SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 519 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 2615 krát v 519 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 46115 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23280 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9419 dokumentov
Krajské súdy SR 312323 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1211 dokumentov
Odborné články 986 dokumentov


Kľúčové slová: odsudzujúci rozsudok, odcudzujúci rozsudok, zastavenie trestného stíhania, neskončenie trestného stíhania

Zbierka NS 4-5/1991
R 35/1992
Právna veta: Trestné stíhanie sa končí pri odsúdení páchateľa právoplatným výrokom o vine a treste, resp. upustením od potrestania (§ 12 ods. 9, § 122 ods. 1 Tr. por.). Zrušením odsudzujúceho právoplatného rozsudku, hoci len vo výroku o treste, v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona vzniká preto vo veci právny stav neskončeného trestného stíhania. Odsudzujúci výrok o vine, ktorý bol ponechaný ako právoplatný, nie je prekážkou pre zastavenie tohto trestného stíhania z dôvodu amnestie prezidenta republiky.

Úryvok z textu:
... na zrušené rozhodnutie, pokiaľ vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. V dôsledku zrušenia odsudzujúceho rozsudku vo výroku o treste by prichádzalo do úvahy znovu rozhodnúť o otázke trestu buď prikázaním veci spravidla orgánu, ... ako dcéry dedinského boháča a naopak neboli vzaté do úvahy viaceré poľahčujúce okolnosti, hoci boli uvedené v odôvodnení rozsudkov súdov oboch stupňov. Trest odňatia slobody uložený obvinenej je neprimerane prísny. Generálny prokurátor SR navrhol, aby .
Kľúčové slová: obnova konania , trestné stíhanie, rozhodnutie o použití amnestie, návrh na povolanie obnovy konania

Zbierka NS 7-8/1991
R 56/1991
Právna veta: K podmínkám obnovy řízení v neprospěch obviněného: Při zkoumání, zda předmětem trestního stíhání je skutek, na který se vztahuje rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, podle něhož v trestním stíhání již nesmí být pokračováno (abolice), a zdaje tedy obnova řízení v neprospěch obviněného vyloučena [§ 279 písm. b) tr. ř.], je nutno vycházet z právního posouzení tohoto skutku, jehož by mělo být užito po povolení obnovy v neprospěch obviněného, nikoli z právního posouzení skutku v pravomocném odsuzujícím rozsudku, kterého se týká návrh na povolení obnovy řízení.

Úryvok z textu:
... částku nejméně 18 838 Kčs. Již v této souvislosti poukazuje Nejvyšší soud České republiky na to, že z citovaného pravomocného rozsudku okresního soudu v Olomouci neplyne, že by uvedená celková částka nejméně 18 838 Kčs byla škodou (újmou na majetku) vzniklou ... mělo být použito po povolení obnovy v neprospěch obviněného, nikoli podle právního posouzení skutku v pravomocném odsuzujícím rozsudku, jehož se týká návrh na povolení obnovy. Při zřeteli k této zásadě nebylo možno vyloučit, že na podklad .
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, spoluvlastnícky podiel

Zbierka NS 9-10/1991
R 46/1991
Právna veta: O vypořádání zrušovaného podílového spoluvlastnictví, prováděném soudem jako vypořádání v širším smyslu na návrh účastníka) anebo na podkladě vzájemného návrhu účastníka, rozhoduje soud samostatným výrokem rozsudku, nikoli jen v rámci rozhodování o náhradě za spoluvlastnický podíl.

Úryvok z textu:
... náhrady za spoluvlastnický podíl právní moci rozsudku teprve vzniká. Odvolací soud pochybil, jestliže investice vynaložené navrhovatelem, požadované navrhovatelem v rámci širšího vypořádání, promítl ... ) požadujícím zaplacení určité částky z důvodu širšího vypořádání je však vždy třeba rozhodnout samostatným výrokem rozsudku, nikoli jen v rámci náhrady za spoluvlastnický podíl; je tomu tak proto, že pohledávka z důvodu zaplacení .
Kľúčové slová: právomoc vojenských súdov, spáchanie trestného činu počas trvania pomeru, vojenský súd

Zbierka NSČSFR 7-8/1992
R 51/1992
Právna veta: I. Právomoc vojenských súdov podľa § 14 ods. 1 Tr. por. sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru SR aj po účinnosti zák. SNR č. 204/1991 Zb. (resp. po účinnosti uznesenia SNR č. 161 zo dňa 25. 9. 1991), ak trestný čin spáchali počas trvania pomeru, ktorý túto právomoc zakladal. II. Vyšší vojenský súd nemôže postúpiť podľa § 222 ods. 1 Tr. por. per analogiam vec krajskému súdu, ak predmetom konania je odvolanie proti rozsudku vojenského obvodového súdu. Taký postup je v rozpore s ustanoveniami § 13 ods. 1, resp. § 23 ods. 4 zák. č. 335/1991 Zb., o súdoch a sudcoch.

Úryvok z textu:
... za potrebné upozorniť ešte na ďalšiu chybu vyššieho vojenského súdu, spočívajúcu v tom, že postúpil odvolanie smerujúce proti rozsudku vojenského obvodného súdu na prejednanie krajskému súdu. Takýto postup vylučujú ustanovenia § 13 ods. 1 a § 23 ods ... 1 písm. a), § 59 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený na skúšobnú dobu jedného roka. Tento rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože ho obžalovaný napadol včas podaným odvolaním. Vyšší vojenský súd v Trenčíne však odvolanie vecne neprejednal a namiesto .
Právna veta: K některým otázkám rozhodování soudů o rozvodu manželství a o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Úryvok z textu:
... rozporu s ustanovením § 157 odst. 2 o. s. ř. se náležitě neodůvodňují rozsudky, jimiž byl vysloven rozvod manželství; ještě poměrně často tato odůvodnění neobsahují ... chto případů. S tím souvisí i celková úroveň odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku. Nedostatky, vytýkané v tomto směru již dříve (avšak bez možnosti alespoň ... k zájmům nezletilých, ale mnohdy to nevyjadřují náležitě v odůvodnění rozsudku, je procento takového pochybení neúměrné. Nedostatky ve zjišťování skutečného stavu jsou obecně .
Kľúčové slová: započítanie trestu, súhrnný trest, rozhodnutie o použití amnestie

Zbierka NSČSSR 7-8/1990
R 36/1990
Právna veta: Ukládá-li soud pachateli souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody a zruší-li podle § 35 odst. 2 tr. zák. výrok o předchozím nepodmíněném trestu odnětí svobody, zruší zároveň všechna rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, která pozbyla v důsledku zrušení uvedeného výroku o trestu podklad, a tedy i rozhodnutí o použití amnestie podle § 368 tr. ř., na jejímž základě byl zcela nebo zčásti prominut předchozí nepodmíněný trest odnětí svobody. Původně prominutý trest odnětí svobody nebo jeho část nelze po uložení souhrnného trestu započítat podle § 38 odst. 2 tr. zák. (k tomu srov. blíž ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutí o použití amnestie v souvislosti s ukládáním souhrnného trestu nezruší, podle citovaného judikátu se po právní moci nového rozsudku rozhodne znovu o použití agraciačního ustanovení amnestie, pokud jeho použití přichází ještě v úvahu. Z tohoto závě ... zák. jen tehdy, jestliže amnestie obsahuje výslovné ustanovení, že prominutý trest se považuje za vykonaný. Po právní moci nového rozsudku se však znovu rozhodne o použití amnestie, pokud její použití ještě přichází v úvahu. K výkladu téhož ustanovení .
Kľúčové slová: zavlečenie do cudziny, poškodzovanie cudzích práv, porušenie rodičovských práv

Zbierka NSČSSR 7-8/1990
R 40/1990
Právna veta: Rodič, ktorý odíde s maloletým dieťaťom do cudziny proti vôli druhého z rodičov, porušuje jeho rodičovské práva a naplňa tak skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania cudzích práv podľa § 209 Tr. zák. Vzhľadom na to, že odvezením dieťaťa do cudziny zároveň vykonáva svoje rodičovské práva, nemôže sa dopustiť trestného činu zavlečenia do cudziny podľa § 233 Tr. zák., pokiaľ voči dieťaťu, schopnému prejaviť svoju vôlu, nekoná s použitím násilia alebo Istí.

Úryvok z textu:
... cudziny odôvodnené. Najvyšší súd ČSFR po vyslovení uvedeného porušenia zákona v neprospech obvinenej napadnuté uznesenie odvolacieho súdu i rozsudok Mestského súdu v Bratislave zrušil. Súčasne zrušil aj ďalšie rozhodnutia naň obsahovo navädzujúce, pokiaľ stratili podklad vzhľadom na ... cudzine, tohto času v Izraeli, čím mu znemožnila vykonávať rodičovskú moc. Z odôvodnenia : V konaní proti ušlému bol rozsudkom Mestského súdu v Bratislave z 12. januára 1988 sp. zn. 1T 14/87 predmetný skutok obvinenej E. T .
Meritum Dôchodok
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, zvýšenie invalidného dôchodku, dôchodkové zabezpečenie, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

Zbierka NSS 9-10/1990
R 32/1990
Právna veta: Ak v priebehu súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia orgánu dôchodkového zabezpečenia zomrie účastník konania, ktorý uplatnil nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, zisťuje a posudzuje súd predovšetkým, či sú v prejednávanom prípade splnené predpoklady podľa ustanovenia § 104 odst. 2 zákona č. 100/1988 Zb. k nadobudnutiu už uplatneného nároku na dávku, a to u osôb uvedených v tomto ustanovení. Y prípade žiadosti o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť treba po nadobudnutí účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. mať na zreteli ustanovenie § 171 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... .p. vyhovel. Pre Krajský súd v Bratislave, ktorému sa vec vracia na ďalšie konanie, je právny názor vyslovený v tomto rozsudku Najvyššieho súdu ČSFR záväzný (§ 243 ods. 1 O.s.p.). V ďalšom konaní bude potrebné v prvom rade klady .
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, sociálne zabezpečenie, posudok posudkového lekára

Zbierka NSČSFR 2-3/1991
R 1/1991
Právna veta: Baník, ktorý bol pre svoj zdravotný stav nútený opustiť zamestnanie pod zemou a nemôže vykonávať iné zamestnanie pod zemou, ktoré nie je celkom neprimerané ) predošlým schopnostiam a spoločenskému významu jeho doterajšieho zamestnania, má nárok na invalidný dôchodok. Pre posúdenie otázky, či ide o zamestnanie celkom neprimerané v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. ako aj ustanovenia § 18 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. (alebo skôr platného ustanovenia § 25 ods. 3 písm. c/ zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákonov č. 110/1990 Zb. a č. 180/1990 Zb.), je rozhodujúcou s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto nemá námietok, aby jej bolo vyhovené. Najvyšší súd ČSFR rozhodol o podanej sťažnosti pre porušenie zákona tak, že uvedenými rozsudkami súdu prvého stupňa bol porušený zákon. Z odôvodnenia : Súd pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia podľa ustanovenia § 244 O ... súd prvého stupňa, ktorému sa vec vracia na ďalšie konanie a na nové rozhodnutie, je právny názor vyslovený v tomto rozsudku Najvyššieho súdu ČSFR záväzný (§ 243 ods. 1 O.s.p.).
Kľúčové slová: krádež, vlámanie, príprava na zločin

Zbierka NS 4-5/1991
R 23/1991
Právna veta: I. K výkladu znaků skutkové podstaty trestného činu krádeže podle § 247 tr. zák. ve znění zák. č. 175/1990 Sb. Jestliže si pachatel přivlastní cizí věc vloupáním a způsobí škodu nedosahující hranice škody nikoli nepatrné (§ 247 odst. 1 tr. zák.), naplní pouze znaky skutkové podstaty trestného činu krádeže podle § 247 odst. 2 tr. zák. Způsobí-li však takovým činem škodu dosahující uvedenou hranici, naplní znaky skutkové podstaty trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 i § 247 odst. 2 tr. zák. a jeho jednání je proto nutno kvalifikovat podle obou těchto zákonných ustanovení. To ovšem plat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svobody, pro jejichž výkon byli zařazeni do druhé nápravně výchovné skupiny, a dále bylo rozhodnuto o náhradě škody. Proti rozsudku okresního soudu podali odvolání jednak obžalovaný J. M., jednak okresní prokurátor ohledně obou obžalovaných. Obžalovaný namítl nesprávná skutková zjištění .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.