Nájdené rozsudky pre výraz: odmena advokáta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1282 dokumentov
929 dokumentov
4456 dokumentov
27 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obviněnému, jenž byl pravomocně uznán vinným, je nutno oznámit usnesení o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů ustanovenému obhájci (§ 151 odst. 3 tr. ř.) a takový obviněný je též osobou, která má právo podat proti takovému usnesení stížnost, protože se ho přímo dotýká. V žádosti o přiznání odměny podle § 151 odst. 2 tr. ř. musí ustanovený obhájce uvést i údaje potřebné k tomu, aby bylo zřejmé, že poskytl právní pomoc v rozsahu účtovaných úkonů.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného zrušil Nejvyšší soud ČR usnesení městského soudu v Praze z 10. 10. 1990 sp. zn. 3 T15/85 a tomuto soudu přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznána obhájci JUDr. J. J. odměna a náhrada hotových výdajů v úhrnné částce 1260 Kčs. Své rozhodnutí odůvodnil městský soud v Praze tím, že JUDr. J. J. byl rozhodnutím předsedy městského soudu v Praze ustanoven obhájcem ve věci odsouzeného RNDr. J.P. a ná
Kľúčové slová: odmena obhajcutarifná odmena advokátaustanovený obhajca
R 32/1991
Právna veta: K rozhodování o odměně ustanoveného obhájce podle § 151 odst* 3 tr. ř. ve věcech, v kterých soud aplikuje ustanovení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 zák. ě. 175/Í990 Sb. Poněvadž řízení o poměrném zkrácení trestu se svou povahou (tj. především nároky kladenými na advokáta) a uěelem (významem jeho výsledku pro postavení klienta) blíží nejvíce řízení upravenému v hlavě dvacáté trestního řádu, je zpravidla namístě přiznat odměnu podle § 16 odst. 2 písm. I), odst. 3 vyhlášky min. spravedlnosti ČR o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci č. 270/1990 Sb. jako v případě p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení městského soudu v Praze z 15. 10. 1990 sp. zn. 2 T 25/79 a sám podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal advokátovi JUDr. M. L. odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 860 Kčs skládající se z těchto položek: Převzetí a příprava zastoupení odsouzeného P. K. v řízení o poměrném zkrácení trestu v trestní věci vedené u městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 T 25/79 [§ 15 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. f), odst. 3 vyhl. č. 270/1990 Sb.
Meritum Obhájca
Právna veta: I. Ustanovení § 13, § 14 a § 15 vyhl. č. 270/1990 Sb. (advokátní tarif) obsahují sazby nimosmluvní odměny zajeden úkon právní pomoci v určitých kategoriích věcí, nikoli výčet úkonů právní pomoci, za které náleží plná nebo poloviční odměna. Postup podle § 16 odst. 3 cit. vyhl. proto může vycházet z porovnání pouze s úkony právní pomoci, které jsou uvedeny výlučně v ustanovení § 16 odst. 1 nebo odst. 2 cit. vyhl. pro všechny kategorie věcí, kterých se týkají sazby uvedené v § 13, § 14 a § 15 cit. vyhl. Přitom pro věci trestní je výše sazby odměny advokáta za jeden úkon právní pomoci určena v ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájce Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 15. října 1990 sp. zn. 4 Rt 174/90 a sám rozhodl podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř., že se JUDr. V. P., advokátu Advokátní kanceláře v Č. B., přiznává odměna a náhrada hotových výdajů za obhajobu v trestní věci obviněného K. H., vedené u krajského soudu v Č. B. pod sp. zn. 4 Rt 174/90, v celkové výši 230 Kčs, která se skládá z těchto položek: 1. Podle § 16 odst. 3 s použitím § 16 odst. 2 písm. f) a § 15 o
Meritum Odmena obhájcu
Kľúčové slová: tarifná odmena advokátanárok obhajcu na odmenuodmena obhajcu
R 43/1991
Právna veta: Z podnětu stížnosti odsouzeného podané proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto podle § 155 odst, 1 tr. ř. o jeho povinnosti nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci stálém, nelze přezkoumávat správnost předchozího pravomocného usnesení, jímž soud rozhodl podle § 151 odst. 3 tr. ř. o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce. Pokud odsouzený nemá nárok na bezplatnou obhajobu podle § 33 odst. 2 tr. ř., o čemž soud rozhodne, je povinen státu nahradit tu částku, která byla na základě usnesení vydaného podle § 151 odst. 3 tr. ř. ustanovenému obhájci stá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného V. F. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 sp. zn. 1 T 18/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 č.j. 1 T 18/86-483 byla podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. uložena odsouzenému F. povinnost nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci JUDr. K M. ve výši 1 260 - Kčs. Proti tomuto usnesení podal odsouzený ve lhůtě uvedené v §
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti obhajcu JUDr. P. H. Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. decembra 1990 sp. zn. 1T12/90 a sám rozhodol o výške obhajcovej odmeny a hotových výdavkov za obhajobu na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu. Z odôvodnenia: Krajský súd uznesením z 5. decembra 1990, sp. zn. 1 T 12/90, podlá § 151 ods. 2,3 Tr. por. priznal obhajcovi JUDr. P. H. podlá vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Sb., o odmenách advokátov za poskytovanie právnej po
Meritum Odmena obhájcu
Právna veta: Při rozhodování o nároku obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů (§ 151 odst. 3 tr. ř.) soud přezkoumává správnost účtování úkonů právní pomoci poskytnutých ustanoveným obhájcem, nikoli však kvalitu úkonů poskytnuté právní pomoci.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. . stížnost odsouzeného P. K. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl krajský soud v Brně tak, že podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal JUDr. J. H., obhájci odsouzeného P. K., odměnu a náhradu hotových výdajů za přípravu a převzetí obhajoby odsouzeného v trestním řízení a za účast u veřejného zasedání před krajským soudem v Brně dne 30. srpna 1990 v celkové výši 1660 Kčs. Uvedené usnesení krajského soudu napadl odsouzený
Právna veta: Jestliže jednání soudu bylo odročeno (§ 219, 238 tr. ř,), nelze při vypočtu odměny za úkony právní pomoci podle § 16 odst. 1 písm. d) vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/1990 Sb. (advokátní tarif) sčítat jednotlivé doby trvání těchto jednání. U každého takového jednání se za právní úkon započítají každé započaté dvě hodiny. Při pouhém přerušení jednání (např. za účelem přestávky) se však doby, kdy soud jednal, sčítají.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost obhájce mladistvého JUDr. J. K. proti usnesení okresního soudu v Českém Krumlově z 6. března 1991 sp. zn. 2 T 145/90. Z odůvodnění: Napadeným usnesením okresní soud podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal obhájci mladistvého F. H. JUDr. J. K. odměnu za obhajobu v trestním řízení vedeném u okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 2 T 145/90 v celkové výši 2950 Kčs. Proti tomuto usnesení podal JUDr. J. K. včas stížnost, ve které navrhuje,
Meritum Odmena obhájcu
Kľúčové slová: odmena obhajcutarifná odmena advokátaodmena advokáta
R 18/1992
Právna veta: Sazba odměny obhájce za poskytnutou právní pomoc podle § 15 odst. 1 vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/1990 Sb. se u zvlášť nebezpečných recidivistů určuje podle trestní sazby trestu odnětí svobody daného trestného činu modifikované podle § 42 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájce odsouzeného krajský soud v Ústí nad Labem zrušil usnesení okresního soudu v Mostě ze 7. března 1991 sp. zn. Nt 404/89 a sám usnesením rozhodl o odměně a náhradě hotových nákladů obhájce za poskytnutou právní pomoc. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl okresní soud, že v trestní věci odsouzeného J. K., vedené pod sp. zn. Nt 404/89 okresního soudu v Mostě, se podle § 151 odst. 2 tr. ř. stanoví obhájci JUDr. V. B. podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/90 S
R 12/1994
Právna veta: Zpětvzetí žaloby v občanském soudním řízení je třeba považovat za podání týkající se věci samé (ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. c/ vy hlášky č. 270/1990 Sb.) a proto se za ně přiznává náhrada nákladů řízení (za splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř.) ohledně odměny advokáta za jeden úkon.

Úryvok z textu:
Usnesením Okresního soudu v Příbrami, kterým bylo řízení zastaveno v důsledku zpětvzetí žaloby a žalovaná Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti ČR byla zavázána zaplatit žalobcům na nákladech řízení 3396 Kč, podali odvolání jak žalobci, tak i žalovaný. Žalobci v odvolání uváděli, že i pokud se ztotožní s výši odměny zajeden úkon ve věci, jak ji stanovil soud prvního stupně, pak má každý ze žalobců právo na náhradu odměny advokáta zajeden úkon a společně pak na náhradu 1 režijního paušá
R 30/1994
Právna veta: Ustanovenému obhájci, který je plátcem daně z přidané hodnoty podle § 5 zák. ě. 588/1992 Sb., nelze přiznat podle § 152 odst. 3 tr. ř. v rámci uplatněného nároku na odměnu a náhradu hotových výdajů i částku příslušející na zaplacení uvedené daně z požadované odměny určené podle tzv. advokátního tarifu (vyhláška ě. 270/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl stížnost obhájce proti usnesení Vyššího vojenského soudu v Táboře ze dne 9. 7. 1992 sp. zn. T 8/91. Z odůvodnění: JUDr. F. G. obhajoval v průběhu celého trestního řízení odsouzeného PhDr. K. V., který byl pravomocně odsouzen rozsudkem Vyššího vojenského soudu v Táboře ze dne 30. 10. 1992 sp. zn. T 8/91, ve spojem s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13.5. 1993 sp. zn. Tov 4/93, pro trestný čin zneužívám pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1,2 tr.
MENU