Nájdené rozsudky pre výraz: účastník občianskeho súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5365 dokumentov
472 dokumentov
2716 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 16/1977
Právna veta: Povinnosťou súdu je poučiť účastníka občianskeho súdneho konania o tom, že môže uplatniť námietku premlčania práva, ktoré veriteľ nevykonal v zákonom ustanovenej dobe (lehote).

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal proti žalovanej organizácii zaplatenia sumy 3850 Kčs a uvádzal, že táto suma predstavuje prémie, na ktoré mu vznikol nárok podlá písomného prísľubu z 15. 6. 1970 vo výške 30 % jeho základného mesačného platu. Úlohy, na základe ktorých mu mali byť prémie vyplatené, boli splnené, žalovaná organizácia však svoju povinnosť nesplnila. Mestský súd v Košiciach rozsudkom zo 6. 10. 1971 žalobe vyhovel, keď dospel k záveru, že žalobca spĺňa podmienky pre priznanie prémií
R 32/1978
Právna veta: V začatom konaní riadne pokračuje (§ 112 O. z.) aj ten účastník občianskeho súdneho konania, ktorý súčinnosť so súdom v konaní sám nevyvíja, svojimi úkonmi však nebráni priebehu konania a jeho skončeniu rozhodnutím súdu vo veci.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil návrhom na vydanie platobného rozkazu voči žalovanému nárok na zaplatenie 1176,04 Kčs s prísl. Okresný súd v Poprade návrhu vyhovel a vydal platobný rozkaz, ktorý po viacerých bezvýsledných pokusoch doručil žalovanému po uplynutí niekoľkých rokov 15. 8. 1973. Žalovaný podal 20. 8. 1973 proti platobnému rozkazu odpor a žiadal žalobu zamietnuť. Poprel základ aj výšku uplatneného nároku a zároveň vzniesol námietku premlčania, pretože žalobca od podania žaloby niekoľko rokov v z
R 54/1972
Právna veta: Železničnú stanicu nie je možné považovať za organizáciu v zmysle ustanovenia § 8 Zák. práce, ktorá by mohla vystupovať v občianskom súdnom konaní ako účastník konania.

Úryvok z textu:
Náčelník železničnej stanice v S. uložil 9. 3. 1971 navrhovateľke, ktorá na tejto stanici pracovala ako dozorca výhybiek, disciplinárne opatrenie podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c] Disciplinárneho poriadku pre pracovníkov železničnej dopravy a aparátu Ministerstva dopravy, a to odňatie paušálnych odmien a iných zložiek mzdy vyjadrujúcich osobné ohodnotenie počas 3 mesiacov s odôvodnením, že neposlúchla príkaz náčelníka stanice z 11. 2. 1971, aby dňa 12. 2. 1971 nastúpila výkon práce na železn
R 20/1981
Právna veta: Zo správy o zhodnotení ďalších poznatkov súdov o účinnosti zákona č. 58/1969 Zb., prejednanej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu ČSSR.

Úryvok z textu:
Plénum Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky v roku 1977, vychádzajúc z prerokovanej správy (Plsf 3/77) o účinnosti zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (výňatok zo správy bol uverejnený v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. 35/1977), zdôraznilo vo svojich záveroch potrebu sledovať jednotnosť rozhodovania súdov podľa zákona č. 58/1969 Zb. v obidvoch republikách, sledovať zaujatie sta
MENU