Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 56

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28020 dokumentov
32436 dokumentov
96798 dokumentov
5800 dokumentov
44 dokumentov
1073 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 11/2005
Právna veta: Jako důkaz v trestním řízení před soudem České republiky je možno použít výpovědi osob, které měly být na základě žádosti o právní pomoc podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (č. 550/1992 Sb.) vyslechnuty organy cizího státu jako svědci, ale v souladu s právními předpisy tohoto státu (čl. 3 odst. 1 citované úmluvy) byly vyslechnuty v postavení obdobném postavení obviněných, neboť šlo o osoby, jež byly ve věci, ve které měly vypovídat, v dožádaném státě odsouzeny. Protokoly o takových výpovědích je možno přečíst podle § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. per analogiam (srov. č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání obžalovaných G. P. a T. M. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 53 T 12/2001. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 53 T 12/2001, byli obžalovaní G. P. a T. M. uznáni vinnými trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák., jehož se podle
Merito veci Závěť
R 25/2006
Právna veta: Den, měsíc a rok (tj. datum), kdy byla závěť podepsána, musí být uveden v textu závěti zřízené v jiné písemné formě (allografní závěti) takovým způsobem, aby celý text závěti tvořil logický celek. Údaj o datu podpisu závěti v listině o ověření pravosti podpisu zůstavitele (tj. ověřovací doložka) nemůže nahradit chybějící datum v textu závěti nebo opravit datum v textu závěti, které není datem, kdy byla závěť skutečně podepsána, a to ani v případě, že ověřovací doložka je vyznačena přímo na listině obsahující závěť.

Úryvok z textu:
Žalobou ze dne 3. 6. 1999 se žalobkyně domáhaly určení, že „závěť zůstavitelky M. K., zemřelé dne 8. 2. 1998, údajně napsaná a podepsaná dne 4. 7. 1995 před svědky, je neplatná, neboť M. K. v této době nebyla způsobilá k právním úkonům pro duševní poruchu, která ji činila k takovému právnímu úkonu neschopnou ve smyslu ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák.“ Rozsudkem ze dne 28. 2. 2001 Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl, že „závěť zůstavitelky M. K., zemřelé dne 8. 2. 1999, sepsaná dne 4. 7. 1995 př
Merito veci Zpronevěra
R 5/1997
Právna veta: Jestliže obviněný předá do zastavárny věci, jež tvoří součást vybavení pokoje, který si od vlastníka věcí pronajal k běžnému užívání, naplňuje znaky trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák., dosahuje-li hodnota věcí výše částky představující škodu nikoli nepatrnou, bez ohledu na to, zda měl záměr a možnost věci získat zpět a vrátit.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Hradci Králové k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek Okresního soudu ve Svitavách ze dne 24. 4. 1995 sp. zn. 3 T 138/95 a znovu rozhodl tak, že obžalovaného M. P uznal vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a odsoudil jej k trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, pro jehož výkon jej zařadil do věznice s dozorem. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný M. P. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 2 tr. zák. a odsouzen k
Merito veci Výkon rozhodnutí
R 38/2005
Právna veta: Ustanovení § 262 o. s. ř. je podkladem pro podání žaloby o určení, že povinnost oprávněného stanovená v nalézacím řízení jako vzájemná, byla splněna. Kladné rozhodnutí o takové žalobě je listinou prokazující splnění vzájemné povinnosti oprávněným.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou se žalobkyně domáhá zjištění, že v červenci 1997 vyklidila byt o dvou pokojích a kuchyni s přísl. v I. patře domu čp. 423 v P. 6 na pozemku č. kat. 952, stavební k. ú. L. a garáž postavenou u tohoto domu. Tato skutečnost vyklizení prostor se totiž stala spornou v rámci řízení o výkon rozhodnutí o schválení smíru rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 1997. Na základě rozsudku se stala žalovaná výlučnou vlastnicí předmětných nemovitostí s tím, že byla povinna vyplatit ž
Merito veci Pravomoc soudu
R 55/2005
Právna veta: Pravomoc soudu není dána ani k projednání nároku policisty na zvýšení ná hrady za ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 32/196 Sb. (nyní podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2000 Sb.).

Úryvok z textu:
Žalobce se svou žalobou podanou v této věci domáhá na žalovaném zaplace- částky 73 600 Kč z titulu odškodnění nemoci z povolání (navýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění na desetinásobek a úroků z prodlení s uspokojení - dalších dílčích nároků na náhradu škody na zdraví vzniklé z téhož důvodu) s tím, že je bývalým pracovníkem Policie ČR, u níž byl naposledy zařazen na KÚ v P., kde byla také zjištěna jeho nemoc z povolání (přiznána dne 18. 8. 1998). Žalovaný v případě náhrady za ztíž
R 63/2007
Právna veta: Písemné vyhotovení usnesení, kterým soud prvního stupně vyhověl návrhu na nařízení předběžného opatření v plném rozsahu a nařídil navrhovatelem požadované předběžné opatření bez slyšení ostatních účastníků řízení nebo sice po jejich slyšení, přičemž žádný z nich nevyslovil před rozhodnutím soudu s navrženým předběžným opatřením nesouhlas, nemusí obsahovat odůvodnění.

Úryvok z textu:
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13.6. 2007 k rozhodování soudů ve věcech předběžných opatření Nejvyšší soud ČR při sledování pravomocných rozhodnutí soudů, prováděném podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zjistil, že soudy postupují rozdílně ve věcech předběžných opatření p
Merito veci Výkon rozhodnutí
R 12/2005
Právna veta: Výkonem rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky (§ 312 a násl. o. s. ř.) lze postihnout i pohledávku povinného vůči státu z titulu přeplatku na dani.

Úryvok z textu:
Usnesením ze dne 14. 2. 2003 Obvodní soud pro Prahu 5 nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Klatovech ze dne 27. 6. 2002 k uspokojení pohledávky oprávněné v částce 77 126,30 Kč s přísl. a nákladů předcházejícího řízení ve výši 19 309 Kč výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky, kterou má povinný za dlužníkem Finančním úřadem pro P. ve výši 77 126,30 s přísl. z důvodu „vrácení daně z přidané hodnoty povinnému v souvislosti s dopravou do ciziny, která je od DPH
R 31/2006
Právna veta: V usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. musí být popsány okolnosti skutku rozhodné pro jeho posouzení z hlediska všech znaků skutkové podstaty trestného činu, který je v něm spatřován, tedy i subjektivní stránky. Chybí-li v usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin pojistného podvodu podle § 250a odst. 2 tr. zák. popis okolností naplňujících subjektivní stránku tohoto trestného činu, jde o podstatnou vadu řízení ve smyslu ustanovení § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř., která předcházela rozsudku soudu prvního stupně. Taková vada je přitom procesní vadou př ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze z podnětu odvolání obou obžalovaných rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 3 T 54/2001, ohledně obžalované V. M. zrušil v celém rozsahu a její věc vrátil státnímu zástupci k došetření; ohledně obžalovaného P. M. zrušil tento rozsudek ve výroku o náhradě škody a znovu rozhodl tak, že podle § 228 odst. 1 tr. ř. je obžalovaný P. M. povinen zaplatit ČS - ŽP, a. s., divize P. částku 1 000 000 Kč s 8% úrokem od 16. 6. 2001. Podle § 229 odst. 2 tr. ř.
Merito veci Vražda
R 43/2006
Právna veta: Jednání pachatele bezprostředně směřující k úmyslnému usmrcení těhotné ženy (a tím i jejího nenarozeného dítěte) nelze právně posoudit jako pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, spáchaný proti dvěma osobám ve smyslu kvalifikované skutkové podstaty trestného činu vraždy uvedené v § 219 odst. 2 písm. a) citovaného ustanovení, neboť lidský plod nelze pokládat za lidského jedince, který požívá přímé ochrany ustanovením o trestném činu vraždy. Při útoku zaměřeném prvotně na život těhotné ženy je ochrana lidského plodu poskytována zprostředkovaně, a to zvýšenou trestno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Olomouci z podnětu odvolání obžalovaného P. D. a státního zástupce zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 36 T 2/2005 a podle § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci nově rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 36 T 2/2005, byl obžalovaný P. D. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., jehož se měl podle skutkových zjištění soudu
R 28/1995
Právna veta: Neodkladnost či neopakovatelnost úkonu ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 tr. ř. nemůže záležet výlučně v tom, že jím mají být objasněny skutečnosti podmiňující zahájení trestního stíhání. Úkony podle § 158 tr. ř., které slouží ke zjištění okolností podmiňujících zahájení trestního stíhání, zásadně nemohou být nahrazovány úkony podle hlavy páté trestního řádu. Skutečnost, že je nutno v přípravném řízení provést úkon, který nebude možno znovu provést před soudem, tedy úkon neopakovatelný ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 tr. ř. (např. v některých případech výslech osoby mladší než ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání obžalovaného O. S. a odvolání okresního státního zástupce zrušil rozsudek Okresního soudu v Písku ze dne 27. 9. 1994 sp. zn. 3 T 168/94 v celém rozsahu a podle § 260 tr. ř. věc vrátil okresnímu státnímu zástupci k došetření. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Písku ze dne 27. 9. 1994 sp. zn. 3 T 168/94 byl obžalovaný O. S. uznán vinným trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a dvěma trestnými činy pohlavního zneužívání podl
MENU