Nájdené rozsudky pre výraz: vecná a miestna príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 349

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

249 dokumentov
131 dokumentov
1 dokument
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 246a ods. 1 OSP, miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/242/2013 4013200775 31.07.2013 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2013:4013200775.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42268559, zastúpeného advokátskou kanceláriou Bardač s. r. o., Búdková 4, Bratislava, proti žalovanému: Obec Diakovce, Diakovce 118, o preskúmanie zákonn
Právna veta: Pri riešení otázky, či práva a právom chránené záujmy konkrétnych osôb môžu byť rozhodnutím o využití územia priamo dotknuté, treba vyhodnotiť, či výsledok konania - rozhodnutie o využití územia môže spôsobiť priamy zásah do právnej pozície tvrdeného účastníka konania, t. j. či jeho hmotnoprávne postavenie bude po vydaní rozhodnutia iné ako pred jeho vydaním. Nepostačuje, ak sa vydané rozhodnutie dotkne konkrétnej osoby len nepriamo, napr. ekonomicky. Nepostačuje ani sprostredkovaný vplyv alebo vplyv zasahujúci faktický záujem osoby. Tvrdením osoby, že spĺňa podmienky pre uznanie za účastníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/78/2009 2009200412 26.04.2012 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2012:2009200412.6 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcov: 1./ Obec Čakany, Obecný úrad, ul. Hlavná č. 115, Čakany, 2./ RNDr. B. V., CSc., nar. XX.XX. XXXX, bytom V., Z. č. X, 3./ KF REALITY, s.r.o., so sídlom Čakany č. 105, 4./ Z. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom V., ul. P. č.
Právna veta: Ustanovenie § 2 ods. 1 Zákona o priestupkoch stanovuje všeobecnú legálnu definíciu priestupku. Je ním zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin. Podľa žalobcu jeho konaním nedošlo k porušeniu ani ohrozeniu záujmov spoločnosti. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 1/2014 Z.z. navrhovaná právna úprava upravuje organizovanie športových podujatí tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/1/2015 5015200012 08. 09. 2015 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2015:5015200012.1 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci žalobcu: O. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. U. XXX, právne zastúpený Mgr. Ing. Mariánom Ga
Právna veta: Úpadcom je štátny podnik, ktorý má spravovať majetok štátu, teda spravuje majetok, ktorý nevlastní. Podnik hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými mu pri jeho založení a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jeho podnikania. Veci s ktorými podnik hospodári, sú v štátnom vlastníctve. Majetok sa môže podniku odňať iba v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom. Takýto majetok je vylúčený z konkurzu (podľa § 72 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkurzu nepodlieha maje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3CoKR/1/2011 2108210611 24.04.2013 JUDr. Boris Tóth ECLI:SK:KSBA:2013:2108210611.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcov: 1/ I.. F. P., bytom XXX XX D. XXX, 2a/ L.. J. W., rod. P., bytom M. W. XX, XXX XX A., 2b/ L. P., bytom XXX XX D. XXX, dedičia po F. P., zomrelej XX.XX.XXXX, naposledy bytom XXX XX D. XXX, 3/ I.. U. L., bytom S. F.
Kľúčové slová: záväznosť právneho predpisu pre všetkýchdaň z príjmov
Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od r. 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Sa/26/2017 8017200633 15. 02. 2018 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2018:8017200633.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v konaní pred sudcom JUDr. Marianom Hoffmannom, PhD. v právnej veci žalobkyne O.. L. W., bytom H. č. XXX, XXX XX, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Bratislava, D
Právna veta: 25. Predovšetkým platí, že pokiaľ ide o spotrebiteľskú zmluvu (napr. aj zmluvu o spotrebiteľskom úvere), nemožno posudzovať práva a povinnosti z tejto zmluvy oddelene od použitých zabezpečovacích inštitútov (dohody o zrážkach zo mzdy, zmluvnej pokuty a vystavenie zmenky). Aj zabezpečenie spotrebiteľskej zmluvy podlieha režimu ochrany spotrebiteľa vo forme súdnej kontroly, či zmluvné dojednania, vrátane akcesorických, neobsahujú nekalé podmienky v neprospech spotrebiteľa. V zmysle článku 6 smernice 93/13/EHS, súd aj bez návrhu skúma nekalú povahu podmienky v spotrebiteľskej zmluve, čím sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/237/2016 3614202216 23. 08. 2017 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2017:3614202216.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu: CD Consulting s.r.o., so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 6
Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od roku 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Sa/48/2017 8017200812 03. 05. 2018 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2018:8017200812.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudcom JUDr. Marianom Hoffmannom, PhD. v právnej veci žalobkyne T.. W. R., bytom U. XXXX/XX, XXX XX P. nad Topľou, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o. so sídlom ul. 1. m
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Rks/1/2013 6013200403 29.04.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:6013200403.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci PAPIERNICTVA, V., so sídlom M., proti Mestu Brezno, so sídlom Námestie generála M. R. Štefánika 1, Brezno, v konaní o uložení poplatku za znečisťovane ovzdušia, o negatívnom kompetenčnom konflikte medzi orgánom verejnej sp
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/288/2012 7012201198 04.04.2013 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2013:7012201198.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Baranovej, členov senátu JUDr. Milana Končeka a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci navrhovateľa Z. H., bývajúceho v H. Č.. XXX, proti odporcovi Obci Malčice,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 1CbZm/56/2011 1511899937 07.11.2011 JUDr. Viera Ulacká ECLI:SK:OSBA5:2011:1511899937.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava V v právnej veci navrhovateľky: I. B., bytom v A., G. armády XXX, proti odporcovi: X., s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, o zákaze uplatnenia zmenky a o vrátenie zmenky, takto rozhodol: Súd konanie z a s t a v u j e. Navrh
MENU