SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351761
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zriadená záhradková osada


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zriadená záhradková osada
  • zriadeny nájdené 51086 krát v 32890 dokumentoch
  • zahradkova nájdené 257 krát v 93 dokumentoch
  • osada nájdené 3402 krát v 1049 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 26 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov


Právna veta: 70/ Žalobcovia v odvolaní namietali aj to, že návrh nepodali užívatelia oprávnení v zmysle § 7 zák. č.64/1997 Z.z., pričom aj túto námietku považuje odvolací súd za nedôvodnú. Zákon č. 64/1997 Z. z. v ustanovení § 7 špecifikuje subjekt, ktorý môže podať návrh na začatie konania vo veci pozemkov v zriadenej záhradkovej osade. Týmto subjektom sú užívatelia pozemkov a to nadpolovičná väčšina užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov a ktorí preukázali, že vlastníci odmietli k týmto pozemkom uzavrieť kúpnuzmluvu. V tejto súvislos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/61/2016 1615207360 11. 07. 2017 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2017:1615207360.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom s predsedníčky senátu JUDr. Viery Šebestovej a členov senátu JUDr. Dáši Filovej a Mgr. Mariána Degmu v právnej veci žalobcu v 1. rade: V. P., bytom R. 4, L., zastúpený: E.. Tomáš Kozovský, advokát, .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam, vlastnícke právo sa vracia k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria a/ poľnohospodársku pôdu, b/ hospodárske budovy a iné stavby, patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti, c/ lesný pôdny fond, hospodárske stavby a ostatné stavby, súvisiace s ním, d/ podiely spoločnej nehnuteľnosti. Podľa ods. 2 právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam podľa ods. 1 môže uplatniť oprávnená osoba, ktorou je registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postihnutých osôb a na školské účely nemožno vydať ani priľahlé pozemky, slúžiace na tieto účely, c/ pozemku, na ktorom bola zriadená záhradkova osada alebo chatová osada, d/ pozemku, na ktorom sú telovýchovné a športové zariadenia, e/ pozemku, ktorý slúži na účely obrany štátu .
... postihnutých osôb a na školské účely nemožno vydať ani priľahlé pozemky, slúžiace na tieto účely, c/ pozemku, na ktorom bola zriadená záhradková osada alebo chatová osada, d/ pozemku, na ktorom sú telovýchovné a športové zariadenia, e/ pozemku, ktorý slúži na účely obrany štátu .
... keďže sa nejedná a o pozemky, na ktorých by bola postavená líniová stavba alebo iná verejnoprospešná stavba alebo zriadená záhradková osada, je výsledkom nesprávneho právneho posúdenia veci, ktoré navyše nespĺňa atribúty požadované v § 47 ods. 2 Správneho ... keďže sa nejedná a o pozemky, na ktorých by bola postavená líniová stavba alebo iná verejnoprospešná stavba alebo zriadená záhradková osada, je výsledkom nesprávneho právneho posúdenia veci, ktoré navyše nespĺňa atribúty požadované v § 47 ods. 2 Správneho .
... vložke č. XXX pod A I. označené ako spoločný pasienok bývalých urbárnikov parcela č. XXXX, na ktorých je zriadená záhradková osada, sa obmedzilo právo na získanie vlastníctva pre ich užívateľov a je zmarené nadobudnuté vlastníctvo podľa zákona č. 64/1997. ... vložke č. XXX pod A I. označené ako spoločný pasienok bývalých urbárnikov parcela č. XXXX, na ktorých je zriadená záhradková osada, sa obmedzilo právo na získanie vlastníctva pre ich užívateľov a je zmarené nadobudnuté vlastníctvo podľa zákona č. 64/1997. .
... pozemkom, ktorý bol predmetom konania pred odporcom. V ďalšom dôvodil, že teda vzhľadom k uvedenému na predmetnom pozemku bola legálne zriadená záhradková osada podľa § 2 ods. 1 zák. č. 64/1997 Zb. a teda že táto skutočnosť bráni vydaniu predmetného pozemku ... , ktorý bol predmetom konania pred odporcom. V ďalšom dôvodil, že teda vzhľadom k uvedenému na predmetnom pozemku bola legálne zriadená záhradková osada podľa § 2 ods. 1 zák. č. 64/1997 Zb. a teda že táto skutočnosť bráni vydaniu predmetného pozemku .
... rozhodnutia založil na tvrdení, že nehnuteľnosti, ku ktorým bol uplatnený reštitučný nárok, nemožno vydať, pretože je na nich zriadená záhradková osada. Navrhovatelia namietajú, že táto skutočnosť jednoznačne a nepochybne preukázaná nebola, a že aj keby to tak bolo, nejde ... že z rozhodnutia nie je možné zistiť, z akého dôkazu vyvodil správny orgán záver, že na týchto pozemkoch bola zriadená záhradková osada vôbec, a z akého dôkazu vyvodil záver, že bola zriadená na všetkých týchto pozemkoch, resp. na celej .
... návrh projektu na 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti), v ktorej sa nachádza zriadená záhradková osada, a zároveň doručí každému účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu projektu ... projektu na 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti), v ktorej sa nachádza zriadená záhradková osada, a zároveň doručí každému účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu projektu .
... Zb. uviedol, že nevydaná časť PK parcely č. 1297, na ktorej bola zriadená záhradková osada o výmere 25670 m2, zostala vo vlastníctve Roľníckeho družstva Trstená a to pre zákonnú ... 360906 m2 . Čiže nevydaná časť PK p. č. 1297, na ktorej bola zriadená záhradková osada o výmere 25672 m2 ostala vo vlastníctve Roľníckeho družstva Trstená v zmysle § 42a ... m2 . Čiže nevydaná časť PK p. č. 1297, na ktorej bola zriadená záhradková osada o výmere 25672 m2 ostala vo vlastníctve Roľníckeho družstva Trstená v 19.11.1993 .
... poriadku platného v dobe neslobody (družstevné užívanie, inštitút tzv. nútených nájmov). 1. Pozemky, na ktorých bola zriadená záhradková osada, podliehajúce reštitúcii podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Ako bolo uvedené, ide o pozemky ... ktorý sa (v ostatných prípadoch) stal dôvodom na ich navrátenie pôvodným vlastníkom. 2. Pozemky, na ktorých bola zriadená záhradková osada, nepodliehajúce reštitúcii podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov V tomto prípade išlo o pozemky .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.