SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o konkurze a reštrukturalizácii


Približný počet výsledkov: 1264 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zákon o konkurze a reštrukturalizácii
  • zakon nájdené 3821832 krát v 366518 dokumentoch
  • o nájdené 12756309 krát v 423549 dokumentoch
  • konkurz nájdené 147574 krát v 19905 dokumentoch
  • a nájdené 20366710 krát v 425556 dokumentoch
  • restrukturalizacia nájdené 32746 krát v 5897 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 289 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 277 dokumentov


Právna veta: Pri posudzovaní ukrátenia veriteľov podľa zák. č. 7/2005 Z. z. je vždy potrebné skúmať pomer celkového majetku dlžníka pred a po účinnosti napadnutého úkonu a výšku jeho záväzkov pred a po účinnosti tohto úkonu. Ak dlžník už pred vykonaním tohto úkonu nemá dostatok majetku na uspokojenie majetku všetkých svojich veriteľov, predstavuje úkon, ktorým sa uspokojenie veriteľov ešte zmenší, ďalšie ukrátenie ich pohľadávok, a to ukrátenie v takom rozsahu, v akom sa znížením majetku zníži potenciálna kvóta uspokojenia týchto pohľadávok v konkurze. Je nelogické a celkom proti zmyslu inštitútu odporovat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21CoKR/6/2017 2116212786 29. 10. 2018 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2018:2116212786.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Boženy Husárovej a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Michala Novotného v sporovej veci žalobcu: JUDr. Erik Bilský, IČO: 40 046 966, Pekárska 11, Trnava, správca úpadcu: RAC .
Právna veta: Podmienky platného uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky sú upravené v ustanoveniach § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka. Postúpenie pohľadávky je osobitným prípadom právneho nástupníctva, pri ktorom právny nástupca postupník (nový veriteľ) nadobúda od právneho predchodcu - postupcu (pôvodného veriteľa) všetky prevádzané práva. Na rozdiel od dedenia, ktoré je prípadom univerzálnej substitúcie, možno na základe zmluvy postúpiť len konkrétne pohľadávky, ktoré môžu byť záväzkového právneho vzťahu, či aj len časť takejto pohľadávky. Podstatnou náležitosťou zmluvy o postúpení pohľadávky je označ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorú dňa 10.5.2012 podal správca konkurznej podstaty nemá charakter odporovacej žaloby v zmysle § 57 až § 63 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z.. Jedná sa o súdne konanie začaté na návrh správcu podľa § 47 ods. 4 uvedeného .
Právna veta: Základným predpokladom pre vyrubenie úroku z omeškania podľa § 156 ods. 1 a ods. 2 daňového poriadku je skutočnosť, že daňový subjekt je v omeškaní. Uvedená skutočnosť však doposiaľ v danom prípade nebola naplnená, pričom je potrebné opätovne zdôrazniť, že správca dane, ani žalovaný nezaložili svoje rozhodnutie na skutočnosti, že došlo k neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. 53. Reštrukturalizácia je zákonom riadený proces ozdravenia podniku, ktorého cieľom je uspokojovanie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze a zachovanie prevádzky podniku. Na tento účel zákon pripúšťa, aby pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyhlásení konkurzu alebo po povolení reštrukturalizácie správca dane postupuje podľa osobitného predpisu. 33. Podľa § 113 ods. 3 vety prvej zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“) o začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom .
Právna veta: Podľa zákona má reštrukturalizačné konanie prednosť pred konaním konkurzným. Preto v prípade, ak počas reštrukturalizačného konania dôjde súdu návrh na vyhlásenie konkurzu a súd rozhodne o začatí konkurzného konania, konkurzné konanie sa zo zákona prerušuje. Ďalší priebeh konkurzného konania závisí od priebehu reštrukturalizačného konania tak, že v prípade nepovolenia reštrukturalizácie, teda zastavenia reštrukturalizačného konania, súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní, v prípade povolenia reštrukturalizácie, súd konkurzné konanie zastaví. O vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 29.06.2013. Na základe uvedených skutočností a zákonného ustanovenia súd postupoval podľa § 16 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a konanie zastavil pre povolenie reštrukturalizácie dlžníka. O vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu ... , súd rozhodol podľa § 21 ods. 3 štvrtá veta zákona o konkurze a reštrukturalizácii a vrátil navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 eura, .
Právna veta: Správca je osobou, ktorá koná s odbornou starostlivosťou, túto predpokladá Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a z hľadiska praktického je známe, že správcovia zapísaní v zozname správcov sú odborníkmi v oblasti správy majetku, ako aj v oblasti uplatňovania práv súvisiacich s majetkom, v tomto smere sú preškoľovaní. Je potrebné si všimnúť predovšetkým ustanovenie § 86 ods. 4 ZKR, z ktorého vyplýva, že správca v zásade pokračuje vo výkone činností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou úpadcu za predpokladu zamedzenia zmenšenia hodnoty majetku podliehajúceho konkurzu alebo zvýšenia hodnoty to ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... resp. správcu konkurznej podstaty úpadcu. Je totiž potrebné poukázať tiež na to, že účelom Zákona o konkurze a reštrukturalizácii nie je umožnenie ľubovoľnej podnikateľskej činnosti pre správcu konkurznej podstaty, ale len pokračovanie v tej podnikateľskej ... resp. správcu konkurznej podstaty úpadcu. Je totiž potrebné poukázať tiež na to, že účelom Zákona o konkurze a reštrukturalizácii nie je umožnenie ľubovoľnej podnikateľskej činnosti pre správcu konkurznej podstaty, ale len pokračovanie v tej .
Právna veta: Veritelia namietali, že boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z. z. ako aj postupy pri príprave reštrukturalizačného plánu. K výhradám a námietkam veriteľov súd poukazuje na tú skutočnosť, že Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v ustanovení § 145 priznáva každému veriteľovi právo požiadať predkladateľa plánu o vysvetlenie ustanovení plánu a jeho opravu, príp. o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny. K takýmto kvalifikovaným žiadostiam je predkladateľ plánu povinný sa vyjadriť v rozprave na schvaľovacej schôdzi, vysvetliť ich a na každú kvalifikovanú žiadosť ver ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto sú postupne z vydavateľského programu vyraďované. Podľa názoru dlžníka reštrukturalizačný plán spĺňa všetky ustanovenia Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a boli dodržané všetky zákonom vyžadované postupy pri jeho príprave. Bol vypracovaný takým spôsobom, ... ktorá skutočnosť by mala nepriaznivý vplyv, na niektorého z účastníkov plánu. Žiadne porušenie ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii o náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu a hlasovaní o pláne alebo porušenie iných .
Právna veta: Aj keď pohľadávky proti podstate nie je možné paušalizovať, pretože tento druh pohľadávok musí byť vždy riadne zdokladovaný, je pravdou, že tieto vznikajú najčastejšie v príčinnej súvislosti so správou a udržovaním majetkovej podstaty dlžníka, prípadne v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 87 ods. 2 uvádza len príkladom pohľadávky proti podstate, pričom nimi môžu byť aj pohľadávky takého charakteru, z ktorých vyplýva, že nemusia nutne súvisieť so správou a speňažovaním majetku, ale ani s prevádzkovaním podniku. Medzi takéto pohľadávky ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o tom, že pre zaradenie navrhovateľom uplatnenej pohľadávky ako pohľadávky proti podstate nie sú splnené zákonom o konkurze a reštrukturalizácii stanovené predpoklady a že by navrhovateľom uplatnená pohľadávka nespĺňala podmienky pohľadávky proti podstate len z toho ... súvislosti so správou a udržovaním majetkovej podstaty dlžníka, prípadne v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 87 ods. 2 uvádza len príkladom pohľadávky proti podstate, pričom nimi môžu byť aj .
Právna veta: Súpis majetkovej podstaty je listina, do ktorej zapisuje správca majetok patriaci do majetkovej podstaty úpadcu, a teda ho vyhotovuje správca konkurznej podstaty podľa pokynov súdu pri použití zoznamu predloženého dlžníkom za súčinnosti veriteľského orgánu. Súpis majetkovej podstaty dáva konkurznému správcovi oprávnenie k speňaženiu zapísaného majetku, z čoho vyplýva, že spísanie majetku umožňuje správcovi, aby s takto zapísaným majetkom dlžníka nakladal. Súčasťou súpisu je aj ocenenie vykonané správcom, ktorý vychádza z údajov v účtovníctve dlžníka alebo z iných právnych predpisov, napr. Záko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sporné, či do nej patrí alebo či k tomuto majetku uplatňuje svoje práva tretia osoba. Ustanovenie § 78 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii umožňuje osobám, ktoré tvrdia, že ich právo k majetku bráni tomu, aby bol tento zapísaný do súpisu majetkovej podstaty podať .
Právna veta: Povinnosť prihlásiť každú pohľadávku, teda aj tú, ktorú by si chcel neskôr daňový úrad započítať, má opodstatnenie z dôvodu, že správca konkurznej podstaty je povinný každú pohľadávku preskúmať a ak by nevyhovovala kritériám zákona, je povinný ju poprieť. Len takýmto spôsobom by bolo možné zabrániť tomu, aby sa uplatňovali a následne započítavali aj pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojovania, pretože nie každú prihlásenú pohľadávku je možné započítať, na čo správne poukázal žalobca. Obmedzujúce limity sú stanovené v ustanovení § 54 ZKR, ako aj v ustanovení § 100 ZKR. V danej veci si sp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... avšak aj pre daňové orgány platia účinky vyhlásenia konkurzu a osobitná právna úprava obsiahnutá v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Aj pre daňové orgány platí právna úprava ohľadom povinnosti plniť pohľadávky podliehajúce konkurzu správcovi, ... konkurzu použil na úhradu svojich pohľadávok bez toho, aby ich prihlásil, resp. uplatnil spôsobom ustanoveným zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Navrhoval napadnuté prvostupňové rozhodnutie ako vecne nesprávne zmeniť tak, že preplatok bude vrátený v celej .
Kľúčové slová: pohľadávky proti podstate, Podnik, prevádzkovanie podniku úpadcu

Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii presne kvalifikuje, ktoré pohľadávky sú pohľadávkami proti podstate. Z ustanovenia § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z.z. jednoznačne vyplýva, že pohľadávky, ktoré vzniknú nezaplatením poistného na sociálne poistenie sú len tie pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu. Ide teda o pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa zamestnancov resp. zamestnanca, ktorým správca prideľuje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku. Pokiaľ správca zamestnancovi neprideľuje žiadnu pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... možné vykladať s s odkazom na definíciu podniku podľa § 5 Obchodného zákonníka. Prevádzkovaním podniku podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii je faktické vykonávanie určitej činnosti v súvislosti s prevádzkovaním podniku úpadcu. Nepostačuje len evidencia zamestnancov bez ... . 16. Súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil keď mal za to, že žaloba je dôvodná. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii presne kvalifikuje, ktoré pohľadávky sú pohľadávkami proti podstate. Z ustanovenia § 87 ods. 2 písm. i .
Právna veta: “ Pokiaľ žalobca v podanom odvolaní namietal, že je osobou oprávnenou domáhať sa neplatnosti dobrovoľnej dražby, nakoľko z ust. § 21 ods. 2 Zákona o dobrovoľných dražbách vyplýva, že neplatnosti dražby sa môže domáhať každý, kto ňou bol na svojich právach dotknutý, odvolací súd uvádza, že táto jeho argumentácia, vychádzajúca z gramatického výkladu citovaného ustanovenia, avšak bez zohľadnenia skutočnosti, že predmetná dražba bola vykonaná v rámci konkurzu vyhlásenému na jeho majetok na návrh žalovaného 1/ - správcu konkurznej podstaty žalobcu, nie je dôvodná. Nemožno totiž v danom prípad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dobrovoľných dražbách neplatnosti dražby nebráni iná právna úprava. Tou je v danom prípade najmä ust. § 44 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii; ktoré za jedinú osobu, oprávnenú uskutočňovať akékoľvek právne úkony týkajúce sa majetku úpadcu (a teda i ... dobrovoľných dražbách neplatnosti dražby nebráni iná právna úprava. Tou je v danom prípade najmä ust. § 44 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii; ktoré za jedinú osobu, oprávnenú uskutočňovať akékoľvek právne úkony týkajúce sa majetku úpadcu (a teda i .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.