SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1299438
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66808
USSR: 38844
NSČR: 128883
NSSČR: 71053
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430310
Krajské súdy (ČR): 49318
Posledná aktualizácia
26.02.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
  • staznost nájdené 132613 krát v 32850 dokumentoch
  • podla nájdené 7033229 krát v 425850 dokumentoch
  • cl nájdené 375439 krát v 73082 dokumentoch
  • 127 nájdené 22803 krát v 13341 dokumentoch
  • ustava nájdené 138054 krát v 47944 dokumentoch
  • sr nájdené 485266 krát v 142622 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 116 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Predpokladom pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. je existencia škody ako majetkovej ujmy, nesprávny úradný postup orgánu štátu a príčinná súvislosť medzi škodou a nesprávnym úradným postupom. V prípade nesprávneho úradného postupu môže ísť o akúkoľvek činnosť spojenú s výkonom právomoci štátneho orgánu, ak pri tomto výkone alebo v súvislosti s ním dôjde k porušeniu pravidiel stanovených právnymi normami pre jeho konanie alebo k porušeniu poriadku, ktorý vyplýva z povahy, funkcie alebo cieľov tejto činnosti. P ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Z. z., ani ku konštatovaniu porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zo strany Ústavného súdu SR na základe sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR. Nebola preukázaná základná podmienka zodpovednosti štátu za škodu a to existencia namietaného nesprávneho úradného postupu. Vyjadrenie odporkyne k odvolaniu navrhovateľa .
Právna veta: Účelom náhrady podľa § 32 ods. 6 zák. č. 364/2004 Z. z. je poskytnúť náhradu za obmedzenie užívania (keďže obhospodarovanie je len jednou z foriem užívania a netýka sa len poľnohospodárskych pozemkov, čo vyplýva aj z § 4 nariadenia vlády č. 438/2005 Z. z.). Právo vec užívať je však jedno z oprávnení spätých s vlastníckym právom v zmysle § 123 Občianskeho zákonníka. Obmedzenia užívania pozemku vyplývajúce z existencie ochranného pásma vodného zdroja tak obmedzujú predovšetkým vlastnícke právo vlastníka pozemku, resp. jeho právo pozemok užívať ako jednu zložku vlastníckeho práva. Právo nájomcu u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . ÚS 176/2013. Citovaným uznesením NS však bolo odmietnuté dovolanie z dôvodu, že nebolo prípustné, a uznesením ÚS bola odmietnutá sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, pretože ústavný súd nepovažoval určitý názor za ústavne neakceptovateľný. Tieto uznesenia preto nemôžu predstavovať ustálenú súdnu prax k otázke správneho .
... domáha konania vo vzťahu k orgánom zákonodarnej moci, túto právomoc má jedine Ústavný súd SR, a to sprostredkovane prostredníctvom sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR. Krajský súd poukazuje na rozhodnutie NS SR sp. zn. 5Sžo 14/2012 z 30.04.2012, v ktorom ... nemožno považovať za ten štátny orgán právoplatnými rozhodnutiami, ktorého je Ústavný súd SR oprávnený zaoberať sa v konaní o ústavných sťažnostiach podľa čl. 127 Ústavy SR. Kompetencie NR SR sú vymedzené v čl. 86 a čl. 89 ods. 2 Ústavy SR, ako aj v .
... najvyššieho súdu sp.zn. 6 Sžnč/4/2011 zo dňa 22.06.2011. Uviedol, že proti tomuto uzneseniu podal ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR z dôvodu, že Najvyšší súd SR v uznesení vyvodil závery, ktoré sú zjavne neodôvodnené a arbitrárne, a tak z ústavného ... najvyššieho súdu sp.zn. 6 Sžnč/4/2011 zo dňa 22.06.2011. Uviedol, že proti tomuto uzneseniu podal ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR z dôvodu, že Najvyšší súd SR v uznesení vyvodil závery, ktoré sú zjavne neodôvodnené a arbitrárne, a tak z ústavného .
... jeho činnosti, (úkon, pokyn), prípadne nečinnosti. Z podaného návrhu vyplýva, že žalobca podal Krajskému súdu v Žiline zároveň aj ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR. Všeobecné súdy po zistení, že vec nespadá do ich právomoci a po zastavení konania postúpia vec "príslušnému orgánu." Ústavný súd .
... vnútroštátne prostriedky ako to vyžaduje čl. 35 ods. 1 Dohovoru, nakoľko sťažovateľ neuplatnil argumenty vznesené v konaní pred súdom v sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR. Odporkyňa 2/ vypovedala, že spočiatku v roku 2000 za byt platili a neskôr sumu 6.000 7.000,- Sk prevodom .
... žiadateľ predložil kópie dokladov, a to vyjadrenie ku predmetu sporu (opis okolností sporu) zo dňa 17.03.2015, podanie - „Ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR zo dňa 12.12.2014“, rozhodnutie ÚS SR - odloženie podania, č. Rvp 16896/2014-5 zo dňa 19.01.2015 .
... predmetom posudzovania všeobecných súdov v rámci ich právomoci, tak o ňom nemôže konať Ústavný súd SR v rámci konania o sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR okrem prípadov, kedy sa všeobecné súdy dopustili svojvôle (III.ÚS 152/03 Zb. nálezov a uznesenie Ústavného súdu SR 2003 .
... stotožnil s názorom disciplinárneho senátu, keď odmietol obranu disciplinárne obvineného založenú na údajnej nemožnosti podať ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR pre uplynutie lehoty, s poukazom na ustálenú prax Ústavného súdu SR, podľa ktorej v prípade podania ... na Plnomocenstvo datované dňom 08.08.2006 podpísané sťažovateľom M. U. ako poverenie vo veci: Ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR pre porušenie základných práv a slobôd. Na Plnomocenstve pod slovami: Poverenie prijímam bol podpis žalobcu a .
... procesnej situácii dospel k záveru, že Protimonopolný úrad SR nie je nositeľom aktívnej legitimácie na podanie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR, to však neznamená, že na správny delikt, ktorý spáchal štátny orgán, ktorý v administratívnom konaní ... na ktoré poukazuje žalovaný, sa týka inej procesnej situácie, a to aktívnej legitimácie na podanie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR vo veci, v ktorej Protimonopolný úrad SR konal a rozhodol v administratívnom konaní ako orgán verejnej správy .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.