Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 56

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27753 dokumentov
32042 dokumentov
96143 dokumentov
5800 dokumentov
44 dokumentov
1071 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 12/1995
Právna veta: Umožnit podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody u cizího státního příslušníka, který má trvalý pobyt mimo území České republiky, lze jen prostřednictvím mezinárodní spolupráce formou předání odsouzeného k výkonu trestu do domovského státu, umožňuje-li to vyhlášená mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl stížnost odsouzeného proti usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. 3. 1994 sp. zn. Pp 105/93. Z odůvodnění: Napadeným usnesením Okresní soud v Chomutově rozhodl tak, že dle § 61 odst. 1 tr. zák. se žádost odsouzeného P. W. M. o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků uloženého mu rozsudkem Okresního soudu Praha - západ ze dne 19. 2. 1993 sp. zn. 2 T 153/92 zamítá. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že jde o cizího státn
R 33/2007
Právna veta: Důvodem k odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. zpravidla nemůže být skutečnost, že jedním z poškozených je i příslušný okresní soud. Skutečnost, že ve věci vystupuje jako jeden z poškozených také Česká republika - příslušný okresní soud, tedy v širším smyslu zaměstnavatel soudců příslušného soudu, sama o sobě nezakládá takový poměr soudců tohoto soudu k věci, který by jim bránil nestranně rozhodovat.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v trestní věci obviněného Z. Ž. vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 1 T 15/2006 tak, že se trestní věc obviněného okresnímu soudu neodnímá. Z odůvodnění: K Okresnímu soudu v Náchodě byla na obviněného podána obžaloba pro trestný čin poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 3 tr. zák., jehož se měl dopustit v Č. S. vůči 71 věřitelům, mezi nimiž je v obžalobě uveden i Okresní soud v Náchodě (pohledávka ve výši 2160 Kč). Předsedk
Merito veci Směnky
R 8/2006
Právna veta: Jestliže místopředseda představenstva akciové společnosti, který nebyl oprávněn jednat za představenstvo samostatně (§ 191 odst. 1 obch. zák.), podepsal za akciovou společnost směnku, stal se osobou směnečně zavázanou z uvedené směnky podle článku I. § 8 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb.

Úryvok z textu:
Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 24. 2. 2004 v bodu I. výroku rozhodl, že se zamítá žaloba o zaplacení 17 000 000 Kč s 6% úrokem od 14. 9. 2000 do zaplacení a směnečné odměny 56 666,66 Kč. Soud dále v bodu II. výroku uložil žalobci zaplatit žalovanému prostřednictvím jeho právního zástupce náhradu nákladů řízení 182 700 Kč. V odůvodnění rozsudku soud uvedl, že návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu se žalobce domáhal zaplacení směnečné pohledávky z titulu směnky vlastní vystave
Merito veci Vlastnictví
R 43/1996
Právna veta: Omezování zasahující do dispozičního práva vlastníka není právem k cizí věci a nemá proto charakter věcného břemene.

Úryvok z textu:
Katastrální úřad Brno - město zamítl podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona ě. 265/92 Sb. svým rozhodnutím návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí podle smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené dne 1. 2. 1995 mezi L., a.s., jako oprávněnou z věcného břemene, a F., s.r.o., jako povinnou. Smlouvou o zřízení věcného břemene zřizoval F., s.r.o., jako vlastník průmyslového objektu č.p. 351 se stavební parcelou ě. 931/3 a ostatní plochou parc. č. 931/15 v obci B., n
Merito veci Výkon rozhodnutí
R 1/12005
Právna veta: Byla-li exekučním titulem přiznána pohledávka proti správci konkursní podstaty a jde-li o pohledávku za podstatou, je při nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) podle tohoto exekučního titulu pasivně legitimován úpadce.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 25. 7. 2003 nařídil podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 21. 6. 2002 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.3. 2002 exekuci k vymožení povinnosti povinného správce konkursní podstaty zaplatit oprávněnému částku 88 285 Kč a k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce soud pověřil soudního exekutora JUDr. I. R. se sídlem Exekutorského úřadu v Ú. Současně povinnému zakázal nakládat s majetkem včetně nemovitostí, vyjma
Merito veci Zákaz činnosti
R 9/1995
Právna veta: K dosažení účelu trestu u pachatele trestného činu neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 tr. zák. spáchaného řízením motorového vozidla není nutné vždy uložit podle § 49 tr. zák. trest zákazu činnosti záležící v řízení motorových vozidel. Nebezpečnost této trestné činnosti ani samotná nebezpečnost jejího pachatele totiž nevyplývá z řízení motorového vozidla, ale ze skutečnosti, že touto činností byla neoprávněně užívána cizí věc.

Úryvok z textu:
K odvolání mladistvého obžalovaného D. Š. zrušil Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 29. 6. 1993 sp. zn. 3 T 186/92 ve výroku o trestu zákazu činnosti záležícího v zákazu řízení motorových vozidel všech druhů na dobu dvou roků. Z o d ů v od n ě n í: Rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 29. 6. 1993 sp. zn. 2 T 186/92 byl mladistvý obžalovaný D. Š. uznán vinným trestným činem neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. z
R 37/1996
Právna veta: Povahu a účinky trestního rozsudku (rozhodnutí o vině a trestu) soudu, který měl sídlo na území dnešní Slovenské republiky, vyhlášeného před 1.1.1993, je třeba z hlediska § 21 odst. 2 tr. zák. stanovit diferencovaně. Zatímco takový rozsudek nemůže být na území České republiky vykonán, ani tu mít jiné pozitivní účinky jako formální právní skutečnosti, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, něco jiného, má zde účinek negativní tak, že tvoří překážku věci rozhodnuté. Z toho především vyplývá, že takový rozsudek lze vykonat (pokračovat v jeho výkonu), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Ministerstvo spravedlnosti ČR získalo v rámci plnění svých úkolů poznatek o nejednotnosti soudního rozhodování při posuzování formální podmínky zvlášť nebezpečné recidivy podle § 41 odst. 1 tr. zák. ve vztahu k předchozímu odsouzení a potrestání soudem se sídlem na území Slovenské republiky, k němuž došlo před 1.1. 1993. Jde konkrétně o dva senáty Vrchního soudu v Praze, které vydaly během jednoho měsíce o této otázce dvě rozdílná rozhodnutí. V rozsudku ze dne 20. 10. 1993 sp. z
R 21/1997
Právna veta: Vypuštění dílčích útoků pokračujícího trestného činu z popisu skutku ve výroku rozsudku oproti obžalobě má důsledky obdobné jako zprošťující rozsudek. Podá-li proto poškozený odvolání proti výroku takového odsuzujícího rozsudku, jímž byl podle § 229 odst. 3 tr. ř. per analo- giam odkázán se svými nároky na řízení ve věcech občanskoprávních, jde o odvolání podané osobou neoprávněnou a odvolací soud je z tohoto důvodu zamítne podle § 253 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
Vrchní soud zamítl odvolání poškozených proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 4. 1993 sp. zn. 1T7/91. Zodůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný M. T. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), odst. 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti roků, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. a) tr. zák. zařazen do první nápravně výchovné skupiny. Dále mu byla uložena podle § 228 odst. 1 tr. ř. povinnost uhradit způ
R 11/2004
Právna veta: Rozhodnutím „nadřízeného soudu“ je i pořádkové opatření, které krajský soud přijme v době, kdy rozhoduje podle § 16 odst. 1 o. s. ř. mimo odvolací řízení o tom, zdaje soudce okresního soudu vyloučen z projednávání a rozhodování věci. Není dána funkční příslušnost k projednání dovolání proti usnesení „nadřízeného" soudu o uložení pořádkové pokuty; řízení o takovém „dovolání" proto musí být zastaveno.

Úryvok z textu:
Usnesením ze dne 13. 5. 1996 Krajský soud v Brně uložil otci pořádkovou pokutu ve výši 1000 Kč, když měl za to, že podání jmenovaného ze dne 24. 4. 1996 je ve smyslu § 53 odst. 1 o. s. ř. hrubě urážlivým podáním. Otec podal proti usnesení krajského soudu dovolání, ve kterém namítá, že nesprávným procesním postupem tohoto soudu mu byla odňata možnost před soudem jednat, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci a vychází ze skutkového zjištění, které v podstat
Merito veci Vazba
R 2/1999
Právna veta: Nejde-li o případy uvedené v ustanovení § 276 tr. ř. a § 282 odst. 2 tr. ř., nelze vzít do vazby osobu, proti které bylo trestní stíhání již pravomocně zastaveno.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Brně zrušil ke stížnosti A. H. usnesení Městského soudu v Brně ze dne 6. 10. 1997 sp. zn. 6 Nt 323/96 a znovu rozhodl tak, že obviněnou propustil z vazby na svobodu. Z odůvodnění: A. H. byla stíhána pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. Dne 10. 1. 1996 jí bylo pro tento trestný čin sděleno obvinění. Usnesením ze dne 28. 8. 1996 sp. zn. MVV-651/40/95 bylo trestní stíhání A. H. podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. zastaveno. Usnesení nabylo právní moci dne 21. 10
MENU