Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď daná zamestnávateľom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 163

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
17 dokumentov
4 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa dlhodobej súdnej praxe premiestnenie sídla zamestnávateľa je organizačným opatrením na jeho strane, ktoré nemá priamy vplyv na pracovné pomery jednotlivých zamestnancov. Rozhodujúci je vždy obsah pracovnej zmluvy, ktorej nevyhnutnou náležitosťou je určenie miesta výkonu práce. Ak toto určenie je také široké, že kryje aj nové sídlo zamestnávateľa, môže tento požadovať, aby zamestnanec plnil svoje pracovné úlohy aj v tomto novom sídle. Pokiaľ však výkon práce v novom sídle zamestnávateľa sa neopiera o ustanovenie pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ požadovať plnenie pracovných povinností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoPr/6/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3711215029 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3711215029.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zi
Právna veta: Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že uplatniť voči zamestnancovi výpoveď, a to vo vzťahu ku ktorémukoľvek z výpovedných dôvodov taxatívne vymedzených v Zákonníku práce, je právom zamestnávateľa, nie jeho povinnosťou. Pokiaľ by aj v čase dania výpovede zamestnancovi došlo k naplneniu skutkových podstát niekoľkých výpovedných dôvodov, je na voľbe zamestnávateľa, ktorý z nich (a či vôbec) uplatní, prípadne má možnosť v jednej výpovedi uviesť aj niekoľko výpovedných dôvodov (judikatúra súdov takýto postup pripúšťa), v ktorom prípade by sa jednotlivé výpovedné dôvody skúmali každý zvlášť a samo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 27CoPr/4/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3518202486 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Bajzová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3518202486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice
Právna veta: Odvolací súd preto považoval argumentáciu žalovaného, podľa ktorého bolo potrebné vyhodnotiť absenciu žalobkyne na pracovisku dňa 31.08.2016 v trvaní max. 36 minút ako závažné porušenie pracovnej disciplíny práve z dôvodu prísneho režimu prevádzky žalovaného na základe zákona o hazardných hrách, za nedôvodnú a nepreukázanú. Žalobkyňa v tejto súvislosti tiež dôvodne argumentovala tým, že vznik škody je síce jedným z predpokladov, ktoré judikatúra vyvodila pre posúdenie závažnosti konania zamestnanca, vo vzťahu k škode je však podstatná len škoda, ktorá zamestnávateľovi reálne vznikla v príč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9CoPr/8/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2516206354 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2516206354.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a čl
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny dôvodom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí ísť o zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca (a to aj z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy Zákonníka práce nedefinuje, aj keď od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca. K skon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoPr/2/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4113215799 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Marčeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4113215799.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny M
Právna veta: Právnu kvalifikáciu porušenia pracovnej disciplíny Zákonník práce nevymedzuje. Za porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca možno považovať zavinené porušenie povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z právnych, z pracovnoprávnych predpisov, z pokynov zamestnávateľa, z pracovnej zmluvy, či z pracovného poriadku. Zákonník práce taktiež nedefinuje pojem závažné porušenie pracovnej disciplíny. Naplnenie tejto skutkovej podstaty je preto potrebné posudzovať v každom prípade individuálne, podľa konkrétnych okolností prípadu. Možno však vyvodiť, že ide o také porušenie pracovnej disciplíny, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 2C/6/2011 2711200111 12.04.2012 JUDr. Božena Michaláčová ECLI:SK:OSSI:2012:2711200111.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica samosudkyňou JUDr. Boženou Michaláčovou v právnej veci navrhovateľky: T. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XX, XXX XX A., zast.: JUDr. Igor Chaloupka, nar. 11.12.1963, bytom Pelíškova 32, 909 01 Skalica, proti odporco
Právna veta: Podľa názoru súdu za predchádzajúcu prípravu na inú prácu podľa § 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce nie je možné považovať získanie úplného stredného vzdelania. Za predchádzajúcu prípravu možno považovať krátkodobý kurz za účelom získania určitých manuálnych zručnosti, prípadné obmedzeného rozsahu vedomosti, nie však získanie úplného stredoškolského vzdelania.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/159/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110232685 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2011:8110232685.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku
Právna veta: Vychádzajúc z právneho názoru, že ak medzi účastníkmi dochádza k dohode o rozviazaní pracovného pomeru podľa § 43 Zákonníka práce (teraz § 60 Zákonníka práce) z dôvodov organizačných zmien na strane zamestnávateľa, skutočnosť, že dôvod na rozviazanie pracovného pomeru nie je uvedený priamo v dohode, nerobí túto dohodu neplatnou a nie je vylúčený ani vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa § 1 a § 3 zákona č. 195/1991 Zb. (teraz § 76 Zákonníka práce). V takom prípade však zamestnanec musí preukázať, že organizačné zmeny u zamestnávateľa skutočne boli dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24CoPr/6/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2112222721 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2112222721.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a
Právna veta: Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) zabezpečuje ochranu zamestnancov proti svojvoľnému prepúšťaniu v zamestnaní, a to tak, aby skončenie pracovného pomeru z podnetu zamestnávateľa podliehalo prísne ustanoveným pravidlám. Táto ochrana však neznamená nemožnosť skončiť pracovný pomer so zamestnancom v súlade so zásadami stanovenými v Zákonníku práce na takýto postup. 9. Výpoveď z pracovného pomeru má predpísané formálne a obsahové náležitosti. Z hľadiska formálnych náležitostí musí byť výpoveď z pracovného pomeru písomná a doručená. Z hľadiska obsahového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11CoPr/13/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5415204196 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5415204196.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna veta: Závažnosť porušenia pracovnej disciplíny žalobcom neznižuje ani tá skutočnosť, že žalovaný mu ponúkol zaradenie na iné pracovné miesto. Pokiaľ žalobca nesúhlasil s jeho pracovným zaradením na nižšiu pracovnú pozíciu, tak nebolo možné od žalovaného spravodlivo požadovať, aby žalobcu naďalej zamestnával vo funkcii vedúceho zamestnanca, pri výkone ktorej došlo z jeho strany k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny. Intenzitu porušenia pracovnej disciplíny žalobcom ako vedúceho zamestnanca nemožno porovnávať s prípadom jeho podriadeného , ktorého porušenie pracovnej disciplíny sa týkalo in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/372/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1211203274 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vlčková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1211203274.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany V
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd uvádza ako správne konštatoval i súd prvej inštancie, že k predpokladom výpovede z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce patrí to, že o zmene úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov alebo o iných organizačných zmenách prijal zamestnávateľ alebo príslušný orgán písomné rozhodnutie, že sa podľa tohto rozhodnutia zamestnanec stal pre zamestnávateľa nadbytočným a že je tu príčinná súvislosť medzi nadbytočnosťou zamestnanca a prijatými organizačnými zmenami, t. j., že sa zamestnanec stal práve v dôsle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoPr/10/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114211647 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Vrtochová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3114211647.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie
MENU