Nájdené rozsudky pre výraz: spoločenská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1263

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

446 dokumentov
162 dokumentov
40 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak stanovy spoločnosti určujú, že menom spoločnosti musia konať spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, nie je prípustné, aby dvaja členovia predstavenstva udelili generálnu plnú moc iba jednému z nich. Pokiaľ je teda neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán, majúci v zmysle spoločenskej zmluvy (resp. rozhodnutia najvyššieho orgánu spoločnosti) konať len spoločne, splnomocnil na takého konanie iba jedného svojho člena, o to viac je neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán splnomocnil na výkon svojho generálneho konateľského oprávnenia jedinú tretiu osobu, ktorá ani nie je čle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25CoPr/10/2017 2113221581 12. 12. 2018 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2018:2113221581.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudcov: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: Ing. A. W., nar. X.X.XXXX, adresa T., L. XX/A, zastúpenému advokátom
Právna veta: Z ust. § 129 ods. 1 Obch. zák. vyplýva, že termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenstvom zmluvou inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že lehota, v ktorej musí byť termín programu valného zhromaždenia oznámený je alebo upravený spoločenskou zmluvu alebo platí zákonná úprava. Odvolací súd sa stotožnil s názorom navrhovateľa, že ak by výraz „krátkou cestou“ mal označovať kratšiu ako 15 dňovú lehotu pre doručenie pozvánky, išlo by o výraz neurčitý a preto podľa § 37 ods. 1 Obč. zák. ustanovenie spoločenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/321/2013 1210221127 25.03.2015 JUDr. Elena Ondrišová ECLI:SK:KSBA:2015:1210221127.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a sudcov Mgr. Štefana Zelenáka a JUDr. Miroslavy Janečkovej v právnej veci navrhovateľa V.. V. H., T.. X.X.XXXX, U. H. C. XXXX/X C. X, Č. M.,
Právna veta: Podľa § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov mohlo obmedziť práva spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti domáha. Z citovaných ustanovení vyplýva, že dovolávať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia možno len v prípade, keď napadnuté uznesenie je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. V prípade, že návrh na vyslovenie neplatnosti podáva spoločník, súd môže určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie podľa § 131 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/238/2012 1210211043 01.10.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1210211043.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členiek senátu JUDr. Zity Ilčíkovej a JUDr. Jarmily Glončákovej v právnej veci navrhovateľa: K.. R. L., nar. XX.XX.XXXX, F. XX, XXX XX F., zas
Právna veta: Takýto postup, keď súd opomenul vyvodiť právne závery z aplikovaného ustanovenia § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka, odvolací súd považuje za nesprávny. 15. V konaní pred súdom bolo s poukazom na vyššie uvedené preukázané a nesporné, že v prípade valného zhromaždenia dňa 08.08.2016 nebol dodržaný postup podľa Spoločenskej zmluvy žalovaného a zákona. Pôvodne bolo valné zhromaždenie zvolané na deň 08.08.2016, avšak so súhlasom všetkých spoločníkov bol termín jeho konania zmenený na deň 04.08.2016. Pri valnom zhromaždenie ktoré sa konalo dňa 08.08.2016 nebolo dodržané ustanovenie čl. VII bod 1.5 S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/83/2019 1316216622 17. 09. 2020 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2020:1316216622.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: L.. M. G., D.. XX.XX.XXXX, Y. XX, XXX XX N
Právna veta: Správu vkladu vykonáva správca vkladu spravidla od založenia obchodnej spoločnosti až do jej vzniku. V spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine musí byť pri kapitálových spoločnostiach určená výška základného imania a v spoločenskej zmluve o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným aj výška vkladu jednotlivých spoločníkov. Vlastníctvo k predmetu vkladov môže spoločnosť nadobudnúť najskôr až momentom vzniku, keď nadobudne spôsobilosť na práva a povinnosti, ako aj spôsobilosť na právne úkony. Správca vkladov spravuje časti vkladov a vklady, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 21C/73/2011 8709213964 11.01.2013 JUDr. Alexandra Mochnacká ECLI:SK:OSPP:2013:8709213964.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad samosudkyňou JUDr. Alexandrou Mochnackou v právnej veci žalobcu O.. A. D., správca úpadcu Euro Bus Trade, s.r.o., Kukorelliho 1505/50, Humenné, právne zastúpeného Mgr. Radovanom Muzikom, advokátom, Mierová 4, Hume
Právna veta: Vyhlásenie spoločnosti za neplatnú rieši situáciu spoločnosti po jej vzniku. V čase rozhodovania súdu trval dôvod vyhlásenia neplatnosti spoločnosti uvedený v § 68a ods. 2 písm. b) Obch. zák. - predmet podnikania alebo činnosti je v rozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom. Súd mal za to, že ani akt zápisu spoločnosti FORMTEXT, s.r.o. 941 02 Lipová 187, IČO: 41 961 625, do obchodného registra OS Nitra nemohol konvalidovať dôvod jej neplatnosti uvedený v § 68a ods. 2 písm. b) Obch. zák., a teda, že predmet podnikania alebo činnosti je v rozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom, na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 28CbR/34/2010 4110207277 09.07.2012 JUDr. Monika Kublová ECLI:SK:OSNR:2012:4110207277.5 Uznesenie Okresný súd Nitra v konaní o neplatnosť spoločnosti: FORMTEXT, s.r.o. 941 02 Lipová 187, IČO: 41 961 625, na návrh navrhovateľky: J. V. V., J. bytom H. Z. XXX, zastúpenej: Fridrich Paľko, s.r.o. Moyzesova 8, Bratislava, takto rozhodol: Súd vyhlasuje spoločnosť FO
Právna veta: „Obchodný podiel poručiteľa za predpokladu, že nedošlo k odmietnutiu dedičstva ako celku, dedič nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 OZ). To znamená, že neskoršie úkony, ako napríklad schválenie dedičskej dohody, potvrdenie dedičstva, notárske osvedčenie o dedičstve a pod., pôsobia spätne (ex tunc) ku dňu smrti poručiteľa. Keďže Občiansky zákonník pri úprave dedenia vychádza zo zásady univerzálnej sukcesie, dedič vstupuje smrťou spoločníka do všetkých jeho majetkovprávnych vzťahov v celej ich šírke, čo konkrétne v súvislosti s obchodným podielom znamená, že vstupuje do všetkých práv a povinností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 25Cb/64/2009 1209202954 12.02.2013 JUDr. Milan Hupka ECLI:SK:OSBA2:2013:1209202954.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II., v konaní pred sudcom JUDr. Milanom Hupkom, v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade: Q.H. W., W. X, W., v 2. rade: T. O., P. XX, F., v 3. rade: Y. A., F. XX, W., v 4. rade: S. U., L. X, W., v 5. rade: B.
Právna veta: Z ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva, že návrh na určenie neplatnosti podáva spoločník iba v prípade, ak napadnutým uznesením, ktorým bol porušený zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy boli obmedzené práva spoločníka, ktorý návrh na určenie neplatnosti podal. V dôvodovej správe v tejto súvislosti sa uvádza, že v takomto prípade je aktívne procesne legitimovaný ten spoločník, ktorého práva mohli byť uznesením obmedzené. To znamená, že odsek 2 spoločníkovi vôbec neumožňuje podať návrh na určenie neplatnosti v prípade, ak by síce neplatné uznesenie bolo v rozpore so zákonom, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/385/2016 1210223763 07. 03. 2017 JUDr. Ľubica Břoušková ECLI:SK:KSBA:2017:1210223763.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsednícky senátu JUDr. Ľubice Břouškovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej v právnej veci žalobcu GPW, s.r.o., so sídlom Vysoká 16, Bratislava, 811 06, IČO: 35 951 796,
Právna veta: 6. Podľa § 69b ods. 4 OBZ ak mení právnu formu jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ustanovenie § 218c ods. 6 sa použije primerane. Dozorná rad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/162/2017 1315222845 20. 09. 2018 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2018:1315222845.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: I. Y., J. C.. Q. D. X, XXX XX J., zastúpe
Právna veta: Verejný prísľub je jednostranný právny úkon vyhlasovateľa adresovaný bližšie neobmedzenému počtu ľudí, aby splnili podmienky v ňom uvedené do istého času, ktorý musí byť zverejnený tak, aby k nemu mala verejnosť neobmedzený prístup.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/154/2011 2309210102 13.11.2012 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2012:2309210102.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu C + K Consulting, spol. s r.o., Rybničná 40, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. PaedDr. Ivanom
MENU