Nájdené rozsudky pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 646

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
36 dokumentov
16 dokumentov
22 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 10. Podľa § 182 ods. 2 - 3 Zákonníka práce v znení platnom do 28.4.2014, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2CoPr/1/2018 8116209379 21. 01. 2019 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2019:8116209379.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Daniely Babinovej a JUDr. Martina Barana, v právnej veci žalobcu: Z., zastúpeného JUDr. Lukášom Kišeľákom, advokátom so sídlom v Pr
Právna veta: Je pravdivé tvrdenie, že zodpovednosť za schodok je zodpovednosťou objektívnou a pokiaľ zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti za vzniknutý schodok podľa tejto dohody aj objektívne zodpovedá. Zodpovednosť za vzniknutý schodok však môže niesť pracovník iba za skutočne zistený schodok. Ak zamestnávateľ nevykoná inventúru pri nástupe nového zamestnanca na pracovisko, aj keď tento zamestnanec o vykonanie inventúry nežiadal, vystavuje sa do situácie, keď nevie preukázať aký schodok vznikol na prevádzke v období po nástupe nového zamestnanca. Teda nie je možné nepochybne ustáliť roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/823/2014 6112206424 18.11.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6112206424.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľa: COOP Jednota Krupina,
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať je upravená v ust. § 182 ZP a je zvláštnou pracovno-právnou zodpovednosťou, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, t.j. zamestnancovi. Predpokladom tejto zodpovednosti je vznik škody vo forme schodku na zverených hodnotách a uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej zamestnanec preberá zodpovednosť za tieto hodnoty. Základným predpokladom zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách je, aby medzi ním a zamestnávateľom bola uzatvor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8CoPr/4/2019 5715212730 20. 09. 2019 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2019:5715212730.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členiek senátu JUDr. Táni Rapčanovej a Mgr. Zuzany Hartelovej, v spore žalobcu: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova
Právna veta: Pokiaľ by mal byť dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru schodok na zverených, takéto vymedzenie dôvodu je ne-určité, keďže by malo byť uvedené obdobie, za ktoré bol schodok zistený a v akej je výške, pokiaľ toto nie je zrejmé z inej listiny, na ktorú okamžité skončenie pracovného pomeru odkazuje a to vzhľadom na to, že okamžité skončenie má byť v písomnej forme a dôvody sa v ňom musia (písomne) skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Najmä však samotná existencia schodku a prípadná, s tým spojená existencia zodpovednosti zamestnanca za schodok, nie je bez ď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 28C/20/2007 1307202738 14.01.2010 Mgr. Ján Stanček ECLI:SK:OSBA3:2010:1307202738.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III, v konaní pred samosudcom Mgr. Jánom Stančekom, v právnej veci navrhovateľky Ing. O. L., štátna občianka SR, bydliskom H. X,. XXX. XX. B., zastúpenej advokátkou Mgr. M. B., V. X,. XXX. XX. B., proti odporc
Právna veta: Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, nemá zavinenie tretej osoby samo osebe za následok zánik hmotnej zodpovednosti zamestnanca (porovnaj napr. zhodnotenie rozhodovania súdov Slovenskej socialistickej republiky vo veciach týkajúcich sa zodpovednosti podľa ust. § 176 Zákonníka práce, zák. č. 65/1965 Zb., prerokovaného a schváleného občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR 6. novembra 1975, Cpj 50/75, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1976, pod č. 12), ibaže by zamestnanec preukázal, že schodok vznikol celkom ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25CoPr/8/2017 2213219843 16. 05. 2018 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2018:2213219843.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudkýň: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: STARLIT Bratislava, s.r.o., so sídlom Bratislava, Seberíniho 1, IČO:
Právna veta: Samotný schodok, nech je akokoľvek značný, ešte nemusí byť dôvodom pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Takému schodku musí predchádzať porušenie povinností zo strany zamestnanca, aby bolo možné dať zamestnancovi výpoveď. V danom prípade z výpovede nevyplýva ako mal žalobca porušiť svoje povinnosti. Výpoveď zahŕňa obsah pracovnej náplne - špecifické zodpovednosti a povinnosti vedúceho skladu, ako i zhrnutie toho, za čo je zamestnanec zodpovedný podľa Dohody o hmotnej zodpovednosti. Nevyplýva z nej pritom, akú konkrétnu povinnosť mal zamestnanec porušiť, či ktorú povinnosť (príkaz, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9CoPr/5/2016 5615210028 16. 06. 2016 JUDr. Ján Burik ECLI:SK:KSZA:2016:5615210028.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Burika a členov senátu JUDr. Ladislava Mejstríka a JUDr. Jozefa Turzu, v právnej veci žalobcu: Ing. O. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. T. XX/XX, U. C.,
Právna veta: Schodok ako jeden z predpokladov vzniku zodpovednosti zamestnanca za škodu podľa § 182 a nasl. Zák. práce vyjadruje skutočnosť, že chýbajú hodnoty, ktoré sa hmotne zodpovedný zamestnanec zaviazal vyúčtovať. Schodok sa zisťuje inventarizáciou ako inventarizačný rozdiel medzi stavom majetku a záväzkov v účtovníctve a skutočným (nižším) stavom majetku a záväzkov. Z ust. § 30 ods. 1 druhá veta zák. č. 431/2002 Z.z. v znení platnom ku dňu vykonania inventarizácie, t. j. ku dňu 18.02.2003, vyplýva, že pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri majet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/52/2018 1708205304 21. 03. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1708205304.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobcu: CBA Slovakia, a.s., ul. Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec, IČO: 36 62
Právna veta: V zmysle § 182 ods. 1, 2, 3, 4 Zákonníka práce platného a účinného v čase rozhodnom zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať patrí k zvláštnym druhom pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, teda k zamestnancovi. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, ak zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti a že na hotovosti, ceninách, tovare a zásobách materiálu, alebo iných hodnotách, ktoré zamestnancovi zveril k vyúčtovaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/311/2013 3111225270 11.12.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3111225270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci navrhovateľa PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, s.r.o., so sídlom Považská Bystrica,
Právna veta: Dňa 14.05.2010 uzavreli účastníci konania aj dohodu o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej bol odporca, v prípade vzniku schodku na jemu zverených hodnotách, povinný uhradiť tento schodok v plnej výške najneskôr do 14 dní odo dňa jeho vzniku. Z vyúčtovaní pracovnej cesty č. XXXXXXX zo dňa 28.03.2012 a zo dňa 20.04.2012 súd zistil, že odporca mal vykázané zverenie finančných prostriedkov zo strany navrhovateľa vo výške 1.386,11 Eur (z titulu preddavkov cestovných náhrad poskytovaných zamestnancovi pri zahraničných pracovných cestách), pričom vysporiadal a vyúčtoval len sumu 1.010,78 E ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Rimavská Sobota 14C/345/2012 6912209364 29.11.2012 JUDr. Viera Kvetková ECLI:SK:OSRS:2012:6912209364.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Rimavská Sobota sudkyňou JUDr. Vierou Kvetkovou v právnej veci navrhovateľa: B.T. Transport s.r.o. so sídlom v Trenčíne, Piaristická 6, IČO: 36331171, zastúpeného advokátskou kanceláriou agner&.partners, s.r.o. so s
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, patrí k osobitnému druhu pracovno-právnej zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, pokiaľ zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, a že na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať, vznikol schodok. Je to zodpovednosť za predpokladané zavinenie, spočívajúce v tom, že zamestnanec nesplnil povinnosť vyúčtovať zverené hodnoty. U toh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/810/2015 1305202675 19. 10. 2016 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2016:1305202675.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: RM I, s.r.o., Bodrocká 32, Bratislava, zastúpený advokátom: JU
MENU