Nájdené rozsudky pre výraz: trovy exekúcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24659

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2766 dokumentov
819 dokumentov
1 dokument
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za zdaniteľnú osobu sa považuje i súdny exekútor, ktorý vykonáva ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, pričom ekonomickou činnosťou sa podľa § 9 ods. 2 cit. zákona rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa i činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov. V danom prípade je osobitným predpisom Exekučný poriadok, a preto aj súdny exekútor ako zdaniteľná osoba je nepochybne povinný zo sumy priznanej náhrady zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Preto pokiaľ súdny exekútor je jej platiteľom, t. j. je držiteľom osvedčenia o r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 10Er/166/2008 4408202527 01.08.2013 JUDr. Ondrej Melišek ECLI:SK:OSNZ:2013:4408202527.1 Uznesenie Okresný súd Nové Zámky vo veci exekúcie oprávneného: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO:00 151 700 proti povinnému: B. E., nar. XX.X.XXXX, bytom C. XXX o zaplatenie 84,31 € s príslušenstvom, takto rozhodol: Súd exekúciu
Právna veta: Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Nárok oprávneného a súdneho exekútora na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku je výslovne zakotvený v ustanovení § 200 ods. 1 vety druhej Exekučného poriadku. Tieto trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný (§ 196 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku je výnimkou z tento zásady a jeho použitie prichádza do úvahy len vtedy, ak sú splnené zákonné predpoklady, to znamená, ak exekučné konanie bolo zastavené, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 14CoE/398/2012 7811204358 26.04.2013 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2013:7811204358.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: I. W., s.r.o., J. XX, O. O., H.: XX XXX XXX, zastúpeného U. kanceláriou V. V. s.r.o., J. D. 8, O. O., H.: XX XXX XXX proti povinnému: K. s poliklinikou sv. O. Y., a.s., B. 1, Y., H.: XX XXX XXX, zastúpenému sp
Právna veta: V prípade zastavenia exekúcie /tak, ako aj v tomto prípade priamo zo zákona, teda ex lege/, len výnimočne, pokiaľ sú splnené podmienky v § 203, ods. 1, 2, 3 zák. č. 233/1995 Z.z. možno k náhrade trov konania zaviazať oprávneného, ktoré ustanovenie je prelomením zásady, ktorá je zakotvená v § 197, ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z., v zmysle ktorej trovy exekúcie uhrádza povinný. Predpokladom postupu preto, aby bol k náhrade trov konania zaviazaný oprávnený, je existencia zákonného dôvodu zastavenia exekúcie v zmysle citovaného zákonného ustanovenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoE/268/2012 3211202373 27.12.2013 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2013:3211202373.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Y. poisťovňa, so sídlom U., XX. G. č. X - XX, proti povinnému: Ing. J. X., so sídlom R. U., S. č. XXX/XX, Správca konkurznej podstaty úpadcu J. M. - U. v konkurze, so sídlom D. č.
Právna veta: Otázka, ktorý z účastníkov konania je povinný uhradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie v prípade, že na majetok povinného bol po začatí exekúcie vyhlásený konkurz, nebola v Exekučnom poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne riešená. V rozhodovacej praxi súdov prevládal názor, že súdnemu exekútorovi v tomto prípade náhrada trov exekúcie nepatrí, keďže oprávneného nie je možné zaviazať na úhradu trov exekúcie podľa § 203 Exekučného poriadku a vo vzťahu k povinnému vzhľadom na zastavenie exekučného konania ex lége, nie je možné určovať ďalšie povinnosti. Exekučný poriadok v súčasnom znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 14CoE/2/2013 7209220999 26.04.2013 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2013:7209220999.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35 556 757, proti povinnej: JUDr. Melánia Burdová, Vrátna 22/A, Košice, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Košická stavebná s
Právna veta: Podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Podľa § 203 ods. 2 veta prvá Exekučného poriadku, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Pretože nebol zistený majetok povinného postihnuteľný exekúciou, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie, súd exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal na náhradu trov exekúcie v súlade s ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoE/242/2012 3105206366 28.03.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3105206366.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného U. v W. A., so sídlom E. XX/XX, W. A., IČO: XX XXX XXX proti povinnému M. B., bytom V. XXX, J., o vymoženie 44.187,74 Eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dň
Právna veta: Ak návrh na vykonanie exekúcie bol podaný včas, tak ako tomu bolo v preskúmavanej veci, t.j. pred uplynutím prekluzívnej lehoty podľa § 88 ods. 1 zákona č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, oprávnený procesne nezavinil zastavenie exekúcie. Nejedná sa teda o prípad, kedy by podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku zastavenie exekúcie zavinil oprávnený, ani o prípad podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, že by exekúcia bola zastavená z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 2CoE/456/2012 3107222908 15.01.2013 JUDr. Peter Tóth ECLI:SK:KSTN:2013:3107222908.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: SR Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, so sídlom Trnava, Kollárova č. 31, proti povinnému: H. N. bytom W. nad W., X. č. XXXX/X, o vymoženie 109,54 Eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okre
Právna veta: Nemožno vylúčiť, že povinný kedykoľvek po podaní návrhu a pred aj po vydaní exekučného príkazu dobrovoľne splní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, vrátane náhrady trov exekúcie ku dňu dobrovoľného splnenia. V takom prípade exekútor upustí od vykonania exekúcie podľa § 46 ods. 3 Exekučného poriadku. Vonkajším prejavom upustenia od vykonania exekúcie je vrátenie poverenia s poukazom na dobrovoľné splnenie exekvovanej povinnosti. Upustiť od vykonania exekúcie podľa § 46 ods. 3 Exekučného poriadku možno len vtedy, ak pohľadávka oprávneného bola uspokojená až po začatí konania, nie pred poda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7CoE/71/2013 5612208753 30.05.2013 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2013:5612208753.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného: Mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524, právne zastúpený JUDr. Mariánom Alušicom, so sídlom O. X, O., proti povinnému: Ing. Q. S., nar. XX.XX.X
Právna veta: V ustanoveniach §§ 196 a 197 ods. 1 Exekučného poriadku je zakotvená zásada, že trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný. Z tejto zásady pozná exekučný poriadok dve výnimky, obidve v prípadoch zastavenia exekúcie: prvou je situácia, ak bola exekúcia zastavená zavinením oprávneného (predpokladom uloženia povinnosti náhrady trov exekúcie oprávnenému podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku je uváženie súdu o miere jeho procesného zavinenia na zastavení exekúcie) a druhou je situácia, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (citovaný odsek 2). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3CoE/14/2012 7607215736 30.04.2012 JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI:SK:KSKE:2012:7607215736.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Krajského riaditeľstva PZ v Prešove, Štúrova 7, Prešov, proti povinnému Y. I., C.. XX.XX.XXXX, S. A. Ž. XXX, pre vymoženie pohľadávky 66,38 eur a trov exekučného konania, v konaní vedenom pred súdnym
Právna veta: Ustanovenie § 61b Exekučného poriadku jednoznačne ustanovuje, že súdny exekútor môže vykonávať exekúciu len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Aj v tomto ustanovení sa prejavila jedna zo základných zásad exekučného práva, podľa ktorej sa exekúcia nemôže v žiadnom prípade vykonať v širšom rozsahu, než vyplýva z exekučného titulu a povinnosti nahradiť trovy exekúcie. Vykonávanie exekúcie v širšom rozsahu - v rozpore s poverením súdu - je dôvodom na čiastočné zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 3 Exekučného poriadku, a to aj bez návrhu. Z kontextu tohto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 39Er/985/2004 7204899884 12.10.2011 JUDr. Lenka Jakabová Uznesenie Okresný súd B. I. v exekučnej veci oprávneného I. U., P.. P..D..G.., T. XX, XXX XX C., I.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Róbertom Gombalom, advokátom, Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec proti povinnému L. D., M.. X.XX.XXXX, A. XXX, XXX XX P., A.. Č.. F. Ú. M. F. F. F. U. vedenej na Exekútorskom úrade
Právna veta: Pre zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku je potrebné jednak preukázanie aktuálneho nedostatku majetku povinného, ale aj zistenie, že ide o dlhodobý, prípadne trvalý stav a nie je predpoklad nadobudnutia majetku v budúcnosti. Predčasné zastavenie exekúcie by upieralo oprávnenému právo na uplatnenie jeho ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu, ktorého súčasťou je aj nútený výkon súdnych či iných rozhodnutí. Zastavenie exekúcie v tomto štádiu, pre prechodný nedostatok finančných prostriedkov povinného, ktorý je osobou v produktívnom veku, by bolo v rozpo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoE/32/2019 3515203634 27. 11. 2019 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2019:3515203634.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudcov JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., v exekučnej veci oprávneného A., so sídlom Y. XX, A., IČO XX XXX XXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou W
MENU