Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35726 dokumentov
5762 dokumentov
140209 dokumentov
1454 dokumentov
172 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Požívanie alkoholických nápojov pracovníkom v pracovnom čase na pracovisku i mimo pracoviska môže organizácia úspešne uplatňovať ako dôvod rozviazania pracovního pomeru výpoveďou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm, f) Zák. práce pre závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom rozhodol, že výpoveď daná žalovanou organizáciou žalobcovi listom z 27. 2. 1990 podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce, ktorou mal pracovný pomer žalobcu v žalovanej organizácii skončiť 30. 4. 1990, je neplatná. Súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že žalobca pracuje ako robotník v približovaní dreva v obvode Lesnej správy S. od 1. 1. 1987. Jeho pracovný čas je od 7. hod. do 15.30 hod. Dňa 16. 1. 1990 asi o 14. hod. ža
Merito veci Náhrada škody
Právna veta: Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže vyvolať zo strany obhajoby procesné úkony smerujúce na odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného, ktoré by v prípade správneho rozhodnutia neboli potrebné. Takéto rozhodnutia môžu byť príčinou vzniku trov za úkon obhajoby v záujme obvineného a náklady vynaložené na ne sú v príčinnej súvislosti s nezákonnými rozhodnutiami, lebo boli týmito rozhodnutiami vyvolané. Za takto vzniknutú škodu je daná zodpovednosť podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal voči Slovenskej republike - Ministerstvu spravodlivosti SR náhrady škody v sume 2 400 Kčs, ktorá mu vznikla tým, že vynaložil náklady na nutnú obhajobu v trestnom konaní, vedenom proti nemu pred Obvodným súdom Bratislava 2 pod sp. zn. 3 T 191/87. Uviedol, že bol stíhaný pre pokus trestného činu ublíženia na zdraví podlá ustanovenia § 8 ods. 1 a ustanovenia § 222 ods. 1 Trestného zákona a rozsudkom uvedeného súdu z 5. 12. 1986 č. k. 3 T 259/86-46 bol uznaný za vinného a
Merito veci Výživné detí
Právna veta: Ak vezme účastník svoj návrh na začatie konania späť, ide o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritóme nerozhodovalo. Uplatnený nárok však späťvzätím návrhu nezaniká a možno ho uplatniť znova. Pre zmenu rozhodnutia o výživnom je rozhodujúca závažná zmena pomerov a nie je rozhodujúce, či a kedy došlo k späťvzatiu návrhu na zvýšenie výživného pre maloleté deti.

Úryvok z textu:
Matka maloletých detí podala návrh na zvýšenie výživného z dôvodu zmeny pomerov. Okresný súdv Prešove rozsudkom zmenil rozsudok zo 14. 11. 1984 a zvýšil výživné pre maloletú A. O. z 350 Kčs na 450 Kčs mesačne (počnúc 1. 9. 1990 do budúcna), ktoré je otec povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred do rúk matky. Nedoplatok za obdobie od 1. 9. 1989 do 31. 8. 1990 vo výške 1 100 Kčs povolil otcovi splácať spolu s bežným výživným v mesačných splátkach 100 Kčs, pod stratou výhody splátok. V prevy
Merito veci Pracovný pomer
Právna veta: Pre posúdenie toho, či ide u pracovníka o prácu nadčas, je pri jej nariaďovaní ako aj pri jej odmeňovaní (s príplatkom za jej vykonanie) rozhodujúca úprava o dňoch pracovného pokoja, ktorá se pracovníka týka. Dni pracovného pokoja (t. j. dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok v týždni v zmysle ustanovenia § 91 ods. 1 Zák. práce) sú kalendárne nedele, prípadne iné dni nepretržitého odpočinku pracovníka v týždni (ak je práca v kalendárnej nedeli uňho obvyklá a ak má teda deň nepretržitého odpočinku v iný pracovný deň), ďalej voľné soboty (ak nie sú určené ako pracovné dni), prípadne iné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia mzdy za prácu vykonávanú v čase nad zákonom stanovený pracovný čas, zaplatenia príplatku za sťažené pracovné podmienky za nadčasové hodiny, náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku a hmotnej zainteresovanosti zo základnej mzdy. Obvodný súd Bratislava 2 rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcovi 1168 Kčs ako príplatok za sťažené pracovné podmienky. Vo zvyšku nárok žalobcu považoval za neopodstatnený. Mestský súd v Bratislave na odvolanie ob
Merito veci Poistenie
Právna veta: Postup pri hodnotení telesných poškodení v úrazovom poistení podľa druhej vety bodu 12 Zásad pre hodnotenie (prílohy k vyhláške č. 49/1964 Zb.), t. j. hodnotenie jednotlivých následkov telesného poškodenia ako celok, prichádzal do úvahy len vtedy, ak by išlo o následky na tom istom úde, orgáne alebo jeho časti. Ak sa však poškodenie trebárs následné prejavilo na iných údoch (orgánoch), nie je rozhodujúce, že pôvodne priame poškodenie sa týkalo iba riadiaceho telesného orgánu (napr. poškodenie miechy ako riadiaceho orgánu v centrálnej nervovej sústave).

Úryvok z textu:
Žalobca navrhoval, aby súd uložil žalovanej štátnej poisťovni povinnosť zaplatiť mu 180000 Kčs s 3% úrokmi z omeškania od podania návrhu ako aj trovy právneho zastúpenia, a to ako náhradu za poistnú udalosť — úraz z 27. 1. 1984. Pri tomto úraze utrpel zlomeninu 9. hrudného stavca s následným ochrnutím dolných končatín — paraplégiou, stratou sexuálnych funkcií, poruchami močenia a stolice. Vychádzal z toho, že trvalé následky poškodenia jeho zdravia treba hodnotiť podľa jednotlivých položiek
Právna veta: Odlučné ako náhrada cestovných výdavkov, ktoré patria pri plnení pracovných úloh, je mzdovou složkou v zmysle ustanovenia § 111 ods. 2 Zák. práce a nemožno z neho vyvodzovať čistý prgem povinného rodiča za učelom určenia vyživovacej povinností stanovenej podľa zásad uvedených v ustanoveniach § 85 ods, 2 a § 96 ods. 1 Zák. o rod.

Úryvok z textu:
Otec maloletých detí podal návrh na zníženie výživného pre zmenu pomerov. Okresný súd v Trnave rozsudkom tento návrh zamietol. Krajský súdv Bratislave na odvolanie otca sa stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že nedošlo na strane otca od poslednej úpravy výživného k takej závažnej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala zníženie výživného, a to napriek tomu, že obom rodičom pribudli ďalšie vyživovacie povinnosti. Naopak náklady na výživu detí sa zvýšili. V súčasnej dobe otec zarába okol
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť pracovníka a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou pracovníka. Za rozhodnutie organizácie o organizačnej zmene nemožno považovať iba prejednanie rozvrhu funkcií na budúce obdobie, na základe ktorého by potom o zmenách v organizácii rozhodoval iný príslušný orgán.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala určenia, že výpoveď od žalovanej organizácie z 26. 1. 1988 podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer trvá aj naďalej. Obvodný súd Bratislava 2 rozsudkom žalobu zamietol. V odôvodnení rozsudku uviedol, že v žalovanej organizácii došlo k organizačným zmenám v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce. Organizácia preukázala organizačnú zmenu, ktorá je v príčinnej súvislosti so zrušením funkcie vykonávanej žalobkyňou,
Merito veci Autorské právo
Kľúčové slová: spojené dielaspojenie dieldielo spoluautorov
R 51/1991
Právna veta: Ak ide o spojenie dvoch samostatných autorských diel, nejde tu o spoluautorstvo (§ 7 Autorského zákona), ale o spojenie diel (§ 5 Autorského zákona). Ochrana autora každého zo spojených diel spočíva aj v práve na to, aby v každom vydaní spojeného diela bolo uvedené autorstvo autorov spojených diel a v práve na vyplatenie odmeny za každé z týchto diel.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala proti žalovanému vydavateľstvu a proti žalovaným A. G. a K. R. ochrany jej autorského práva, najmä pokiaľ ide o vydanie a rozširovanie kresieb bez jej súhlasu, ako aj uloženia povinnosti vydavateľstva uzavrieť so žalobkyňou nakladateľskú zmluvu, v ktorej bude žalobkyňa uvedená do copyrightu; uplatnila tiež nárok na odmenu vo výške 23 % z celkovej odmeny za každé vydanie publikácie „T“ s jej figurálnymi kresbami a na vyslovenie zákazu porušovania jej autorského práva
Merito veci Odmena obhájcu
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti obhajcu JUDr. P. H. Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. decembra 1990 sp. zn. 1T12/90 a sám rozhodol o výške obhajcovej odmeny a hotových výdavkov za obhajobu na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu. Z odôvodnenia: Krajský súd uznesením z 5. decembra 1990, sp. zn. 1 T 12/90, podlá § 151 ods. 2,3 Tr. por. priznal obhajcovi JUDr. P. H. podlá vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Sb., o odmenách advokátov za poskytovanie právnej po
59
Právna veta: Vybudovanie kanalizačnej žumpy a odpadu s prípojkou a s tým spojený vstup stavebníkov na susediaci pozemok a umožnenie prechodného uloženia hliny z výkopu na tomto susediacom pozemku treba posudzovať ako realizáciu stavby v zmysle ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)) a o takomto právnom vzťahu rozhoduje stavebný úrad podľa citovaného ustanovenia stavebného zákona. Nejde tu iba o vstup na susediaci pozemok nevyhnutne vyžadovaný údržbou a obhospodarovaním susedných pozemkov a stavieb, ktoré už existujú, a teda nejde o vzťah občianskoprávny, ale o vzťah stavebnop ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobcovia v žalobe žiadali, aby súd určil, že žalovaní sú povinní umožniť im vstup na ich pozemok a strpieť na tomto pozemku žalovaných uloženie zeminy z výkopu pre vybudovanie kanalizačnej žumpy a odpadu s prípojkou. Uviedli, že výkop uskutočnia len na svojom pozemku. Žalovaní s žalobným návrhom nesúhlasili. Uviedli, že žalobcovia majú možnosť vybudovať kanalizáciu na svojom pozemku z druhej strany svojho domu, kde majú pôvodnú kanalizáciu už dlhší čas v prevádzke. Poukázali aj na to, ž
MENU