Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7367

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

898 dokumentov
1883 dokumentov
16 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Advokát, ktorý zistí, že v dvoch súdnych konaniach dochádza v určitý deň ku kolízii nariadených súdnych pojednávaní, má vo všeobecnosti možnosť osobne sa zúčastniť na jednom z pojednávaní a v prípade druhého kolidujúceho pojednávania „účelne využiť všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje" - do úvahy tu medziiným prichádza buď zastúpenie iným advokátom alebo podanie žiadosti o odročenie pojednávania. V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/124/2015 8113221014 07. 03. 2016 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2016:8113221014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a členov senátu JUDr. Mariany Murásnekj a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci žalobkyne: J. I., nar. X.X.XXXX, I. XXX, XXX XX I., proti žalovanému:
Právna veta: Žalobca v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (podľa druhej hlavy, piatej časti OSP), pokiaľ nemá sám právnické vzdelanie a pokiaľ nejde o výnimky uvedené v § 250a OSP, musí byť obligatórne zastúpený advokátom. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie sám, alebo ak takéto vzdelanie žalobca nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu (advokáta) zapísaného v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou a k žalobe pripojí jemu udelené s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/105/2014 4014200559 18.12.2014 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200559.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: JUDr. Emil Vančík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Nové Zámky, Rákocziho 12, bytom Nový Svet 26, Nové Zámky, proti žalovanému: Slovenská komora exekútorov, disciplinárna komisia, so sídlom Š
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený v konaní dať sa zastúpiť právnym zástupcom, ktorého si zvolí. Takým zástupcom môže byť v súčasnosti aj advokát, pričom okolnosť, že správca konkurznej podstaty je sám advokátom, nemá na tento záver žiadny vplyv. Odmena správcu konkurznej podstaty nie je totožná s odmenou advokáta za poskytovanie služieb právnej pomoci. Odmena advokáta je spojená so zastupovaním správcu konkurznej podstaty ako účastníka konania v občianskom súdnom konaní. Správca konkurznej podstaty je v postavení riadneho účastníka konania so všetkými právami a povinnosťami v zmysle pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/298/2015 6714204486 27. 01. 2016 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2016:6714204486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej, členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Sninskej, v právnej veci navrhovateľa Čechová Ins
Právna veta: V ust. § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Z ust. § 18 O.s.p. vyplýva, že účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. V zmysle § 25 ods. 1 O.s.p. ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. V zmysl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/154/2013 3612200454 31.03.2015 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2015:3612200454.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa M., zastúpeného K. proti odporcom 1/ P., 2/ E., za účasti v
Právna veta: : Práceneschopnosť právneho zástupcu nebráni jeho schopnosti preberať poštové zásielky. Ani skutočnosť, že právna zástupkyňa navrhovateľa bola v čase prevzatia napadnutého rozsudku vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemá vo vzťahu k riadnemu doručeniu rozsudku zástupcovi účastníka žiadnu relevanciu. Poukázal na § 28 ods. 3 O.s.p. s tým, že toto ustanovenie analogicky platí, aj pokiaľ ide o vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, keďže dochádza de facto k zániku plnomocenstva na zastupovanie v súdnom konaní, resp. k ukončeniu zastupovania účastníka advokátom. Súd nemá žiadnu povinnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/104/2013 1210217157 22.05.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1210217157.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: K. X., Q.. Q. J..H.., T. X, B., D.: XX XXX XXX, do 22.8.2012 zast. JUDr. Barborou Takácsovou, Pohraničná 7, Komárno, proti odporcovi: V. K. F.., Q.J. XX, B., zast. JUDr. Allanom Böhmom, advokátom, J
Právna veta: Ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada trov konania povinný zaplatiť ju advokátovi (§ 149 ods.1 O.s.p.), a to bez zreteľa na to, či trovy vynaložil priamo účastník, alebo ich za neho hradil jeho právny zástupca, preto súd uložil povinnosť žalovanému nahradiť trovy konania na účet právneho zástupcu žalobcu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 9Cb/22/2012 7111228792 02.07.2012 JUDr. Branislav Gazdag ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228792.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudcom JUDr. Branislavom Gazdagom v právnej veci žalobcu: Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 00 684 864, pr. zast. JUDr. Petrom Várošim, advokátom, so sídlom Záhrebská č. 6, P.O. Box č. 7
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na článok 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi za podmienok ustanovených zákonom. V ust. § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď im umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi, zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/1067/2013 3812220912 12.03.2015 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2015:3812220912.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa I. G. Z., s.r.o., N., A. 5, L. XX XXX XXX, zastúpeného Advokátskou kan
Právna veta: V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. V zmysle § 25 ods. 1 O.s.p. ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. V zmysle § 93 ods. 4 veta prvá O.s.p. v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva povinnosti ako účastník. Z citovaných ustanovení vyplýva rovnaké právo každého účastníka, teda aj vedľajšieho účastníka nechať sa v konaní zastupovať, a to aj advokátskou kanceláriou, či advokátom. Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva, že by takéto právo vedľajší účastník nemal.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/426/2013 3812214059 23.07.2015 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2015:3812214059.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa D., zastúpeného Y. proti odporkyni H., zastúpenej Z., za úč
Právna veta: Výrok o trovách konania účastníkov odôvodnil v zmysle § 142 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“) a úspešnému žalovanému nepriznal náhradu trov konania, nakoľko mu žiadne nevznikli ani si žiadne neuplatnil. Vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného nepriznal právo na náhradu trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 150 OSP. V tejto časti dôvodil tým, že išlo o spotrebiteľskú vec. Vo všeobecnosti sú žalobcovia pravidelne v takýchto veciach zastúpení právnym zástupcom a často sa pritom v týchto veciach domáhajú nárokov v rozpore s platnými právnymi predpismi u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/156/2013 4109216236 30.08.2013 JUDr. Dagmar Podhorcová ECLI:SK:KSNR:2013:4109216236.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, v mene ktorej vykonáva advo
Právna veta: Nie je možné odoprieť vedľajšiemu účastníkovi právo dať sa zastúpiť advokátom. Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník, čo je zrejmé z ustanovenia § 93 ods. 4 O.s.p. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby sa právnická osoba podľa ust. § 93 ods. 2 nemohla dať zastúpiť zástupcom, a aby jej nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/278/2014 8813202062 12.05.2015 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2015:8813202062.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci žalobcu: Secapital S. á.r.L., so sídlom 2 Avenue Charles de Gaulle, L-16
MENU