Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15587

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8744 dokumentov
5286 dokumentov
290 dokumentov
60 dokumentov
17 dokumentov
428 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 1To/42/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5809010359 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Gallová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5809010359.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany G
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle § 2 ods. 8 Tr. por. nikoho nemožno trestne stíhať za trestný čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Najvyšší súd v Zbierke stanovísk č. 6/2012 vyslovil, že základná zásada ne bis in idem vyjadrená v § 2 ods. 8 Tr. por. nie je obmedzená len na trestné konanie, keďže z hľadiska uplatnenia tejto zásady je rozhodujúcou totožnosť skutku. Hlavnou myšlienkou tejto zásady je zabrániť, aby tá istá osoba bola za ten istý skutok potrestaná viackrát.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5To/35/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212010379 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Homzová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7212010379.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V trestnom konaní netreba potvrdiť obhajobné tvrdenia obžalovaného, ale dôkazmi vykonanými v súlade s Trestným poriadkom jeho obhajobu vyvrátiť tak, aby o dokazovanej skutočnosti neboli žiadne pochybnosti. V prípade, ak má slúžiť výpoveď poškodeného, resp. svedka ako jediný dôkaz, preukazujúci vinu obžalovaného, bez ďalších výrazných podporných dôkazov, musí byť tento dôkazný prostriedok jasný, logický, zrozumiteľný, presvedčivý a dôveryhodný. Takýto dôkaz nesmie byť inými dôkazmi spochybniteľný či vyvrátiteľný. Aj keď bol obžalovaný dôvodne podozrivý, že sa dopustil žalovaného trestného činu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 3To/157/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5612010297 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Juraj Krupa ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5612010297.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Senát Krajského súdu v Žilina, zložený z predsedu senátu Juraja Krupu a sudcov JUDr. M
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 2 ods. 10 Tr. poriadku orgány činné v trestnom konaní potupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Súd musí rozhodovať tak, aby bolo jednoznačne konanie páchateľa preukázané, čo v tomto prípade nenastalo. Čo sa týka dôkaznej situácie odvolací súd pri preskúmaní všetkých dôkazov vykonaných súdom prvého stupňa dospel k záveru, že v danej veci stoja proti sebe dve rozdielne tvrdenia obžalovanej a poškodenej a svedkov, teda dve skupiny dôkazov, ktoré sú podstatne odlišné. Poukazom na zásadu in dubio pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2To/29/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1412010186 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľudmila Králiková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1412010186.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľudmily Králikovej a členov senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zásada kontradiktórnosti totiž pojmovo predvída procesnú aktivitu účastníkov konania. Ťažiskom realizácie procesných práv účastníkov konania je pritom práve pojednávanie, na ktoré bol navrhovateľ riadne a včas predvolaný, avšak svojim postupom - bezdôvodnou neúčasťou - sa o ich bezprostredné naplnenie sám obral. V prípade prítomnosti na pojednávaní by sa navrhovateľ zúčastnil vykonávania dokazovania, mohol by navrhovať jeho doplnenie, resp. sa k vykonanému dokazovaniu sa vyjadriť.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 10Co/509/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5712214758 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Urban ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5712214758.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákon č. 514/3003 Z.z. zakladá objektívnu zodpovednosť štátu (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemôže zbaviť. Neposudzuje sa teda správnosť rozhodnutia jeho orgánu z hľadiska, či pri rozhodovaní porušil právnu povinnosť a škodu zavinil. Rozhodujúcim kritériom zákonnosti konania vedeného orgánom verejnej moci je výsledok tohto konania. Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie alebo rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, zatknutí a inom pozbavení osobnej slobody alebo vykonané za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/237/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612201822 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7612201822.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alexan
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Prezumpcia neviny je jednou zo základných zásad trestného konania (§ 2 ods. 2 Trestného poriadku). Z uvedeného vyplýva nielen to, že ju majú v prvom rade zabezpečiť orgány činné v trestnom konaní, ale aj to, že práve tieto orgány ju môžu na druhej strane tiež porušiť (nález ústavného súdu SR III. ÚS 83/01). Z čl. 17 ods. 2 ústavy vyplýva aj subjektívne právo každého, aby nemohol byť trestne stíhaný (ako obvinený) inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Aby bolo dané tomuto subjektívnemu právu zadosť, určitá osoba môže byť podľa Trestného poriadku (odhliadnuc od výnimiek) trestne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/333/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4109203676 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bibiána Ťažiarová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:4109203676.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Bibiá
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Výpovede svedkov realizované pred vznesením obvinenia, len preto, že neboli vykonané kontradiktórnym spôsobom, pretože v tom čase nemohol obvinený ešte realizovať svoje právo na obhajobu, nemajú charakter nezákonného dôkazu. Pre zachovanie zásady kontradiktórnosti trestného konania postačí, ak výpoveď svedka je vykonávaná kontradiktórnym spôsobom aspoň raz, a to aj v konaní pred súdom, pritom nič za takejto situácie nebráni, v momente, keď sa výpoveď svedka kontradiktórnym spôsobom vykonáva, aby na účely odstránenia rozporov v jej výpovediach bola prečítaná zápisnica o jej skoršej výpovedi, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4To/18/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8116012016 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Zeleňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8116012016.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Zele
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z citovaných ustanovení ako aj skutočnosti, že všeobecné podmienky mimoriadneho zníženia trestu upravuje Trestný zákon v odseku 1 citovaného §-u 39, potom vyplýva, že ochota obžalovaného ukončiť jeho trestnú vec v rámci konania o dohode o vine a treste a tým vzdanie sa práva na verejné prejednanie jeho veci pred súdom, zjednodušenie trestného procesu v takejto veci v dôsledku spomínaného konania a v neposlednom rade aj ušetrenie nákladov štátu na prejednanie veci uvedeným spôsobom je takou mimoriadnou okolnosťou, ktorá mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4To/14/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8315010067 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Zeleňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8315010067.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Ze
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V duchu zámeru zákonodarcu je potrebné pri podobných trestných činov, kde páchatelia nie sú závadové osoby, dať stranám v konaní využiť svoje právo k dispozícii v konaní a dať im možnosť, či medzi sebou uzavrú zmier. Je účelom trestného konania v takýchto prípadoch, aby ustúpila represia štátu prejavujúca sa riešením vecí pred súdom na hlavnom pojednávaní a ukladaním trestov pred vzájomnou a slobodnou dohodou stranami. Vyriešením veci inak ako represívnym zásahom medzi páchateľom a poškodeným, je vzhľadom na výchovný účel takéhoto riešenia ďaleko efektívnejšie, ako ukladanie trestu páchateľovi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Tos/74/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1412010386 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tibor Kubík ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1412010386.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Kubíka a sudcov JUDr. Magdalény Blažovej a
MENU