Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14614

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
69 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinný zdravotnej poisťovni po vzniku poistného vzťahu neoznámil skutočnosti rozhodujúce pre vznik povinnosti štátu platiť za povinného poistné na verejné zdravotné poistenie, a to ani zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v rámci plnenia oznamovacej povinnosti podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnom poistení. Potvrdenie UPSVaR zdravotnej poisťovni doručil až dňa 09.10.2012, t.j. viac ako 5 rokov po vzniku poistného vzťahu. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zdravotná poisťovňa pri uplatnení práva na preddavky a úroky z omeškania postupovala v súlade so zákonom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Ružomberok 7Er/746/2012 5912205827 02.04.2013 Mgr. Mária Komová ECLI:SK:OSRK:2013:5912205827.2 Rozhodnutie Okresný súd Ružomberok v exekučnej veci oprávneného: Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 proti povinnému: C. P., nar. XX.XX.XXXX, Ž. F. X/X, XXX XX E., v konaní pre vymoženie sumy 275,64 EUR s prísl., takto rozhod
Právna veta: ri posudzovaní dôvodnosti podanej žaloby bolo zásadným posúdenie, či návrhom uplatnený dlh poručiteľa je vymáhateľný, teda či voči nemu bol vydaný právoplatný výkaz nedoplatkov alebo právoplatný platobný výmer, nakoľko smrť poručiteľa má v zmysle § 460 a § 470 Občianskeho zákonníka za následok vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa len z pohľadávky predpísanej poručiteľovi právoplatným výkazom nedoplatkov alebo právoplatným platobným výmerom. Vymáhateľná pohľadávka na poistnom, teda pohľadávka odvodená od povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie, vzniká až právoplatnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/98/2019 1214203464 28. 08. 2019 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2019:1214203464.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu JUDr. Mariany Harvancovej a JUDr. Ayše Pružinec Erenovej, v právnej veci žalobcu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., I
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení účelom výkazu nedoplatkov je uplatnenie dlžného poistného zdravotnou poisťovňou z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania voči platiteľovi poistného. Podľa názoru súdu s poukazom na samotný účel výkazu nedoplatkov (§ 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení) námietkami s vecnými dôvodmi sú námietky, ktoré akýmkoľvek spôsobom spochybňujú dôvodnosť vydania výkazu nedoplatkov, respektíve výšku vymeraného nedoplatku. Napríklad námietka označenia (identifikácie) povinnej osoby, námietka smerujúca voči určenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/123/2012 1012201649 17.09.2014 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2014:1012201649.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: D. B.. A. O., bytom L. XXX, L., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, kancelária Bratislava so sídlom Námestie slobody 12, Bratisl
Právna veta: Tu krajský súd rovnako ako aj žalobca poukazuje, že pracovnoprávny vzťah vznikol tým, že žalobca zveril zamestnancovi nákladné motorové vozidlo, prideľoval mu prácu, kde z tohto vzťahu je jednoznačná danosť vôle oboch strán smerujúca k založeniu pracovnoprávneho pomeru a súčasne tohto zamestnanca aj riadne zaevidoval v odvodovej povinnosti na sociálnej a zdravotnej poisťovni. Tieto skutočnosti nerozporoval ani sám žalovaný a preto podľa názoru krajského súdu nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty nelegálneho zamestnania zo strany žalobcu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/25/2018 2018200098 18. 04. 2019 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2019:2018200098.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Anity Filovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Ľuboš Miklovič LM FARM, so sídlom podnikania Hlohovec, Ul. F
Právna veta: Zdravotné poistenie si v prvom rade platí poistenec sám (napr. pravidelnými zrážkami zo mzdy prostredníctvom zamestnávateľa, alebo ak podniká preddavkovými platbami) alebo poistné za poistenca platí štát v prípadoch uvedených v zákone o zdravotnom poistení. Rozhodujúce skutočnosti pre vznik ale aj zánik platenia zdravotného poistenia je na pleciach poistenca a v prípade, že poistné sa zráža zo mzdy poistenca a zrážky vykonáva zamestnávateľ poistenca, tak potom má oznamovaciu povinnosť zamestnávateľ. A ak sa fyzická osoba nezamestná hneď u iného zamestnávateľa a požiada o zaradenie do evi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 28Er/686/2011 6711217154 19.06.2012 Mgr. Marek Janák ECLI:SK:OSZV:2012:6711217154.3 Uznesenie Okresný súd Zvolen v exekučnej veci oprávneného: Union zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831, proti povinnému: D. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. Z. XX, XXX XX L., vedenej súdnym exekútorom: Mgr. Vladimír Cipár, Exekúto
Právna veta: Z ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, v zmysle ktorého dlžníci zverejnení v zozname dlžníkov nemajú nárok na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti, a zo skutkového stavu zisteného súdom prvej inštancie vyplýva, že žalovaný II/, ktorý bol ku dňu 09.10.2015 dlžníkom uvedeným v tomto zozname, mal nárok na úhradu iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nemožno sa stotožniť s tvrdením žalobcu o nesúlade, protirečivosti či konkurencii §-u 23 ods. 1 písm. x) a § 23 ods. 2 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach s §-om 9 ods. 2 zákona o zdravotnom poisten ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/335/2017 6716200204 17. 05. 2018 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2018:6716200204.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v spore žalobcu X.. N. Z., podnikajúceho pod obchodným menom X.. N. Z. - Lek
Právna veta: Správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty. Z ustanovení ZKV však nevyplýva oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánov verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu vo vyššie uvedenom význame preto nemožno rozumieť výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci (zdravotnej poisťovne), vrátane oprávnenia vydávať individuálne akty aplikácie práva. Správca konkurznej podstaty bez ďalšieho nen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2CoE/524/2012 6708212534 27.02.2013 Ľudovít Bradáč ECLI:SK:KSBB:2013:6708212534.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: ZH Kredit, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 049 581, zast. JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, AK FELIX NEUPAUER & PARTNERS, so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava proti povi
Právna veta: Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Aj skutočná škoda aj ušlý zisk je majetkovou ujmou, ktorá postihla poškodeného v dôsledku vzniku zodpovednosti za škodu, ktorú niekto iný spôsobil poškodenému. Následky tejto majetkovej ujmy možno spravidla odstrániť peňažným plnením. V prípade ujmy na zdraví do kategórie skutočnej škody patria aj náklady vynaložené na liečenie (§ 449) buď poškodeným samým, alebo niekým iným (napr. zdravotnou poisťovňou), nárok na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/108/2012 2111200031 18.09.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:2111200031.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky D. K., nar. XX.X.XXXX, bytom R. XX, zastúpenej Mgr. Matejom Csenky, advokátom, Trnava, Dolné Bašty 2, proti odporcom : 1/ Q. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, zastúpenej JUDr. Máriou Sadrijovou, advokátkou, Levi
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Sd/46/2014 7014200816 13.08.2014 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2014:7014200816.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: P. Z., B.. W.C. X, W., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodudomácnosťnesúlad s Ústavou
Právna veta: Odvolací súd v súlade s jeho jednotnou rozhodovacou praxou uvádza vo vzťahu k jednotlivým námietkam žalobcu, že v prípade, ak sa žalobca domáha voči žalovaným 1/ a 2/ náhrady škody v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka, prípadne § 415 Občianskeho zákonníka, nie je úlohou súdu posudzovať ústavnoprávnu rovinu jeho nároku. Z ustanovení posudzovaných zákonov nevyplýva ich nesúlad s Ústavou SR a tento nekonkretizoval ani žalobca. Nepostačuje na jeho úspech v spore len jeho tvrdenie, že právna úprava je nedôsledná, či vzájomne si odporujúca. Okresný súd správne posudzoval, či boli naplnené záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/46/2018 6717211119 03. 04. 2019 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2019:6717211119.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci žalobcu: K.. T. J. - Lekáreň OPIUM, s miestom podnikania Námestie
MENU