve spolumajiteľov, ktorých zastupuje X. U. ako správkyňa domu, stavebno-montážne práce bude vykonávať MSP Žilina a plynofikácia sa vykonáva na .
Právna veta: Súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič domáha určenia, že tá - ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V konaní o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu vzťahuje ku dňu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto dni nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu. Treba dodať, že ak súd vyhovie žalobe požadujúcej uvedené určenie a vec je následne prejednaná v konaní o dedičstve ako majetok poručiteľa nepotvrdzuje rozhodnutie o dedičstve (osvedčenie o dedičstve), že dedič je v súčasnosti vlastníkom veci. Po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do 31.12.1991 právnickými osobami u všetkých vecí, ako i oprávnenú nepretržitú držbu u fyzických osôb u vecí v súkromnom vlastníctve, v čítane pozemkov, vecí z majetku v socialistickom vlastníctve a veci, ku ktorým mala socialistická organizácia právo užívania podľa osobitných .
Právna veta: Vnútrobloková zeleň slúži pre občanov mesta, teda žalovaného. Preto podľa názoru odvolacieho súdu, ak nie je v občianskoprávnej rovine (napr. zmluvou) upravené všeobecné užívanie verejnej zelene, zahrňuje aj len časti pozemkov vlastnícky patriace tretej osobe, má to za následok vznik bezdôvodného obohatenia na strane obce (mesta) plnením bez právneho dôvodu (§451 ods. 2 OZ), pretože aj keď existuje právny pôvod užívania verejnej zelene, nejde o titul, podľa ktorého by obci (mestu) vzniklo oprávnenie, aby takéto plnenie zo strany tretej osoby (strpenie užívania jej majetku) bolo poskytované be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a verejne prístupným priestorom a verejnoprospešným zariadením, pretože verejne prístupný priestor je širší pojem, ktorý môže zahŕňať aj priestory v súkromnom vlastníctve. Pokiaľ pozemok je parcela č. XXXX/ X v územnom pláne označený ako verejná zeleň, ide iba o regulatív možného nakladania .
... bonus teraz 21,03 eur. Ošatné je vyčíslené na č.l. 13 súdneho spisu. Má 3 zbrane, ktoré má v súkromnom vlastníctve, je športový strelec, ich hodnota je spolu 2.000 eur, poberá rodinné prídavky, ktoré sa od 01.01.2013 zvýšili .
... poznať všetky detaily o poručiteľovom majetku. Toto platilo o to viac v čase, keď sa budovala socialistická spoločnosť, v ktorej súkromné vlastníctvo malo zaniknúť. Pokiaľ sa na nakladanie zo zamieňanými pozemkami aj vzťahoval Záborový zákon, tak v prípade neplatnej dispozície s pozemkom .
... § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorá k účinnosti zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku, ktorý bol v súkromnom vlastníctve, do socialistického vlastníctva, teda na Československý štát, vyžadovala súhlas okresného národného výboru. V čase uzavretia vyššie uvedenej ... v čase uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy (5.08.1982), pre zmluvu o prevode budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve a pre zmluvu o prevode alebo nájme poľnohospodárskeho (lesného) pozemku bol potrebný súhlas okresného národného výboru. V .
... ) jednoznačne deklaruje, že verejným záujmom je i vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe (a to i v súkromnom vlastníctve). Navyše z listu odporcu v 2. rade zo dňa 10.11.2009 vyplýva ešte jedna veľmi dôležitá skutočnosť. Ona a ... ) jednoznačne deklaruje, že verejným záujmom je i vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe (a to i v súkromnom vlastníctve). Navyše z listu odporcu v 2. rade zo dňa 10.11.2009 vyplýva ešte jedna veľmi dôležitá skutočnosť. Ona a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.