Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 172

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27031 dokumentov
5443 dokumentov
129852 dokumentov
1454 dokumentov
14 dokumentov
123 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V prípade podania novej obžaloby po predchádzajúcom zrušení rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom a vrátení veci prokurátorovi na došetrenie (§ 260 Tr. por.) treba vykonať hlavné pojednávanie znovu, a to aj vtedy, keď nedošlo oproti pôvodnému hlavnému pojednávaniu k zmene v zložení senátu. V takomto prípade neprichádza do úvahy postup podľa § 219 ods. 2 prvá veta Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 8. októbra 1981 sp. zn. 2 T 24/81 bol obvinený J. B. oslobodený podľa § 226 písm. c) Tr. por. spod obžaloby pre trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 21. novembra 1979 asi o 16,00 hod. v Bešeňovej vo svojom dome č. 19 rukou zadusil dieťa ženského pohlavia, ktoré porodila jeho družka Ľ. Č. Na základe odvolania krajského prokurátora Najvyšší súd SSR zrušil uvedený rozsudok súdu prvého stupňa pre neúplné zistenie skutočné
Právna veta: Preukázať skončenie pracovného pomeru (§ 4 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.) možno aj právoplatným rozsudkom súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba organizácie o popretie výpovedného dôvodu ( § 52 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby bolo žalovanej organizácii uložené vyznačiť jej skončenie pracovného pomeru dňom 31. 8. 1980 (kedy uplynula výpovedná lehota uvedená v jej výpovedi z 20. 7. 1980) a nahradiť jej škodu v sume 3255 Kčs, vzniknutú žalobkyni nesplnením tejto povinnosti žalovanou organizáciou. Poukazovala na to, že otázkou platnosti výpovede jej pracovného pomeru sa zaoberal Okresný súd v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 11 C 137/80. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom žal
R 18/1972
Právna veta: I. Pri pokračujúcom trestnom čine možno obvineného stíhať za ďalšiu časť činnosti, ktorá vyšla medzitým najavo, ale bola spáchaná pred vyhlásením rozsudku súdu prvého stupňa, ktorý sa stal právoplatným a ktorý sa týka inej časti tej istej pokračujúcej trestnej činnosti, len pod tou podmienkou, že právoplatný rozsudok o tejto druhej časti pokračujúcej trestnej činnosti bol zrušený v mimoriadnom opravnom konaní. Inak trestnému stíhaniu za túto ďalšiu časť pokračujúceho trestného činu bráni prekážka už rozsúdenej veci (§ 11 ods. 1 písm. f) Tr. por.}. II. K postupu súdu, ktorý zistí, že o inej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Humennom z 30. 9. 1970 sp. zn. 3 Ts 166/70 bol obvinený A. H. uznaný vinným z prečinu proti majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. a bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov nepodmienečne. Pre výkon tohto trestu bol zaradený do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v prospech obvineného A. H. Naj vyšš
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
Meritum Res iudicata
R 26/1977
Právna veta: Pri pokračujúcom, trvajúcom, hromadnom a sústavne páchanom trestnom čine alebo prečine je hranicou, ktorou sa pretrhuje totožnosť skutku, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa (§ 35 ods. 2 Tr. zák.), ktorý sa musí stať právoplatným. Hoci páchateľ po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku naďalej plynulé pokračuje v páchaní takéhoto trestného činu (prečinu), treba túto časť trestnej činnosti považovať za nový skutok, ktorý zakladá nový trestný čin (prečin). To znamená, že ak je podaná obžaloba za takýto trestný čin alebo návrh na potrestanie za takýto prečin, spáchaný sčasti pred a sča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z 12. marca 1976 sp. zn. 3 T 34/76 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec obvineného J. S. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Banskej Bystrici podal návrh na potrestanie J. S. pre prečin proti pracovnej disciplíne podlá § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že v októbri a 'novembri 1975 ako že
R 1/1982
Právna veta: Na zabezpečenie jednotného výkladu zákona vo veci rozsahu odvolacieho práva poškodeného a postup odvolacieho súdu pri jeho prekročení.

Úryvok z textu:
Päťčlenný senát Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujal na neverejnom zasadnutí konanom 18. júna 1981 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. k otázke postupu odvolacieho súdu pri rozhodovaní o odvolaní poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody podľa § 43 ods. 2 Tr. por., keď toto odvolanie smeruje proti takým výrokom rozsudku súdu prvého stupňa, ktoré podľa zákona nemôže napadnúť, toto s
Meritum Pozostalí
R 14/1975
Právna veta: Pre vznik nároku na náhradu nákladov na výživu pozostalých (§ 197 ods. 1 písm. c/ Zák. práce) aj pre rozsah tohto nároku je rozhodujúci stav v čase smrti pracovníka. Ďalšie trvanie povinnosti poskytovať náhradu nákladov na výživu treba potom posudzovať vždy s prihliadnutím na tento pôvodný stav. Ustanovenie § 154 ods. 1 O. s. p. o tom, že pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia sa nedotýka ustanonovení hmotného práva, ktoré viažu vznik, zmenu či zánik práva alebo povinnosti k určitému času.

Úryvok z textu:
Žalobkyne M. B., J. B. a E. B. sa domáhali náhrady škody z pracovného úrazu, ktorý utrpel ich manžel a ich otec 7. 4. 1972 pri plnení pracovných úloh u žalovanej organizácie a následkom ktorého zomrel. Žiadali priznať jednorazové odškodnenie pozostalých a žalobkyňa M. B. i náhradu nákladov na výživu manželky. Okresný súd v Rimavskej Sobote žalobe vyhovel. Pokiaľ ide o náhradu nákladov na výživu žalobkyne M. B., priznal ju v sume 500 Kčs mesačne počnúc 7. 4. 1974, pretože dovtedy jej bol vyplá
Kľúčové slová: určenie rodičovstva a osvojenie
R 29/1990
Právna veta: Súhlas rodiča k osvojeniu maloletého dieťaťa, ktorý bol podmienený tým, že dieťa bude aj naďalej mať doterajšie priezvisko, nemožno pokladať za privolenie k osvojeniu v zmysle ustanovenia § 67 Zák. o rod.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Martine rozsudkom rozhodol, že maloletá K. C., nar. 12. 7. 1981, sa stáva dňom právoplatnosti rozsudku osvojenkyňou osvojiteľov J. F. a A. F. s tým, že osvojitelia budú zapísaní ako rodičia maloletého dieťaťa v matrike. Maloletá bude mať priezvisko a meno K. F. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletej. V dôvodoch písomného odvolania udával, že s osvojením maloletej nesúhlasil, a preto súd bez jeho súhlasu nemal návrhu na osvojenie vyhovi
Meritum Náhrada škody
Kľúčové slová: právo na náhradu škodyuplatnenie práva zo zodpovednosti za vadyvada veci
R 18/1991
Právna veta: Aj po uplynutí lehôt na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vadu služby môže byť uplatnené právo na náhradu škody spôsobenej vadným plnením služby. Tu už však nemožno uplatňovať právo na zrušenie zmluvy o službe alebo právo na výmenu veci (kúpenej napr. v obchode).

Úryvok z textu:
Mestský súdv Košiciach svojím rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcom Kčs 92532 s 3% úrokami od 1. 1. 1981 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Výrok vo veci samej odôvodnil zistením, že 26. 10. 1980 došlo k požiaru v garáži žalobcov, pri ktorom bolo zničené motorové vozidlo žalobcov typu VAZ 2101, ktoré kúpili v predajni žalovanej organizácie v K. (v čase požiaru to bolo ešte v záručnej dobe) a ďalej došlo k zničeniu motocykla žalobcov (typu Babeta), k oboreniu šporáka na t
Meritum Lehoty
R 42/1977
Právna veta: U nárokov na náhradu škody spôsobenej pri prevádzke dopravných prostriedkov, za ktorú socialistické organizácie zodpovedajú voči sebe navzájom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, treba otázku lehôt na uplatnenie práva ako aj počítanie času posúdiť podľa ustanovení Hospodárskeho zákonníka (§ 130, § 385 až § 380 Hosp. zák.)

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 2. 1. 1975, sa žalujúca dopravná organizácia domáhala, aby súd zaviazal všetkých troch žalovaných zaplatiť 5430 Kčs ako náhradu škody vzniknutej žalobcovi podľa miery zavinenia žalovaných. Žalobca uviedol, že 24. 9. 1973 došlo k dopravnej nehode medzi autobusom žalujúcej organizácie a nákladným motorovým vozidlom žalovanej organizácie a že túto nehodu zavinili žalovaní J. V. a J. D. ako vodiči týchto motorových vozidiel; preto žalobca podal žalobu proti žalovanej organi
MENU