Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1081382
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63712
USSR: 34794
NSČR: 121785
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421791
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
28.01.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: trvalá invalidita


Približný počet výsledkov: 142 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trvalá invalidita
  • trvaly nájdené 220141 krát v 108818 dokumentoch
  • invalidita nájdené 32046 krát v 7297 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 20 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty


Právna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.

Úryvok z textu:
... aj listinné dôkazy, ktoré uvádzala v tomto svojom podaní avšak z nich nevyplýva či sa jednalo o dočasný stav alebo trvalú invaliditu navrhovateľky. Na základe toho bol v právnej neistote pri riešení vzniknutej situácie a toto svedčí o neserióznom prístupe navrhovateľky. Preto .
Právna veta: Odškodňovanie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné miesto v komplexe súkromnoprávnych nárokov subjektu, ktorému bola spôsobená škoda na zdraví. Občiansky zákonník v § 444 a Zákonník práce v § 198 ods. 1 (v znení do 1.1.2004) priznáva jednorazové odškodnenie vytrpených bolestí a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vyhláška č. 32/1965 Zb. zvlášť upravuje podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie bolesti a zvlášť podmienky pre odškodnenie SSU. Rovnako osobitne stanovuje zásady pre hodnotenie oboch druhov odškodnenia .Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s poruchou hybnosti pravej dolnej končatiny sú dva najzákladnejšie následky zranení , ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu života žalobcu a viedli k trvalej invalidite. Zranenie utrpel žalobca vo veku 44 rokov, teda v produktívnom veku, pred zranením bol zdraví a aj keď je jeho .
Právna veta: Ako už odvolací súd (zhodne s odôvodnením súdu prvej inštancie) zdôvodnil, s poukazom na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine nemožno ako na objektívnom a povinným rodičom nezavinenú okolnosť prihliadnuť na pokles jeho súčasného mesačného čistého príjmu v porovnaní s predošlým čistým mesačným príjmom a to v dôsledku toho, že sa otec vzdal bez dôležitého dôvodu predošlého výhodnejšieho zamestnania. Životná úroveň povinného rodiča nemôže byť posudzovaná len so zreteľom na súčasne dosahovaný (prípadne len tvrdený) príjem. Majetkové a osobné pomery je nutné posudzovať komplexne, pričom je potre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodov, ktoré nemohol sám otec ako zamestnanec ovplyvniť (organizačné zmeny, prípadne preukázané zásadné zdravotné problémy, pracovný úraz, choroba z povolania, trvalá invalidita... ). Otec síce v konaní napriek uvedenému vyjadreniu svojho bývalého zamestnávateľa naďalej tvrdil, že skutočným dôvodom skončenia pracovného pomeru dohodou bol .
Právna veta: Prípustnosť dohody účastníkov zmluvy o úvere o povinnosti dlžníka platiť úroky z úveru až do vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov vo všeobecnosti vyplýva aj z judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá je do určitej miery aplikovateľná v Slovenskej republike vzhľadom na v minulosti totožnú a v súčasnosti príbuznú právnu úpravu úverov poskytnutých spotrebiteľom.

Úryvok z textu:
... neschopnosť splácať úver. Žalovaný si zvolil súbor poistenia A, ktoré sa vzťahovalo na neschopnosť splácať úver z dôvodu pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti poisteného. Poistenie schopnosti splácať úver nebolo podmienkou poskytnutia úveru, čo výslovne vyplývalo zo štandardných európskych informácií o spotrebiteľskom .
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že začiatok plynutia premlčacej lehoty na vydanie bezdôvodného obohatenia je potrebné posudzovať v závislosti od záveru, či toto bezdôvodné obohatenie vzniklo v dôsledku absolútnej neplatnosti zmluvy alebo v dôsledku jednostranného právneho úkonu, za ktorý je potrebné považovať aj odstúpenie od zmluvy. Iba v prípade záveru o absolútnej neplatnosti právneho úkonu dochádza k nadobudnutiu bezdôvodného obohatenia už od samotného vzniku právneho úkonu. Naopak v prípade zrušenia zmluvy v dôsledku odstúpenia, o bezdôvodnom obohatení z plnenia takéhoto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... D je zahrnuté poistenie klienta, ktoré v bode 1 upravuje základný súbor poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti. V tejto časti je zahrnutý aj rozšírený súbor poistenia pod bodom D3 a to pre prípad pracovnej ... neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti a straty zamestnania. V rámci uvedeného bodu D, je zahrnutý, aj vyjadrený, súhlas na prijatie poistného plnenia .
... rozsahu čiastky 1,75 % z dohodnutej mesačnej splátky úveru pre prípad základného súboru poistenia (pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti), ktorá je zahrnutá do mesačných splátok úveru, bude určená na úhradu poistného. Oprávnenou osobou pre prijatie poistného plnenia .
... ktorej je poistenie proti neschopnosti splácať dlh, pokrýva poistné udalosti v prípade smrti poisteného, plnej a trvalej invalidity poisteného, pracovnej neschopnosti poisteného a pre prípad straty zamestnania, ale nepokrýva poistnú udalosť v prípade výkonu väzby ... ktorej je poistenie proti neschopnosti splácať dlh, pokrýva poistné udalosti v prípade smrti poisteného, plnej a trvalej invalidity poisteného, pracovnej neschopnosti poisteného a pre je požadovaný úrok a úrok z omeškania vypočítaný. Vzhľadom na .
... klienta. V. prehlasuje, že sa oboznámila s C. N. P. I. a.s. pre prípad plnej pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti, súhlasí s nimi a vyjadruje súhlas s poistením počas trvania jej úverového vzťahu k spoločnosti P. I. a .
... o úvere /čl. 48 - 49/, všeobecnými podmienkami žalobcu /čl. 50 - 51/, poistením spôsobilosti splácať úver pre prípad smrti a úplnej trvalej invalidity a všeobecnými podmienkami /čl. 52 - 56/, zmluvou o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva /čl. 58/, ručiteľským vyhlásením a všeobecnými podmienky /čl .
... života po materiálnej a katetrizáciu ciev. Čo sa týka dopadu na rodinný život, jeho manželka je od roku 1995 v trvalej invalidite, neskôr jej bol priznaný starobný dôchodok. S jej diagnózou súvisí aj starostlivosť o ňu, nakoľko chodí k lekárom a dovtedy ... operovaný na prostatu a katetrizáciu ciev. Čo sa týka dopadu na rodinný život, jeho manželka je od roku 1995 v trvalej invalidite, neskôr jej bol priznaný starobný dôchodok. S jej diagnózou súvisí aj starostlivosť o ňu, nakoľko chodí k lekárom a dovtedy .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.