Nájdené rozsudky pre výraz: bezpečnosť a ochrana zdravia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

171 dokumentov
43 dokumentov
784 dokumentov
109 dokumentov
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Náhrada škody
Kľúčové slová: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci náhrada škody
R 19/1991
Právna veta: Jako lehkomyslné jednání (§ 191 odst. 2 písm. c/ zák. práce) může být posuzováno jen takové jednání pracovníka, které není zároveň porušením právních nebo ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 19191 odst. 1 písm. a/ a odst. 2 písm. a/ zák. práce). Jde-li o porušení uvedených předpisů ze strany pracovníka, je třeba otázku zproštění se odpovědnosti organizace posoudit především podle ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) zák. práce nebo i podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. a) zák. práce.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Jindřichově Hradci svým rozsudkem uložil žalovanému zemědělskému družstvu povinnost zaplatit žalobci 8302 Kčs do 3 dnů a žalobu co do částky 8302 Kčs zamítl. O nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu a žalovanému družstvu byla uložena povinnost zaplatit na účet okresního soudu v Jindřichově Hradci náklady řízení ve výši 498,60 Kčs a žalobci ve výši 98,60 Kčs do 3 dnů. Žalovanému družstvu pak byla uložena povinnost zaplatit na účet okresního
Právna veta: Ak mal pracovník pred vznikom škody z pracovného úrazu alebo z choroby z povolania priemerný zárobok vyšší než 2500 Kčs. je súd povinný zaoberať sa otázkou obmedzenia výšky náhrady škody a posúdiť návrhom uplatnený nárok aj z toho hľadiska, či škoda bola spôsobená úmyselne alebo výhradne organizáciou porušením predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, lebo v takých prípadoch obmedzenie výšky náhrady škody neplatí (§ 195 ods. 2 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou proti žalovanej organizácii nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla chorobou z povolania (silikózou), lebo žalovaná organizácia mu uhradila len časť škody. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi žalobe vyhovel, zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcovi 6422 Kčs a od 1. 4. 1979 platiť stratu na zárobku mesačne v sume 211 Kčs. Vychádzal z toho, že priemerný zárobok žalobcu bol za rok 1978 2818 Kčs, a že sa žalobca stal úplne invalidným následkom choroby z povolania a
R 13/1972
Právna veta: Pre posúdenie zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch nie je dôvod rozlišovať, či u pracovníka došlo k úrazu pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Ustanovenie § 191 ods. 1 písm. a) Zák. práce neviaže úplné zbavenie sa zodpovednosti organizácie za škodu na nesplnenie akejkolvek povinnosti pracovníka uloženej mu v ustanovení § 135 ods. 2 Zák. práce, ale iba na porušenie predpisov alebo pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa se domáhala náhrady škody z pracovného úrazu, ktorý utrpela 29. 10. 1969 pri umývaní po skončení pracovnej smený. Okresný súd v Trenčíne priznal žalobkyni náhradu 1726 Kčs a trovy konania s odôvodnením, že k úrazu došlo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh (§ 41 ods. 3 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 60/1970 Zb.) a že žalovaný sa svojej zodpovednosti za škodu podľa ustanovenia § 191 Zák. práce nezbavil. Krajský súd v Bratislave rozsudok
R 25/1976
Právna veta: Ak organizácia uhradila regresnú náhradu, ktorá jej bola uložená v dôsledku porušenia predpisov jej pracovníkom (po- rov. § 2 ods. 1 zákona č. 33/1965 Zb.), vznikne organizácii proti pracovníkovi nárok na náhradu škody podľa ustanovení Zákonníka práce. Na rozsah tejto náhrady škody nedopadajú priamo ustanovenia predpisov a regresných náhradách (porov. napr. § 25 vyhlášky č. 34/1965 Zb.), prihliadne sa však k týmto predpisom pri úvahe o určení výšky náhrady škody organizácii pracovníkom s použitím ustanovenia § 183 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala voči žalovanému zaplatenia sumy 100 000 Kčs, ktorú uhradila ako regresnú náhradu z toho dôvodu, že žalovaný ako jej pracovník riadil 1. 12. 1969 podnikové motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a spôsobil smrteľné zranenie R. P. Žalovaný spôsobil teda škodu v opilosti, a preto za ňu zodpovedá žalobcovi v plnej výške. Mestský súd v Bratislave rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalujúcej organizácii 90 OOOKčs a 4056 Kčs na trovy konania. Bol toho názoru
MENU