SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Rozsudky súdov
  • rozsudok nájdené 2615 krát v 519 dokumentoch
  • sud nájdené 703 krát v 75 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17254 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4795 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3121 dokumentov
Krajské súdy SR 51110 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 167 dokumentov
Odborné články 85 dokumentov


Kľúčové slová: invalidný dôchodok, sociálne zabezpečenie, posudok posudkového lekára

Zbierka NSČSFR 2-3/1991
R 1/1991
Právna veta: Baník, ktorý bol pre svoj zdravotný stav nútený opustiť zamestnanie pod zemou a nemôže vykonávať iné zamestnanie pod zemou, ktoré nie je celkom neprimerané ) predošlým schopnostiam a spoločenskému významu jeho doterajšieho zamestnania, má nárok na invalidný dôchodok. Pre posúdenie otázky, či ide o zamestnanie celkom neprimerané v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. ako aj ustanovenia § 18 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. (alebo skôr platného ustanovenia § 25 ods. 3 písm. c/ zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákonov č. 110/1990 Zb. a č. 180/1990 Zb.), je rozhodujúcou s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto nemá námietok, aby jej bolo vyhovené. Najvyšší súd ČSFR rozhodol o podanej sťažnosti pre porušenie zákona tak, že uvedenými rozsudkami súdu prvého stupňa bol porušený zákon. Z odôvodnenia : Súd pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia podľa ustanovenia § 244 O.s .
Kľúčové slová: spojené diela, spojenie diel, dielo spoluautorov

Zbierka NS 9-10/1991
R 51/1991
Právna veta: Ak ide o spojenie dvoch samostatných autorských diel, nejde tu o spoluautorstvo (§ 7 Autorského zákona), ale o spojenie diel (§ 5 Autorského zákona). Ochrana autora každého zo spojených diel spočíva aj v práve na to, aby v každom vydaní spojeného diela bolo uvedené autorstvo autorov spojených diel a v práve na vyplatenie odmeny za každé z týchto diel.

Úryvok z textu:
... ďalších vydaniach publikácie. Na odvolanie žalobkyne a žalovaných A. G. a K. R.Mestský súd v Bratislave svojím rozsudkom zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalovaného A. G. zaviazal zdržať sa zásahov do autorského práva žalob: kyne k výtvarnému dielu použitému .
Právna veta: Pre posúdenie toho, či ide u pracovníka o prácu nadčas, je pri jej nariaďovaní ako aj pri jej odmeňovaní (s príplatkom za jej vykonanie) rozhodujúca úprava o dňoch pracovného pokoja, ktorá se pracovníka týka. Dni pracovného pokoja (t. j. dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok v týždni v zmysle ustanovenia § 91 ods. 1 Zák. práce) sú kalendárne nedele, prípadne iné dni nepretržitého odpočinku pracovníka v týždni (ak je práca v kalendárnej nedeli uňho obvyklá a ak má teda deň nepretržitého odpočinku v iný pracovný deň), ďalej voľné soboty (ak nie sú určené ako pracovné dni), prípadne iné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vo zvyšku nárok žalobcu považoval za neopodstatnený. Mestský súd v Bratislave na odvolanie oboch účastníkov svojím rozsudkom potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, tak ... rozhodnúť o celej prejednávanej veci (t. j. o všetkých nárokoch uplatnených žalobcom) a obsah rozhodnutia vysloviť vo výroku rozsudku. Súdy však vo výroku rozsudku v rozpore s ustanoveniami § 152 ods. 2 a § 155 O. s. p. .
Meritum Poistenie
Kľúčové slová: úrazové poistenie, následky telesného poškodenia, úraz poisteného, poškodenie s trvalými následkami

Zbierka NS 2-3/1992
R 5/1992
Právna veta: Postup pri hodnotení telesných poškodení v úrazovom poistení podľa druhej vety bodu 12 Zásad pre hodnotenie (prílohy k vyhláške č. 49/1964 Zb.), t. j. hodnotenie jednotlivých následkov telesného poškodenia ako celok, prichádzal do úvahy len vtedy, ak by išlo o následky na tom istom úde, orgáne alebo jeho časti. Ak sa však poškodenie trebárs následné prejavilo na iných údoch (orgánoch), nie je rozhodujúce, že pôvodne priame poškodenie sa týkalo iba riadiaceho telesného orgánu (napr. poškodenie miechy ako riadiaceho orgánu v centrálnej nervovej sústave).

Úryvok z textu:
... , ide o následky samostatné a osobitné. Na základe odvolania žalovanej poisťovne Mestský súdv Bratislave svojím rozsudkom zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v odvolaním napadnutej časti (keď aj v priebehu odvolacieho konania žalobca obdržal ďalších 18000 Kčs) tak ... vyhlášky, teda ako by sa jednotlivé následky týkali iba toho istého orgánu. Inak odvolací súd pri zmene rozsudku súdu prvého stupňa ani neodstránil rozpor medzi znaleckým posudkom MUDr. S. J. a kontrolným znaleckým posudkom podaným Inštitútom .
Kľúčové slová: odsudzujúci rozsudok, odcudzujúci rozsudok, zastavenie trestného stíhania, neskončenie trestného stíhania

Zbierka NS 4-5/1991
R 35/1992
Právna veta: Trestné stíhanie sa končí pri odsúdení páchateľa právoplatným výrokom o vine a treste, resp. upustením od potrestania (§ 12 ods. 9, § 122 ods. 1 Tr. por.). Zrušením odsudzujúceho právoplatného rozsudku, hoci len vo výroku o treste, v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona vzniká preto vo veci právny stav neskončeného trestného stíhania. Odsudzujúci výrok o vine, ktorý bol ponechaný ako právoplatný, nie je prekážkou pre zastavenie tohto trestného stíhania z dôvodu amnestie prezidenta republiky.

Úryvok z textu:
... profil obvinenej ako dcéry dedinského boháča a naopak neboli vzaté do úvahy viaceré poľahčujúce okolnosti, hoci boli uvedené v odôvodnení rozsudkov súdov oboch stupňov. Trest odňatia slobody uložený obvinenej je neprimerane prísny. Generálny prokurátor SR navrhol, aby Najvyšší súd SR vyslovil podľa .
Právna veta: Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže vyvolať zo strany obhajoby procesné úkony smerujúce na odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného, ktoré by v prípade správneho rozhodnutia neboli potrebné. Takéto rozhodnutia môžu byť príčinou vzniku trov za úkon obhajoby v záujme obvineného a náklady vynaložené na ne sú v príčinnej súvislosti s nezákonnými rozhodnutiami, lebo boli týmito rozhodnutiami vyvolané. Za takto vzniknutú škodu je daná zodpovednosť podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
... odvrátenie ich nepriaznivých dôsledkov pre obvineného, predstavujú škodu, za ktorú je zodpovedný štát. Pokiaľ teda odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil aj v časti týkajúcej sa náhrady škody, ktorá vznikla žalobcovi zaplatením trov nutnej obhajoby za ... odvolanie proti nezákonnému rozsudku súdu prvého stupňa a za účasť na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu 20. 3. 1987, nerozhodol vecne správne. .
Kľúčové slová: odlučné, vyživovacia povinnosť, mzda povinného rodiča, mzda a priemerný zárobok, určenie výživného z príjmov

Zbierka NS 10/1992
R 55/1992
Právna veta: Odlučné ako náhrada cestovných výdavkov, ktoré patria pri plnení pracovných úloh, je mzdovou složkou v zmysle ustanovenia § 111 ods. 2 Zák. práce a nemožno z neho vyvodzovať čistý prgem povinného rodiča za učelom určenia vyživovacej povinností stanovenej podľa zásad uvedených v ustanoveniach § 85 ods, 2 a § 96 ods. 1 Zák. o rod.

Úryvok z textu:
... 316 Kčs. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, tak, že týmito rozsudkami súdov obidvoch stupňov bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Názor, že do zárobku otca treba zahrnúť aj odlučné, nie je opodstatnený. Je .
Kľúčové slová: odlúčenie rodičov, osobná starostlivosť o dieťa, výživné, určenie výživného

Zbierka NS 10/1992
R 56/1992
Právna veta: Faktické odlúčenie ako dôsledok výkonu práce (povolania) mimo obvod bydliska rodiny samo osebe nestačí pre záver o tom, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú; treba tu posúdiť najmä mieru a rozsah osobnej starostlivosti o dieťa, zodpovedajúcej tejto okolnosti, spôsob úhrady nákladov na domácnosť a rodinu a celkovú funkčnosť rodiny v priebehu tejto životnej situácie rodičov (vzájomné návštevy, trávenie osobného voFna, dovoleniek, prázdnin a pod.). Pri určovaní rozsahu výživného v cudzej mene*) niet prekážok prihliadnuť na rozdielne životné náklady dieťaťa v cudzine a v ČSFR a vziať ich ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Mestský súd v Bratislave, ktorý rozhodoval o odvolaní matky maloletého dieťaťa, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a zaviazal otca prispievať na výživu maloletej B. L. sumou 250 DM mesačne od 23. 9. 1984 .
Kľúčové slová: rozviazanie pracovného pomeru, závažné porušenie pracovnej disciplíny, výpoveď

Zbierka NS 9-10/1991
R 59/1991
Právna veta: Požívanie alkoholických nápojov pracovníkom v pracovnom čase na pracovisku i mimo pracoviska môže organizácia úspešne uplatňovať ako dôvod rozviazania pracovního pomeru výpoveďou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm, f) Zák. práce pre závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Úryvok z textu:
... porušenie pracovnej disciplíny. Závažné porušenie pracovnej disciplíny bolo v tejto prejednávanej veci jednoznačne preukázané. Žalobca žiadal potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa. Poukázal na výsledky dokazovania vykonané súdom prvého stupňa, ktorým bolo zistené, že svedok J ... prvého stupňa zistil skutkový stav, avšak zo zistených skutočností nevyvodil správne právne závery. Odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že sa žaloba zamieta. Z odvôvodnenia: Predmetom súdneho konania bol návrh na .
Kľúčové slová: odmena obhajcu, úkony právnej pomoci, uznanie za vinného, pokus trestného činu, práva a povinnosti obhajcu

Zbierka NS 1/1992
R 17/1992
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
... ktorý možno uložiť trest odňatia slobody prevyšujúci 10 rokov, ako aj výnimočný trest. Túto právnu kvalifikáciu potom v odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa navrhol krajský prokurátor v Bratislave odvolaciemu súdu akceptovať. Vychádzajúc zo skutočnosti, že odmena obhajcu sa musí posudzovať podľa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.