Nájdené rozsudky pre výraz: delikt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2709 dokumentov
508 dokumentov
6378 dokumentov
109 dokumentov
31 dokumentov
438 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 18/1976
Právna veta: Za väčšiu škodu spôsobenú devízovému hospodárstvu v zmysle § 146 ods. 1 Tr. zák. treba považovať škodu najmenej 4000 korún. Pri škode nižšej, ale dosahujúcej sumu najmenej 2000 korún, ide o prečin proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. f) zák. č. 150/1969 Zb. Ak devízová škoda nedosahuje ani sumu 2000 Kčs, môže ísť o priestupok podľa § 27 zák. č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve, event. podľa § 14 písm. b) zák. č. 60/1961 Zb.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvinených Š. V., G. K.a P. F. proti právoplatnému rozsudku Okresného súdu v Rožňave z 18. apríla 1974 sp. zn. T 102/74, Najvyšší súd SSR tento rozsudok zrušil a okresnému súdu nariadil, aby vec znova pre- jednal a rozhodol: Z odôvodnenia: Okresný súd v Rožňave uznal uvedeným rozsudkom obvinených Š. V., G. K. a P. F. za vinných z trestného činu ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 ods. 1 Tr. z
R 47/1988
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., ktorý je deliktom omisívnym, je tiež miesto, kde páchateľ nesplnil svoju povinnosť prispievať na výživu iného, to jest miesto, kde sa páchateľ v čase neplnenia vyživovacej povinnosti zdržiaval. Ak sa páchateľ tohto trestného činu zdržiaval postupne na viacerých miestach, miestom spáchania je každé toto miesto. Pritom je rozhodujúce, kde sa páchateľ skutočnie zdržiaval a nie kde bol k pobytu prihlásený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR prejednal spor o príslušnosť medzi Okresným súdom vo Vranove nad Toplou a Okresným súdom v Dé- číne a rozhodol, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Déčíne. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Déčíne podal na obvineného J. F. obžalobu pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť od 1. 10. 1986 do súčasnej doby v okrese Déčín a inde tým, že neplnil vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému syno
R 28/1971
Právna veta: Pri rozkrádaní, krádeži a iných majetkových deliktoch treba pri ustaľovaní výšky škody vychádzať z tržnej (maloobchodnej) ceny veci, ktorá je predmetom útoku, a to v čase spáchania činu. Pokiaľ je hodnota veci alebo výška škody znakom skutkovej podstaty trestného činu (prečinu), nemožno prihliadať na ďalšie škodlivé následky činu, napr. na náklady na dopravu odcudzenej veci na miesto činu a pod. Túto ďalšiu majetkovú škodu, pokiaľ je v príčinnej súvislosti so skutkom, ktorý je predmetom konania, však hodnotí súd pri stanovení stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť (§3 ods. 4 Tr. zák.) a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, zrušil Najvyšší súd SSR rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 31. októbra 1969 sp. zn. 1 T 157/69, ktorým bol obvinený J. K. uznaný vinným z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a odsúdený na trest nápravného opatrenia v trvaní dvoch mesiacov so zrážkou 10% odmeny za prácu. Vec prikázal Okresnému súdu v Lučenci na nové prejednania a rozhodnutia. Z odôvod
R 7/1971
Právna veta: I. Znak „škoda neprevyšujúca 1500 Kčs“ je zákonným znakom prečinu podľa § 3 zákona č. 150/1969 Zb. V prípade, že páchateľ spôsobil na cudzom majetku škodu vyššiu ako 1500 Kčs, nemôže ísť o prečin, a to bez ohľadu na to, či škodu spôsobil len jedným útokom alebo viacerými útokmi pri pokračujúcom čine. Ak páchateľ jedným útokom (napr. krádežou) spôsobil škodu vyššiu ako 1500 Kčs na majetku či v socialistickom alebo v osobnom vlastníctve, alebo ak takúto škodu spôsobil pokračujúcim činom spáchaným rôznymi formami, uvedenými v § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch, treba skutok posúdiť podľa všetkých usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd pri preskúmaní súdnych rozhodnutí o prečinoch podľa § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch zistil viaceré rozpaky a pochybnosti nižších súdov pri posudzovaní pokračujúcich činov, keď jednotlivými útokmi, spáchanými v rámci pokračujúceho činu, bola spôsobená škoda nižšia ako 1500 Kčs, ale v súhrne bola pokračujúcim činom spôsobená škoda vyššia ako 1500 Kčs. Tieto rozpaky sa prejavujú najmä v prípadoch, keď jednotlivé útoky, ktoré tvoria súčasť pokračujúceho činu, boli vykona
R 43/1971
Právna veta: Při ukládání peněžitého trestu za přečiny neplatí dolní hranice sazby uvedená v § 53 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: Trestní kolegium Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky vyslovilo ve stanovisku z 30. listopadu 1970 čj. Tpj 28/70-11 názor, že pro dolní hranici sazby peněžitého trestu ukládaného za přečiny podle zákona č. 150/1969 Sb. platí ustanovení § 53 odst. 1 tr. zák., tedy že nejnižší výměra peněžitého trestu za přečiny činí 500 Kčs. Tento názor odůvodnilo trestní kolegium Nejvyššího soudu SSR tím, že ve zvláštních ustanoveních zákona o přečinech (§ 2 až 12) je upravena odchylně
R 44/1971
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 a 2 Tr. zák. je tak miesto, kde mal páchateľ pobyt v čase neplnenia vyživovacej povinnosti, ako i miesto, kde mala pobyt oprávnená osoba, u ktorej bola znížená alebo ohrozená úroveň výživy.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Považskej Bystrici a Okresným súdom v Karvinej v trestnej veci proti O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. rozhodol Najvyšší súd ČSSR, že na prejednanie veci je príslušný Okresný súd v Považskej Bystrici. Okresný prokurátor v Považskej Bystrici podal 4. 12. 1970 obžalobu na Okresný súd v Považskej Bystrici proti obvinenému O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal
Právna veta: U trestných činů nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 289 a § 270 tr. zák. je podle § 18 odst. 1 tr. ř. místně příslušný jak vojenský soud místa, kde se pachatel zdržoval v okamžiku uplynutí 24 hodin po lhůtě stanovené v povolávacím rozkaze, tak vojenský soud místa, kde nenastoupil službu u součásti ozbrojených sil uvedené v povolávacím rozkaze. Řízení koná ten z těchto soudů, u něhož podal prokurátor ebžalobu nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem. Výlučná místní příslušnost vojenského soudu podle § 19 odst. 1 tr. ř. k projednání trestných činů příslušníků ozbrojený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Vojenský obvodový prokurátor v Litoměřicích podal dne 22. 4. 1980 obžalobu na odvedence J. H. pro trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 270 odst. 1 tr. zák. Dne 30. 4. 1980 vojenský obvodový soud Litoměřice tuto obžalobu předběžně projednal a podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl, že se věc postupuje k projednání vojenskému obvodovému soudu České Budějovice jako soudu místně příslušnému. V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud mj. uvedl, že za místo, k
R 55/1981
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 180 Tr. zák. je tak miesto, kde došlo ku konaniu, ako aj miesto, kde došlo k všeobecnému nebezpečenstvu a prípadne aj miesto, kde došlo k naplneniu znakov podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR rozhodol v spore o príslušnosť medzi Obvodným súdom Bratislava 1 a Okresným súdom Bratislava-vidiek, že miestne príslušným súdom na prejednanie trestnej veci proti obvinenej MUDr. H. F. pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b], ods. 3 písm. b] Tr. zák. je Obvodný súd Bratislava 1. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor v Bratislave 1 podal 8. augusta 1979 pod č. Pv 224/79 obžalobu na MUDr. H. F. na Obvodnom súde v Bratislave 1 pre trestný čin všeobecné
Kľúčové slová: znásilnenieuskutočnenie súloževydieranie
R 43/1990
Právna veta: Naplňuje-li skutek pachatele znaky skutkové podstaty trestného činu znásilnění podle § 241 tr. zák. (resp. pokusu), která je speciální ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu vydírání podle § 235 tr. zák., nelze skutek pouze s ohledem na nižší stupeň nebezpečnosti pro společnost kvalifikovat jako trestný čin vydírání podle § 235 tr. zák. V případech, ve kterých jednání pachatele naplňuje formální znaky trestného činu znásilnění, avšak jeho skutkové okolnosti výrazně snižují stupeň společenské nebezpečnosti činu, je třeba zkoumat, zda není tento stupeň nepatrný ve smyslu § 3 odst. 2 tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR k stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 25.10.1989 sp. zn. 8 To 29/89, jakož i rozsudek okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 3. 8. 1989 sp. zn. 1 T 28/89 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Rozsudkem okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 3. srpna 1989 sp. zn. 1 T 28/89 byl obviněný M. O. uznán vinným trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák.
R 24/1971
Právna veta: Ak československý štátny občan alebo obyvateľ ČSSR bez štátnej príslušnosti nadobudne v cudzine predmety potreby, a ak takto koná s úmyslom v tuzemsku ich so ziskom predať, naplňuje tým skutkovú podstatu prečinu podľa § 2 písm. d) zákona č. 150/1969 Zb., pokiaľ nejde o trestný čin špekulácie podľa § 117 Tr. zák. V postihu podľa ustanovení o špekulácii nie je však zahrnutá skutočnosť, že páchateľ predmety nadobudnuté v cudzine dopravil do tuzemska v rozpore s predpismi o obehu tovaru v styku s cudzinou. Súbeh prečinu podľa § 2 písm. d) zákona č. 150/1969 Zb. (trestného činu špekulácie podľa § 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd SSR pri preskúmavaní súdnych rozhodnutí zistil, že vo viacerých prípadoch súdy postihli páchateľov — československých občanov, ktorí v špekulačnom úmysle nadobudli v cudzine predmety potreby a nelegálne ich do ČSSR doviezli, len za prečin podľa § 5 písm. a) zákona č. 150/1969 Zb. Pritom súdy vôbec neuvažovali, či a nakoľko páchateľov čin naplnil aj znaky skutkovej podstaty prečinu podľa § 2 písm. d) zákona č. 150/1969 Zb., resp. trestného činu podľa § 117 Tr. zák.
MENU