SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1225869
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65517
USSR: 36237
NSČR: 126107
NSSČR: 68259
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427278
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
20.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trvalá invalidita


Približný počet výsledkov: 149 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trvalá invalidita
  • trvaly nájdené 226574 krát v 111399 dokumentoch
  • invalidita nájdené 32984 krát v 7441 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 20 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty


Právna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.

Úryvok z textu:
... aj listinné dôkazy, ktoré uvádzala v tomto svojom podaní avšak z nich nevyplýva či sa jednalo o dočasný stav alebo trvalú invaliditu navrhovateľky. Na základe toho bol v právnej neistote pri riešení vzniknutej situácie a toto svedčí o neserióznom prístupe navrhovateľky. Preto .
Právna veta: Odškodňovanie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné miesto v komplexe súkromnoprávnych nárokov subjektu, ktorému bola spôsobená škoda na zdraví. Občiansky zákonník v § 444 a Zákonník práce v § 198 ods. 1 (v znení do 1.1.2004) priznáva jednorazové odškodnenie vytrpených bolestí a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vyhláška č. 32/1965 Zb. zvlášť upravuje podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie bolesti a zvlášť podmienky pre odškodnenie SSU. Rovnako osobitne stanovuje zásady pre hodnotenie oboch druhov odškodnenia .Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s poruchou hybnosti pravej dolnej končatiny sú dva najzákladnejšie následky zranení , ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu života žalobcu a viedli k trvalej invalidite. Zranenie utrpel žalobca vo veku 44 rokov, teda v produktívnom veku, pred zranením bol zdraví a aj keď je jeho .
Právna veta: Ako už odvolací súd (zhodne s odôvodnením súdu prvej inštancie) zdôvodnil, s poukazom na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine nemožno ako na objektívnom a povinným rodičom nezavinenú okolnosť prihliadnuť na pokles jeho súčasného mesačného čistého príjmu v porovnaní s predošlým čistým mesačným príjmom a to v dôsledku toho, že sa otec vzdal bez dôležitého dôvodu predošlého výhodnejšieho zamestnania. Životná úroveň povinného rodiča nemôže byť posudzovaná len so zreteľom na súčasne dosahovaný (prípadne len tvrdený) príjem. Majetkové a osobné pomery je nutné posudzovať komplexne, pričom je potre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodov, ktoré nemohol sám otec ako zamestnanec ovplyvniť (organizačné zmeny, prípadne preukázané zásadné zdravotné problémy, pracovný úraz, choroba z povolania, trvalá invalidita... ). Otec síce v konaní napriek uvedenému vyjadreniu svojho bývalého zamestnávateľa naďalej tvrdil, že skutočným dôvodom skončenia pracovného pomeru dohodou bol .
Právna veta: Prípustnosť dohody účastníkov zmluvy o úvere o povinnosti dlžníka platiť úroky z úveru až do vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov vo všeobecnosti vyplýva aj z judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá je do určitej miery aplikovateľná v Slovenskej republike vzhľadom na v minulosti totožnú a v súčasnosti príbuznú právnu úpravu úverov poskytnutých spotrebiteľom.

Úryvok z textu:
... neschopnosť splácať úver. Žalovaný si zvolil súbor poistenia A, ktoré sa vzťahovalo na neschopnosť splácať úver z dôvodu pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti poisteného. Poistenie schopnosti splácať úver nebolo podmienkou poskytnutia úveru, čo výslovne vyplývalo zo štandardných európskych informácií o spotrebiteľskom .
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že začiatok plynutia premlčacej lehoty na vydanie bezdôvodného obohatenia je potrebné posudzovať v závislosti od záveru, či toto bezdôvodné obohatenie vzniklo v dôsledku absolútnej neplatnosti zmluvy alebo v dôsledku jednostranného právneho úkonu, za ktorý je potrebné považovať aj odstúpenie od zmluvy. Iba v prípade záveru o absolútnej neplatnosti právneho úkonu dochádza k nadobudnutiu bezdôvodného obohatenia už od samotného vzniku právneho úkonu. Naopak v prípade zrušenia zmluvy v dôsledku odstúpenia, o bezdôvodnom obohatení z plnenia takéhoto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... D je zahrnuté poistenie klienta, ktoré v bode 1 upravuje základný súbor poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti. V tejto časti je zahrnutý aj rozšírený súbor poistenia pod bodom D3 a to pre prípad pracovnej ... neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti a straty zamestnania. V rámci uvedeného bodu D, je zahrnutý, aj vyjadrený, súhlas na prijatie poistného plnenia .
Kľúčové slová: lehota na plnenie, určenie lehoty na splnenie povinnosti

Právna veta: Určenie dlhšej než trojdňovej lehoty na plnenie, ako aj povolenie splátok (§ 232 ods. 3 druhá veta, ods. 4 CSP) patrí medzi procesné úkony súdu. Pri úvahe o určení lehoty na splnenie povinnosti, alebo pri určení, že peňažné plnenie sa môže realizovať v splátkach, je nutné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu. Súd musí ex offo prihliadnuť na: osobné a majetkové pomery strán, výšku priznaného plnenia, platobnú schopnosť žalovaného v konaní, prejavenú snahu o plnenie záväzku žalovaným, dobu, po ktorú by týmto spôsobom došlo k zaplateniu dlžnej sumy s tým, aby nepredstavovala neúmerné zvýhodn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... celkových nákladov spotrebiteľa neboli zahrnuté aj náklady za poskytnutú doplnkovú službu - poistenie pre prípad smrti, trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti. Zmluvné dojednanie o poskytnutí uvedenej doplnkovej služby je súčasťou formulárovej zmluvy bez uvedenia, ... keď do celkových nákladov spotrebiteľa nezahrnul aj náklady za poskytnutú doplnkovú službu - poistenie pre prípad smrti, trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti. Z týchto dôvodov súd posúdil predmetný úver za bezúročný a bez poplatkov. 3 .
... rozsahu čiastky 1,75 % z dohodnutej mesačnej splátky úveru pre prípad základného súboru poistenia (pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti), ktorá je zahrnutá do mesačných splátok úveru, bude určená na úhradu poistného. Oprávnenou osobou pre prijatie poistného plnenia .
... ktorej je poistenie proti neschopnosti splácať dlh, pokrýva poistné udalosti v prípade smrti poisteného, plnej a trvalej invalidity poisteného, pracovnej neschopnosti poisteného a pre prípad straty zamestnania, ale nepokrýva poistnú udalosť v prípade výkonu väzby ... ktorej je poistenie proti neschopnosti splácať dlh, pokrýva poistné udalosti v prípade smrti poisteného, plnej a trvalej invalidity poisteného, pracovnej neschopnosti poisteného a pre je požadovaný úrok a úrok z omeškania vypočítaný. Vzhľadom na .
... klienta. V. prehlasuje, že sa oboznámila s C. N. P. I. a.s. pre prípad plnej pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti, súhlasí s nimi a vyjadruje súhlas s poistením počas trvania jej úverového vzťahu k spoločnosti P. I. a .
... o úvere /čl. 48 - 49/, všeobecnými podmienkami žalobcu /čl. 50 - 51/, poistením spôsobilosti splácať úver pre prípad smrti a úplnej trvalej invalidity a všeobecnými podmienkami /čl. 52 - 56/, zmluvou o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva /čl. 58/, ručiteľským vyhlásením a všeobecnými podmienky /čl .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.