Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12002 dokumentov
4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZobohatenie sa páchateľa
R 18/1991
Právna veta: Zákonný znak „obohatenie iného uvedený v § 132 odst. 1 písm. c) Tr. zák. v znení účinnom do 1. 7.1990, je naplnený aj obohatením bližšie neurčenej osoby alebo skupiny osôb

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSFR v prospech obvineného Ing. B. B., Najvyšší súd ČSFR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. novembra 1989 sp. zn. 4 To 40/89 a rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 22. septembra 1989 sp. zn. 1 T 8/89 v časti týkajúcej sa tohto obvineného a mestskému prokurátorovi v Bratislave prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odovodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. 11. 1989 sp. zn. 4 To
Merito veci Rehabilitácie
Právna veta: Ustanovenie § 2 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii sa vzťahuje len na právoplatné odsudzujúce súdne rozhodnutia, t.j. aj na rozsudky, v odvolacom konaní potvrdené uznesením o zamietnutí odvolania a na trestné rozkazy vydané podľa § 314e a nasl. Tr. por. v znení pred novelou č. 178/1990 Zb. Netýka sa však právoplatných rozhodnutí o oslobodení obvineného spod obžaloby, ani rozhodnutí o zastavení, prípadne prerušení trestného stíhania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť obvinenej A. B. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. novembra 1990, sp. zn. 1 Rt 370/90. Z odôvodnenia: Krajský súd v Bratislave uznesením z 21. 11. 1990, sp. zn. 1 Rt 370/90, zamietol ako nedôvodný návrh obvinenej M. B. na súdnu rehabilitáciu podlá § 2 citovaného zákona. Proti tomuto uzneseniu podala obvinená M. B. sťažnosť v zákonej lehote. V písomných dôvodoch sťažnosti poukázala na to, že právop
Merito veci Rehabilitácie
Právna veta: Súd rozhodujúci o tom, či a do akej miery je odsúdený účastný na rehabilitácii podľa druhého oddielu zák. č. 119/1990 Zb. v znení novely, nie je oprávnený skúmať správnosť skutkových zistení ani právnych záverov týkajúcich sa rehabilitovaného trestného činu ani trestného činu, ktorého sa rehabilitácia nedotýka* V prípade, že pôvodné odsudzujúce rozhodnutie obsahovalo odsúdenie pre dva trestné činy spáchané v jednočin- nom súbehu a nerehabilitovaný trestný čin je založený na tých istých skutkových okolnostiach ako trestný čin rehabilitovaný, je možné pri hodnotení ich vzájomnej závažnosti vyjad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K sťažnosti I. Š., syna obvineného G. Š. Najvyšší súd zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 8. januára 1991 sp. zn. 1 Rt 250/90 a rozhodol takto: Obvinený G. S. je účastný na súdnej rehabilitácii; prehlasuje sa, že ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zák. č. 119/1990 Zb. bol zrušený právoplatný rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 1. októbra 1955 sp. zn. 1 T 39/55, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe zo dňa 14. decembra 1955 sp. zn. 1 To 86/55, ktorým bol uznaný za vinn
Merito veci Amnestia
Právna veta: K aplikácii rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990. Pre aplikáciu článku VI. ods. 2 rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990je nerozhodné, že odsúdenému bol uložený za zbiehajúce sa trestné činy úhrnný alebo súhrnný trest podľa iného zákonneho ustanovenia, než sa uvádza v článku VI. ods. 1 písm. b) citovanej amnestie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. e) Tr. por. zamietol sťažnosť odsúdeného J. K. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 3. januára 1990, sp. zn. 1 Nt 299/90. Zodôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 30. októbra 1983, sp. zn. 1 T 45/81, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 22. februára 1984, sp. zn. 1 To 5/84, bol J. K. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), ods. 4 Tr. zák. spol
Merito veci Rehabilitácie
Právna veta: Ten, kto je osobou oprávnenou podať návrh na rozhodnutie o súdnej rehabilitácii podľa druhého oddielu zák. č. 119/1990 Sb. (§ 5 ods. 1 per analogiam), ale takýto návrh neurobil, nie je osobou oprávnenou podať riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o rehabilitácii podľa tohto oddielu citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd zamietol sťažnosť Ž. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30. októbra 1990 sp. zn. 2 Rt 64/90. Z odôvodnenia: Uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 2 Rt 64/90 z 30. októbra 1990 bolo vyslovené, že ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. bol zrušený rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 5. mája 1950 sp. zn. Or III 190/50, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe z 20. decembra 1950 sp. zn. To II 75/50, ktorým bol obvinený F. Č. odsúd
Merito veci Odmena obhájcu
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti obhajcu JUDr. P. H. Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. decembra 1990 sp. zn. 1T12/90 a sám rozhodol o výške obhajcovej odmeny a hotových výdavkov za obhajobu na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu. Z odôvodnenia: Krajský súd uznesením z 5. decembra 1990, sp. zn. 1 T 12/90, podlá § 151 ods. 2,3 Tr. por. priznal obhajcovi JUDr. P. H. podlá vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Sb., o odmenách advokátov za poskytovanie právnej po
Merito veci Náhrada škody
Právna veta: Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže vyvolať zo strany obhajoby procesné úkony smerujúce na odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného, ktoré by v prípade správneho rozhodnutia neboli potrebné. Takéto rozhodnutia môžu byť príčinou vzniku trov za úkon obhajoby v záujme obvineného a náklady vynaložené na ne sú v príčinnej súvislosti s nezákonnými rozhodnutiami, lebo boli týmito rozhodnutiami vyvolané. Za takto vzniknutú škodu je daná zodpovednosť podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal voči Slovenskej republike - Ministerstvu spravodlivosti SR náhrady škody v sume 2 400 Kčs, ktorá mu vznikla tým, že vynaložil náklady na nutnú obhajobu v trestnom konaní, vedenom proti nemu pred Obvodným súdom Bratislava 2 pod sp. zn. 3 T 191/87. Uviedol, že bol stíhaný pre pokus trestného činu ublíženia na zdraví podlá ustanovenia § 8 ods. 1 a ustanovenia § 222 ods. 1 Trestného zákona a rozsudkom uvedeného súdu z 5. 12. 1986 č. k. 3 T 259/86-46 bol uznaný za vinného a
Merito veci Dôchodok
Právna veta: Ak v priebehu súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia orgánu dôchodkového zabezpečenia zomrie účastník konania, ktorý uplatnil nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, zisťuje a posudzuje súd predovšetkým, či sú v prejednávanom prípade splnené predpoklady podľa ustanovenia § 104 odst. 2 zákona č. 100/1988 Zb. k nadobudnutiu už uplatneného nároku na dávku, a to u osôb uvedených v tomto ustanovení. Y prípade žiadosti o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť treba po nadobudnutí účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. mať na zreteli ustanovenie § 171 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Bývalý Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 13. 4. 1988 zamietol žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku pre prevažnú bezvládnosť. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka nie je podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v G. z 31. 3. 1988 taká bezvládna, že by potrebovala ošetrovanie a obsluhu inou osobou. V opravnom prostriedku podanom proti uvedenému rozhodnutiu Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave navrhovateľka uviedla, že vz
Merito veci Konanie na súde
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania zastavenie konania
R 37/1991
Právna veta: Aj keď sa účastník v písomnom podaní vyjadrí, že „svoju záležitosť pokladá za bezpredmetnú“, zároveň však predloží súdu ďalšie dôkazy (napr. listinné) na doloženie opodstatnenosti svojho návrhu, nemôže súd bez ďalšieho objasnenia dospieť k záveru, že tu došlo podľa obsahu podania k späťvzatiu návrhu; treba tu navrhovateľa primerane poučiť, presvedčiť sa, či sú mu známe dôsledky späťvzatia návrhu, objasniť, či navrhovateľovi nebude späťvzatie návrhu na ujmu a potom napokon posúdiť, či sú za daného stavu splnené podmienky na pripustenie späťvzatia návrhu.

Úryvok z textu:
Bývalý Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 8. 11. 1988 zamietol žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, lebo podľa posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia bývalého Okresného národného výboru v L. M. z 21. 10. 1988 nie je invalidný ani čiastočne invalidný. V opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu navrhovateľ namietal, že posudková komisia neúplne zistila jeho zdravotný stav; žiadal preto rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia zrušiť a jeho žiados
Merito veci Invalidný dôchodok
Kľúčové slová: invalidný dôchodoksociálne zabezpečenieposudok posudkového lekára
R 1/1991
Právna veta: Baník, ktorý bol pre svoj zdravotný stav nútený opustiť zamestnanie pod zemou a nemôže vykonávať iné zamestnanie pod zemou, ktoré nie je celkom neprimerané ) predošlým schopnostiam a spoločenskému významu jeho doterajšieho zamestnania, má nárok na invalidný dôchodok. Pre posúdenie otázky, či ide o zamestnanie celkom neprimerané v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. ako aj ustanovenia § 18 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. (alebo skôr platného ustanovenia § 25 ods. 3 písm. c/ zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákonov č. 110/1990 Zb. a č. 180/1990 Zb.), je rozhodujúcou s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Bývalý Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe rozhodnutím z 15. 3. 1988 zamietol žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s poukazom na závery posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v P. z 28. 1. 1988, podľa ktorého navrhovateľ nie je plne invalidný; je iba čiastočne invalidný a poberá tomu zodpovedajúci čiastočný invalidný dôchodok. V opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu navrhovateľ uviedol, že má za to, že posudková komisia sociálneho zabezpečenia ONV v P. podala o
MENU