Nájdené rozsudky pre výraz: Absolútna neplatnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3042 dokumentov
786 dokumentov
30176 dokumentov
33 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Právne úkony
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonuprávny úkonregistrácia zmluvy
R 56/1991
Právna veta: U právního úkonu darování nemovitostí dárkyní, která má uloženu platební povinnost vůči věřiteli vysokou peněžní částku, pro niž je vůči ní navržen i soudní výkon rozhodnutí, musí státní notářství posoudit i z uvedeného hlediska, zda se právní úkon darování nepříčí zájmům společnosti (§ 39 o.z.)

Úryvok z textu:
Státní notářství pro Prahu 9 sepsalo formou notářského zápisu darovací smlouvu, podle níž I. D. darovala manželům B. a K. Š. polovinu rodinného domku čp. 1996 a zahradu pare. č. 2125/1 v H. P. Státní notářství pro Prahu 9 tuto smlouvu svým rozhodnutím potom registrovalo. Nej vyšší soud České republiky rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, tak, že uvedeným rozhodnutím státního notářství o registraci smlouvy byl porušen zákon. Z odůvodnění: Na stá
Meritum Právne úkony
Právna veta: Pri rozhodovaní o registrácii daroyacej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľnosti tvoriace podstatný majetok darcu, treba za predpokladu, že darcovi bola právoplatným súdnym rozhodnutím uložená povinnosť zaplatiť vysokú peňažnú sumu, osobitne objasniť a posúdiť to, či k uzavretiu zmluvy nedošlo s úmyslom vyhnúť sa splneniu záväzku a prípadne i súdnemu výkonu rozhodnutia predajom nehnuteľností, a či teda nejde o zmluvu neplatnú (§ 39 O.z.).

Úryvok z textu:
Darovacou zmluvou, uzavretou 31. 8. 1988, darkyňa P. J. previedla na dvoch obdarovaných svoj dom čp. 1503 v Ž. so zastavanou plochou pare. č. 5567/3 a so záhradou pare. č. 5567/2. Spolu s týmito nehnuteľnosťami previedla darkyňa aj ich príslušenstvo pozostávajúce z garáže, studne, oplotenia, vedľajších stavieb, vonkajších úprav a trvalých porastov. Súčasne s prevodom sa pre darkyňu zriadilo právo doživotného užívania prevádzaných nehnuteľností v rovnakom rozsahu ako ich dovtedy užívala.
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa predmet konania úzko týka vzniku, zmeny či zániku vlastníctva k nehnuteľnosti. Preto miestnu príslušnosť na prejednanie takejto žaloby treba posudzovať podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. h) O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde v Trenčíne sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti darovacej zmluvy, registrovanej Štátnym notárstvom v Trenčíne pod sp. zn. R I 1080/83, ktorou žalovaný L. H. previedol na žalovanú J. H. svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam v O. s cieľom zmariť voči nemu súdny výkon rozhodnutia predajom tohto spoluvlastníckeho podielu, vedený pod sp. zn. E 1246/82 Okresného súdu v Trenčíne. Žalovaná J. H. v písomnom vyjadrení k žalobe vzniesla námietku neposlušnost
Právna veta: Při povolování výjimek ze zákazu převodu majetku z vlastnictví státu (podle zákonného opatření č. 364/1990 Sb. a později podle zákona č. 92/1991 Sb.) bylo možné vázat udělení výjimek i na stanovení podmínek, při jejichž splnění lze teprve považovat za daný výjimečný souhlas s převodem. Nejsou-li tyto podmínky ve smlouvě respektovány, je smlouva neplatná (§ 39 o.z.)

Úryvok z textu:
Státnímu notářství v Semilech byl předložen návrh na registraci kupní smlouvy z 15. 1. 1991, podle níž S., státní podnik v Š., prodal dům čp. 142 v J. s pozemkem parc. č. 364 a dále s pozemky parc. č. 1788, parc. č. 1454, 1458, 1453/1, 1455/6, 1455/7, 1455/4, 1453/2, 1761/1, 1451, 1455/5, 1455/2, 1788, 1455/8, 1452, 366, 1455/9, 1455/1, 1763, 1457/6, 1457/7, 1457/2, 1457/5, 1761/3 a 1789 v J. manželům V. V. a H. V. za kupní cenu 385 000 Kčs. V této kupní smlouvě bylo rovněž uvedeno, že k prodeji
Meritum Závěť
R 59/1998
Právna veta: Svědkem ve smyslu ustanovení 476b o. z. je jen taková osoba, která je touto funkcí předem pověřena a je s tímto pověřením srozuměna; není tedy tímto svědkem při pořizování závěti ten, kdo byl tomuto úkonu jen náhodně přítomen.

Úryvok z textu:
Usnesením ze dne 15. 5. 1995 vyslovil Městský soud v Brně, že závěť zůstavitelky ze dne 26. 4. 1993, sepsaná strojem a podepsaná vlastní rukou zůstavitelky i dvěma svědky, je neplatná. Důvod neplatnosti spatřoval soud v tom, že jeden ze svědků, R. F., je synem závětní dědičky K. F., ačkoliv podle zákona nemohou být osoby blízké dědicům svědky při pořizování závěti (§ 476f o. z.). Na základě odvolání závětí povolané dědičky K. F. rozhodoval ve věci Krajský soud v Brně, který usnesením ze dne 7
R 49/1999
Právna veta: Zákonná podmínka, uvedená v ustanovení § 8 odst. 1 zákona ě. 229/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) jako „nabytí v rozporu s tehdy platnými předpisy", je skutkově i právně vyjádřena skutečnostmi, které se spojují s právním vztahem stát - fyzická osoba, nabyvatel. Posouzení, zda stát nabyl nemovitosti od původního vlastníka v souladu s tehdy platnými předpisy či v rozporu s nimi, do tohoto právního vztahu nezapadá, a proto má význam jen z hlediska restituční skutkové podstaty. Okolnost, zda stát byl vlastníkem věci převáděné na žalované, není rozhodná z hlediska zkoumání toho, zda fyz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Praze svým rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Příbrami, kterým bylo určeno, že na žalobce přechází vlastnické právo k ideální polovině domu č. p. 13 (nyní označeného č. 02) v J., označené stavební parcele a zahradě, vše v katastrálním území J., a to na M. K. 1/4 vzhledem k celku, na D. P 1/8 vzhledem k celku a na M. M. 1/8 vzhledem k celku. Odvolací soud současně rozhodl o nákladech řízení a proti svému rozsudku připustil dovolání. Se skutkovými i právními závěry soudu
Meritum Právní úkony
R 23/2005
Právna veta: Plná moc, kterou zástavní dlužník udělí zástavnímu věřiteli k prodeji zastavené nemovitosti za účelem splacení zajištěné pohledávky, je pro obcházení zákona neplatným právním úkonem (§ 39 obč. zák.).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali určení, že jsou vlastníky níže uvedených nemovitostí. Dne 27. 4. 1998 uzavřeli se společností E., s. r. o., jako zástavní dlužníci ohledně těchto nemovitostí zástavní smlouvu a udělili této společnosti plnou moc k prodeji zastavených nemovitostí; učinili tak v omylu a jejich úmysl nesměřoval k převodu vlastnických práv k nemovitostem na jinou osobu. Následně uzavřenou kupní smlouvu, kterou nemovitosti přešly do vlastnictví žalované, považují na neplatnou. Okresní soud v Ka
MENU