Nájdené rozsudky pre výraz: správa katastra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9229

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3239 dokumentov
1061 dokumentov
1 dokument
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte je osobitným konaním, ktorého cieľom a účelom je zabezpečenie súladu medzi skutkovým a právnym stavom a má výlučne nesporový charakter. Správa katastra si v rámci tohto konania nemôže prisvojiť právo preskúmavať duplicitné vlastníctvo vo vzťahu k posudzovaniu relevancie právnych titulov, na základe ktorých bolo toto vlastníctvo zapísané do katastra nehnuteľností. Nemôže posudzovať správnosť údajov vyplývajúcich z dvoch verejných listín a rozhodovať o tom, ktoré údaje zostanú zapísané v katastri nehnuteľností a ktoré nie. Dotknutí duplicitní vl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/46/2013 8013201043 29.04.2014 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2014:8013201043.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Želinskej a členiek senátu JUDr. Viery Zoľákovej, JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobcu A. C., nar. XX.L. XXXX, bytom B., A. č. XX, právne zastúpeného J
Právna veta: Súdna prax za určovaciu žalobu považuje aj návrh na určenie neplatnosti zmluvy, hoci sa ním priamo neurčuje existencia či neexistencia práva, resp. právneho vzťahu. Zároveň rešpektuje názor, že ak vyslovením neplatnosti sa má riešiť len predbežná otázka vo vzťahu k otázke, či tu právo je alebo nie je, nie je na takejto žalobe o určenie neplatnosti zmluvy zásadne daný naliehavý právny záujem (porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 98/2004, 1 Cdo 91/2006). Ten je v takomto prípade daný na samotnom určení práva. Určenie neplatnosti zmluvy nemusí totiž znamenať, že účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 15Co/27/2019 8117220186 21. 01. 2020 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2020:8117220186.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Jozefa Angeloviča, v spore žalobkyne: Y. V., C.. Š., W.. XX.X.XXXX, F. Y. XXXX/X, XXX XX T., právne zastúpen
Právna veta: Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom konaní nenahrádza a ani nemôže nahrádzať rozsudok súdu vo veci určenia práva alebo právneho vzťahu k nehnuteľnostiam. Účelom konania o oprave chýb nie je riešiť vlastnícky spor, ktorého riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu, a preto oprava údajov nemôže obsahovo zodpovedať výmazu pôvodného vlastníka. Rozhodnutie o oprave chýb, týkajúce sa údajov katastra uvedených v liste vlastníctva, môže byť vydané len z dôvodov ustanovených v § 59 ods. 1 písm. a) alebo c) katastrálneho zákona. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o oprave chýb vydaného podľa § 59 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/86/2013 2013200605 20.11.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2013200605.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobcu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie č.
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov, správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/40/2013 5013200615 27.09.2013 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2013:5013200615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľov: v rade A/ O. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. č. XXXX, XXX XX L., v rade B/ W. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. č. XXXX, XXX XX L., v
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/11/2014 8014200252 08.07.2014 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2014:8014200252.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Želinskej, členiek senátu JUDr. Viery Zoľákovej, JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobkyne MUDr. P. J., nar. XX.G. XXXX, bytom X. - M., Ul. U. č. XXXX/XX,
Právna veta: Súd prvej inštancie rovnako správne interpretoval § 133 ods. 2 OZ (ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak) a § 28 ods. 2 Katastrálneho zákona (práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak). Z citovaných ustanovení vyplýva, že na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam je jednak potrebný zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zároveň musí existovať nie len platný právn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/36/2019 2116229027 29. 01. 2020 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2020:2116229027.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kontríková a sudkýň: JUDr. Ľuboslava Vanková a JUDr. Ľubica Bundzelová, v spore žalobkyne: J. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XX, C., zastúpená advokátom: JUDr. D
Právna veta: Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra. Vklad je úkon Okresného úradu (predtým Správy katastra) ; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Okresný úrad (predtým správa katastra) rozhoduje v katastrálnom konaní a zapisuje práva k nehnuteľnostiam, ako správny orgán, bez akéhokoľvek vzťahu k účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého sa zapisujú, menia alebo mažú údaje v katastri nehnuteľností. V danom čase, dňa 30.10.2009, bolo vklad možné vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra. Preto práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 4C/127/2013 8213204663 12.02.2014 JUDr. Slavomír Ivanecký ECLI:SK:OSBJ:2014:8213204663.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudcom JUDr. Slavomírom Ivaneckým v právnej veci žalobcu Z. H., nar. 21.04.1955, bytom XXX XX G., P. XX, zastúpený advokátom JUDr. Vladimírom Pochom, Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov proti žalovaným X/ S..
Právna veta: Podľa § 31 ods.1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Pri zápise vecných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností vkladom (§ 28 a nasl. katastrálneho zákona) je správa katastra povinná posudzovať podstatné náležitosti príslušného zmluvného typu z hľadiska kritérií uvedených v § 31 ods.1 katastrálneho zákona. V prípade, ak zmluvu o zriadení vecného práva (záložné právo) uzaviera zástupca na základe zml ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Sp/12/2015 7015200286 26. 11. 2015 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2015:7015200286.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, Bratislava, proti odporcovi: Okresný úrad Košiceokolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava
Právna veta: Vkladové konanie ako návrhové správne konanie sa začína na základe návrhu účastníka konania, pričom katastrálny zákon zakotvuje jednak obligatórne náležitosti návrhu, na základe ktorého sa vkladové konanie začína, ako aj exemplifikatívne prílohy návrhu, ktoré má účastník vkladového konania spolu s návrhom na povolenie vkladu predložiť. V priebehu vkladového konania správa katastra ako správny orgán posudzuje podstatné náležitosti príslušného zmluvného typu, a to z hľadiska kritérií, ktoré sú exemplifikatívne uvedené v ustanovení § 31 ods. 1 a 2 katastrálneho zákona a predmetnú zmluvu posudzuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sp/5/2014 2014200072 08.07.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2014200072.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, proti odporcovi Okresný úrad Galanta, ul. 29. augusta 10, 924 01 Galanta
Právna veta: Podľa § 151b ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka, záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľnú vec sa nemusí uzatvoriť v písomnej forme, ak záložné právo vzniká odovzdaním veci podľa tohto zákona. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa § 28 z.č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon, práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/112/2012 1111210380 28.09.2012 JUDr. Janka Kočišová ECLI:SK:KSKE:2012:1111210380.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej, v právnej veci žalobcu: P. Q. U..W., W. W. V. V. XX, J., H.: XX XXX XXX, zastúpe
MENU