Nájdené rozsudky pre výraz: väzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1976 dokumentov
1723 dokumentov
4216 dokumentov
189 dokumentov
15 dokumentov
98 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Vazba
R 27/1994
Právna veta: Při vrácení věci státnímu zástupci k došetření (např. podle § 188 odst. 1 písm. e), § 221 a § 260 tr. ř.) běží lhůty uvedené v § 71 odst. 2 tr. ř. znovu. Není proto třeba rozhodovat o prodloužení vazebních lhůt uvedených v § 71 odst. 2 tr. řádu, dokud neuplyne nová šestiměsíční lhůta. Skutečně vykonaná vazba se však započítává do celkové doby vazby uvedené v § 71 odst. 3 věta prvá tr. ř.

Úryvok z textu:
Toto stanovisko zaujalo trestní kolegium Nejvyššího soudu České republiky podle § 28 odst. 1 písm. b) zák. č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu svého předsedy. Z odůvodnění: Vlastní rozhodovací činností (např. rozhodnutí ze dne 27. 4. 1994 sp. zn. 2 Tvn 5/94) a na základě průzkumu provedeného Nejvyšším soudem ČR bylo zjištěno, že praxe soudů při výkladu věty druhé § 71 odst. 8 tr. ř. v souvislosti s § 71 odst. 2 tr. ř. není jednotná. Některé soud
Merito veci Vazba
R 58/1994
Právna veta: Lhůta k podání návrhu na prodloužení vazby uvedená v § 71 odst. 6 tr. ř. je zachována jen tehdy, je-li návrh doručen soudu plných patnáct dnů před skončením příslušné lhůty trvání vazby. To znamená, že návrh musí být doručen nejpozději toho dne, který předchází dni, jenž je patnáctým dnem počítaným zpět od konce lhůty trvání vazby.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR zamítl návrh na prodloužení vazby, který podala předsedkyně senátu Městského soudu v Praze v trestní věci obviněného P. M., vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 40 T 10/94. Z odůvodnění: U Městského soudu v Praze byla podána obžaloba na P. M. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. dílem dokonaný a dílem nedokonaný, přičemž obviněný se nachází od 22. 7. 1992 ve vazbě. Přípisem ze dne 1. 7. 1994, který byl doručen Nejvyššímu soudu ČR dne 8. 7. 1994, podala před
Merito veci Vazba
R 10/1995
Právna veta: Pokud byla osobní svoboda podezřelého omezena jeho zajištěním podle § 14 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění dalších předpisů *), nelze dobu tohoto zajištění započítávat do doby zadržení obviněného podle příslušných ustanovení trestního řádu. Lhůta 24 hodin, ve které je podle § 77 odst. 1 tr. ř. státní zástupce povinen zadrženou osobu odevzdat soudu s návrhem na vzetí do vazby, počíná běžet až okamžikem zadržení obviněného podle § 76 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
K stížnosti obviněné M. P. Krajský soud v Brně zrušil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 14. 1. 1994 sp. zn. 7 Nt 564/94 a znovu rozhodl tak, že obviněnou M. P. podle § 68 tr. ř. vzal do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. ř., přičemž nepřijal záruku za další chování obviněné ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) tr. ř. a peněžitou záruku podle § 73a odst. 1 tr. ř., které nabídla matka obviněné, jakož i slib obviněné podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř. Z odůvodnění: Napade
Merito veci Vazba
R 15/1995
Právna veta: Při každé změně vazebních důvodů, uvedených v jednotlivých literách ustanovení § 67 tr. ř., je nutno vyjádřit tuto změnu rozhodnutím soudu (soudce), vydaným formou usnesení.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Při sledování pravomocných rozhodnutí soudů České republiky evidenční senát Nejvyššího soudu ČR zjistil, že soudy postupují nejednotně v případech, kdy obviněný byl vzat do vazby z více důvodů uvedených v § 67 tr. ř. a kdy v dalším průběhu trestního stíhání některý z těchto důvodů odpadne. Některé soudy změnu rozsahu vazebních důvodů vyjadřují rozhodnutím, jiné soudy pouze sdělují neformálním přípisem věznici, že určité důvody vazby, zpravidla vazební důvod podle § 67 písm. b) t
Merito veci Vazba
39
Právna veta: Existenci důvodu vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. záležícího v obavě, že obviněný bude pokračovat v trestné činnosti, lze posuzovat jen z hlediska pokračování ve stejné trestné činnosti, jako je ta, pro kterou je stíhán, tedy nebezpečí, že opakuje týž trestný čin nebo spáchá trestný čin téže povahy. Pokračování ve stíhaném trestném činu nebo udržování protiprávního stavu vyvolaného stíhaným trestným činem je vyloučeno s ohledem na ustanovení § 12 odst. 11 tr. ř.

Úryvok z textu:
K stížnosti obviněného Vrchní soud v Praze zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 1994 sp. zn. 10 T 13/94 a rozhodl tak, že žádost obviněného M. Ž. o propuštění z vazby na svobodu podle § 72 odst. 2 tr. ř. zamítl, neboť jsou dány důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a) tr. ř. Z odůvodnění: Městský státní zástupce v Praze podal u Městského soudu v Praze obžalobu mimo jiné na obviněného M. Ž. pro pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 a § 219 odst. 2 tr. zák. a
Merito veci Vazba
7
Právna veta: Z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. ř. - obava z toho, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestu - lze vzít do vazby i osobu, která byla pravomocně odsouzena, a to nejen v případech, kdy to zákon výslovně stanoví (§ 276, § 282 odst. 2 tr. ř.), ale i v řízení podle § 330 odst. 1 tr. ř. o tom, zda se nařídí výkon podmíněně odloženého trestu (§ 60 odst. 1 tr. zák.).

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného zrušil Krajský soud v Ostravě usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 17. 7. 1995 sp. zn. 1 T 100/92 o vzetí do vazby odsouzeného P. B. Z odůvodnění: Citovaným usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně byl odsouzený P. B. vzat podle § 68 tr. ř. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. ř. do vazby, která započala zatčením dne 16. 7. 1995 ve 20.00 hod. Svůj postup okresní soud odůvodnil tím, že se odsouzenému opakovaně nepodařilo doručit předvolání k ve
Merito veci Vazba
14
Právna veta: Pro účely rozhodování o prodloužení vazby podle § 71 odst. 2, 3 tr. ř. je možno brát v úvahu pouze dobu, kdy obviněný byl ve vazbě na území České republiky a v pravomoci orgánů České republiky činných v trestním řízení.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky rozhodl o návrhu předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze na prodloužení vazby obviněného tak, že se návrh jako předčasný zamítá. Z odůvodnění: Na obviněného L. J. byla podána obžaloba dne 11. 4. 1991. Krajsky soud v Praze jednal poprvé v hlavním líčení ve dnech 28.-31. 5. 1991 a po opakovaném odročování rozhodl rozsudkem dne 12. 9. 1991. Obviněný, žalovaný pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák., byl tímto rozsudkem podle § 226 pí
Merito veci Vazba
19
Právna veta: Ve výroku usnesení o vzetí do vazby, které činí soudce, jemuž byl dodán zatčený obviněný (§ 69 tr. ř.), musí být citována ustanovení § 68, § 69 odst. 5 tr. ř. a ustanovení uvádějící příslušný vazební důvod, tedy § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř.

Úryvok z textu:
Z podnětu stížnosti obžalované J. K. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 12. 1994 sp. zn. 2 T 4/93 Vrchní soud v Praze toto usnesení zrušil a sám rozhodl tak, že obžalovaná J. K. se podle § 68, § 69 odst. 5 tr. ř. bere do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. ř. Z odůvodnění: Napadeným usnesením Krajského soudu v Plzni bylo rozhodnuto tak, že obžalovaná J. K. se podle § 67 písm. a) tr. ř. bere do vazby. Proti tomuto usnesení podala bezprostředně po jeho vyhlášení st
Merito veci Vazba
R 34/1996
Právna veta: Skutečnost, že odsouzený nenastoupí trest odnětí svobody ve lhůtě, která mu byla poskytnuta, sama o sobě neumožňuje jeho vzetí do vazby ani z důvodu, jenž je uveden v § 67 písm. a) tr. ř. Pro takový případ totiž trestní řád stanoví v § 321 odst. 3 zvláštní postup, který je nutno dodržet. Předseda senátu proto za takových okolností nařídí, aby byl odsouzený do trestu dodán.

Úryvok z textu:
Krajský soud zrušil k stížnosti odsouzeného J. G. usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 21. 5. 1995 sp. zn. 3 T 79/93. Z odůvodnění: Napadeným usnesením vzal soudce Okresního soudu v Kroměříži podle § 68 tr. ř. a z důvodů § 67 písm. a) tr. ř. do vazby odsouzeného J. G. s tím, že jmenovaný odmítá nastoupit výkon trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 22. 3. 1994 sp. zn. 3 T 79/93. Proti tomuto usnesení podal odsouze
Merito veci Vazba
R 38/1996
Právna veta: Jestliže trestní stíhání nebylo skončeno ve lhůtě dvou roků jen vzhledem k tomu, že rozsudek soudu prvního stupně byl v odvolacím řízení zrušen a věc byla vrácena státnímu zástupci k došetření proto, že nebyly splněny pokyny soudu uvedené v dřívějším usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, není sama o sobě tato skutečnost závažným důvodem zdržení rozhodnutí ve věci, který by podle § 71 odst. 3 tr. ř. opodstatňoval prodloužení vazby.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky k stížnosti obviněného zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 2. 1996 sp. zn. 1 Ntv 1/96 a rozhodl tak, že se návrh vrchního státního zástupce v Praze na prodloužení doby trvání vazby obviněného v trestní věci vedené u Policie České republiky, Obvodního úřadu vyšetřování Praha 10, ČVS OVV 2852/93 zamítá. Z odůvodnění : Napadeným usnesením byla podle § 71 odst. 3 tr. ř. vazba obviněného M. K. prodloužena do 29. 6. 1996. Proti usnesení podal obvině
MENU