Nájdené rozsudky pre výraz: socialistické vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
36 dokumentov
213 dokumentov
142 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Jestliže byly trestné činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., pro které byl pachatel odsouzen před účinností zák. č. 175/1990 Sb«, spáchány za okolností, jež by umožňovaly jejich právní posouzení po 1.7.1990 jako jediného trestného činu krádeže podle § 247 tr. zák. ve znění novely (např. spáchaného formou pokračování v trestném činu), je nutno při aplikaci čl. II odst. 4 zák. č. 175/1990 Sb. k této skutečnosti přihlížet. Zejména je třeba brát v úvahu, že škody způsobené uvedenými trestnými činy by se z h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČR, Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení okresního soudu v Českém Krumlove z 25. července 1990 sp. zn. 2 T 149/89 a podle čl. II odst. 4 zák. č. 175/1990 Sb. zkrátil obviněnému trest odnětí svobody v trvání pěti a půl roku uložený mu rozsudkem okresního soudu v Českém Krumlově z 23. 8. 1989 sp. zn. 2 T 149/89 na trest odnětí svobody v trvání pěti let. Z odůvodnění: Obviněný F. K. byl rozsudkem okresního soudu v Českém Krumlově z
Právna veta: Ke stanovení přiměřeného trestu odnětí svobody za trestný čin nedotčený zákonem č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, jenž byl spáchán v souběhu s trestným činem, na který se rehabilitace vztahuje a ohledně něhož bylo trestní stíhání zastaveno podle § 2 odst. 2 cit. zák. Podle § 2 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. platí pro výměru přiměřeného trestu základní kritérium, kterým je porovnání vzájemného poměru závažnosti činů, jimiž byl odsouzený uznán vinným v původním rozhodnutí. Oproti typové závažnosti jednání pachatele vyjádřené rozpětím trestní sazby v příslušném zákoně je zde zdůrazněn prin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti ing. Z. K. proti usnesení krajského soudu v Ostravě z 15. 8. 1990 sp. zn. 1 Rt 111/90 zrušil napadené rozhodnutí ve výroku o stanovení přiměřeného trestu. Podle § 2 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. stanovil S. K. za rehabilitací nedotčený trestný čin přiměřený trest odnětí svobody na dobu dvou roků. Z odůvodnění: Napadeným usnesením krajský soud v Ostravě podle § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 119/1990 SB., o soudní rehabilitaci, prohlásil za zrušený rozsudek krajského soudu v Ostrav
Meritum Vlámanie
Právna veta: I. Vypáčení pokladničky ve skříňce veřejného telefonního automatu s cílem zmocnit se peněz naplňuje znak „vloupání" uvedený v § 247 odst. 2, resp. 4 písm. c) tr. zák. ve znění zák. č. 175/1990 Sb. II. Vypáčení pokladničky ve skříňce veřejného telefonního automatu je jednáním směřujícím proti provozu obecně prospěšného zařízení ve smyslu § 182 tr. zák.

Úryvok z textu:
Obvodní soud pro Prahu 5 uznal obviněné A. B. a M. V. vinnými trestným činem krádeže dílem dokonaným, dílem nedokonaným podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 2 tr. zák. ve znění zák. č. 175/1990 Sb. a trestným činem poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a) tr. zák. proto, že dne 4. 4. 1990 kolem 21.30 hod. se vloupali do veřejného telefonního automatu v Praze 1, Josefské ulici tak, že vypáčili z přístroje pokladničku a odcizili mince v hodnotě 234 Kčs a
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZobohatenie sa páchateľa
R 18/1991
Právna veta: Zákonný znak „obohatenie iného uvedený v § 132 odst. 1 písm. c) Tr. zák. v znení účinnom do 1. 7.1990, je naplnený aj obohatením bližšie neurčenej osoby alebo skupiny osôb

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSFR v prospech obvineného Ing. B. B., Najvyšší súd ČSFR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. novembra 1989 sp. zn. 4 To 40/89 a rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 22. septembra 1989 sp. zn. 1 T 8/89 v časti týkajúcej sa tohto obvineného a mestskému prokurátorovi v Bratislave prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odovodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. 11. 1989 sp. zn. 4 To
Právna veta: Za osobu, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného v zmysle § 248 ods. 3 písm. a) Tr. zák., možno považovať len takého páchateľa, u ktorého je podľa jeho pracovného, funkčného alebo iného právneho vzťahu k poškodenému hlavnou úlohou starostlivosť o zabezpečovanie záujmov poškodeného. Takáto osobitná povinnosť môže vyplývať z právneho predpisu (napr. zákonný zástupca maloletej osoby, opatrovník a i.) alebo zo zmluvy (plno- mocenstva). Samotná zmluva o hmotnej zodpovednosti uzavretá medzi pracovníkom a zamestnávateľom rovnako ako ani postavenie vedúceho pracovníka nezak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podlá § 148 ods. 1 písm. c) Tr por. zamietol sťažnosť krajského prokurátora podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. októbra 1990, sp. zn. 1 T 31/89. Z odôvodnenia : Napadnutým uznesením krajského súdu bolo okrem iného podľa § 223 ods. 1 Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obžalovanému Ing. Š. V. pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že ako stavbyvedúci n. p. Pozemné stavby v Nitre v druhej polovici roku 1988
Meritum Posudok
Právna veta: Posudok súdneho znalca, ktorý nebol zadovážený orgánom činným v trestnom konaní, je možné použiť len ako listinný dôkaz (§ 112 ods. 2 Tr. por.). Ak si objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie vyžaduje odborné znalosti a nejde o jednoduchý prípad, treba pribrať znalca (§ 105 Tr. por.), a to aj vtedy, keď takáto skutočnosť je objasňovaná pôvodným posudkom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, zrušil právoplatné uznesenie vyšetrovateľa Okresnej správy ZNB, oddelenia vyšetrovania VB vo Zvolene z 19. 10. 1989 sp. zn. VV 320/89 o zastavení trestného stíhania a tomuto vyšetrovateľovi prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB , oddelenia vyšetrovania VB vo Zvolene uznesením z 19. októbra 1989, sp. zn. W 320/89, podľa § 1
Meritum Amnestia
Právna veta: K aplikácii rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990. Pre aplikáciu článku VI. ods. 2 rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990je nerozhodné, že odsúdenému bol uložený za zbiehajúce sa trestné činy úhrnný alebo súhrnný trest podľa iného zákonneho ustanovenia, než sa uvádza v článku VI. ods. 1 písm. b) citovanej amnestie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. e) Tr. por. zamietol sťažnosť odsúdeného J. K. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 3. januára 1990, sp. zn. 1 Nt 299/90. Zodôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 30. októbra 1983, sp. zn. 1 T 45/81, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 22. februára 1984, sp. zn. 1 To 5/84, bol J. K. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), ods. 4 Tr. zák. spol
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý v úmysle získať výplatu výhry Športky predloží v zberni nájdený diel tiketu určený pre prihlasovanie výhry v presvedčení, že ide o tiket platný, nie je síce trestným činom podvodu podľa § 250 Tr. zák., môže však podľa okolností zakladať znaky trestného činu zatajenia veci podľa § 254 Tr, zák., resp. pokusu tohto trestného činu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SR v neprospech obvineného J. B., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora v Prešove z 26. septembra 1990, sp. zn. Pv 883/90, pre neúplné zistenie skutočného stavu veci a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor v Prešove uznesením z 26. septembra 1990, sp. zn. Pv 883/90, ktoré sa stalo právoplatným, zastavil podľa § 172 ods. 1 písm.
Právna veta: Znak opätovného spáchania trestného činu podľa § 179 ods. 2 písm. b) Tr. zák. nie je daný, ak ide len o jeden pokračovací trestný čin. Pokus trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 179 Tr. zák. je možný, a to napr. ak páchateľ použije na jeho spáchanie nespôsobilý prostriedok. Pokus trestného činu s použitím nespôsobilého prostriedku je trestný, ak jeho nebezpečnosť pre spoločnosť je vyššia než nepatrná, resp. malá (§ 3 ods. 2, § 75 Tr. zák.). V rámci okolností, pre ktoré nedošlo k dokonaniu trestného činu, treba najmä zhodnotiť, či neúspech trestnej činnosti bol spôsobený prevažne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe odvolania obžalovaného P. K. Najvyšší súd SR z dôvodov uvedených v § 258 ods. 1 písm. b), c) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 3. apríla 1990 sp. zn. 3 T 4/90 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 3. apríla 1990, sp. zn. 3 T 4/90 uznal obžalovaného P. K. za vinného zo spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 od
MENU