SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342542
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov


Približný počet výsledkov: 167 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Rozsudky súdov
  • rozsudok nájdené 5146 krát v 1211 dokumentoch
  • sud nájdené 4705 krát v 680 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17254 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4795 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3121 dokumentov
Krajské súdy SR 51110 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 13 dokumentov
Odborné články 85 dokumentov


Kľúčové slová: dohoda o zvýšení kvalifikácie, dohoda na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca

Zbierka NSČSSR 2-3/1990
R 7/1990
Právna veta: Postgraduálnym štúdiom sa z hľadiska právnej úpravy vyjadrenej v ustanovení § 143 Zák. práce nezíska ani nezvýši kvalifikácia pracovníka, pokiaľ pracovník absolvovaním tohto štúdia nezískava zároveň predpoklady pre výkon kvalifikovanejšej práce (pre vyššiu funkciu), pre ktorú pracovník dosiaľ kvalifikáciu nespĺňal.

Úryvok z textu:
... kvalifikácie, čo sa však v danom prípade nestalo. Mestský súd v Bratislave rozhodol o podanom odvolaní žalobou tak, že zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a zaviazal žalovaného zaplatiť žalujúcej organizácii sumu 6 364 Kčs ako aj trovy konania vo výške 512 Kčs .
Kľúčové slová: účel trestu, zásady ukladania trestov, druhy trestov

Zbierka NSS 7-8/1990
R 57/1990
Právna veta: Nie je vylúčené dosiahnuť účel trestu uložením trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu aj u obvineného, ktorý sa dopustil majetkovej trestnej činnosti krátko po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody za obdobnú trestnú činnosť.

Úryvok z textu:
... obvinený v období od augusta 1987 do 23. novembra 1987 vrátane spáchal trestnú činnosť tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku súdu. Túto trestnú činnosť obvodný súd aj správne právne posúdil. Zodpovedá tiež skutočnosti, že obvinený bol už predtým za takúto trestnú .
Právna veta: Za zmenu pomerov odôvodňujúcu zánik povinnosti platiť náhradu za stratu na zárobku pri uznaní invalidity poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu, nemožno považovať samu o sebe skutočnosť, že poškodený začal študovať na vysokej škole.

Úryvok z textu:
... že tento nárok je mimosúdne uspokojovaný a naviac zrejme bol priznaný nad rámec návrhu. Žalobca v odvolaní navrhol upraviť rozsudok súdu prvého stupňa vo výške priznanej zročnej náhrady za stratu na zárobku; inak považoval rozsudok za vecne správny. Uviedol, že ... iba s vypätím všetkých síl a neúmerne vysokou námahou a v súčasnosti má štúdium prerušené. Mestský súdv Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalovanej vojenskej správe uložil zaplatiť žalobcovi 11 401 Kčs a že vo zvyšku sa .
Kľúčové slová: odvolanie z funkcie, skončenie pracovného pomeru, odvolanie prokurátora, neplatnosť preloženia

Zbierka NSS 9-10/1990
R 38/1990
Právna veta: Odvolanie prokurátora z funkcie, urobené príslušným nadriadeným prokurátorom, je rozhodnutím, ktorého platnosť alebo neplatnosť sudy nemôžu preskúmavať. Odvolaním napr. z funkcie okresného prokurátora pracovný pomer prokurátora nekončí. Pri preložení prokurátora do iného miesta, ako bolo určené pri jeho ustanovení do funkcie, treba postupovať podľa ustanovení § 36 a § 38 ods. 3 Zák. práce.

Úryvok z textu:
... oprávnený. Pokiaľ išlo o odvolanie žalobcu z funkcie okresného prokurátora v T. a preloženie na Okresnú prokuratúru do S., považoval rozsudok súdu prvého stupňa za správny, pretože mal za to, že žalobca s odvolaním z funkcie súhlasil a že takisto súhlasil s ... na Okresnú prokuratúru v S. považoval za správne. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol o odvolaní žalobcu tak, že zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a vyslovil neplatnosť preloženia žalobcu na Okresnú prokuratúru vo V. v období od 20. 8. 1981 do 14 .
Kľúčové slová: vydržanie, žaloba o určenie vlastníctva, dohoda o osobnom užívaní pozemku

Zbierka NSS 9-10/1987
R 24/1987
Právna veta: 1. Ak sa v občianskom súdnom konaní uplatňuje nárok podľa ustanovenia § 135a ods. 2 O. z., je súd vždy povinný posúdiť, či v tomto konaní nemá byť účastníkom konania aj československý štát — príslušný ONV (ďalej iba „štát“), príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe (dočasnej správe) pokiaľ už nie sú účastníkmi konania. 2. Ak štát nadobudol pozemok v zmysle ustanovenia § 135a ods. 2 O. z. do vlastníctva a príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe, odmietnu uzavrieť dohodu o osobnom užívaní pozemku, môže občan podať na súde žalobu, v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nadobudne zo zákona v deň, keď dôjde ku splneniu všetkých zákonných podmienok stanovených pre tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Preto rozsudok súdu, ktorým sa rozhodne o určení vlastníckeho práva štátu k pozemku nadobudnutého vydržaním v zmysle ustanovenia § 135a ods. 2 0 .
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, výpoveď daná zamestnancom, výpovedný dôvod

Zbierka NSS 2-3/1986
R 2/1986
Právna veta: Výpoveď, ktorá obsahuje iba údaje, že ju pracovník dáva podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) Zák. práce (v ktorom sú uvedené tri rôzne výpovedné dôvody), je neplatná, lebo takto nie je splnená požiadavka, že vo výpovedi musí byť uvedený výpovedný dôvod (§ 44 ods. 2 Zák. práce). Neplatnosť takejto výpovede môže organizácia uplatniť žalobou na súde do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému mal pracovný pomer skončiť (§ 64 Zák. práce).

Úryvok z textu:
... včas uplatnila neplatnosť rozviazania pracovného pomeru (§ 64 Zák. práce]. Mestský súd v Bratislave na odvolanie žalovaného svojím rozsudkom zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a žalobu zamietol, lebo organizácia poprela výpovedný dôvod po uplynutí päťnásťdennej lehoty podľa ustanovenia § 52 Zák. práce .
Kľúčové slová: trestné stíhanie, neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, pokračovanie v trestnej činnosti, rei iudicatae

Zbierka NSS 4-5/1986
R 27/1986
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
... v ňom pokračovať a musí byť zastavené proti tomu, proti komu sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu alebo bolo právoplatne zastavené, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené. Podľa § 220 ods. 1 Tr. por. súd môže .
Právna veta: Druh práce, ktorý má člen jednotného roľníckeho družstva vykonávať podľa písomnej dohody o pracovných podmienkach (§ 47 zákona č. 122/1975 Zb.), môže byť platne zmenený iba vtedy, ak sa JRD a jeho člen dohodnú písomne na takej zmene f§ 17 nariadenia vlády ČSSR č. 138/1975 Zb.); ústne alebo konkludentne urobená zmena je teda neplatná.

Úryvok z textu:
... Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že uvedenými rozsudkami súdov obidvoch stupňov bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Pracovné vzťahy v jednotných roľníckych družstvách upravuje ustanovenie § 45 ... Okresný súd v Topoľčanoch rozsudkom žalobu zamietol. Krajský súd v Bratislave rozhodol o odvolaní žalobcu tak, že rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Na základe výsledkov vykonaného dokazovania prijal záver, že napriek tomu, že v zmysle .
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: skončenie trestného stíhania, premlčanie práv, návrh na začatie konania, výklad niektorých pojmov §10

Zbierka NSS 6/1985
R 29/1985
Právna veta: Ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody spôsobenej mu trestným činom (§ 43 ods. 2 Trestného poriadku*) a v tomto začatom konaní riadne pokračoval, premlčacia lehota sa zastaví a v priebehu tohto konania neplynie (§ 261 ods. 3 Zák. práce). Po skončení trestného stíhania (porov. § 12 ods. 9 Tr. por.), v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozumený o skončení stíhania, beh premlčacej doby pokračuje.)

Úryvok z textu:
... žalobu zamietol. Bol toho názoru, že žalovaný škodu nezavinil. Krajský súd v Bratislave, zaoberajúc sa vecou v dôsledku odvolania žalobcu, rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Dospel k záveru, že žalobca uplatnil nárok na náhradu škody po uplynutí trojročnej objektívnej lehoty, určenej v .
Právna veta: Vecnou škodou v zmysle ustanovenia § 197 ods. 1 písm. e) Zák. práce je len taká škoda, ktorá sa prejavila na majetku poškodeného pracovníka v čase jeho smrti. Takouto škodou nie je teda nárok manželky zomretého pracovníka na úhradu nákladov vynaložených na práce vykonávané teraz inou osobou, ktoré predtým vykonával jej manžel. Túto náhradu možno priznať len ako náhradu na výživu pozostalých ( § 197 ods. 1 písm. c/ Zák. práce.

Úryvok z textu:
... SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR len proti uvedenému rozsudku súdu prvého stupňa, tak, .že rozsudkom tohto súdu v časti týkajúcej sa náhrady vecnej škody bol porušený zákon. Z ... súd priznal náhradu škody v plnom rozsahu, lebo manžel si úraz sám ničím nezavinil. Krajský súd v Bratislave rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil. Považoval takisto za správne krátenie náhrady škody v rozsahu 20 %. Najvyšší súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.