Nájdené rozsudky pre výraz: arbitráž

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

191 dokumentov
118 dokumentov
8726 dokumentov
44 dokumentov
7 dokumentov
76 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Arbitráž
Právna veta: Spory vyplývající z odpovědnosti dopravce z přepravní smlouvy (§ 340 hospodářského zákoníku) projednává a rozhoduje o nich hospodářská arbitráž, i když jde o náhradu škody související s provozem dopravních prostředků.

Úryvok z textu:
Žalující vojenská správa se žalobou domáhala na žalovaném dopravním podniku zaplacení částky 21 295 Kčs s přísl. jako náhrady škody, která mu vznikla zničením buňky přepravované žalovanou organizací pro žalobce. Buňka nebyla na vozidle upevněna, spadla a při pádu zasáhla protijedoucí nákladní automobil. Usnesením obvodního soudu pro Prahu 9 bylo řízení zastaveno s tím, že po právní moci bude věc postoupena k vyřízení krajské arbitráži v Pzni. K odvolání žalobce bylo toto usnesení změněno u
Meritum Súdne poplatky
Kľúčové slová: súdny poplatokvrátenie súdneho poplatkuhospodárska arbitráž
R 30/1985
Právna veta: Jestliže soud po zastavení občanského soudního řízení vrací účastníku řízení soudní poplatek, započte do vráceného poplatku i arbitrážní poplatek, který byl zaplacen spolu s arbitrážní žádostí, jež potom byla orgánem hospodářské arbitráže postoupena soudu.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Mostě zastavil občanské soudní řízení po zpětvzetí žaloby dříve, než se začalo jednání (§ 96 odst. 1 a odst. 3 o. s. ř.j, s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.), a k žádosti žalující organizace dále rozhodl o tom, že se mu vrací soudní poplatek ve výši 10 176 Kčs. V odvolání, které směřovalo pouze proti výroku o vrácení soudního poplatku, poukazovala žalující organizace na to, že při vrácení soudního poplatku je třeba
Právna veta: Ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky č. 123/1974 Sb.%> zakládá specifické právo poškozeného vůči pojišťovně na výplatu plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel, a to i když nebyla jištěna osoba odpovědná za škodu. K projednání sporu o toto právo mezi organizací a státní pojišťovnou je příslušná hospodářská arbitráž a nikoli soud.

Úryvok z textu:
Žalující orgán spojů uvedl, že 2. 4. 1986 zjistil poškození sloupu č. 19 nadzemního telekomunikačního zařízení v D. Protože tuto škodu způsobilo nezjištěné motorové vozidlo, domáhal se žalobce přisouzení částky 1 343,20 Kčs proti žalované pojišťovně. Obvodní soud pro Prahu 1 platebním rozkazem z 18.1.1988č.j. 16 Ro 1/88-1 uložil žalované pojišťovně, aby zaplatila žalobci částku 1 343,20 Kčs a nahradila náklady řízení ve výši 100 Kčs, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. Platební rozkaz na
Meritum Poistné
R 4/1974
Právna veta: Nárok poisťovne na náhradu súm vyplatených z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel proti tomu poistenému, ktorý spôsobil škodu v stave, keď jeho schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholických nápojov, je osobitným nárokom z poistného pomeru v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a/ vyhlášky C. 197/1964 Zb. Spory o týchto nárokoch medzi socialistickými organizácia- mi nie sú yyiíaté z právomoci hospodárskej arbitráže.

Úryvok z textu:
Žalujúca štátna poisťovňa sa domáhala, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná zaplatiť jej 4949 Kčs s prísl. V žalobe uviedla, že 21. 11. 1970 vodič žalovanej organizácie J. H. viedol traktor pod vplyvom alkoholu, prešiel s ním na ľavú stranu cesty v smere svojej jazdy a narazil do protiidúceho konského poťahu, ktorého vodič J. O. utrpel pritom zranenie. Vodič J. H. bol odsúdený za tento trestný čin právoplatným rozsudkom súdu v trestnom konaní. Žalobkyňa z titulu zákonného poistenia zodpovedno
Právna veta: Soudům nenáleží přezkoumávat rozhodnutí orgánů pošty o nárocích vyplývajících z odpovědnosti pošty za věci dopravované poštou (srov. § 11 a § 12 zákona č. 222/1946 Sb. ve znění zákonů č. 86/1950 Sb. a č. 88/1950 Sb.). Do pravomoci soudů náleží rozhodovat o žalobách občanů o náhradu škody, podaných vůči poště poté, když nároky to*- hoto druhu nebyly občanům přiznány rozhodnutím příslušných orgánů pošty (a to ani na základě podaných opravných prostředků). Jde-li o uvedené nároky na náhradu škody vůči poště ze strany socialistických organizací, rozhoduje o nich hospodářská arbitráž.

Úryvok z textu:
Navrhující organizace uplatnila u soudu návrh-na přezkoumání rozhodnutí orgánů pošty, kterými byl zamítnut její nárok na náhradu škody ve výši 101,40 Kčs, vzniklé tím, že zásilka zboží, jež byla navrhující organizací odeslána příjemci, byla tímto adresátem vrácena zpět s tím, že byla vykradena. Nárok navrhující organizace na přiznání náhrady škody byl zamítnut rozhodnutími obvodní správy pošt Praha 1 a ředitelstvím pošt Praha. Navrhující organizace proto s poukazem na ustanovení části čtvrté
R 43/1971
Právna veta: Oprávnený môže na súde uplatniť proti platiteľovi mzdy právo na vyplatenie súm, ktoré mali byť za mzdy povinného zrazené (§ 292 O. s. p.), aj keď výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy bol nariadený v správnom konaní.

Úryvok z textu:
Žalujúci okresný národný výbor sa proti žalovanej hospodárskej organizácii domáhal zaplatenia 2651,60 Kčs s tým, že žalovaný nesplnil svoju zákonnú povinnosť zrážať a odvádzať žalobcovi časť mzdy povinného V. K., keď proti nemu bol v správnom konaní nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy. Okresný s úd v Rimavskej Sobote žalobu zamietol. Na odvolanie žalobou Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil. Vychádzal z toho, že výkon rozhodnutia zrážk
Meritum Doprava
R 60/1970
Právna veta: Príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka v ustanovení § 150 hosp. zák. sa rozumejú len ustanovenia § 427—431 o. z.; ostatné ustanovenia občianskeho zákonníka sú pri rozhodovaní o vyporiadaní škôd medzi socialistickými organizáciami, spôsobených pri prevádzke dopravných prostriedkov, nepoužitelné (platia ustanovenia hospodárskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Žalobca (Štátny plemenársky podnik v K.) sa domáhal na žalovanom (ČSD — Východná dráha, Správa dráhy v B.) zaplatenia sumy 19.180 Kčs ako náhrady škody vzniknutej pri prevádzke dopravného prostriedku tým, že iskra od lokomotívy patriacej žalovanému spôsobila v noci z 15. na 16. 7. 1964 požiar jačmeňa, slamy a podsevu ďateliny na poli patriacom žalobcovi. Okresný súd v Trebišove zamietol žalobu rozsudkom zo dňa 17. 3. 1967, keď uznal dôvodnou námietku premlčania nároku, ktorú vzniesol žalovaný.
Právna veta: Pri prekročení časových noriem pobytu vozňov a lehôt na nakladanie a vykladanie tovaru v medzinárodnej železničnej preprave treba rozlišovať medzi sankciou za prekročenie normy pobytu cudzích vozňov (ktorým je zvýšené nájomné za ich používanie) a medzi penále, ktoré sa platí za prekročenie lehôt na včasné nakladanie a vykladanie tovaru. Uvedená sankcia (zvýšené nájomné) postihuje zavinenie prijímateľa tovaru, zatiaľ čo pre povinnosť platiť penále nie je zavinenie rozhodujúce.

Úryvok z textu:
Žalujúca železnica uplatňovala pôvodne v arbitrážnom konaní proti žalovanej hospodárskej organizácii zaplatenie penále v sume 527 400 Kčs s tým, že žalovaná organizácia v mesiaci apríli 1979 pri vykladaní železničních vagónov prekročila lehoty oslobodené od penále podľa vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 180/51/1978 Prepravného a tarifného vestníka. Krajská štátna arbitráž v Košiciach postúpila arbitrážnu žiadosť Mestskému súdu v Košiciach ako spor vyplývajúci z prepravnej zmluvy patri
Meritum Lehoty
R 42/1977
Právna veta: U nárokov na náhradu škody spôsobenej pri prevádzke dopravných prostriedkov, za ktorú socialistické organizácie zodpovedajú voči sebe navzájom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, treba otázku lehôt na uplatnenie práva ako aj počítanie času posúdiť podľa ustanovení Hospodárskeho zákonníka (§ 130, § 385 až § 380 Hosp. zák.)

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 2. 1. 1975, sa žalujúca dopravná organizácia domáhala, aby súd zaviazal všetkých troch žalovaných zaplatiť 5430 Kčs ako náhradu škody vzniknutej žalobcovi podľa miery zavinenia žalovaných. Žalobca uviedol, že 24. 9. 1973 došlo k dopravnej nehode medzi autobusom žalujúcej organizácie a nákladným motorovým vozidlom žalovanej organizácie a že túto nehodu zavinili žalovaní J. V. a J. D. ako vodiči týchto motorových vozidiel; preto žalobca podal žalobu proti žalovanej organi
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctveskutočná škoda
R 12/1981
Právna veta: I. K rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví odcizením odběrních poukázek na pohonné hmoty. II. Trestnost přípravy k trestnému činu nezaniká, jestliže pachatel od dokonání činu upustil jen proto, že věděl, že čin nemůže dokonat, aniž by při tom nebyl odhalen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 1979 sp. zn. 1 T 16/78 byli obžalovaní mimo jiné uznáni vinnými, že se vloupali do budovy blokové pokladny Chemopetrolu, k. p. Benzina Praha, zásobovacího závodu V. Roudnice nad Labem, v Ústí nad Labem-Střekově, odkud odcizili odběrní poukázky na benzín Super v hodnotě 62 500 Kčs a na benzín Speciál v hodnotě 64 500 Kčs v úmyslu uvést je do oběhu a poškodit tak Chemopetrol, koncernový podnik Benzina Praha, o částku 127 000 Kčs. Jejich čin
MENU