Nájdené rozsudky pre výraz: odmena advokáta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1282 dokumentov
916 dokumentov
4456 dokumentov
27 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Odmena obhájcu
Kľúčové slová: odmena obhajcutarifná odmena advokátaodmena advokáta
R 18/1992
Právna veta: Sazba odměny obhájce za poskytnutou právní pomoc podle § 15 odst. 1 vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/1990 Sb. se u zvlášť nebezpečných recidivistů určuje podle trestní sazby trestu odnětí svobody daného trestného činu modifikované podle § 42 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájce odsouzeného krajský soud v Ústí nad Labem zrušil usnesení okresního soudu v Mostě ze 7. března 1991 sp. zn. Nt 404/89 a sám usnesením rozhodl o odměně a náhradě hotových nákladů obhájce za poskytnutou právní pomoc. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl okresní soud, že v trestní věci odsouzeného J. K., vedené pod sp. zn. Nt 404/89 okresního soudu v Mostě, se podle § 151 odst. 2 tr. ř. stanoví obhájci JUDr. V. B. podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/90 S
Právna veta: Obviněnému, jenž byl pravomocně uznán vinným, je nutno oznámit usnesení o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů ustanovenému obhájci (§ 151 odst. 3 tr. ř.) a takový obviněný je též osobou, která má právo podat proti takovému usnesení stížnost, protože se ho přímo dotýká. V žádosti o přiznání odměny podle § 151 odst. 2 tr. ř. musí ustanovený obhájce uvést i údaje potřebné k tomu, aby bylo zřejmé, že poskytl právní pomoc v rozsahu účtovaných úkonů.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného zrušil Nejvyšší soud ČR usnesení městského soudu v Praze z 10. 10. 1990 sp. zn. 3 T15/85 a tomuto soudu přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznána obhájci JUDr. J. J. odměna a náhrada hotových výdajů v úhrnné částce 1260 Kčs. Své rozhodnutí odůvodnil městský soud v Praze tím, že JUDr. J. J. byl rozhodnutím předsedy městského soudu v Praze ustanoven obhájcem ve věci odsouzeného RNDr. J.P. a ná
Kľúčové slová: odmena obhajcutarifná odmena advokátaustanovený obhajca
R 32/1991
Právna veta: K rozhodování o odměně ustanoveného obhájce podle § 151 odst* 3 tr. ř. ve věcech, v kterých soud aplikuje ustanovení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 zák. ě. 175/Í990 Sb. Poněvadž řízení o poměrném zkrácení trestu se svou povahou (tj. především nároky kladenými na advokáta) a uěelem (významem jeho výsledku pro postavení klienta) blíží nejvíce řízení upravenému v hlavě dvacáté trestního řádu, je zpravidla namístě přiznat odměnu podle § 16 odst. 2 písm. I), odst. 3 vyhlášky min. spravedlnosti ČR o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci č. 270/1990 Sb. jako v případě p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení městského soudu v Praze z 15. 10. 1990 sp. zn. 2 T 25/79 a sám podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal advokátovi JUDr. M. L. odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 860 Kčs skládající se z těchto položek: Převzetí a příprava zastoupení odsouzeného P. K. v řízení o poměrném zkrácení trestu v trestní věci vedené u městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 T 25/79 [§ 15 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. f), odst. 3 vyhl. č. 270/1990 Sb.
Meritum Odmena obhájcu
Právna veta: Při rozhodování o nároku obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů (§ 151 odst. 3 tr. ř.) soud přezkoumává správnost účtování úkonů právní pomoci poskytnutých ustanoveným obhájcem, nikoli však kvalitu úkonů poskytnuté právní pomoci.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. . stížnost odsouzeného P. K. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl krajský soud v Brně tak, že podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal JUDr. J. H., obhájci odsouzeného P. K., odměnu a náhradu hotových výdajů za přípravu a převzetí obhajoby odsouzeného v trestním řízení a za účast u veřejného zasedání před krajským soudem v Brně dne 30. srpna 1990 v celkové výši 1660 Kčs. Uvedené usnesení krajského soudu napadl odsouzený
Meritum Odmena obhájcu
Kľúčové slová: tarifná odmena advokátanárok obhajcu na odmenuodmena obhajcu
R 43/1991
Právna veta: Z podnětu stížnosti odsouzeného podané proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto podle § 155 odst, 1 tr. ř. o jeho povinnosti nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci stálém, nelze přezkoumávat správnost předchozího pravomocného usnesení, jímž soud rozhodl podle § 151 odst. 3 tr. ř. o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce. Pokud odsouzený nemá nárok na bezplatnou obhajobu podle § 33 odst. 2 tr. ř., o čemž soud rozhodne, je povinen státu nahradit tu částku, která byla na základě usnesení vydaného podle § 151 odst. 3 tr. ř. ustanovenému obhájci stá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného V. F. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 sp. zn. 1 T 18/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 č.j. 1 T 18/86-483 byla podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. uložena odsouzenému F. povinnost nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci JUDr. K M. ve výši 1 260 - Kčs. Proti tomuto usnesení podal odsouzený ve lhůtě uvedené v §
Právna veta: Jestliže jednání soudu bylo odročeno (§ 219, 238 tr. ř,), nelze při vypočtu odměny za úkony právní pomoci podle § 16 odst. 1 písm. d) vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/1990 Sb. (advokátní tarif) sčítat jednotlivé doby trvání těchto jednání. U každého takového jednání se za právní úkon započítají každé započaté dvě hodiny. Při pouhém přerušení jednání (např. za účelem přestávky) se však doby, kdy soud jednal, sčítají.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost obhájce mladistvého JUDr. J. K. proti usnesení okresního soudu v Českém Krumlově z 6. března 1991 sp. zn. 2 T 145/90. Z odůvodnění: Napadeným usnesením okresní soud podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal obhájci mladistvého F. H. JUDr. J. K. odměnu za obhajobu v trestním řízení vedeném u okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 2 T 145/90 v celkové výši 2950 Kčs. Proti tomuto usnesení podal JUDr. J. K. včas stížnost, ve které navrhuje,
Meritum Obhájca
Právna veta: I. Ustanovení § 13, § 14 a § 15 vyhl. č. 270/1990 Sb. (advokátní tarif) obsahují sazby nimosmluvní odměny zajeden úkon právní pomoci v určitých kategoriích věcí, nikoli výčet úkonů právní pomoci, za které náleží plná nebo poloviční odměna. Postup podle § 16 odst. 3 cit. vyhl. proto může vycházet z porovnání pouze s úkony právní pomoci, které jsou uvedeny výlučně v ustanovení § 16 odst. 1 nebo odst. 2 cit. vyhl. pro všechny kategorie věcí, kterých se týkají sazby uvedené v § 13, § 14 a § 15 cit. vyhl. Přitom pro věci trestní je výše sazby odměny advokáta za jeden úkon právní pomoci určena v ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájce Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 15. října 1990 sp. zn. 4 Rt 174/90 a sám rozhodl podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř., že se JUDr. V. P., advokátu Advokátní kanceláře v Č. B., přiznává odměna a náhrada hotových výdajů za obhajobu v trestní věci obviněného K. H., vedené u krajského soudu v Č. B. pod sp. zn. 4 Rt 174/90, v celkové výši 230 Kčs, která se skládá z těchto položek: 1. Podle § 16 odst. 3 s použitím § 16 odst. 2 písm. f) a § 15 o
R 61/2004
Právna veta: Okolností případu, která ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 o. s. ř. odůvodňuje určení výše odměny advokáta podle ustanovení zvláštního předpisu o mimosmluvní odměně, není jednoduchost určitého druhu sporů.

Úryvok z textu:
Žalobce podal návrh, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit mu peněžité plnění za nezaplacené jízdné s přirážkou. Uvedl, že dne 1. 12. 2001 se žalovaný nemohl prokázat přepravnímu kontrolorovi platným jízdním dokladem. Napadeným platebním rozkazem ze dne 12. 7. 2002 Obvodní soud pro Prahu 9 uložil žalovanému povinnost k úhradě žalované částky a k zaplacení náhrady nákladů řízení. Proti tomuto platebnímu rozkazu, a to pouze proti výroku o nákladech řízení podal odvolání žalovaný. Namí
R 2/1996
Právna veta: Směřuje-li odvolání pouze proti výroku rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení, je pro účely odměny advokáta hodnotou věci částka náhrady nákladů řízení, proti níž směřuje dovolání, a nikoli hodnota předmětu řízení ve věci samé (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 270/1990 Sb.).

Úryvok z textu:
Usnesením Městského soudu v Praze byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ve výroku o nákladech řízení, pokud jím žalované Z. S. nebyla přiznána náhrada nákladů řízení, změněn tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované Z. Š. na účet jejího právního zástupce na nákladech řízení 7280 Kč; jinak zůstal rozsudek soudu prvního stupně nedotčen. Žalobkyni bylo zároveň uloženo zaplatit žalované Z. Š. na účet jejího právního zástupce na nákladech odvolacího řízení 230 Kč. Proti tomuto usnesení pod
R 12/1994
Právna veta: Zpětvzetí žaloby v občanském soudním řízení je třeba považovat za podání týkající se věci samé (ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. c/ vy hlášky č. 270/1990 Sb.) a proto se za ně přiznává náhrada nákladů řízení (za splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř.) ohledně odměny advokáta za jeden úkon.

Úryvok z textu:
Usnesením Okresního soudu v Příbrami, kterým bylo řízení zastaveno v důsledku zpětvzetí žaloby a žalovaná Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti ČR byla zavázána zaplatit žalobcům na nákladech řízení 3396 Kč, podali odvolání jak žalobci, tak i žalovaný. Žalobci v odvolání uváděli, že i pokud se ztotožní s výši odměny zajeden úkon ve věci, jak ji stanovil soud prvního stupně, pak má každý ze žalobců právo na náhradu odměny advokáta zajeden úkon a společně pak na náhradu 1 režijního paušá
MENU