Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin vraždy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 301

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

480 dokumentov
337 dokumentov
1 dokument
50 dokumentov
42 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 396 ods. 5 Tr. por. osoba, ktorá návrh na obnovu konania podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, kým sa súd, ktorý vo veci koná, odoberie na záverečnú poradu. Podľa § 396 ods. 7 Tr. por. návrh na obnovu konania podaný v prospech obvineného inou oprávnenou osobou alebo za obvineného obhajcom môže byť vzatý späť len s výslovným súhlasom obvineného. Podľa § 396 ods. 8 Tr. por. vzatie návrhu na obnovu konania späť vezme, ak niet prekážok, uznesením na vedomie predseda senátu súdu, ktorý vo veci koná.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Ntok/2/2012 1012010009 21.03.2013 JUDr. Iveta Zelenayová ECLI:SK:KSBA:2013:1012010009.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, predsedníčkou senátu JUDr. Ivetou Zelenayovou, v trestnej veci odsúdeného S. G., na základe návrhu odsúdeného o povolenie obnovy konania, dňa 21. marca 2013 takto rozhodol: Podľa § 396 ods. 8 Tr. por. predsedníčka senátu späťvzati
Právna veta: Z vykonaného dokazovania a ustanovení právnych predpisov je zrejmé, že návrh navrhovateľa je dôvodný. Odporca svojím úmyselným protiprávnym konaním postihovaným Trestným zákonom spôsobil smrť osoby, ktorej manželka má v dôsledku tejto skutočnosti právo na vdovský dôchodok - dávku dôchodkového poistenia. Nebyť smrti manžela nevznikla by navrhovateľovi povinnosť vyplácať jeho manželke vdovský dôchodok. Preto odporca spôsobil navrhovateľovi škodu spočívajúcu v povinnosti výplaty vdovského dôchodku, ktorú je podľa § 238 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 17C/52/2012 3811221121 09.07.2012 JUDr. Robert Šorl PhD. ECLI:SK:OSPD:2012:3811221121.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza samosudcom JUDr. Robertom Šorlom, PhD. v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484 so sídlom 29. augusta 8 a 10, Bratislava - Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec so sídlom Dr. Vodu, 6 Lučen
Právna veta: Krajský súd preto uzatvára a opakuje, že skutok vymedzený v skutkovej vete napadnutého rozsudku nenapĺňa všetky znaky skutkovej podstaty zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu podľa § 14 k § 155 ods. 1 Tr. zák., nakoľko opis skutku neobsahuje popis možného následku, ktorý by reálne a pravdepodobne mohol nastať z konania obžalovaného a ktorý by bol podraditeľný pod ťažkú ujmu na zdraví v zmysle § 123 ods. 3 Tr. zák. A navyše možné teoretické zranenia, ktoré by mohli byť právne považované za ťažkú ujmu na zdraví v posudzovanom prípade, nemohli byť reálne pokryté úmyselným zavinením ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4To/57/2018 1317011003 04. 07. 2018 JUDr. Karol Kováč ECLI:SK:KSBA:2018:1317011003.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Karola Kováča a sudcov JUDr. Ivety Zelenayovej a JUDr. Petra Šamka, v trestnej veci proti obžalovanému R. I., stíhaného pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu podľa §
Právna veta: Podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku, nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je dôvodná. Keďže nadriadený súd nezistil žiadne dôvody na zrušenie sťažnosťou odsúdeného napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa a na iné rozhodnutie v prejednávanej veci v jeho prospech, sťažnosť odsúdeného podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku ako nedôvodnú zamietol.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/91/2013 4313010293 18.07.2013 JUDr. Zita Matyóová ECLI:SK:KSNR:2013:4313010293.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Matyóovej a členov senátu Mgr. Adriany Némethovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného G. V. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 odsek 1 Trestného zákona účinného do 01.01.2006 (ďa
Právna veta: Prezumpcia neviny je jednou zo základných zásad trestného konania (§ 2 ods. 2 Trestného poriadku). Z uvedeného vyplýva nielen to, že ju majú v prvom rade zabezpečiť orgány činné v trestnom konaní, ale aj to, že práve tieto orgány ju môžu na druhej strane tiež porušiť (nález ústavného súdu SR III. ÚS 83/01). Z čl. 17 ods. 2 ústavy vyplýva aj subjektívne právo každého, aby nemohol byť trestne stíhaný (ako obvinený) inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Aby bolo dané tomuto subjektívnemu právu zadosť, určitá osoba môže byť podľa Trestného poriadku (odhliadnuc od výnimiek) trestne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/333/2018 4109203676 10. 09. 2019 JUDr. Bibiána Ťažiarová ECLI:SK:KSTT:2019:4109203676.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Bibiána Ťažiarová a sudcov: JUDr. Martin Holič a Mgr. Renáta Gavalcová, v právnej veci žalobcu: H. A., nar. XX.X.XXXX, bytom W. č. XXX, t. č. Ústav na výkon trest
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý ho tento zákon v osobitnej časti dovoľuje a len za podmienok, že a) Uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a b) Nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody do dvadsaťpäť rokov. Trest odňatia slobody na doživotie je za určitých podmienok možnú uložiť aj podľa § 47 ods. 2 Tr. zák. Musí sa však jednať o presne zistené trestné činy a páchateľ už bol za takéto trestné činy dvakrát potrestaný nepodmienečne trestom odňatia slobody. V dan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 3T/25/2009 1109010181 15.11.2012 JUDr. Roland Kemény ECLI:SK:OSBA1:2012:1109010181.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.k. 3T 25/2009 - 1T IČS: 1109010181 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rolanda Keményho a prísediacich Evy Červeňanskej a Ing. Jána Sida na hlavnom pojednávaní k
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 Trestného poriadku, oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený. Výkladom predmetného ustanovenia možno dospieť k záveru, že odškodnenie sa o to viac neposkytuje tomu, kto bol v trestnom konaní stíhaný ako páchateľ trestného činu. 18. Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenie potom s poukazom na ust. § 5 ods. 1 ZOP je potrebné konštatovať, že celá suma odškodnenia v danom prípade prináleží len žalobcovi ako jedinému poškodenému. Aj keď podľa ust. § 2 ods. 2 písm. a) ZOP je otec žalobcu ako pozostalý manžel zahrnutý do o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/3/2019 8117211884 13. 02. 2020 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2020:8117211884.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Branislava Brezu v spore žalobcu: L. F., O.. XX.X.XXXX, V. R. P. XXXX/XX, XXX XX P., zastúpeného: JUDr
Kľúčové slová: priťažujúce okolnostiopätovné spáchanie zločinu
Právna veta: Trestný zákon účinný od 1.1.2006 (zák. č. 300/2005 Z.z.) pri rozhodovaní o ukladaní trestu výslovne uložil súdom, aby vo vymenovaných konkrétnych prípadoch, resp. pri existencii taxatívne vymenovaných okolností (priťažujúcich, resp. poľahčujúcich) urobil úpravu trestnej sadzby odňatia slobody uvedenej v Osobitnej časti Trestného zákona pri konkrétnom trestnom čine. Takáto úprava sa podľa § 38 Tr.zák. môže týkať zvýšenia dolnej hranice trestnej sadby (§ 38 ods. 4, 5, 6 Tr.zák.) a zníženia hornej hranice trestnej sadzby (§ 38 ods. 3 Tr.zák.). Môže pritom ísť v odôvodnených prípadoch tak, ako je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/49/2018 3118010048 12. 06. 2018 JUDr. Ondrej Samaš ECLI:SK:KSTN:2018:3118010048.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Beáty Javorkovej, na verejnom zasadnutí konanom dňa 12. júna 2018 prejednal odvolania prokurátorky Okresnej prokura
Právna veta: Stav páchateľa so zmenšenou príčetnosťou, býva často taký, že táto osoba nie je plne spôsobilým objektom výkonu trestu, ako to je v prípade iných páchateľov. Preto je namieste, najmä s prihliadnutím k psychickému stavu obžalovanej, voliť také prostriedky, ktoré by čo najlepšie viedli k cieľu, ktorým je hlavne účinná ochrana ostatných pred možnými činmi obžalovanej do budúcnosti. Nebezpečnosť obžalovanej, ktorá sa dopustila trestného činu v stave zmenšenej príčetnosti je tu vyvažovaná povinným ukladaním ochranného liečenia. Vzhľadom k uvedenému musí byť pri sankcionovaní obžalovanej dominantné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4To/58/2016 1115896487 23. 06. 2016 JUDr. Karol Kováč ECLI:SK:KSBA:2016:1115896487.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Karola Kováča a sudcov JUDr. Danice Veselovskej a JUDr. Petra Šamka, v trestnej veci proti obžalovanej O. O., stíhanej pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu podľ
Právna veta: Konanie v krajnej núdzi je aktívne konanie alebo opomenutie, ktorým osoba odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom za splnenia všetkých zákonných podmienok podľa § 24 Tr. zák., v dôsledku čoho takéto konanie nie je protiprávne, t.j. nie je trestným činom ani správnym deliktom. Princíp subsidiarity krajnej núdze, vyjadrený v odseku 2 § 24 Tr. zák. kladie podmienku, že konať obetovaním záujmu chráneného Trestným zákonom možno až vtedy, keď neexistujú iné možnosti odvrátenia priamo hroziaceho nebezpečenstva, ktoré by neobetovali záujmy chránené Trestným zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1To/46/2012 4211010248 27.11.2012 JUDr. Štefan Hrvola ECLI:SK:KSNR:2012:4211010248.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Hrvolu a členov senátu JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a JUDr. Ingrid Kišacovej, Dr., v trestnej veci proti obžalovanej W. D. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods.
MENU