Nájdené rozsudky pre výraz: vyrubenie súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2328

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

578 dokumentov
128 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účelom zavedenia úpravy spotrebiteľských zmlúv s účinnosťou od 01.04.2004 bola harmonizácia Slovenského zmluvného práva s komunitárnou úpravou ochrany spotrebiteľa. Zmyslom nielen národnej, ale nadnárodnej úpravy spotrebiteľského práva je dosiahnuť vyrovnanie faktického nerovného postavenia spotrebiteľa s profesionálnym dodávateľom s ohľadom na okolnosti, pri ktorých dochádza k uzatváraniu zmlúv ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho a jeho lepšiu znalosť práva a jednoduchšiu dostupnosť právnych služieb a vzhľadom na možnosť zo strany podnikateľa určovať zmluvné podmienky jedn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/369/2013 6213203346 24.09.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6213203346.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35944471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného právnym zástupcom Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o., IČO: 36866733, so sídlom
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jcj upevňovanie a rozvíjanie § 3 O.s.p.. Rozhodnutiu súdu vo veci samej musí predchádzať činnosť súdu zameraná na spoľahlivé zistenie skutkového stavu zodpovedajúce garanciám spravodlivého súdneho konania (v zmysle či. 6 ods. 1 Dohovoru, resp. čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a či. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd), aby každej procesnej strane bola daná primeraná možnosť predniesť svoju zál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/6/2012 1206207239 23.05.2013 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2013:1206207239.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: 1/ MUDr. V. A. bytom W., S.E. XX/X proti odporcovi : 2/ MUDr. J. P., bytom D. XX, A., o neplatnosť znaleckého posudku a náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 17 C 80/2006, o mim
Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 71/1992 Zb. sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konania súdov, ak sa tieto vykonávajú na návrh účastníkov konania a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona. Pritom treba dôrazne rozlišovať úkony, ktoré sa spoplatňujú, od konaní súdov. Konaním na návrh (resp. na základe žaloby) sa rozumie predovšetkým konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku. Za konanie sa pre účely platenia sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/221/2015 2214202317 27. 01. 2016 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:KSTT:2016:2214202317.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 3
Právna veta: Za konanie sa pre účely platenia súdnych poplatkov považuje nielen konanie pred súdom prvého stupňa, ale rovnako i odvolacie konanie a dovolacie konanie (§ 6 ods. 1 cit. zák.). Cit. ust. § 6 ods. 2 pritom výslovne zakotvuje, že poplatok podľa rovnakej sadzby ako za návrh sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Úkony a konania, ktoré majú byť spoplatnené, predpokladajú ich výslovné zaradenie do sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona. Sadzobník súdnych poplatkov sa s touto problematikou vysporiadal tak, že vytvoril štyri časti, z ktorých I. časť upravuje poplatky vyberané ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/620/2014 2513211353 28. 10. 2015 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:KSTT:2015:2513211353.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a členiek senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Daša Kontríková, v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 80
Kľúčové slová: poplatok za podanie návrhu súdny poplatok za odvolanie
Právna veta: Poplatok za podanie návrhu je splatný jeho podaním (§ 8 ods. 1 cit. zák.). Pod pojem návrh treba subsumovať aj odvolanie, ako návrh na odvolacie konanie. Je to spôsobené tým, že zákon síce pri vymedzení pojmov nie je dôsledný, avšak z celkovej konštrukcie úpravy súdnych poplatkov sadzobníkom tvoriacim prílohu zákona č. 71/1992 Zb. nemožno spochybniť to, že poplatková povinnosť stanovená položkou 7a sadzobníka sa vzťahuje na celé konanie o žalobe na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, pričom odvolacie konanie je konanie o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/650/2015 2113204336 13. 07. 2016 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:KSTT:2016:2113204336.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 3
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/363/2013 1107222665 28. 06. 2013 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2013:1107222665.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: V.. H. A., A. B. Č.. XX, C. C., zast. Mgr. Martinom Berecom, advokátom so sídlom Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, Trenčín, proti odporcom: 1./ Slovenská republika - Národná rada Slovenskej republiky, Nám. A
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/100/2016 4413208957 31. 01. 2017 JUDr. Adriana Kálmánová, PhD. ECLI:SK:KSNR:2017:4413208957.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a členov senátu JUDr. Vladimíra Novotného a JUDr. Dany Kálnayovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners, a.s., so sídlom Bratislava, Prievozská 37, IČO: 35 944
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/673/2015 2610201230 24. 06. 2016 Mgr. Renáta Gavalcová ECLI:SK:KSTT:2016:2610201230.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: Thorpe recovery, s.r.o., so sídlom Radlinského 1716, Dolný Kubín, IČO: 46 662 324, zastúpený advokátom: JUDr. Peter Psotka, AK so sídlom Stráž 223, Zvolen proti odporcovi: E. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. P. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/152/2015 6613209086 30. 12. 2015 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:KSBB:2015:6613209086.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a. s., so sídlom Prievozská č. 37, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 471, právne zastúpeného Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni č. 13, 831 04
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/83/2015 6114214300 12. 08. 2015 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2015:6114214300.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu CD Consulting, s. r. o. so sídlom Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, Praha 3, ČR, IČO: 26 429 705, zast. advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4,
MENU