SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347376
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 2615 krát v 519 dokumentoch
  • vyssi nájdené 567 krát v 211 dokumentoch
  • sud nájdené 703 krát v 75 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6486 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4237 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Krajské súdy SR 16408 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 19 dokumentov
Odborné články 115 dokumentov


Meritum Dôchodok
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, zvýšenie invalidného dôchodku, dôchodkové zabezpečenie, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

Zbierka NSS 9-10/1990
R 32/1990
Právna veta: Ak v priebehu súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia orgánu dôchodkového zabezpečenia zomrie účastník konania, ktorý uplatnil nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, zisťuje a posudzuje súd predovšetkým, či sú v prejednávanom prípade splnené predpoklady podľa ustanovenia § 104 odst. 2 zákona č. 100/1988 Zb. k nadobudnutiu už uplatneného nároku na dávku, a to u osôb uvedených v tomto ustanovení. Y prípade žiadosti o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť treba po nadobudnutí účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. mať na zreteli ustanovenie § 171 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... .p. vyhovel. Pre Krajský súd v Bratislave, ktorému sa vec vracia na ďalšie konanie, je právny názor vyslovený v tomto rozsudku Najvyššieho súdu ČSFR záväzný (§ 243 ods. 1 O.s.p.). V ďalšom konaní bude potrebné v prvom rade klady na prechod .
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, sociálne zabezpečenie, posudok posudkového lekára

Zbierka NSČSFR 2-3/1991
R 1/1991
Právna veta: Baník, ktorý bol pre svoj zdravotný stav nútený opustiť zamestnanie pod zemou a nemôže vykonávať iné zamestnanie pod zemou, ktoré nie je celkom neprimerané ) predošlým schopnostiam a spoločenskému významu jeho doterajšieho zamestnania, má nárok na invalidný dôchodok. Pre posúdenie otázky, či ide o zamestnanie celkom neprimerané v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. ako aj ustanovenia § 18 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. (alebo skôr platného ustanovenia § 25 ods. 3 písm. c/ zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákonov č. 110/1990 Zb. a č. 180/1990 Zb.), je rozhodujúcou s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd prvého stupňa, ktorému sa vec vracia na ďalšie konanie a na nové rozhodnutie, je právny názor vyslovený v tomto rozsudku Najvyššieho súdu ČSFR záväzný (§ 243 ods. 1 O.s.p.).
Právna veta: Súd rozhodujúci o tom, či a do akej miery je odsúdený účastný na rehabilitácii podľa druhého oddielu zák. č. 119/1990 Zb. v znení novely, nie je oprávnený skúmať správnosť skutkových zistení ani právnych záverov týkajúcich sa rehabilitovaného trestného činu ani trestného činu, ktorého sa rehabilitácia nedotýka* V prípade, že pôvodné odsudzujúce rozhodnutie obsahovalo odsúdenie pre dva trestné činy spáchané v jednočin- nom súbehu a nerehabilitovaný trestný čin je založený na tých istých skutkových okolnostiach ako trestný čin rehabilitovaný, je možné pri hodnotení ich vzájomnej závažnosti vyjad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu v Bratislave z 1. októbra 1955, sp. zn. 1 T 39/55, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe zo 14. decembra 1955, sp. zn. 1 To 86/55. Aj výrok, ktorým deklaroval ... v Bratislave zo dňa 1. októbra 1955, sp. zn. 1 T 39/55, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe zo 14. decembra 1955, sp. zn. 1 To 86/55 vo výroku, ktorým bol ... v Bratislave zo dňa 1. októbra 1955 sp. zn. 1 T 39/55, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe zo dňa 14. decembra 1955 sp. zn. 1 To 86/55, ktorým bol uznaný .
Právna veta: Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže vyvolať zo strany obhajoby procesné úkony smerujúce na odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného, ktoré by v prípade správneho rozhodnutia neboli potrebné. Takéto rozhodnutia môžu byť príčinou vzniku trov za úkon obhajoby v záujme obvineného a náklady vynaložené na ne sú v príčinnej súvislosti s nezákonnými rozhodnutiami, lebo boli týmito rozhodnutiami vyvolané. Za takto vzniknutú škodu je daná zodpovednosť podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
... trestnom konaní podmienili úkony nutnej obhajoby, a určiť rozsah tých úkonov, ktoré boli vyvolané nezákonnými rozhodnutiami. Za také boli klasifikované rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Tz 102/87 z 13. 11. 1987 rozsudok Obvodného súdu Bratislava 2 z 5. 12. 1987 .
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZ, obohatenie sa páchateľa

Zbierka NSČSFR 6/1991
R 18/1991
Právna veta: Zákonný znak „obohatenie iného uvedený v § 132 odst. 1 písm. c) Tr. zák. v znení účinnom do 1. 7.1990, je naplnený aj obohatením bližšie neurčenej osoby alebo skupiny osôb

Úryvok z textu:
... Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky preskúmal podlá § 267 ods. 1, 2 Tr. por. správnosť všetkých výrokov napadnutého rozsudku Najvyššieho súdu SR ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a zistil, že zákon bol porušený. Je potrebné prisvedčiť sťažnosti pre ... úloh prevádzky. Z uvedených dôvodov generálny prokurátor ČSFR navrhol, aby Najvyšší súd ČSFR po vyslovení, že napadnutým rozsudkom Najvyššieho súdu SR a v konaní mu predchádzajúcom bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 5 a § 259 ods .
Právna veta: Ustanovenie § 2 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii sa vzťahuje len na právoplatné odsudzujúce súdne rozhodnutia, t.j. aj na rozsudky, v odvolacom konaní potvrdené uznesením o zamietnutí odvolania a na trestné rozkazy vydané podľa § 314e a nasl. Tr. por. v znení pred novelou č. 178/1990 Zb. Netýka sa však právoplatných rozhodnutí o oslobodení obvineného spod obžaloby, ani rozhodnutí o zastavení, prípadne prerušení trestného stíhania.

Úryvok z textu:
... súdnej rehabilitácii. Rozsudok bývalého Štátneho súdu v Bratislave z 28. 8. 1950, sp. zn. Or III349/50, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe z 23. 8. 1951, sp. zn. To II 131/51, ktorým bola odsúdená za zločin prípravy úkladov podľa ... právoplatným rozsudkom bývalého Štátneho sudu v Bratislave z 28. 8. 1950, sp. zn. Or III 349/50, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe z 23. 8. 1951, sp. zn. To II131/51, bola uznaná za vinnú zo zločinu prípravy úkladov podľa .
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: rozhodnutie o použití amnestie, zbiehajúci sa trestný čin, úhrnný alebo súhrnný trest, amnestia prezidenta SR

Zbierka NS 7-8/1991
R 49/1991
Právna veta: K aplikácii rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990. Pre aplikáciu článku VI. ods. 2 rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990je nerozhodné, že odsúdenému bol uložený za zbiehajúce sa trestné činy úhrnný alebo súhrnný trest podľa iného zákonneho ustanovenia, než sa uvádza v článku VI. ods. 1 písm. b) citovanej amnestie.

Úryvok z textu:
... /90. Zodôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 30. októbra 1983, sp. zn. 1 T 45/81, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 22. februára 1984, sp. zn. 1 To 5/84, bol J. K. uznaný za vinného z trestného činu ... z rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 11. 1981, sp. zn. 2 T 15/81, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 10. 11. 1982, sp. zn. 2 To 42/82, ktorým mu bol podľa § 132 ods. 4 a .
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, zastavenie konania

Zbierka NSČSFR 9-10/1991
R 37/1991
Právna veta: Aj keď sa účastník v písomnom podaní vyjadrí, že „svoju záležitosť pokladá za bezpredmetnú“, zároveň však predloží súdu ďalšie dôkazy (napr. listinné) na doloženie opodstatnenosti svojho návrhu, nemôže súd bez ďalšieho objasnenia dospieť k záveru, že tu došlo podľa obsahu podania k späťvzatiu návrhu; treba tu navrhovateľa primerane poučiť, presvedčiť sa, či sú mu známe dôsledky späťvzatia návrhu, objasniť, či navrhovateľovi nebude späťvzatie návrhu na ujmu a potom napokon posúdiť, či sú za daného stavu splnené podmienky na pripustenie späťvzatia návrhu.

Úryvok z textu:
... súd prvého stupňa, ktorému sa vec vracia na ďalšie konanie a na nové rozhodnutie, je právny názor, vyslovený v tomto rozsudku Najvyššieho súdu ČSFR, záväzný (§ 243 ods. 1 O.s.p.).
Právna veta: Ten, kto je osobou oprávnenou podať návrh na rozhodnutie o súdnej rehabilitácii podľa druhého oddielu zák. č. 119/1990 Sb. (§ 5 ods. 1 per analogiam), ale takýto návrh neurobil, nie je osobou oprávnenou podať riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o rehabilitácii podľa tohto oddielu citovaného zákona.

Úryvok z textu:
... . bol zrušený rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 5. mája 1950 sp. zn. Or III 190/50, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe z 20. decembra 1950 sp. zn. To II 75/50, ktorým bol obvinený F. Č. odsúdený pre prečin .
Kľúčové slová: odmena obhajcu, úkony právnej pomoci, uznanie za vinného, pokus trestného činu, práva a povinnosti obhajcu

Zbierka NS 1/1992
R 17/1992
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
... ako pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák. Rozsudkom krajského súdu v spojení s rozsudkom najvyššieho súdu bol L. T. H. právoplatne uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.