SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1305087
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38889
NSČR: 128943
NSSČR: 71145
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430406
Krajské súdy (ČR): 49443
Posledná aktualizácia
03.03.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie


Približný počet výsledkov: 25 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné konanie
  • trestny nájdené 6097 krát v 465 dokumentoch
  • konanie nájdené 604 krát v 129 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6345 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5794 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 455 dokumentov
Krajské súdy SR 15746 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 124 dokumentov
Odborné články 590 dokumentov


Právna veta: Podle § 30 odst. 2 věta druhá trestního řádu ve znění novely č. 558/1991 Sb. je po podání obžaloby vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení i soudce, který před účinností této novely v projednávané věci rozhodoval v přípravném řízení o stížnosti proti rozhodnutí o zajištění osob podle §146a písm. a) tr. ř. ve znění před novelou.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSFR usnesením ze dne 6. 5. 1992 zamítl podle § 268 odst. 1 tr. ř. jako nedůvodnou stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti České republiky proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 20. 2. 1992 sp. zn. 4 Ntv 9/1992. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl Nejvyšší soud České republiky k námitce obžalovaného J. S. o vyloučení všech členů senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem podle § 30 odst. 2 tr. ř. tak, že soudci JUDr. F. H. a JUDr. F. M. jsou od účinnosti .
Meritum Posudok
Kľúčové slová: listinný dôkaz, nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon, pribratie znalca

Zbierka NS 4-5/1991
R 38/1991
Právna veta: Posudok súdneho znalca, ktorý nebol zadovážený orgánom činným v trestnom konaní, je možné použiť len ako listinný dôkaz (§ 112 ods. 2 Tr. por.). Ak si objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie vyžaduje odborné znalosti a nejde o jednoduchý prípad, treba pribrať znalca (§ 105 Tr. por.), a to aj vtedy, keď takáto skutočnosť je objasňovaná pôvodným posudkom.

Úryvok z textu:
... bol porušený. Základným predpokladom pre zákonné rozhodnutie je správne zistenie skutočného stavu veci. Zákon preto ukladá orgánom činným v trestnom konaní povinnosť zistiť objektívnu pravdu. Podľa § 2 ods. 5 Tr. por. majú postupovať tak, aby bol zistený skutočný ... . V danom prípade takýto listinný dôkaz vznikol ešte pred začatím trestného stíhania a nič nebráni orgánu činnému v trestnom konaní zadovážiť ho do spisu ako iné listinné dôkazy, ktoré vznikajú pred začatím trestného stíhania a v jeho priebehu .
Právna veta: Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže vyvolať zo strany obhajoby procesné úkony smerujúce na odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného, ktoré by v prípade správneho rozhodnutia neboli potrebné. Takéto rozhodnutia môžu byť príčinou vzniku trov za úkon obhajoby v záujme obvineného a náklady vynaložené na ne sú v príčinnej súvislosti s nezákonnými rozhodnutiami, lebo boli týmito rozhodnutiami vyvolané. Za takto vzniknutú škodu je daná zodpovednosť podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
... súvislostí. V prejednávanej veci odvolací súd správne zisťoval príčinnú súvislosť medzi nezákonnými rozhodnutiami súdov, vydanými v trestnom konaní vedenom proti žalobcovi, a škodou, ktorá mu vznikla zaplatením trov nutnej obhajoby. S jeho záverom o ... rozsudkom odvolacieho súdu bol porušený zákon. Z odôvodnenia : Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, ktoré v trestnom konaní (pokiaľ nejde o rozhodnutie o väzbe alebo treste) vydal štátny orgán. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. .
Právna veta: Väzba obvineného, ktorému hrozí vysoký trest, je odôvodnená v zmysle § 67 písm. a) Tr. por. len za predpokladu zistenia niektorej ďalšej konkrétnej skutočnosti, tykajúcej sa najmä osoby páchateľa alebo okolnosti prípadu, ktoré v súvislosti s predpokladanou citeľnou sankciou obavu z úteku odôvodňujú. Sama skutočnosť, že v priebehu trestného stíhania majú byť vykonané ďalšie procesné úkony, ako výsluchy svedkov a pod., neznamená sama osebe, že obvinený bude na nich pôsobiť, resp. ináč mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Dôvodom pre väzbu v zmysle § 67 písm. b) Tr. p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Opačný postup by totiž znamenal vo svojich dôsledkoch donucovať obvineného k priznaniu, čo by bolo v zjavnom rozpore so zásadou trestného konania uvedenou v ustanovení § 2 ods. 2 Tr. por. i s právami obvineného podľa § 33 Tr. por. Preto Najvyšší .
Kľúčové slová: obnova konania , trovy konania pri právoplatnom uznaní za vinného, odmena a hotové výdavky

Zbierka NSČSFR 7-8/1991
R 41/1991
Právna veta: V prípade celkom bezvýsledného návrhu na obnovu konania odsúdený ani iný navrhovateľ nie je oprávnený podľa § 151 ods. 4 Tr. por. na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu podľa § 151 ods. 3 Tr. por., i keď odsúdenému bol v konaní o tomto návrhu obhajca ustanovený. Podľa § 153 ods. 1 Tr. por. je totiž takýto navrhovateľ povinný nahradiť štátu iba trovy konania o návrhu na obnovu, ktoré stanovil paušálnou sumou minister spravodlivosti, nie však odmenu a hotové výdavky uhradené štátom ustanovenému obhajcovi. Predseda senátu podľa § 155 ods. 1 Tr. por. rozhoduje iba o povinnosti na náhradu odmeny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... proti uzneseniu obvinený právo sťažnosti nemá. pretože výška znalcovského nemá vplyv na výšku trov trestného konania, ktoré bude musieť nahradiť. Vplyv na výšku trov trestného konania má v tomto prípade iba rozhodnutie o pribratí znalca podľa § 105 ods. 1 Tr. por ... vo výške náhrady odmeny a hotových výdavkov obhajcu, ktoré by sa ho v konečnom dôsledku bezprostredne dotýkali pri náhrade trov trestného konania. V tom je rozdiel napr. i od rozhodovania o znalcovskom podľa § 111 ods. 2 Tr. por.. kde .
Kľúčové slová: väzba, prijatie majetkovej záruky, trestné stíhanie, dôvody väzby

Zbierka NS 7-8/1991
R 55/1991
Právna veta: Základným hľadiskom, ktoré treba brať do úvahy pri rozhodovaní o prijatí majetkovej záruky aj pri stanovení jej formy a výšky podľa § 73a ods. 1, 2 Tr, por., je otázka, či, prípadne aká majetková záruka dostatočne odstráni odôvodnenú obavu, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu [§ 67 písm. a) Tr. por.]. I u závažných trestných činov sankcionovaných vysokým trestom môže byť dostatočná majetková záruka určená pri dolnej hranici zákonného rozpätia, ak ide o menej narušeného obvineného, pre ktorého by se zreteľom na jeho majetkové pomery, prípadne maj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnutému uzneseniu a zistil, že sťažnosť nie je dôvodná. Väzba je zabezpečovacím inštitútom, ktorej účelom je zabezpečiť osobu obžalovaného pre trestné konanie a pre výkon trestu [§ 67 písm. a) Tr. por.], zabrániť obžalovanému, aby vplýval na svedkov, t.j. ... byť dané buď samostatne, alebo môžu pôsobiť kumulovane, ako tomu bolo v prípade, keď orgány prípravného konania v počiatočných fázach trestného konania u obžalovaného F. S. ustálili oba spomínané väzobné dôvody v zmysle § 67 písm. a), b) Tr. por. .
Meritum Amnestia
Právna veta: V prípade, keď sa trestné stíhanie páchateľa zastavilo z dôvodu amnestie, musí súd pri posudzovaní otázky, či vec, ktorá má byť zhabaná podľa § 73 ods. 1 písm. a) Tr. zák., je vecou uvedenou v ustanovení § 55 ods. 2 písm. a)~d) Tr. zák., sám zhodnotiť skutkové a právne otázky týkajúce sa činu; nemôže sa obmedziť na skutkové a právne závery uvedené v obžalobe

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 30. mája 1990 sp. zn. 4 To 66/90 a uznesenie Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. apríla 1990 sp. zn. 1 T 145/89 a návrh obvodného prokurátora pre Bratislavu 1 na zhabanie veci zamietol. Z odôvodnenia: Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 27. apríla 1990 sp. zn. 1 T 145/89 podľa § 73 ods. 1 písm. a) Tr. zák. uložil obvinenému I. J. zhabanie 1900 DM, 550 mariek .
Právna veta: Dopustí-li se sourozenci vzájemným fyzickým napadením trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák., je možno trestní stíhání každého z nich konat jen tehdy, souhlasí-li s tím druhý ze sourozenců (§ 163a odst. 1 tr. ř.). Na souhlas je třeba se jich před zahájením trestního stíhání výslovně dotázat.

Úryvok z textu:
Městský soud v Praze podle § 257 písm. b) tr. ř. zrušil k odvolání obviněných L. M. a I. M. rozsudek obvodního soudu pro Prahu 9 z 1. února 1991 sp. zn. 2 T 2/91 a trestní stíhání proti těmto obviněným z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. h) tr. ř. zastavil. Z odůvodnění : Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 9 z 1. února 1991 sp. zn. 2 T 2/91 byli obžalovaní L. M. a I. M. uznáni vinnými tr. činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a každému z nich byl uložen trest odnětí svobody v trvání .
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý v úmysle získať výplatu výhry Športky predloží v zberni nájdený diel tiketu určený pre prihlasovanie výhry v presvedčení, že ide o tiket platný, nie je síce trestným činom podvodu podľa § 250 Tr. zák., môže však podľa okolností zakladať znaky trestného činu zatajenia veci podľa § 254 Tr, zák., resp. pokusu tohto trestného činu.

Úryvok z textu:
... . Z povahy veci je zrejmé, že pribranie rodiča k výsluchu maloletého nie je namieste, ak rodič je zainteresovaný na výsledku trestného konania, tak ako tomu bolo v posudzovanej veci. Vzhľadom na mimoriadny význam výpovede maloletého svedka pre objasnenie veci bolo potrebné k .
Právna veta: Je vo výlučnej právomoci predsedu senátu rozhodnúť, či dá alebo nedá súhlas na zhotovenie zvukového alebo obrazového záznamu z hlavného pojednávania. Toto rozhodnutie nemá charakter opatrenia pri vedení pojednávania. Nemožno sa preto domáhať postupom podľa § 203 ods. 3 Tr. por., aby súhlas na zhotovenie uvedených záznamov vydal senát. Odoprením súhlasu na zhotovenie takého záznamu nie je porušená zásada verejnosti pojednávania (§ 2 písm. 10 Tr. por.).

Úryvok z textu:
... ., ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutočného stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Po preskúmaní celého spisového materiálu Najvyšší ... zasadnutia kamerou a tým marila zásadu verejnosti konania. Treba predovšetkým uviesť, že z vykonávania úkonov trestného konania je výlúčený sudca, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.