SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113523
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: vzdáva svojho práva


Približný počet výsledkov: 101 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vzdáva svojho práva
  • vzdavat nájdené 11704 krát v 9823 dokumentoch
  • svojho nájdené 210118 krát v 104832 dokumentoch
  • pravat nájdené 880385 krát v 199174 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 574 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne. Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že i v prípade, ak by sa účastníci dohodli, že navrhovateľ sa vzdáva práva na úroky z omeškania, takáto dohoda by vzhľadom na ustanovenie § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka bola neplatná. Teda nemožno sa vzdať práva, ktoré môže vzniknúť až v budúcnosti tak ako to tvrdil odporca v konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 14Cb/128/2009 3809204352 20.12.2010 JUDr. Oľga Balážová ECLI:SK:OSPD:2010:3809204352.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza samosudcom JUDr. Oľgou Balážovou v obchodnej veci navrhovateľa LASIFA International, s.r.o., Čremchova 2/c, 831 01 Bratislava, IČO: 35 930 501, právne zastúpeného JUDr. Petrou Lorencovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, .
Právna veta: V zmysle ust. § 574 ods. 2 OZ, ktoré je kogentným ustanovením, nie je prípustné, aby sa niekto vzdal práva, ktoré môže vzniknúť až v budúcnosti. Právo, ktoré môže v budúcnosti vzniknúť, je právom, ktoré v čase uzavretia dohody nie je ešte známe, a preto ním nemožno disponovať. Ak teda v čase uzavretia dohody o plnomocenstve nebola známa výška záväzku, nebol známy konkrétny rozsah oprávnení, ktoré z nej zástupcovi vyplývajú, nemohol povinný platne udeliť plnomocenstvo advokátovi na uznanie takéhoto neurčitého záväzku. Išlo by o právny úkon, ktorý, ako správne uzavrel okresný súd, je v zmysle § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoE/122/2012 6403899246 31.05.2012 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2012:6403899246.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ s. r. o., Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o. , so sídlom 821 08 Bratislava, Moyzesova 8, IČO: 36 864 421, za ktorú koná advokát doc. JUDr. .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka kogentnej povahy je neprípustné, aby sa niekto vzdal práva (v tomto prípade práva uznať dlh čo do dôvodu a výšky), ktoré môže vzniknúť až v budúcnosti. Takáto dohoda o uznaní dlhu je absolútne neplatným právnym úkonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, preto je neplatným aj v prípade, ak je urobený v kvalifikovanej forme - notárskej zápisnice. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí voči každému, pričom súd na ňu prihliada aj bez návrhu (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 4Er/590/2007 6107208339 22.11.2012 JUDr. Alena Šalkovská ECLI:SK:OSBB:2012:6107208339.2 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica vo veci exekúcie oprávneného JaRe's, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 632 724, právne zast. JUDr. Maricou Koreňovou, advokátkou, so sídlom AK J. Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica (predtým Horná 37, Banská .
Právna veta: Podľa § 566 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pri čiastočnom plnení peňažného dlhu sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčí inak. Obchodný zákonník nemá osobitné ustanovenie o spôsobe započítania čiastkových plnení napr. pre prípad dohody o splácaní poskytnutého úveru v splátkach (v zmysle aká časť splátky má byť pripísaná na istinu, aká na úroky, na sankcie za porušenie zmluvných povinností prípadne na iné účely). Túto otázku je možné nepochybne riešiť dohodou zmluvných strán; v prejednávanej veci je však práve takáto dohoda neplatná pre rozpor s ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spojení s § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka), pretože si tým odporkyňa nepochybne zhoršuje svoje zmluvné postavenie, nakoľko sa vopred vzdáva svojho práva účinne určiť poradie započítania svojej platby, ktorú má vykonať až v budúcnosti (§ 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Uvedené dojednanie .
... dlžník uznáva aj zvyšok záväzku. Podľa § 574 ods. 1 Obč. zákonníka, veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne. Podľa § 98 O.s.p., vzájomným návrhom je i .
... za oneskorene uhradené záväzky žalovaného. Podľa § 574 ods. 1 Občianskeho zákonníka, veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva, alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne. Dohoda o vzdaní sa veriteľovho práva alebo odpustení dlžníkovho dlhu .
... plniť svoj spoločenský účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Účastníci konania na pojednávaní zhodne uviedli že sa vzdávajú svojho práva podať opravný prostriedok voči vyhlásenému a odôvodnenému rozsudku. Podľa § 157 ods.3 O.s.p. ak je na pojednávaní .
... a žalobkyňa po vyhlásení rozsudku na pojednávavní dňa 12.4.2013 po poučení o možnosti opravného prostriedku prehlásili, že sa vzdávajú svojho práva podať odvolanie voči vyhlásenému rozsudku, čo potvrdili svojimi vlastnoručnými podpismi. Nakoľko sa účastníci konania vzdali odvolania, súd v zmysle § .
... a žalovaná po vyhlásení rozsudku na pojednávavní dňa 24.5.2013 po poučení o možnosti opravného prostriedku prehlásili, že sa vzdávajú svojho práva podať odvolanie voči vyhlásenému rozsudku, čo potvrdili svojimi vlastnoručnými podpismi. Nakoľko sa účastníci konania vzdali odvolania, súd v zmysle § .
... a navrhovateľka po vyhlásení rozsudku na pojednávavní dňa 27.2.2013 po poučení o možnosti opravného prostriedku prehlásili, že sa vzdávajú svojho práva podať odvolanie voči vyhlásenému rozsudku, čo potvrdili svojimi vlastnoručnými podpismi. Nakoľko sa účastníci konania vzdali odvolania, súd v zmysle § .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.