Nájdené rozsudky pre výraz: spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2153

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

332 dokumentov
187 dokumentov
3 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 23. Pre úplnosť však treba tiež dodať, že bytový dom je jedna stavba v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sa na tvorbe Fondu opráv podieľajú podľa svojich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach. V každom bytovom dome sa podľa BytZ vytvára len jeden Fond opráv a to pre celý bytový dom, do ktorého sú povinní podľa ust. § 10 ods. 1 BytZ prispievať všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. Nie sú teda vedené osobitné fondy len pre vlastníkov bytov a len pre vlastníkov nebytových priestorov, pretože byty a nebyt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/196/2019 1215223237 29. 04. 2020 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2020:1215223237.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Anny Kašajovej v právnej veci žalobcu: BYTOKOMPLET, s.r.o., so sídlom Kamenárska
Právna veta: Ustanovenie § 40a OZ upravuje tzv. relatívnu neplatnosť právnych úkonov, to znamená, že právny úkon sa považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je právnym úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Dovolávať sa neplatnosti voči účastníkom právneho úkonu možno buď bezprostredne oznámením účastníkom právneho úkonu, alebo námietkou v občianskom súdnom konaní alebo návrhom na začatie občianskeho súdneho konania. Pokiaľ ide o dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu - darovacej zmluvy, o vklade ktorej rozhodla správa katastra, musí sa tak stať návrhom podaným na súde oprávnenou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 4CCu/23/2003 5103899600 05.10.2011 JUDr. Iveta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2011:5103899600.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľov: 1/ C.. U. U., P., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž., U. X, 2/ P. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž., U. X, 3/ M.O. U., rod. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž., U. X, 4/ C.. C. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Právna veta: Osobám, ktoré nemôžu samostatne vykonávať právne úkony, či už sú to maloletí alebo osoby pozbavené, príp. obmedzené v spôsobilosti na právne úkony, poskytuje štát zvýšenú ochranu tým, že všetky právne úkony urobené v ich mene ich zákonnými zástupcami presahujúce rámec bežnej veci, podliehajú schváleniu súdom. Súd musí takýto právny úkon preskúmať z hľadiska jeho súladu so zákonom a záujmom osoby, za ktorú bol právny úkon urobený. Schváliť ho môže len vtedy, keď má za preukázané, že takýto právny úkon je v záujme osoby, za ktorú bol urobený a neodporuje zákonu. Predaj nehnuteľnosti nie je bežno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/50/2014 2713207907 23.07.2014 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2014:2713207907.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: I. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XX
Právna veta: Predpokladom úspešnosti žaloby o určenie podľa § 80 písm. c) O. s. p., či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, je, že účastníci majú vecnú legitimáciu a že navrhovatelia majú na určení naliehavý právny záujem. O naliehavý právny záujem môže ísť zásadne len vtedy, keď bez súdom výslovného určenia, že právny vzťah alebo právo existuje, bolo buď ohrozené právo navrhovateľov alebo by sa ich právne postavenie stalo neistým. To znamená, že u navrhovateľov musí ísť buď o právny vzťah (právo) už existujúce (aspoň v čase vydania rozhodnutia) alebo o takú ich procesnú, prípadne hmotnoprávnu situ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/179/2012 6207205804 07.05.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6207205804.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženej z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a členov JUDr. Oľgy Maľovej a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľov: 1/ Q. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom W., S. č. X a 2/ G..
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosťurčenie výživného
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 17. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva princíp potencionality príjmov, ktorý je inštitútom výrazne ochraňujúcim záujmy oprávneného a umožňuje súdu hodnotiť n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/4/2018 3815215288 28. 02. 2018 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2018:3815215288.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudcov JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. vo veci starostlivosti súdu o maloletého E. O., narodeného dňa XX.XX.XXXX, zastú
Právna veta: V zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka majú spoluvlastníci pri prevode spoluvlastníckeho podielu zákonné predkupné právo. Pokiaľ jednu vec vlastní viacero osôb, ide vo všeobecnosti o podielových spoluvlastníkov, z ktorých každý vlastní určitý podiel na veci, napr. v prípade štyroch spoluvlastníkov môže každý z nich vlastniť 1/4 z celku, ide o ideálny podiel, a teda nie je možné určiť, ktorú časť veci vlastní ten-ktorý spoluvlastník. V takomto prípade predaj spoluvlastníckeho podielu je obmedzený zákonným predkupným právom, a teda spoluvlastník prevádzajúci svoj podiel je povinný ponúk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/86/2019 6618202767 12. 03. 2020 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2020:6618202767.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v spore žalobcu: J. J., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom XXX XX U. P. Z., J. XX
Právna veta: Právo disponovať so spoluvlastníckym podielom prislúcha každému spoluvlastníkovi. Zmluvná voľnosť spoluvlastníka je však obmedzená, lebo svoj spoluvlastnícky podiel môže bez ďalšieho previesť iba na blízke osoby. Ak však spoluvlastník mieni svoj spoluvlastnícky podiel previesť na iné než blízke osoby, musí najskôr svoj spoluvlastnícky podiel ponúknuť iným spoluvlastníkom. Ide o povinnosť spoluvlastníka vyplývajúcu zo zákonného predkupného práva, ktorej korešponduje právo ostatných spoluvlastníkov na odkúpenie tohto spoluvlastníckeho podielu. Takúto povinnosť má spoluvlastník bez ohľadu na spôs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/1121/2014 6614203286 09. 02. 2016 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2016:6614203286.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice Kočičkovej a sudcov JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a JUDr. Amy Odalošovej v právnej veci navrhovateľov: 1/ D. R., nar. XX
Právna veta: Právo disponovať so spoluvlastníckym podielom prislúcha každému spoluvlastníkovi. Zmluvná voľnosť spoluvlastníka je však obmedzená, lebo svoj spoluvlastnícky podiel môže bez ďalšieho previesť iba na blízke osoby. Ak však spoluvlastník mieni svoj spoluvlastnícky podiel previesť na iné než blízke osoby, musí najskôr svoj spoluvlastnícky podiel ponúknuť iným spoluvlastníkom. Ide o povinnosť spoluvlastníka vyplývajúcu zo zákonného predkupného práva, ktorej korešponduje právo ostatných spoluvlastníkov na odkúpenie tohto spoluvlastníckeho podielu. Takúto povinnosť má spoluvlastník bez ohľadu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/361/2017 6614203286 11. 12. 2019 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2019:6614203286.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice Kočičkovej a členov senátu JUDr. Amy Odalošovej a Mgr. Kataríny Katkovej, v právnej veci žalobcov: 1/ D. R., nar. XX. XX. XXXX, bývajúceho
Právna veta: Prikázanie nehnuteľnosti niektorému zo spoluvlastníkov je nevyhnutne spojené s jeho povinnosťou vyplatiť primeranú náhradu tomu spoluvlastníkovi, ktorý je zo spoluvlastníckeho vzťahu rozhodnutím súdu vylúčený. Súdna prax sa musela vysporiadať s koncepciou primeranej náhrady z pohľadu, akým spôsobom má byť stanovená jej výška. Za primeranú náhradu za nehnuteľnosť je jej všeobecná cena v danom mieste v dobe rozhodovania s tým, že túto náhradu súd určí zodpovedajúcim podielom z ceny celej veci, nie cenou, za ktorý by bolo možné predať spoluvlastnícky podiel (porovnaj R 15/1999, rozhodnutie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/137/2013 2108226110 09.06.2014 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2014:2108226110.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ivety Jankovičovej a členov senátu: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Lea Stovičková v právnej veci navrhovateľky: O. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXXX/X, D., zastúpen
Právna veta: Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Občiansky zákonník pozná dva osobitné spôsoby zániku vzťahu z darovacej zmluvy (okrem všeobecných dôvodov zániku záväzkovoprávneho vzťahu podľa ust. § 559 a nasl.). Ide o jednostranný prejav vôle obdarovaného vrátiť predmet daru pre vady, na ktoré ho darcami neupozornil (§ 629) a o jednostranný právny úkon darcu, ktorým sa darca domáha vrátenia daru (§ 630). Darcovi vzniká právo domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/589/2014 6713200187 21.04.2015 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2015:6713200187.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice Kočičkovej a členov senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna, a JUDr. Amy Odalošovej v právnej veci navrhovateľa: Z. L., nar. X
MENU