Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9252

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

203 dokumentov
143 dokumentov
9 dokumentov
12 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 9. Odvolací súd preberá súdom prvej inštancie zistený skutkový stav, pokiaľ ide o skutočnosti právne rozhodné pre posúdenie navrhovateľkou tvrdeného nároku (uvedené toto v bode 1.2.1 až 1.2.6 tohto rozhodnutia), ktorý v dostatočnom rozsahu vykonal dokazovanie potrebné na posúdenie uplatneného nároku, výsledky dokazovania jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach správne vyhodnotil, pričom i podľa odvolacieho súdu dospel k správnym skutkovým zisteniam, a pretože v celom rozsahu zdieľa i jeho správny právny záver vo veci (o potrebe považovať nárok navrhovateľky uplatnený v tomto konaní voči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26CoP/45/2020 1619201783 30. 09. 2020 JUDr. Daniel Ilavský ECLI:SK:KSTT:2020:1619201783.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Daniela Ilavského a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a Mgr. Jozefa Mačeja, v právnej veci navrhovateľky: O. P., nar. XX.XX.XXXX, adresa trvalého pobytu A. F. R. XXX, zas
Právna veta: Podľa § 65 ods. 3 Zákona o rodine súd výživné na plnoleté dieťa upraví len na návrh. Uvedenú právnu úpravu treba interpretovať tak, že súd neporovnáva zmenu pomerov na strane dieťaťa a na strane jeho rodičov za čas od predošlého rozhodnutia o výživnom. Rozhodne o vyživovacej povinnosti povinného rodiča sa domáha navrhovateľka ako plnoleté dieťa vo vlastnom mene. Navrhovateľka je osoba spôsobilá na právne úkony, svoje záujmy a potreby odôvodňuje sama. Povinný rodič už výživné neplatí k rukám matky, ktorej bola navrhovateľka zverená do osobnej starostlivosti pred dovŕšením plnoletosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/53/2019 6119259009 12. 03. 2020 JUDr. Alexander Mojš ECLI:SK:KSBB:2020:6119259009.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alexandra Mojša a sudcov JUDr. Ivice Hanuskovej a Mgr. Štefana Baláža, v právnej veci navrhovateľky Z. A., nar. XX. XX. XXXX, bytom C. C., Q., S. XXXX
Právna veta: Zadlženosť povinného otca splátkou hypotekárneho úveru vo výške xx Eur sa nevymyká primeranosti, čím potom otcovi nie je možné vyčítať výmenu bytu za rodinný dom a tým zabezpečenie si bývania podľa vlastných predstáv a želaní, pokiaľ tým neohrozuje svoju schopnosť platiť primerané výživné. Prednosť vyživovacích povinností pred ostatnými výdavkami síce má zákonný podklad, nie je to ale možné ponímať absolútne, pretože i povinný rodič má právo na osobný život.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25CoP/28/2020 2617206636 21. 07. 2020 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2020:2617206636.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a sudkýň: JUDr. Ľubica Spálová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci navrhovateľky: G. D., nar. XX.X.XXXX, adresa W., W. XXXX/XX, zastúpenej spl
Právna veta: Vyživovacia povinnosť voči deťom, ktoré sú odkázané na svojich rodičov, je prvoradou povinnosťou rodiča a táto má prednosť pred ostatnými výdavkami. Odvolací súd zároveň považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ otec deklaruje takmer alebo úplnú stratu, pokiaľ ide o jeho podnikanie, je vhodné zvážiť, či v takomto podnikaní naďalej pokračovať, resp. hľadať si iný zdroj príjmu, postačujúci na uspokojenie potrieb maloletých a na potreby otca v relevantnom rozsahu. Nemôže s úspechom obstáť odvolacia námietka otca, že štátom nastolená karanténa by mala byť dôvodom na absenciu príjmu na strane otca. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 24CoP/121/2020 8118218187 25. 02. 2021 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:KSPO:2021:8118218187.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišky Wagshalovej a členiek senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Mariany Muránskej v právnej veci starostlivosti súdu o maloletých: D. Y., P.. XX.XX.XXXX N. D
Právna veta: Ust. § 77 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine uvádza, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie po dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Cieľom doplnenia zákonnej úpravy čo do dôvodov hodných osobitného zreteľa ako podmienky na priznanie výživného bolo zdôrazniť výnimočnosť priznania výživného pre maloleté dieťa spätne po začatí konania a zamedziť tak možným špekuláciám a zneužívaniu tejto možnosti. Zákon ukladá rodičom na svoje deti nielen prispievať, ale ich aj živiť. Tejto povinnosti sa nemožno zbaviť ani napr. paušálnym pouk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoP/19/2013 8112240843 17.09.2013 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2013:8112240843.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a sudkýň JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Jany Burešovej vo veci starostlivosti súdu o maloletú P. D., nar. XX.XX.XXXX, mal. I. D., nar. XX.XX.XXXX a ma
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť
Právna veta: Základnými kritériami na určenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom sú predovšetkým schopnosti, možnosti a majetkové pomery obidvoch rodičov (ust. § 62 ods. 2 prvá veta Zákona o rodine), s prihliadnutím na odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa (ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine). V prípade, ak súd zistí významnú zmenu v pomeroch rodičov alebo detí, zmení existujúcu úpravu výživného, a to v rozsahu, ktorá zodpovedá kritériám podľa ust. § 62, resp. § 75 ods. 1 Zákona o rodine.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/6/2018 3217200915 28. 02. 2018 JUDr. Mária Vrtochová ECLI:SK:KSTN:2018:3217200915.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Denisa Vékonyho vo veci starostlivosti súdu o mal. deti: S. N., nar. XX.XX.XXXX a O. N., nar. XX.XX.XXXX, v
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť
Právna veta: Základnou podmienkou určenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu je vyhodnotenie nákladov na dieťa. Musí sa urobiť reálne tak, aby vystihovalo potreby dieťaťa ku dňu vyhlásenia rozsudku. Výška mesačných nákladov na dieťa má predstavovať vyčíslenie všetkých pravidelných a nepravidelných platieb na dieťa tak, aby bola jednoznačne určiteľná. Náklady na dieťa predstavujú všetky náklady potrebné na uspokojovanie jeho potrieb. Medzi tieto základné patrí: bývanie, stravovanie, ošatenie, hygienické potreby a drogéria, zdravotná starostlivosť, školské potreby a náklady súvisiace s plnením ško ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/276/2017 7616207031 28. 02. 2018 JUDr. Diana Solčányová ECLI:SK:KSKE:2018:7616207031.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUdr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloletého V. G. nar. X.X.XXXX zastúpeného
Kľúčové slová: výška výživnéhovyživovacia povinnosť
Právna veta: Tak, ako správne konštatoval súd prvej inštancie, otec ako jediný konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným má regulovať ekonomické kategórie príjmov a výdavkov spoločnosti tak, aby spoločnosť dosahovala zisk. V tejto súvislosti odvolací súd udáva, že Zákon o rodine je špeciálnym právnym predpisom vo vzťahu k daňovým predpisom, ktoré sú všeobecné, a preto východiskom a usmerňovadlom pre posudzovanie potenciality príjmov povinného rodiča je výlučne Zákon o rodine. Z obsahu spisu je rovnako zrejmé, že otec prerušil živnosť v oblasti, ktorú možno považovať z hľadiska podnikateľsk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/41/2017 4416208671 03. 05. 2018 Mgr. Andrea Szombathová-Poláková ECLI:SK:KSNR:2018:4416208671.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej a sudkýň JUDr. Kataríny Marčekovej a JUDr. Denisy Šaligovej, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: Q. B., nar. XX. XX.
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť
Právna veta: Súdna prax na základe daných okolností zastáva názor, že pokiaľ sa rodič zbavil svojím úmyselným konaním, kvôli ktorému na neho bola uvalená väzba a pre ktoré bol následne odsúdený na trest odňatia slobody, objektívnej možnosti plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom, nemožno túto skutočnosť vykladať na ťarchu týchto detí, ktoré majú podľa čl. 32 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd základné právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Aj v danom prípade, pokiaľ sa otec detí zbavil možnosti dosahovať pravidelný príjem tým, že bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/48/2017 6617203508 27. 02. 2018 JUDr. Ama Odalošová ECLI:SK:KSBB:2018:6617203508.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Amy Odalošovej a členov senátu JUDr. Petra Kvietka a JUDr. Janky Boroškovej (sudca spravodajca), vo veci starostlivosti o maloleté
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou zmeny pôvodného rozhodnutia o výživnom je zmena pomerov. Musí ísť o takú zmenu pomerov, ktorá sa prejaví v pomeroch účastníkov alebo dieťaťa. Pokiaľ má otec maloletého dieťaťa vyživovaciu povinnosť, musí si usporiadať svoje pomery tak, aby bol spôsobilý zabezpečovať výživné.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/473/2013 1513212152 06.05.2014 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2014:1513212152.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: C. I., E.. XX.XX.X
MENU