Nájdené rozsudky pre výraz: znalecký posudok znalca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5384

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1012 dokumentov
516 dokumentov
12 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákonodarca priorizuje odborné vyjadrenie, ak nie sú splnené predpoklady na nariadenie znaleckého dokazovania. Znalecké dokazovanie sa preferuje až pri posúdení zložitých odborných otázok, keď odborné vyjadrenie nepostačuje. Odvolací súd teda konštatuje, že tam kde je potrebné zistenie skutočností, na ktoré treba vedecké poznatky, a pre zložitosť posudzovaných otázok nepostačuje postup podľa § 206, súd na návrh nariadi znalecké dokazovanie a ustanoví znalca. Vo všeobecnosti teda možno konštatovať, že pre rozhodnutie vo veci, nie je nevyhnutné, aby skutočnosti potrebné pre rozhodnutie boli pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/68/2020 4119203157 16. 06. 2021 JUDr. Oliver Kolenčík ECLI:SK:KSNR:2021:4119203157.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Olivera Kolenčíka a sudcov JUDr. Vladimíra Pribulu a JUDr. Borisa Minksa, v spore žalobkyne: W.. W. J., Q.., nar. XX.X.XXXX, bytom I. O. XXXX/X, X., zastúpená: AGILITA ADVOK
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/349/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3707208855 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3707208855.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zi
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 185 ods. 1, 2, 3 CSP súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (1). Súd môže aj bez návrhu vykonať dôkaz, ktorý vyplýva z verejných registrov a zoznamov, a tieto registre alebo zoznamy nasvedčujú, že skutkové tvrdenia strán sú v rozpore so skutočnosťou; iné dôkazy bez návrhu nevykoná, ak tento zákon neustanovuje inak (2). Súd aj bez návrhu môže vykonať dôkazy na zistenie, či sú splnené procesné podmienky, či navrhované rozhodnutie bude vykonateľné, a na zistenie cudzieho práva (3). Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ sporové strany nepodali návrh súdu na vykonani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/2/2021 5418200821 16. 06. 2021 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:KSZA:2021:5418200821.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako odvolací súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Márie Kašíkovej a členov senátu Mgr. Františka Dulačku a JUDr. Jany Kotrčovej, v právnej veci žalobcu: RDL družstvo, so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinsk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmyslom znaleckého dokazovania je ozrejmenie skutkových okolností, na ktorých posúdenie treba odborné znalosti a skúsenosti. Znalecký dôkaz je jeden z dôkazných prostriedkov, ktoré hodnotí súd podľa § 132 O.s.p.. Vo veciach pozbavenia (obmedzenia) spôsobilosti na právne úkony konkrétnej osoby sa pravidelne nariaďuje znalecké dokazovanie znalcom z odboru psychiatria. Znalec psychiater je po odbornej stránke pripravený posúdiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby a znalecký posudok je jedným z dôležitých dôkazov v takýchto veciach. Nepochybne pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je závažným zása ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23CoP/103/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2209212815 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daša Kontríková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2209212815.8 Rozhodnutie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daše Kontríkovej a členov senátu: JUDr. I
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd k otázke určenia hodnoty nehnuteľnosti pre potreby vyporiadania podielového spoluvlastníctva považuje za potrebné poukázať na to, že správne určenie hodnoty nehnuteľnosti je základným predpokladom pre prisúdenie výšky primeranej náhrady pre prípad prikázania veci jednému zo spoluvlastníkov v zmysle § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Súdna prax ustálila, že pri takomto spôsobe vyporiadania podielového spoluvlastníctva je potrebné vychádzať zo všeobecnej hodnoty veci. S poukazom na to, že na posúdenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností sú potrebné odborné znalosti (viď aj § 33 písm. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3109222001 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3109222001.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Romana Hargaša a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri formulácii výroku rozsudku určujúceho rozsah obmedzenia spôsobilosti k právnym úkonom je potrebné mať na zreteli, že ide o opatrenie, ktoré má chrániť a v žiadnom prípade nie poškodzovať alebo ohrozovať záujmy občana. Niekedy sa súdy chybne uspokojujú len s posudkom znalca ako jediným dôkazom a v niektorých prípadoch preberajú znalecký posudok nekriticky a neoverujú si jeho výsledky inými dôkazmi a to ani vtedy, keď o správnosti znaleckého posudku môžu byť pochybnosti. V tomto konaní je dôkaz znalcom síce veľmi závažným dôkazom, nie však jediným dôkazom, ktorý by mohol nahradiť nedos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 28Ps/1/2012 1212200176 09.11.2012 JUDr. Katarína Gašparová ECLI:SK:OSBA2:2012:1212200176.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II vo veci spôsobilosti na právne úkony S. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XX, Q., zastúpeného JUDr. Denisou Jánošíkovou, advokátkou, Klincová 35, Bratislava, na návrh U.. T. Q., bytom Q. XX, Q., za účast
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, medzi inými aj na ochranu pred zásahom do jej občianskej cti. K zásahu do cti a dôstojnosti môže dôjsť rôznym konaním či prejavmi, pričom vždy treba skúmať, za akých okolností a v súvislosti s plnení akých práv či povinností ku konaniu či prejavu došlo. Niektoré prejavy však nemožno považovať za neoprávnený zásah, a preto je potrebné opätovne zdôrazniť, že zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený a ktorý je spôsobilý privodiť ujmu fyzickej osobe z hľadiska jej postavenia v spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/568/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1109229715 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:1109229715.3 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a členov JUDr. Márie Vrtoc
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je znalcom fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky /§ 2, § 4 uvedeného zákona/. Ak v predmetnej právnej veci súd prvého stupňa v zmysle § 127 O.s.p. nariadil znalecké dokazovanie a za znalca ustanovil znalkyňu, ktorú vybral zo zoznamu znalcov vedeného ministerstvom, nie je súd, a to ani súd odvolací, oprávnený preskúmavať odborné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/21/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112200867 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3112200867.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zaj
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri prečine usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. stanovuje zákonodarca trestnú sadzbu v rozpätí od 2 do 5 rokov. Stanovením uvedenej trestnej sadzby zaradil zákonodarca tento trestný čin medzi menej závažné trestné činy, čo možno vyvodiť z toho, že za jeho spáchanie nemusí súd povinne ukladať trest odňatia slobody (§ 34 ods. 6 Tr. zák.). Z uvedeného potom vyplýva, že pre prečin usmrtenia, ktorý nie je tak typovo závažný, nie je potrebné ukladať len nepodmienečný trest odňatia slobody.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1To/117/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112010438 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Magdaléna Blažová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1112010438.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vzhľadom na obsah dôkazov, ktoré boli vo veci vykonané, nie je na mieste dospieť k záveru, že obžalovaný trestný čin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti. Je síce pravdou, že zo záverov znaleckého posudku znalcov z odboru zdravotníctva, psychiatrie, aj výpovede znalca plynie, že rozpoznávacie schopnosti u obža-lovaného v čase skutku hodnotili ako nepodstatnou mierou znížené a ovládacie schopnosti mohli byť znížené aj podstatnou mierou, avšak len v dôsledku jednoduchej opilosti. Obžalovaný požil alkohol vedome, po opakovaných predchá-dzajúcich skúsenostiach s jeho nepriaznivými účinkami na psy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1To/41/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8315010422 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Pirkovská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8315010422.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Pirkovskej
MENU