Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 159

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

185 dokumentov
16 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Obchodný zákonník v ust. § 446 ObZ výslovne určuje, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo aj v tom prípade, kedy predávajúci nie je vlastníkom predávaného tovaru, iba že by kupujúci v čase keď mal vlastnícke právo nadobudnúť vedel, že predávajúci nie je jeho vlastníkom a že nie je ani oprávnený nakladať s tovarom za účelom jeho predaja. Obchodný zákonník tak priamo prelamuje zásadu rímskeho práva na ktorú poukazoval žalovaný vo svojich vyjadreniach, podľa ktorej nikto nemôže na druhého previesť viac práv, než sám má. Dobromyseľný nadobúdateľ sa tak pri prevode hnuteľnej veci podľa Obchodného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 52Cbi/6/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200477 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Púchovská ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6016200477.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici sudkyňou JUDr. Miroslavou Púchovsk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustálená judikatúra všeobecných súdov dlhodobo vychádza z premisy, že udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania nadobúda vydražiteľ vlastnícke právo k veci draženej prostredníctvom súdnej exekúcie originárnym spôsobom. Tento záver vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššie súdu SR sp.zn. 1ObdoV 2/2004 zo dňa 26.5.2005, podľa ktorého vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. V odôvodnení rozhodnutia Najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 34Cbi/1/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200347 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6016200347.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, pred
Merito veci Zápis do katastra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že vzhľadom na precizovanie podmienok zápisu stavieb do katastra v navrhovanom znení § 46 katastrálneho zákona je potrebné vypustiť právnu úpravu, podľa ktorej sa v katastri spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby. Uvedenú zmenu si vyžiadala aplikačná prax vzhľadom na nejednotné zapisovanie týchto stavieb do katastra, nakoľko slovo „spravidla“ nedávalo jednoznačnú odpoveď, či tieto stavby zapisovať alebo nie. V nadväznosti na novú úpravu § 46 katastrálneho zákona sa do katastra budú zapisovať tie inžinierske a drobné stavby, ktoré budú mať o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 10Co/262/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2512200679 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Terézia Mecelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2512200679.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Terézie M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aktuálne znenie § 88 ods. 1 písm. j) O.s.p. bolo zavedené zákonom č. 384/2008 Z.z. novelou Občianskeho súdneho poriadku účinnou od 15.10.2008. Ako vyplýva z dôvodovej správy novelizácie tohto ustanovenia, predkladateľ považoval za vhodné upraviť osobitnú miestnu príslušnosť týkajúcu sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Ak je totiž podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, je vhodné z viacerých dôvodov, aby takéto konanie prebiehalo na súde v obvode ktorého má účastník svoje sídlo, miesto podnikania, či bydlisko. Dôvodom je najmä skutočnosť, že väčšina ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/78/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2109215221 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2012:2109215221.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spál
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Slovenské právo je ovládané zásadou, podľa ktorej nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka nie je možné, pretože nikto nemôže previesť na druhého viac práv než má sám. Ak by sa prijal záver o možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka s ohľadom na dobrú vieru nadobúdateľa, teda mimo zákonný rozsah inštitútu vydržania, išlo by o opomenutie hmotnoprávnej úpravy a povýšenie dobrej viery nadobúdateľa nad právnu zásadu - nikto nemôže na druhého previesť viac práv než má sám. Aj Nález Ústavného súdu Českej republiky sp.zn.I.ÚS 2219/2012 pripúšťa prelomenie tejto zásady len vo výni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 10Cbi/29/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1010201325 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1010201325.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Kriško
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Výklad pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu už nie je také jednoznačné. Legálna definícia pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu je vymedzená v ust. § 91 ods. 1 ZKR tak, že speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na peňažné prostriedky v eurách na účel uspokojenia veriteľov. Za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a odplatný prevod úpadcovho podniku alebo jeho časti. Z uvedeného je zrejmé, že prijatie protihodnoty za pohľadávku uplatnenú v súdnom ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43CoKR/31/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6116200283 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6116200283.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlo
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Cbi/1/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018200696 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7018200696.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Cbi/165/2006 1006202532 10.10.2008 JUDr. Helena Kosorínová Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcov: 1/ M. D., K. XXXX/XX,. N., X/ R. - N. D., a.s., H. XX,. Ž. (predtým R. - O. a.s., K. XXX,. T.) obaja zastúpení: JUDr.J. L., advokát, N.. S.. A. XX,. XXX. XX. T. proti žalovanému: Ing. P. P., správca konkurznej podstaty E., N. Z., a.s.,
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Cbi/165/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1006202532 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2008 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Helena Kosorínová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2008:1006202532.6 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcov: 1/ M. D., K. XXXX/XX,. N., X/ R. - N. D., a.s., H. XX
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Cbi/31/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1010201409 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Helena Kosorínová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1010201409.11 Opravné uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: H.. Q. V., K. K.. XX, XXX XX O., obchodné meno: H.. Q. V
MENU