SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1362810
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
06.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: cudzinec


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: cudzinec
  • cudzinec nájdené 13 krát v 11 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1093 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 317 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 242 dokumentov
Krajské súdy SR 2291 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument
Odborné články 176 dokumentov


Kľúčové slová: premlčanie nároku na výplatu dávky, prechodný pobyt cudzinca

Zbierka NSČSSR 9-10/1986
R 34/1986
Právna veta: Jestliže nebyla rozhodnutím orgánu důchodového zabezpečení (§ 116 odst. 1 a 2 zákona č. 121/1975 Sb.) zastavena důchodci výplata již přiznaných dávek důchodového zabezpečení, které se při přechodném pobytu důchodce v cizině nevyplácejí do ciziny (§69 zákona č. 121/1975 Sb.), promlčují se jednotlivé splátky dávek ve smyslu ustanovení § 71 odst. 2, věta první, zákona č. 121/1975 Sb. po jednom roku ode dne jejich splatnosti.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České socialistické republiky usnesením ze 13. 5. 1978 sp. zn. 7 Co 85/78 potvrdil usnesení městského soudu v Praze z 20. 1. 1978 č. j. 15 C 405/ 77-25, jímž tento soud zrušil rozhodnutí Úřadu důchodového zabezpečení v Praze o uvolnění výplaty starobního důchodu za dobu jednoho roku přede dnem uplatnění nároku na vyplácení důchodu. Šlo o posouzení otázky, zda a v jakém rozsahu došlo k promlčení jednotlivých splátek přiznaného starobního důchodu, jehož výplata byla fakticky zastavena od bř .
Kľúčové slová: obchodovanie s devízovými hodnotami, úschova peňazí, devízoví cudzinci

Zbierka NSS 9-10/1986
R 42/1986
Právna veta: Pri rozhodovaní o prijatí peňažnej sumy do úschovy štátne notárstvo musí dbať aj na to, či sa zložitel, bývajúci v cudzine, zložením týchto peňazí do úschovy urobeným prostredníctvom zástupcu, bývajúceho v ČSSR, nedopúšťa porušovania alebo obchádzania predpisov o devízovom Hospodárstve, najmä o platení pohľadávok vzájomne medzi devízovými cudzozemcami a devízovými tuzemcami v ich prospech alebo z ich majetku.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka L. P. (ako splnomocnená zástupkyňa P. P.) požiadala štátne notárstvo, aby prijalo do úschovy v prospech maloletého K. P., zastúpeného matkou E. R., sumu 5 600 Kčs, predstavujúcu výživné za 14 mesiacov, určené rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 6. 12. 1973 sp. zn. 19 C 214/73 v sume 400 Kčs mesačne. Uvádzala, že P. P. určené výživné si pravidelne dobrovoľne plnil jej prostredníctvom na základe plnomocenstva z 22. 2. 1983 za obdobie od 1. 4. 1983 do 31. 5.1984, avšak neskôr zákonná .
Právna veta: Postih cizinců za trestný čin porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1 tr. zák. a za přečin proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou podle § 5 písm. a), zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech.

Úryvok z textu:
Trestní kolegium Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zaujalo dne 30. září 1986 podle § 28 odst. 2 zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, úplné znění vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb., a podle čl. 13 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. Plsf 1/73 a čl. 8 odst. 2 směrnice pléna Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky o výkonu soudního dozoru č. Plsf 2/78 ke správnému výkladu zákona při trestním postihu .
Kľúčové slová: prečin proti záujmom socialistickej spoločnosti , miera ohrozenia všeobecného záujmu, colné predpisy

Zbierka NSČSSR 1/1987
R 1/1987
Právna veta: K výkladu skutkovej podstaty.

Úryvok z textu:
... Zb. rozh. tr.). Formy trestnej činnosti obidvoch druhov páchané prevažne pri cestovnom a turistickom ruchu a často cudzincami nastoľujú aj otázku ich rýchleho účinného a racionálneho postihu. V rámci hlbokých hospodárskych zmien a všestranného zvýšenia životnej ... konanie. So špekulačným úmyslom dovážajú tovar bez povolenia a bez prihlásenia na colné konanie spravidla len cudzinci. Nedovolený vývoz tovaru uskutočňujú aj cudzinci väčšinou pre osobnú potrebu (pozri č. 1/1985 Zb. rozh. tr.). Trestný čin .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, hroziace nebezpečenstvo, porušenie dôležitej povinnosti, zvukové výstražné znamenia

Zbierka NSS 7-8/1987
R 45/1987
Právna veta: Ak vodič motorového vozidla nepoužil zvukové výstražná znamenie, hoci to bolo nevyhnutné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva (§ 2 ods. 2, § 23 ods. 1 vyhl. č. 100/1975 Zb, o pravidlách cestnej premávky], spravidla v tom nemožno vidieť porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák,

Úryvok z textu:
... . Na území MĽR platia a sú účinné maďarské pravidlá cestnej premávky. Každý účastník cestnej premávky na území MĽR, teda i cudzinec, je povinný tieto pravidlá zachovávať. Obvineného nemôže zbaviť zodpovednosti, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou do MĽR bol povinný .
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol československý občan v cudzine, sa použijú pravidlá cestnej premávky toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Obvinený československý občan, vodič motorového vozidla, sa nemôže zbaviť trestnej zodpovednosti tým, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou je povinný sa s týmito pravidlami zoznámiť. II. Skutočnosť, že svedok je cudzím štátnym občanom a má trvalý pobyt v cudzine, sama osebe nemôže viesť k záveru, že svedok nemôže byť vypočutý osobne pred československým súdom pre nedosiahnuteľnosť a že sú preto splnené podmien ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Na území MĽR platia a sú účinné maďarské pravidlá cestnej premávky. Každý účastník cestnej premávky na území MĽR, teda i cudzinec, je povinný tieto pravidlá zachovávať. Obvineného nemôže zbaviť zodpovednosti, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou do MĽR bol povinný .
Zbierka NSČSSR 4/1979
R 40/1979
Právna veta: Skutečnost, že obviněný je státním občanem Polské lidové republiky a po podání obžaloby pro trestný čin spáchaný na území Československé socialistické republiky se natrvalo vrátil do Polské lidové republiky, neodôvodňuje zastavení trestního stíhání. Není-li dán některý z důvodů pro zastavení trestního stí- hání uvedených v § 223 odst. 1, 2 tr. ř., soud učiní opatření k převzetí trestního řízení orgány Polské lidové republiky.

Úryvok z textu:
V řízení o podané stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud ČSR shledal, že pravomocným usnesením okresního soudu v Nymburku ze dne 26. 5. 1978 sp. zn. 3 T 579/77, jímž bylo zastaveno trestní stíhání obviněného J. K. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, 2 tr. zák., byl porušen zákon, toto usnesení zrušil a přikázal okresnímu soudu v Nymburku, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Nymburku podal u okresního soudu v Nymburku obžalobu na obviněného J. .
Meritum Dokazovanie
Zbierka NSS 4-5/1982
R 28/1982
Právna veta: Orgány prípravného konania nie sú oprávnené vykonávať pred začatím trestného stíhania úkony podľa štvrtej a piatej hlavy Trestného poriadku s výnimkou úkonov podľa § 113 a 114 Tr. por. (t. j. s výnimkou ohliadky a prehliadky tela a iných podobných úkonov), teda nie sú oprávnené ani vypočuť svedkov podľa § 101 a nasl. Tr. por. Výpoveď svedka vypočutého pred začatím trestného stíhania, aj keby bola inak vykonaná vo forme predpísanej v piatej hlave Trestného poriadku, nemožno použiť ako dôkaz pred súdom s výnimkou prípadu, keď bol svedok vypočutý pri objasňovaní podľa § 179b ods. 2 písm. a) Tr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... D. G. na hlavnom pojednávaní vypovedali, že obvinený dostal peniaze za to, že im poskytol izbu na vykonanie súlože s cudzincami. Uviedli, že obvinený získal celkom 3000 Kčs. Svedkyne J. D., D. K., D. B. a B. H. popreli, že by .
Zbierka NSS 1/1977
R 2/1977
Právna veta: Ustanovenie § 61 ods. 1 a nasl. Tr. zák. o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nemožno použiť u cudzích štátnych príslušníkov odsúdených československým súdom za trestný čin alebo prečin, ktorí nemajú na území ČSSR trvalý pobyt.

Úryvok z textu:
... prax súdov SSR pri rozhodovaní podľa § 61 ods. 1 Tr. zák. o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody cudzincov odsúdených československým súdom, ktorí nemajú trvalý pobyt v ČSSR. Trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR podlá § 21c ods. 2 zákona .
Zbierka NSS 9-10/1977
R 38/1977
Právna veta: Pri rozhodovaní o výživnom, ktoré má platiť účastník konania, ktorého bydlisko (pobyt) fe mimo územia ČSSR, musí súd dbať aj na to, či vydávané rozhodnutie splna všetky také predpoklady, aby mohlo byť v štáte, kde má uvedený účastník konania bydlisko alebo pobyt, uznané a vykonané.

Úryvok z textu:
... z 30. 3. 1966 č. 1800/66 — MO ), ktorou sa upravuje styk s cudzinou v oblasti právnych vzťahov a účasť cudzincov v konaní. Keďže ide o právnu ochranu detí vo veci, ktorá má vzťah k cudzine, bolo treba v tomto prípade .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.