Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57959 dokumentov
38591 dokumentov
108870 dokumentov
1687 dokumentov
54 dokumentov
423 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Obhájce obviněného se může vzdát opravného prostředku proti rozhodnutí týkajícímu se obviněného jen v jeho zastoupení (§ 41 odst. 2 tr. ř.). Jestliže se obhájce obviněného, který není zbaven způsobilosti k právním úkonům ani takováto jeho způsobilost není omezena, vzdá stížnosti proti rozhodnutí o vazbě a v řízení není spolehlivě zjištěno stanovisko obviněného k tomuto procesnímu úkonu, nelze stížnost obviněného proti takovému rozhodnutí o vazbě zamítnout z důvodu, že byla podána osobou, která se stížnosti výslovně vzdala. II. V případě rozhodování o stížnosti obviněného proti rozhodnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Stížnosti obviněných V. G. a J. S. proti usnesení krajského soudu v Plzni z 8. 8. 1990 sp. zn. 1 T 11/90, jímž byli ponecháni ve vazbě. Nejvysší soud ČR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. Z odůvodnění: Citovaným usnesením krajského soudu v Plzni byla jednak vyslovena nepříslušnost tohoto krajského soudu k projednání trestní věci obviněného V. G. (podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam) a jednak bylo podle § 192 tr. ř. rozhodnuto o ponechání obviněných V. G. a J. S. ve vazb
Právna veta: Volební stížnost (§ 48 odst. 2 zákona č. 368/1990 Sb.), o volbách do zastupitelstev v obcích, je zvláštním návrhem na zahájení soudního řízení, který nemá povahu opravného prostředku. Úvaha o míře přiměřenosti použití občanského soudního řádu*) na řízení o volební stížnosti musí vycházet z cíle sledovaného právní úpravou voleb do zastupitelstev v obcích, ze způsobu, jakým jsou související právní vztahy upraveny, a ze vzájemného srovnání ustanovení právního předpisu, který má být přiměřeně použit, s cílem a způsobem právní úpravy uvedených voleb. Stížnost pro porušení zákona proti rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
U krajského soudu v Brně podal nezávislý kandidát do zastupitelstva v obci T. stížnost na platnost voleb do místního zastupitelstva, konaných dne 24. 11.1990. Stížnost byla odůvodněna tím, že nezávislý kandidát dne 28. 9. 1990 předal kandidátní listinu spolu s příslušnou peticí, podepsanou třiceti občany obce T., zapisovatelce místní volební komise, která přislíbila potřebné doplnění petice. Místní volební komise však potom pro neúplnost petice volební kandidátku neregistrovala. Krajský s
Meritum Rehabilitácie
Právna veta: Ten, kto je osobou oprávnenou podať návrh na rozhodnutie o súdnej rehabilitácii podľa druhého oddielu zák. č. 119/1990 Sb. (§ 5 ods. 1 per analogiam), ale takýto návrh neurobil, nie je osobou oprávnenou podať riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o rehabilitácii podľa tohto oddielu citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd zamietol sťažnosť Ž. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30. októbra 1990 sp. zn. 2 Rt 64/90. Z odôvodnenia: Uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 2 Rt 64/90 z 30. októbra 1990 bolo vyslovené, že ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. bol zrušený rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 5. mája 1950 sp. zn. Or III 190/50, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe z 20. decembra 1950 sp. zn. To II 75/50, ktorým bol obvinený F. Č. odsúd
Právna veta: Povahou veci bolo vylúčené podanie sťažnosti pre porušenie zákona (ako mimoriadneho opravného prostriedku proti právoplatnému súdnemu rozhodnutiu) proti volebnej sťažnosti v zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 346/1990 Zb. Primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku na konanie o volebnej sťažnosti podľa uvedeného ustanovenia bolo treba aplikovať v rozsahu obmedzenom osobitným charakterom právnej úpravy volieb.

Úryvok z textu:
Sťažnosťou proti vydaniu osvedčení o zvolení starostu a poslancov obce Š. domáhala sa koalícia dvoch politických strán vyhlásenia volieb za neplatné. Neskôr upravila svoj návrh tak, že žiadala o zrušenie osvedčení o zvolení starostu obce a poslancov s poukazom na to, že voľby boli vykonané v rozpore so zákonom č. 346/1990 Zb., o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Okresný súdv Bardejove uznesením zrušil osvedčenie Miestnej volebnej komisie v S. z 28. 11. 1990 o zvolení starostu a poslancov ob
Právna veta: Ak požívateľ starobného dôchodku oznámil v priebehu súdneho konania podľa ustanovenia § 244 a nasl. O. s. p.*), že nechce poberať starobný dôchodok a chce byť ďalej zamestnaný, išlo tu o žiadosť, aby bola zastavená výplata dávky, o ktorej rozhodol orgán dôchodkového zabezpečenia. Orgán dôchodkového zabezpečenia tu nemôže zrušiť len z tohto dôvodu predtým vydané rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku.

Úryvok z textu:
V konaní začatom na základe návrhu navrhovateľa na preskúmanie rozhodnutia bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave zo 7. 11. 1989, ktorým bol navrhovateľovi s účinnosťou od 5. 7. 1989 priznaný starobný dôchodok v sume 1653 Kčs mesačne, Krajský súdv Banskej Bystrici uznesením zrušil medzičasom vydané posledné zmenové rozhodnutie odporcu z 8. 12. 1989, o priznaní starobného dôchodku navrhovateľovi od 5. 7. 1989 v sume 1928 Kčs mesačne. Rozhodol tak po vyjadrení návrhovateľa na po
Právna veta: Ak krajský súd preskúmaval rozhodnutie správneho orgánu vo veciach hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie podľa ustanovení § 25 ods. 2 a § 30 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb., nebolo prípustné proti jeho rozhodnutiu odvolanie; v takom prípade bolo treba odvolanie zamietnuť podľa ustanovenia § 218 ods, 1 písm. c) O. s. p., aj keď účastník konania bol súdom nesprávne poučený o možnosti podať odvolanie.

Úryvok z textu:
Okresný úrad práce v Ž. rozhodnutím z 18. 3, 1991, č. j. 1485/90-Má- 606, priznal navrhovateľovi ako uchádzačovi o zamestnanie hmotné zabezpečenie podľa ustanovenia § 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. a § 6 ods. 1 vyhlášky č. 50/1991 Zb. vo výške 3 036 Kčs mesačne za čas od 1. 3. do 31,8. 1991 a vo výške 2 802 Kčs mesačne od 1, 9. 1991 do 29. 2. 1992. Proti uvedenému rozhodnutiu v správnom konaní navrhovateľ podal odvolanie, o ktorom rozhodol Odbor služieb pre zamestnanosť Ministerstva práce a
Meritum Tlmočník
Právna veta: Pracovníčka orgánu povereného starostlivosťou o mládež (OSRD), ktorá je prítomná v prípravnom konaní pri výsluchu mladistvého, nemôže súčasne plniť funkciu tlmočníčky v zmysle § 28 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. januára 1991, sp. zn. 1 T 34/90. Z odôvodnenia : Citovaným uznesením krajský súd podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. rozhodol, že trestná vec proti obvinenému L. T. a spol., sa vracia prokurátorovi na došetrenie. Toto okrem iného odôvodnil tým, že J. M., ktorý bol prítomný pri výsluchu ako tlmočník, nie je zapísaný v zozname tlmočníkov a v spi
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania zastavenie konania
R 37/1991
Právna veta: Aj keď sa účastník v písomnom podaní vyjadrí, že „svoju záležitosť pokladá za bezpredmetnú“, zároveň však predloží súdu ďalšie dôkazy (napr. listinné) na doloženie opodstatnenosti svojho návrhu, nemôže súd bez ďalšieho objasnenia dospieť k záveru, že tu došlo podľa obsahu podania k späťvzatiu návrhu; treba tu navrhovateľa primerane poučiť, presvedčiť sa, či sú mu známe dôsledky späťvzatia návrhu, objasniť, či navrhovateľovi nebude späťvzatie návrhu na ujmu a potom napokon posúdiť, či sú za daného stavu splnené podmienky na pripustenie späťvzatia návrhu.

Úryvok z textu:
Bývalý Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 8. 11. 1988 zamietol žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, lebo podľa posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia bývalého Okresného národného výboru v L. M. z 21. 10. 1988 nie je invalidný ani čiastočne invalidný. V opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu navrhovateľ namietal, že posudková komisia neúplne zistila jeho zdravotný stav; žiadal preto rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia zrušiť a jeho žiados
Právna veta: Je vo výlučnej právomoci predsedu senátu rozhodnúť, či dá alebo nedá súhlas na zhotovenie zvukového alebo obrazového záznamu z hlavného pojednávania. Toto rozhodnutie nemá charakter opatrenia pri vedení pojednávania. Nemožno sa preto domáhať postupom podľa § 203 ods. 3 Tr. por., aby súhlas na zhotovenie uvedených záznamov vydal senát. Odoprením súhlasu na zhotovenie takého záznamu nie je porušená zásada verejnosti pojednávania (§ 2 písm. 10 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd rozhodol, že sa trestná vec obvineného F. Š. odníma miestne príslušnému okresnému súdu a prikazuje sa na prejednanie a rozhodnutie inému okresnému súdu. Z odôvodnenia : Na Okresnom súde v Žiline pod sp. zn. 2 Rt 1/90 sa vedie rehabilitačné konanie v trestnej veci obvineného F. Š., ktorý v rámci prieskumného konania podlá zák. č. 119/1990 Zb. žiadal zrušenie rozsudku Okresného súdu v Žiline z 15. 8. 1975, sp. zn. 4 T 603/75, ktorým bol odsúdený pre trestný čin útoku na štátny org
Meritum Dôchodok
Právna veta: Ak v priebehu súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia orgánu dôchodkového zabezpečenia zomrie účastník konania, ktorý uplatnil nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, zisťuje a posudzuje súd predovšetkým, či sú v prejednávanom prípade splnené predpoklady podľa ustanovenia § 104 odst. 2 zákona č. 100/1988 Zb. k nadobudnutiu už uplatneného nároku na dávku, a to u osôb uvedených v tomto ustanovení. Y prípade žiadosti o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť treba po nadobudnutí účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. mať na zreteli ustanovenie § 171 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Bývalý Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 13. 4. 1988 zamietol žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku pre prevažnú bezvládnosť. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka nie je podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v G. z 31. 3. 1988 taká bezvládna, že by potrebovala ošetrovanie a obsluhu inou osobou. V opravnom prostriedku podanom proti uvedenému rozhodnutiu Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave navrhovateľka uviedla, že vz
MENU