Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2936 dokumentov
1927 dokumentov
12409 dokumentov
901 dokumentov
128 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: okamžité zrušenie pracovného pomerupracovníkdoručovanie
R 43/1984
Právna veta: Za zmarenie doručenia písomnosti ani za odmietnutie jej prijatia (§ 266a ods. 3 Zák. práce) nemožno považovať skutočnosť, že sa pracovník na výzvu nedostavil na príslušný útvar organizácie, kde mu mala byť doručená písomnosť organizácie.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru z 28. 2. 1980, lebo okamžité zrušenie pracovného pomeru nebolo urobené písomne a pracovnú disciplínu neporušil takým hrubým spôsobom, že by jeho ponechanie v žalovanej organizácii nebolo možné do uplynutia výpovednej lehoty. Ďalej namietal, že organizácia nedodržala lehotu stanovenú v ustanovení § 53 ods. 2 Zák. práce. Súčasne žiadal zaviazať žalovanú organizáciu na náhradu mzdy. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudko
Právna veta: I. Jestliže bylo pravomocným odsuzujícím rozsudkem rozhodnuto, že skutek žalovaný jako trestný čin je pouze přečinem, potom řízení, které následuje po právní moci takového rozsudku, lze považovat za řízení konané o přečinu a rozhodovat v jeho průběhu (§ 315 a násl. tr. ř.) proto přísluší samosoudci podle § 314a odst. 1 tr. ř., není-li to vyloučeno z důvodů uvedených v § 314a odst. 2 tr. ř. II. Podle § 63 odst. 1 písni, b) tr. ř. se doručuje do vlastních rukou opis rozhodnutí jen osobám oprávněným podat proti němu opravný prostředek. Osoba, která se výslovně vzdala práva podat opravný prostř ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. 9. 1987 sp. zn. 2 T 197/81. Současně zrušil všechna další rozhodnutí obsahově navazující na zrušené rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 30. 9. 1981 sp. zn. 2 T 197/81 byl obviněný R. T. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním v
Kľúčové slová: opatrovnícke konanieopatrovník
R 3/1987
Právna veta: Usnesení o zahájení opatrovnického řízení podle ustanovení § 81 odst. 2 o. s. ř. i usnesení o ustanovení opatrovníka podle ustanovení § 192 odst. 2 o. s. ř. je soud povinen doručit také osobě, jíž je ustanovován opatrovník.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky zjistilo při prověrce účinnosti institutu tzv. veřejného opatrovníka nejednotný postup soudů v řízení podle ustanovení § 192 a násl. o. s. ř. při doručování usnesení o zahájení opatrovnického řízení podle ustanovení § 81 odst. 2 o. s. ř. a usnesení o ustanovení opatrovníka ve smyslu ustanovení § 192 odst. 2 o. s. ř. K nejednotnému postupu při doručování*) těchto usnesení docházelo tehdy, když v předcházejícím řízení o způsobilosti k pr
R 33/1978
Právna veta: Má-li advokátní poradna více místně oddělených pracovišť, je nutno z hlediska doručování písemností určených advokátům (§ 48 odst. 2 o. s. ř.) považovat za advokátní poradnu toto místně oddělená pracoviště a na adresu tohoto pracoviště je třeba doručit písemnost určenou advokátovi.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního souduv Gottwaldově bylo částečně vyhověno žalobě o náhradu škody. Po vyhlášení tohoto rozsudku, avšak ještě před jeho doručením účastníkům, udělil druhý žalovaný pro své další zastupování v této věci plnou moc advokátu advokátní poradny v G. — pracoviště v N. Takto zvolenému zástupci druhého žalovaného byl na adresu „JUDr. L. T., AP G.“ rozsudek soudu prvního stupně doručen dne 8. 1. 1976 advokátní poradně v G. Nedopatřením pracovnic advokátní poradny v G. nebyl však tento r
R 48/1979
Právna veta: Povinnost doručit rozsudek zákonnému zástupci mladistvého obžalovaného trvá do doby nabytí zletilosti obžalovaným. Není-li do té doby rozsudek zákonnému zástupci doručen, nemůže lhůta k podání odvolání u obžalovaného (a jeho obhájce) uplynout dříve než po osmi dnech ode dne, kdy obžalováný dovršil osmnáctý rok svého věku (popř. kdy obžalovaný starší šestnácti let uzavřel manželství), tj. ode dne, kdy nejpozději měl být rozsudek zákonnému zástupci mladistvého obžalovaného doručen. Stejná lbůta k podání odvolání však běží i dřívějším zákonným zástupcům mladistvého obžalovaného (pokud jimi je něk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V soudní praxi se vyskytly otázky, jak postupovat z hlediska lhůty při podání odvolání u zákonných zástupců a z toho vyplývající otázky právní moci rozsudku v případech, kdy rozsudek nebyl zákonným zástupcům mladistvého obviněného doručen do doby, než takový obviněný nabyl zletilosti. Některé soudy doručují rozsudek zákonným zástupcům mladistvého obviněného i poté, co se obviněný stal zletilým (ač již v této době nejde o zákonné zástupce obviněného] a v případech, kdy odvolání proti rozsudku
R 1/1979
Právna veta: K niektorým ďalším otázkam prejednávania žalôb o vydanie neoprávneného majetkového prospechu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.).

Úryvok z textu:
Úprava zodpovednosti za neoprávnený majetkový prospech v Občianskom zákonníku (§ 451 až § 459 O. z.) vychádza zo zásady občianskoprávnych vzťahov vyslovenej v článku VII O. z., podľa ktorého sa nikto nesmie obohacovať na úkor spoločnosti alebo spoluobčanov. Neoprávnený majetkový prospech vzniká predovšetkým tak, že sa doterajší majetok obohateného rozmnoží o nové majetkové hodnoty, ale môže spočívať aj v tom, že sa jeho doterajší majetok nezmenšil, hoci by k tomu inak došlo, keby bol obohaten
MENU