Nájdené rozsudky pre výraz: advokácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1679 dokumentov
2095 dokumentov
4807 dokumentov
5 dokumentov
6 dokumentov
91 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Advokacie
R 34/1994
Právna veta: Jesliže odvolací soud připustil dovolání (§ 238 odst 2 písm. a/ o. s. ř.) jen v souvislosti s právním posouzením (výkladem) určitého pojmu, vymezil tím závazně dovolací důvod a dovolacímu soudu nepřísluší přezkoumávat rozsudek odvolacího soudu např. z hlediska závěru odvolacího soudu o skutkových zjištěních. Pojem „bezúhonný" nebo „bezúhonnost" musí být vykládán vždy v souladu s ustanovením zákona, pro jehož účely je bezúhonnost osoby posuzována, zpravidla tedy jako předpoklad k výkonu určité profese nebo činnosti. Za bezúhonného ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem zamítl návrh, aby Advokátní komoře bylo uloženo zapsat navrhovatelku do seznamu advokátů České republiky. Navrhovatelka byla uznána povinnou nahradit odpůrkyni náklady řízení ve výši 2660 Kč a státu na jeho nákladech částku 1600 Kč. Soud vyšel se závěru, že navrhovatelka nesplňuje všechny zákonné podmínky pro zápis do seznamu advokátů, neboť z důkazního řízem vyplynulo, že v jejím případě není naplněn požadavek bezúhonnosti, tedy jeden z předpokladů pro zápis d
Meritum Advokacie
R 30/1995
Právna veta: Absolventi bývalé Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti nesplňují podmínku „získání vysokoškolského vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice", uvedenou v ustanoveních § 3 odst. 1 písm. b) a § 30 písm. b) zákona č. 128/1990 Sb„ o advokacii, a v ustanoveních § 4 odst. 1 písm. b) a § 27 písm. b) zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované. To platí bez ohledu na skutečnost, zda po absolvování Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti případně vykonali rigorózní zkoušku a získali titul „doktor práv" („JUDr." ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: V rozhodovací praxi soudů se vyskytl nejednotný právní názor na posuzování otázky, zda absolventi bývalé Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti v Praze splňují podmínku získání vysokoškolského vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v bývalé České a Slovenské Federativní Republice ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b), § 30 písm. b) zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii, a § 4 odst. 1 písm. b), § 27 písm. b) zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní
Meritum Advokacie
R 45/1995
Právna veta: Advokát (komerční právník) je oprávněn požadovat za právní pomoc poskytnutou klientovi (§ 20 odst. 1 zákona č. 128/1990 Sb. a § 14 odst. 1 zákona č. 209/1990 Sb.) odměnu včetně částky vynaložené advokátem (komerčním právníkem) v souvislosti s pobíráním této odměny na zaplacení daně z přidané hodnoty (podle zákona č. 588/1992 Sb,). Za náklady řízení ve smyslu ustanovení § 137 o.s.ř. nelze považovat náklady advokáta (komerčního právníka), zastupujícího účastníka občanského soudního řízení, které uvedení zástupci vynakládají na úhradu daně z přidané hodnoty. Ani při ustanovení zástupce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V rozhodování soudů vznikly pochybnosti i rozdílnosti při rozhodování o odměnách advokátů se vztahem k jimi placené dani z přidané hodnoty podle ustanovení zákona č. 588/1992 Sb. Z podnětu ministra spravedlnosti ČR proto předseda Nejvyššího soudu ČR ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 355/1991 Sb. (ve znění zákonů č. 264/1992 Sb. a č. 17/1993 Sb.) navrhl občanskoprávnímu kolegiu Nejvyššího soudu ČR, aby bylo zaujato stanovisko k výkladu ustanovení § 137 o.s.ř. (s přihlédnutím i k ustanov
R 7/2004
Právna veta: I. Za důležitý důvod zmeškání lhůty k podání opravného prostředku ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 tr. ř. o navrácení lhůty nelze považovat čerpání dovolené obžalovaným nebo jeho obhájcem. II. Podává-li obhájce opravný prostředek v zastoupení obviněného, pak z hlediska podmínky uvedené v ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) tr. ř. o doručování do vlastních rukou není osobou oprávněnou podat proti rozhodnutí opravný prostředek. Proto mu není nutno doručit rozhodnutí do vlastních rukou, ale postačí doručení způsobem vyplývajícím z ustanovení § 63 odst. 1 tr. ř. a § 48b o. s. ř. To ovšem nepl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích nepovolil obžalovanému M. B. navrácení lhůty k podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 3. 3. 2003, sp. zn. 11 T 44/2003, a současně odvolání obžalovaného M. B. zamítl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 3. 3. 2003, sp. zn. 11 T 44/2003, byl obžalovaný M. B. uznán vinným trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1
R 21/1994
Právna veta: Obhájcem písemně odůvodněná stížnost proti usnesení o vzetí do vazby je úkonem právní pomoci, za který náleží odměna ve výši jedné poloviny příslušného úkonu (§ 16 odst. 2 písm. c), d), § 16 odst. 3 vyhl. ě. 270/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích, k stížnosti obhájce JUDr. M. V., částečně zrušil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 6. 1993 sp. zn. 3 T 476/92 podle §149 odst. 1 písm. a), odst. 3 tr. ř. a znovu rozhodl tak, že podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř. stanovil JUDr. V. V. odměnu a náhradu hotových výdajů za zastupování odsouzeného J. Š. podle vyhl. č. 270/1990 Sb, ve znění vyhl. č. 573/1990 Sb. (dále jen advokátní tarif), v celkové výši 7170 Kč. Z odůvodnění: Okresní soud
Kľúčové slová: odmena za poskytovanie právnych služiebustanovený obhajcaodmena obhajcu
R 14/1992
Právna veta: V případě, že obhájce ustanovený v trestním řízení se dá v rámci svého pověření zastoupit jiným advokátem, vzniká nárok na odměnu za poskytnutou právní pomoc (§ 151 odst. 2 tr. ř.) pouze ustanovenému obhájci, nikoli substitutovi.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájkyně JUDr. R. S. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení městského soudu v Praze z 22. 2. 1991 sp. zn. 2 T 19/83 a podle § 151 odst. 2 tr. ř. obhájkyni JUDr. R. S. přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 860 Kčs. Z odůvodnění: Napadeným usnesením městského soudu v Praze byla podle § 151 odst. 2 tr. ř. přiznána obhájkyni JUDr. R. S. odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 430 Kčs v souvislosti s převzetím obhajoby odsouzeného L. S. Městský soud v Praze nevyho
Meritum Vazba
R 34/2004
Právna veta: Podmínkou pro to, aby orgán rozhodující o vazbě mohl přijmout záruku za další chování obviněného ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) tr. ř., je schopnost osoby nabízející její převzetí účinně ovlivňovat obviněného a jeho chování. Taková schopnost je podmíněna existencí určitého vztahu (např. rodinného, pracovního) mezi těmito dvěma osobami. S ohledem na své procesní postavení však nemůže být takovou osobou obhájce obviněného.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost obžalovaného M. G. proti usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 14. 6. 2003, sp. zn. 7 Nt 39/2003. Z odůvodnění: Usnesením ze dne 14. 6. 2003, sp. zn. 7 Nt 39/2003, rozhodl Okresní soud v Jindřichově Hradci podle § 68 odst. 1 tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř. o vzetí obviněného M. G. do vazby. Současně nepřijal jeho písemný slib podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř. ani nabídku záruky důvěryhodné osoby podle §
R 32/1996
Právna veta: Použije-li ustanovený obhájce osobního automobilu k cestě za úkonem právní pomoci do místa, které není totožné se sídlem jeho advokátní kanceláře, jde vždy, bez ohledu na vzdálenost, o účelně vynaložené cestovní výdaje ve smyslu § 18 písm. a) vyhl. c. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků při poskytování právní pomoci, ve znění pozdějších předpisů. Obhájci proto přísluší náhrada výdajů spojených s touto cestou podle § 7 zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 1995 sp. zn. 5 To 188/95, jakož i usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 10. 3. 1995 sp. zn. 2 T 134/94, a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 2.12.1994 sp. zn. 2 T134/94 byl obviněný E. D. odsouzen za trestné činy loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., porušování domovní svobody podle §
R 59/2007
Právna veta: Jednoroční prekluzivní lhůta stanovená v § 151 odst. 2 tr. ř. pro uplatnění nároku na odměnu a náhradu hotových výdajů podle zvláštního předpisu - vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, počíná obhájci, jehož ustanovení bylo opatřením soudu zrušeno, běžet ode dne, kdy mu toto opatření bylo soudem doručeno.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka Tábor zamítl stížnost JUDr. L. D., advokátky AK T., proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 5. 2006, sp. zn. 15 T 160/2003, v trestní věci odsouzeného K. B. Z odůvodnění: Shora označeným usnesením Okresního soudu v Táboře byl podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř. zamítnut návrh JUDr. L. D., advokátky AK T., na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za obhajobu odsouzeného R. K. ve výši 134 504 Kč v trestní věci vedené u Okresního soudu v Tá
MENU