Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana osobnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

839 dokumentov
1269 dokumentov
1974 dokumentov
13 dokumentov
114 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 21/1995
Právna veta: Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (§ 13 odst. 2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že jsou tu okolnosti dokládající, že v konkrétním případě nestačí zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 o. z., a to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahu nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem na postavení žalobce v rodině a společnosti.

Úryvok z textu:
Svým rozsudkem rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích o žalobě na ochranu osobnosti žalobce R. Š. proti žalované společnosti s ručením omezeným. V části týkající se povinnosti žalované omluvit se žalobci za nepravdivé tvrzení uveřejněné v tisku bylo řízení v důsledku zpětvzetí žaloby zastaveno; žalovaná společnost byla uznána povinnou zaplatit žalobci jako náhradu nemajetkové újmy v penězích částku 25 000 Kč a současně byla zamítnuta žaloba, aby byla žalovaná uznána povinnou k zaplacení dal
R 46/1995
Právna veta: Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení § 11 a násl. o.z. lze se vedle žalob domáhajících se zdržení se neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob na odstranění následků takových zásahů domáhat také např. žalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto druhu (zejména výroků slovních i písemných) nebo určení, že původce zásahu neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti. V těchto případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájem na takovém určení. Neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti je jednání, které zasahuje do práv chráněných ustanoven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou, podanou u Městského soudu v Praze, domáhal, aby bylo rozsudkem určeno, že „není osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 451/1991 Sb.“, když opačný údaj uvedený v osvědčení bývalého Federálního ministerstva vnitra z 30. 7. 1992, odporuje skutečnosti, přičemž tento údaj snižuje čest a vážnost žalobce, takže žalobce má naléhavý právní zájem na žalobou uplatněném určení. Žalované ministerstvo vnitra ČR navrhlo zamítnutí žaloby žalobce s tím, že vydáním v žalobě uveden
R 15/1996
Právna veta: Samo uveřejnění nepravdivého údaje, dotýkajícího se osobnosti fyzické osoby, zakládá zpravidla neoprávněný zásah do práva na ochranu její osobnosti, odůvodňující požadavek na poskytnutí zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 o.z. Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování jednání nebo činnosti fyzické osoby, opírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivý údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti, přičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněného zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky pro t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal, aby žalovaná akciová společnost byla uznána povinnou uveřejnit na titulním listu deníku M. omluvu ve znění: „Dne 31.7. 1993 jsme otiskli úvodník s názvem „Kanálie“, ve kterém jsme uvedli nepravdivé údaje dotýkající se hrubým způsobem cti a důstojnosti N. N. Není pravdou, že N. N. poskytl ke zveřejnění seznam novinářů, zapsaných v registrech bývalé Státní bezpečnosti v kategorii agent. Stejně nepravdivé je i tvrzení, že N. N. nevadili agenti StB a že s nimi vesele spol
R 18/1996
Právna veta: Vylákaný písemný závazek ke spolupráci s bývalou Státní bezpečností, přičemž by získání fyzické osoby ke spolupráci bylo buď zcela fingováno anebo zmanipulováno takovým způsobem, že tu nedošlo úmyslně ani z nedbalosti k převzetí závazku ke spolupráci, nelze posuzovat jako důvod k oprávněnému zaevidování této fyzické osoby jako získaného spolupracovníka Státní bezpečnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 451/1991 Sb.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal, aby soud určil, že žalobce je neoprávněně evidován v centrálním registru svazků bývalé Státní bezpečnosti jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 451/1991 Sb. Dále se žalobou domáhal, aby žalovanému ministerstvu bylo uloženo vypracovat a žalobci zaslat písemnou omluvu ve znění: „V osvědčení vydaném Federálním ministerstvem vnitra 25. 6. 1992 podle zákona č. 451/1991 Sb. je uvedeno, že jste evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) zákon
R 61/1994
Právna veta: Domáhá-li se žalobce, aby byla žalovanému uložena povinnost vyplývající z ustanovení zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, nejde tu o ochranu osobnosti ( § 11 o. z.) a k řízení o žalobě je příslušný okresní (obvodní) soud ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 o. s. ř.

Úryvok z textu:
Městský soud v Praze rozsudkem uložil žalovanému ministerstvu, aby do 15 dnů od právní moci rozsudku provedl likvidaci informace, že žalobce byl osobou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 písni, b) zákona č. 451/1991 Sb. Pokud se žalobce dále domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost vystavit nové osvědčení, v tomto směru soud prvního stupně řízení zastavil, když žalobce v této části vzal žalobní návrh zpět. Na náhradě nákladů řízení žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci částku 1690 Kč
R 29/1996
Právna veta: Pro řízení o ochranu dobré pověsti právnické osoby (§ 19b odst. 3 o.z.) není dána věcná příslušnost krajského soudu podle ustanovení § 9 odst. 2 až 4 o.s.ř., nýbrž okresního (obvodního) soudu.

Úryvok z textu:
Městský soud v Praze usnesením vyloučil k samostatnému projednání řízení o návrhu žalující právnické osoby, aby soud uložil druhému žalovanému povinnost zaplatit žalobci 2 000 000 Kč. V této věci pak vyslovil svou věcnou nepříslušnost s tím, že po právní moci bude tato věc postoupena k řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako soudu věcně a místně příslušnému. Při rozhodování vycházel soud ze žaloby, v níž žalobce uplatnil jednak nárok na zveřejnění tiskové opravy proti žalovanému šéfredaktorov
R 22/1995
Právna veta: Okresní (obvodní) soud je věcně příslušný projednat žalobu, jíž se žalobce domáhá odstranění (likvidace) údajů o tom, zda žalobce byl osobou uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 zákona ě. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon funkce obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR. Není tu dána příslušnost krajského soudu (Městského soudu v Praze) podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Úryvok z textu:
Městský soud v Praze rozsudkem vyhověl žalobnímu návrhu, aby žalovanému ministerstvu byla uložena povinnost zlikvidovat údaj, že žalobce je osobou uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 279/1992 Sb. Současně žalovanému uložil povinnost, aby na náhradě nákladů řízení žalobci zaplatil částku 1098 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Při rozhodování vycházel soud prvního stupně ze zjištění, že právní předchůdce žalovaného (příslušné bývalé federální ministerstvo) vydal žalobci os
R 32/1995
Právna veta: Registr svazků bývalé Státní bezpečnosti není informačním systémem podle zákona č. 256/1992 Sb., nýbrž je archivním materiálem, z něhož lze poskytovat informace jen způsobem vymezeným zmocněním stanoveným v zákoně č. 451/1991 Sb.; tyto údaje nelze vymazávat, ani ničit. Žalobu domáhající se likvidace hmotných nosičů, na nichž jsou vázány údaje uvedených registrů, soud proto zamítne.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal, aby bylo soudem určeno, že je neoprávněně veden v evidencích bývalého Federálního ministerstva vnitra jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník bývalé Státní bezpečnosti. Dále se domáhal, aby žalovanému Ministerstvu vnitra ČR bylo uloženo, aby do 15 dnů od právní moci soudního rozsudku provedlo likvidaci všech údajů o tom, že by žalobce byl rezidentem, agentem, držitelem propůjčeného bytu, držite
R 19/1996
Právna veta: O odvolání proti rozhodnutí Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu (§ 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb.) rozhoduje Nejvyšší soud s použitím ustanovení § 250 1 až § 250 s občanského soudního řádu (ve znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 62/1996 Sb.). Podjatost (§ 20 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb.) je v podstatě subjektivním vztahem (pocitem) kontrolujícího k předmětu kontroly nebo ke kontrolovaným osobám. Podjatost nemůže si posuzovat kontrolující sám, ale má povinnost oznámit činitelům uvedeným v § 20 odst. 2 téhož zákona skutečnosti, jež by mohly nasvědčovat jeho podjatosti. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kárná komora Nejvyššího kontrolního úřadu rozhodnutím z 25. 8. 1995, KM 48/95, rozhodla v řízení zahájeném na návrh poslance Poslanecké sněmovny ČR L. R. tak, že J. H., člen Nejvyššího kontrolního úřadu, se dopustil závažného kárného provinění podle ustanovení § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 166/1993 Sb. tím, že „v rámci kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 16/94 pokračoval v provádění kontroly i poté, když dne 25. 11. 1994 podáním žaloby soudu zahájil občanskoprávní spor s L. R. - statutárním zást
Meritum Advokacie
R 34/1994
Právna veta: Jesliže odvolací soud připustil dovolání (§ 238 odst 2 písm. a/ o. s. ř.) jen v souvislosti s právním posouzením (výkladem) určitého pojmu, vymezil tím závazně dovolací důvod a dovolacímu soudu nepřísluší přezkoumávat rozsudek odvolacího soudu např. z hlediska závěru odvolacího soudu o skutkových zjištěních. Pojem „bezúhonný" nebo „bezúhonnost" musí být vykládán vždy v souladu s ustanovením zákona, pro jehož účely je bezúhonnost osoby posuzována, zpravidla tedy jako předpoklad k výkonu určité profese nebo činnosti. Za bezúhonného ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem zamítl návrh, aby Advokátní komoře bylo uloženo zapsat navrhovatelku do seznamu advokátů České republiky. Navrhovatelka byla uznána povinnou nahradit odpůrkyni náklady řízení ve výši 2660 Kč a státu na jeho nákladech částku 1600 Kč. Soud vyšel se závěru, že navrhovatelka nesplňuje všechny zákonné podmínky pro zápis do seznamu advokátů, neboť z důkazního řízem vyplynulo, že v jejím případě není naplněn požadavek bezúhonnosti, tedy jeden z předpokladů pro zápis d
MENU