Nájdené rozsudky pre výraz: zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9978 dokumentov
5405 dokumentov
50441 dokumentov
1770 dokumentov
52 dokumentov
939 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť pracovníka a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou pracovníka. Za rozhodnutie organizácie o organizačnej zmene nemožno považovať iba prejednanie rozvrhu funkcií na budúce obdobie, na základe ktorého by potom o zmenách v organizácii rozhodoval iný príslušný orgán.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala určenia, že výpoveď od žalovanej organizácie z 26. 1. 1988 podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer trvá aj naďalej. Obvodný súd Bratislava 2 rozsudkom žalobu zamietol. V odôvodnení rozsudku uviedol, že v žalovanej organizácii došlo k organizačným zmenám v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce. Organizácia preukázala organizačnú zmenu, ktorá je v príčinnej súvislosti so zrušením funkcie vykonávanej žalobkyňou,
Právna veta: Za osobu, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného v zmysle § 248 ods. 3 písm. a) Tr. zák., možno považovať len takého páchateľa, u ktorého je podľa jeho pracovného, funkčného alebo iného právneho vzťahu k poškodenému hlavnou úlohou starostlivosť o zabezpečovanie záujmov poškodeného. Takáto osobitná povinnosť môže vyplývať z právneho predpisu (napr. zákonný zástupca maloletej osoby, opatrovník a i.) alebo zo zmluvy (plno- mocenstva). Samotná zmluva o hmotnej zodpovednosti uzavretá medzi pracovníkom a zamestnávateľom rovnako ako ani postavenie vedúceho pracovníka nezak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podlá § 148 ods. 1 písm. c) Tr por. zamietol sťažnosť krajského prokurátora podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. októbra 1990, sp. zn. 1 T 31/89. Z odôvodnenia : Napadnutým uznesením krajského súdu bolo okrem iného podľa § 223 ods. 1 Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obžalovanému Ing. Š. V. pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že ako stavbyvedúci n. p. Pozemné stavby v Nitre v druhej polovici roku 1988
Meritum Náhrada škody
Právna veta: V případě posouzení důvodnosti žaloby organizace, která se domáhá vůči pracovníkovi náhrady škody, jež jí vznikla zaplacením pokuty uložené orgánem bezpečnosti práce, je třeba se v rámci zjišťování předpokladů odpovědnosti za škodu u žalovaného pracovníka zabývat zejména tím, zda k jeho povinnostem patřilo např. provádění pravidelných revizí bezpečnosti práce, zda k závadám shledaným orgánem bezpečnosti práce skutečně došlo (vzniknou-li o tom pochybnosti), zda mohl žalovaný pracovník sám provést nebo zajistit opravy revidovaných zařízení a zda kromě žalovaného pracovníka odpovídá za vzniklou š ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala na žalovaném zaplacení částky 4670 Kčs. Uváděla, že rozhodnutím inspektorátu bezpečnosti práce jí byla uložena pokuta 35 000 Kčs. S ohledem na celkový počet a charakter závad zjištěných inspektorátem bezpečnosti práce připadla z uvedené částky na odštěpný závod 12-10 poměrná část, a to 14000 Kčs. Za závady týkající se odštěpného závodu 12-10 odpovídá ve značné míře žalovaný, jenž konkrétně nese odpovědnost za to, že u parních kotlů BK 6 výr. č. 2916, 2917 a 29
Právna veta: Jestliže poživatel invalidního důchodu, který je plně invalidní, je pro dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav sice schopen vykonávat soustavné zaměstnání, avšak jen zcela nepřiměřené jeho dřívějším schopnostem a společenském významu dosavadního zaměstnání (§ 29 odst. 2 písni, cl zákona č. 100/1988 Sb.), není povinen po přiznání invalidního důchodu vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost. Náhrada škody z pracovního úrazu patří tedy takovému poškozenému bez přihlížení k tomu, co si opomenul vydělat, a bez přihlížení k průměrnému výdělku, kterého by mohl dosáhnout za práci, již by mohl vykonávat.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Příbrami vyhověl žalobě žalobce o náhradu škody z pracovního úrazu, který žalobce utrpěl u žalované organizace; zamítl však tuto žalobu, pokud šlo o nárok na přiznání částky 180 Kčs měsíčně od 1.1. 1989 do budoucna jako náhradu budoucně ucházejícího výdělku. Žalobce v odvolání proti tomuto rozsudku namítal, že soud prvního stupně podal nesprávný výklad týkající se tzv. stavovského důchodu podle ustanovení § 25 odst. 3 písm. c) dříve platného zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním
Právna veta: Do průměrného měsíčního výdělku se pro účely důchodového zabezpečení zahrnuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která náleží za pracovní úraz (nemoc z povolání) podle ustanovení § 195 zák. práce, a to ve výši, v níž byla v rozhodném období skutečně vyplacena bez připočtení daně ze mzdy v odpovídající výši.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 20. 11. 1989 byl přiznán navrhovateli od 12. 9. 1989 starobní důchod ve výši 1 761 Kčs měsíčně s odůvodněním, že navrhovateli byl dodatečně započten nově prokázaný výdělek a tím bylo změněno předchozí rozhodnutí z 27. 9. 1989. Důchod byl navrhovateli vyměřen jako pracujícímu III. pracovní kategorie z průměrného měsíčního výdělku 2 881 Kčs, stanoveného za roky 1984 až 1988, který byl pro výpočet důchodu upraven na částku 2 627 Kčs a
R 24/1996
Právna veta: Oznámení zaměstnance, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel po neplatném rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době dále zaměstnával, je jednostranným právním úkonem zaměstnance, adresovaným zaměstnavateli, který ke své platnosti nevyžaduje písemnou formu. Projev vůle zaměstnance tu může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl zaměstnanec projevit. Požadavek zaměstnance, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, není splněn, jestliže zaměstnanec podal u soudu jen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný zaplatil na náhradě mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru 28 076 Kč s příslušenstvím. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaný s ním dopisem ze dne 12. 2. 1992 okamžitě zrušil pracovní poměr; na návrh žalobce bylo pravomocným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 1. 9. 1992, sp. zn. 37 C 71/92, určeno, že toto okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Ačkoliv žalobce oznámil žalovanému, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, žalovaný mu v době od 13
R 35/1996
Právna veta: O podstatnou změnu v poměrech poškozeného ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 zák. práce jde tehdy, jestliže zaměstnanci, který pobírá náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity), byl na jeho žádost přiznán starobní důchod (mimořádný starobní důchod). Přiznáním starobního důchodu (mimořádného starobního důchodu) nárok zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku, poskytovanou podle ustanovení § 195 zák. práce, zaniká.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná akciová společnost na náhradě za ztrátu na výdělku, vzniklou následkem nemoci z povolání, zaplatila za dobu od 31. 12. 1991 do „dne podání návrhu" 12 250 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že po zjištění nemoci z povolání byl od 1. 3. 1990 převeden na jinou, méně placenou práci a že se žalovanou uzavřel dohodu o poskytování náhrady za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 195 zák. práce. Pracovní poměr účastníků skončil z důvodu realizace útlumového programu dnem 30. 12
R 1/1999
Právna veta: Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (ve znění pozdějších předpisů), a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí (ve znění pozdějších předpisů), jsou právní předpisy, které stanoví předpoklady pro výkon sjednané práce zaměstnancem; nesplňuje-li zaměstnanec tyto předpoklady, je to důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) zák. práce.

Úryvok z textu:
Dopisem ze dne 2. 10. 1996 žalovaný sdělil žalobci, že mu dává podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) zák. práce výpověď z pracovního poměru. Důvod k výpovědi spatřoval v tom, že žalobce vykonává práci strážníka městské policie, která je zařazena „dle platných platových předpisů" v 5. platové třídě, a že nesplňuje „při stupni vzdělání středního odborného" kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon této práce. Žalobce se domáhal, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracov
R 46/1999
Právna veta: Zaměstnavatel má nárok, aby mu uvolněný zaměstnanec vrátil poskytnuté odstupné nebo jeho poměrnou část (§ 5 zákona ě. 195/1991 Sb., nyní § 60b zák. práce), jestliže u něj opět začal před uplynutím doby určené podle výše poskytnutého odstupného pracovat v některém z pracovněprávních vztahů (v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) a jestliže mu podle smlouvy (dohody, popřípadě vnitřního předpisu organizace) přísluší za vykonanou práci (provedený pracovní úkol) mzda nebo odměna, která činí - bez ohledu na sjednaný rozsah pracovního úvazku - nejméně část ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný zaplatil 139 030 Kč s příslušenstvím. Žalobu odůvodnil tím, že se žalovaným ukončil pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zák. práce ke dni 31. 12. 1992 a že mu vyplatil odstupné ve výši pětinásobku „měsíčního platu44. Se žalovaným byla od 1. 1. 1993 uzavřena dohoda o pracovní činnosti, podle které působil u žalobce jako člen likvidační skupiny; žalovaný je proto povinen poskytnuté odstupné vrátit. Žalovaný potvrdil, že pracovní pom
R 50/1995
Právna veta: Kolektivní smlouva uzavřená mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem (popřípadě organizací zaměstnavatelů) může obsahovat jakékoli závazky, jejichž obsah není v rozporu s právními předpisy. Jde-li však o závazky upravující mzdové nebo ostatní pracovněprávní nároky, jsou tu závazky možné jen v rámci daném pracovněprávními předpisy (§ 20 odst. 2 zák. práce). V ustanoveních, která upravují individuální nebo kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, z nichž vznikají nároky blíže neurčenému okruhu jednotlivých pracovníků, má kolektivní smlouva normativní povahu. Ostatní ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná akciová společnost zaplatila 36 770 Kč s 3 % úrokem od 1. 8. 1991 do zaplacení. Žalobu odůvodnil tím, že pro dosažení nejvyšší přípustné expozice byl dnem 31. 3. 1991 uvolněn z výkonu práce v podzemí dolu u žalované společnosti do jiné organizace a že se žalovanou uzavřel dne 27. 3. 1991 dohodu, podle které se žalovaná zavázala poskytnout mu nejpozději do 31. 7. 1991 tzv. fakultativní odstupné ve výši 5770 Kč a náhradu věrnostního přídavku horníků ve výši 31 0
MENU