Nájdené rozsudky pre výraz: základné pravidlá správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 165

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

101 dokumentov
8 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 250i ods. 1 a 3 O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Pri preskúmavaní zákonnosti a postupu správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred správnym orgánom, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Správne orgány musia v konaní a pri samotnom rozhodovaní dodržiavať predovšetkým základné pravidlá správneho konania a ustanovenia týkajúce sa zisťovania podkladov na rozhodnutie. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/123/2011 7011200863 15.11.2012 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2012:7011200863.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Valérie Mihalčínovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobcu: LEDSK, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice, IČO: 45 251 568, 040
Právna veta: Konanie, výsledkom ktorého je napadnuté rozhodnutie, je iným (nedávkovým) konaním, v ktorom organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhoduje o uložení penále podľa ustanovení zákona č.461/2003 Z.z.. Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa pritom nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (§172 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.), ktorým je zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní - Správny poriadok. Zákon o sociálnom poistení v citovanom ustanovení výslovne vo veciach sociálneho poistenia vylučuje použitie Správneho poriadku. Konaniu správnych orgánov a ich rozhodnutiam tak nemožno vyčítať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/106/2015 6015200722 03. 12. 2015 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2015:6015200722.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Antalovej a členov senátu JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Jozefa Zlochu v právnej veci žalobcu: W.. W. W., LL.M., nar. XX. W. XXXX, N. XXXX/X, XX
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku žalobcu, že v danom konaní bolo voči žalobcovi nezákonne začaté trestné stíhanie, pričom žalobca nebol v trestnom konaní riadne odsúdený, a teda treba ho považovať za bezúhonnú osobu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z.z., krajský súd poznamenáva, že z ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 473/2005 Z.z., sa za spoľahlivú osobu považuje pre účely tohto zákona tá osoba, ktorá nie je stíhaná za trestný čin v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), pričom z ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z.z. vyplýva, že musí ísť o stíhanie za úmyselný trestný či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/47/2020 1020200132 03. 12. 2020 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2020:1020200132.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a sudcov JUDr. Anity Filovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela, v právnej veci žalobcu: Q. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. X. XXX, XXX XX M. X., právne zas
Právna veta: Komplexný posudok ako podklad spracovaný posudkovým lekárom a sociálnymi pracovníkmi prvostupňového alebo druhostupňového správneho konania, je výsledkom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Lekársku posudkovú činnosť podľa § 63 ods. 1 zákona o peňažných príspevkoch vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto zákona lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti posudk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/12/2016 1016200108 25. 05. 2017 JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:SK:KSBA:2017:1016200108.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobkyne: I. R., T.. XX.XX.XXX
Právna veta: Existencia predkupného práva štátu vzniknutého na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je samoúčelná. Úlohou vyššie citovaného zákona je okrem iného upraviť zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou a k tomuto zjednodušeniu vlastníckych vzťahov má podľa názoru súdu prispieť i existencia predkupného práva štátu, ktoré vzniká na základe zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/19/2016 4016200686 23. 11. 2017 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2017:4016200686.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., so sídlom Žehrianska 3179/3, Bratislava, IČO: 44 138
Právna veta: Ďalšou a nemenej dôležitou náležitosťou rozhodnutia popri jeho výrokovej časti je samotné odôvodnenie rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol. Odôvodnenie musí nadväzovať na výrokovú časť rozhodnutia a musí byť s ňou v súlade. Správny orgán je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, t. j. opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy, z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/2/2014 4014200009 03.09.2014 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200009.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: C. B., nar. XX. XX. XXXX, R.. F. XX, G., zastúpeného JUDr. Ka
Právna veta: Účinky zastúpenia účastníka na základe plnej moci nastupujú vo vzťahu k správnemu orgánu okamihom, keď sa o splnomocnení dozvedel. Splnomocnenie je vo svojej podstate len listinou osvedčujúcou uzavretie dohody o splnomocnení. Ak splnomocnenec toto splnomocnenie dodatočne predloží v lehote určenej správnym orgánom, nedostatok splnomocnenia je tým odstránený. Znamená to, že v prípade, ak splnomocnenec tvrdí, že je oprávnený konať namiesto splnomocniteľa, ale nepredloží plnomocenstvo, ide o odstrániteľnú vadu konania. Za takejto situácie je správny orgán povinný vyzvať splnomocniteľa (úča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/35/2017 7017200494 05. 12. 2019 JUDr. Jozef Kuruc ECLI:SK:KSKE:2019:7017200494.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca a členov senátu JUDr. Dany Bystrianskej a JUDr. Milana Končeka, v právnej veci žalobcu: NOTHEGGER Slovakia, s.r.o., so sídlom v Michalovciach, Továrenská 2, IČ
Právna veta: Pokiaľ ponúkané zamestnanie, a to čistenie verejných priestranstiev môže vykonávať zamestnanec bez ukončeného základného vzdelania, nemôže súčasne platiť, že k výkonu tohto zamestnania - k čisteniu verejných priestranstiev je potrebné (v zmysle nevyhnutné) ukončené stredné odborné vzdelanie. Je nepochybné, že zamestnanie, resp. pracovné miesto, ktoré si nevyžaduje ukončené základné vzdelanie môže vždy vykonávať aj osoba so stredným odborným vzdelaním, resp. úplným stredným odborným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním, avšak na účely aplikácie cit. ust. § 15 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sa/18/2019 5019200425 19. 11. 2019 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2019:5019200425.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou Vargovou, v právnej veci žalobcu: K. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. č. XXX, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Bratislav
Právna veta: Zaevidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru je individuálny správny akt, na ktorého základe sa zavŕši postúpenie užívania poľovného revíru jeho vlastníkmi, resp. vlastníkmi spoločného poľovného revíru, na niektorý zo subjektov podľa § 13 ods. 1 písm. a) až d) zákona o poľovníctve. Účinnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru je podmienená jej zaevidovaním príslušným okresným úradom. Teda až po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru sa možno domáhať úspešného plnenia na jej základe. 8. Napriek tomu, že na konanie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 13 ZoP sa ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/89/2017 5017200236 27. 11. 2019 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2019:5017200236.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Nory Tomkovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. G. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXX, XXX XX
Právna veta: Umiestňovať stavbu možno len na základe rozhodnutia o umiestnení stavby, pokiaľ stavebný zákon neustanovuje inak. V § 39a ods. 3 písm. a/ až e/ tohto zákona je taxatívne upravené, kedy sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, pričom stavbu „sklad z kontajnerov“ sem podľa názoru súdu nemožno zahrnúť. (...) Uvedené potom znamená, že žalobca sa dopustil priestupku podľa ust. § 105 ods. 3, písm. a/, b/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, keď umiestnil a uskutočnil stavbu, na ktorú sa vyžadovalo územné rozhodnutie a aj st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/156/2018 4018200530 01. 07. 2020 JUDr. Eva Šišková ECLI:SK:KSNR:2020:4018200530.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Dariny Vargovej, v právnej veci žalobcu: O. P., nar. XX. XX. XXXX, I. XX, E., zastúpeného JUDr. Jaroslavom Vei
MENU